Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-12-17

Sammanträde 2015-12-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 11/2015-11-26, § 10-§ 49

Svar på skrivelser

4 Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i socialtjänsten, dnr 6./509-2015

6 Förlängningsavtal avseende fritidsverksamhet, dnr 2.2.2./037-2013

7 Månadsrapport per november 2015, dnr 1.2.1./638-2015

Remissärenden

8 Motion om stadsodling, dnr 1.5.3./627-2015

9 Ta tillvara på fritidshemmets potential för lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek, dnr 1.5.1./618-2015

10 Plan för trygga och säkra skolvägar i Stockholms stad, dnr 1.5.3./607-2015

11 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet, dnr 1.5.1./630-2015

Anmälningsärenden

12 Synpunkter på ansökan om tillstånd för schakt och permanent VA-ledning Sätravärvsvägen, dnr 1.5.3./657-2015

13 Anläggande av parkeringsyta, Strömsätragränd invid Murmästare-Ämbetet, tidsbegränsat lov, dnr 2.2.1./634-2015

14 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och Röda korsets folkhögskola, dnr 2.2.1./746-2015

15 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och ABF Stockholm, dnr 2.2.1./747-2015

16 Utlysning av lokala utvecklingsmedel 2016, dnr 2.1./676-2015

17 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Restaurang Al-Pasha, dnr 1.4./688-2015

Protokoll

18 a. Protokoll från Gruppledarmöte 2015-11-26

Dukas till sammanträdet
b. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2015-12-09
Dukas till sammanträdet
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2015-12-10
Dukas till sammanträdet
d. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-12-16
Dukas till sammanträdet

19 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Balanslista uppdrag SDN 11/2015-11-26, dnr 1.2.1./001-2015

§21 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§22 Godkännande av dagordning

§23 Anmälan av protokollsjustering, Sammanträdesprotokoll 11/2015-11-26, § 16 - § 49

§24 Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i socialtjänsten - svar på skrivelse

§26 Förlängningsavtal avseende fritidsverksamhet

§28 Motion om stadsodling - Svar på remiss, dnr: 106-1342/2015

§29 Ta tillvara på fritidshemmets potential för lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek - Svar på remiss dnr: 106-1383-2015

§30 Plan för trygga och säkra skolvägar i Stockholms stad - Svar på remiss, dnr: T2015-02541

§31 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet - Svar på remiss dnr: 107-850/2015

§32 Synpunkter på ansökan om tillstånd för schakt och permanent VA-ledning Sätravarvsvägen

§33 Anläggande av parkeringsyta, Strömsätragränd invid Murmästare-Ämbetet, tidsbegränsat lov

§34 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och Röda korsets folkhögskola

§35 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och ABF Stockholm

§36 Utlysning av lokala utvecklingsmedel 2016

§37 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Restaurang Al-Pasha

§39 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§40 Balanslista uppdrag SDN 12/2015-12-17

§41 Skrivelse om demokrati- och utvecklingsmedel

§42 Skrivelse om kostnader i verksamhetsplanen