Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skärholmens medborgarkontor, Bodholmsplan 2

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering.

2 Godkännande av dagordningen.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-09-25 öppna delen.

Medborgarförslag

4 Svar på medborgarförslag om Boulebanor vintertid. Dnr 1.2.4/540- 2014.

5 Svar på medborgarförslag om Hyra grillen på Skärholmsterrassen. Dnr 1.2.4./660-2014.

Svar på skrivelser

6 Aktiverande tv- och dataspel för äldre.

Beslutsärenden

6:A Månadsrapport per september. Dnr. 1.2.1./1159-2014

Remissärenden

7 Remissvar på remiss av rekommendation att besluta om Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet. Dnr 1.5.1./635-2014. Omedelbar justering.

8 Motion (2014:13) om behandling mot spelberoende. Dnr 1.5.1/682- 2014.

Anmälningsärenden

9 Ang hemställan bergbanan. Dnr 3./563- 2014.

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen 1 i Vårberg till Vårlöv KB.

11 Vidaredelegation av beslutanderätt.

12 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Pensionärsrådet 2014-09-18.
b. Protokoll från Gruppledarmöte 2014-09-25. Kommer senare
c. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2014-09-17.
Dukas på sammanträdet.
d. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-15.
Dukas på sammanträdet.
e. Protokoll från Pensionärsrådet 2014-10-16. Dukas på sammanträdet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av skrivelser 10/2014-10-23 i nämndens skrivelsepärm.

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Balanslista uppdrag SDN 10/2014-10-23

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (267 kb)

§12 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§13 Godkännande av dagordning

§14 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-09-25, öppna delen

§16 Hyra grillen på Skärholmsterrassen

§17 Aktiverande tv- och dataspel för äldre

§19 Remissvar på remiss av rekommendation att besluta om Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

§20 Motion (2014:13) om behandling av spelberoende

§21 Angående hemställan bergbanan

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen 1 i Vårberg till Vårlöv KB

§23 Vidaredelegation av beslutanderätt, vattenprover i plaskdammar

§24 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

§25 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§26 Balanslista uppdrag SDN 10/2014-10-23