Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-02-23

Sammanträde 2017-02-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgakontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2/2017-02-02, § 19-§ 53

Medborgarförslag

4 Förslag om att anlägga en fullstor konstgräsplan på Bredängs bollplan, dnr 1.2.4./101-2017

5 Svar på medborgarförslag om tillgång till internetuppkoppling för boende på Sätragårdsvägen 8, dnr 1.2.4./633-2016

Svar på skrivelser

6 Bedömningar av insatser enligt LSS, dnr 6./1049-2016

7 Snöröjning som underlättar för alla, dnr 3./1138-2016

Beslutsärenden

8 Kvalitetsgarantier samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt verksamhetsplan 2017, dnr 1.2.1./074-2017

9 Verksamhetsberättelse 2016 för medicinskt ansvarig sjuksköterska, dnr 1.1./031-2017

Remissärenden

10 Redovisning av åtgärder för minskad nedskräpning, dnr 1.5.3./1214-2016

11 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020, dnr 1.5.1./037-2017

Anmälningsärenden

12 Remissvar angående snörapport, dnr 1.5.3./098-2017

13 Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2016 för äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden, dnr 1.2./030-2017

14 Anmälan om studieresa till Budapest, Ungern, dnr 1.1./1204-2016

15 Inbjudan till gemensam upphandling av kommunikationstjänster, dnr 2.2.2./056-2017

Protokoll

16 Protokoll

a. Protokoll från Förvaltningsgruppen 2017-02-02
Dukas till sammanträdet
b. Protokoll från Gruppledarmöte 2017-02-02
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2017-02-16
Dukas till sammanträdet
d. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2017-02-17
Dukas till sammanträdet
e. Protokoll från Ungdomsrådet 2017-01-23

17 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Balanslista uppdrag SDN 3/2017-02-23, dnr 1.2.1./001-2017

§10 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§11 Godkännande av dagordning

§12 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2/2017-02-02, § 19 - § 53

§13 Förslag om att anlägga en fullstor konstgräsplan på Bredängs bollplan

§14 Tillgång till internetuppkoppling för boende på Sätragårdsvägen 8

§15 Bedömningar av insatser enligt LSS

§16 Snöröjning som underlättar för alla

§18 Verksamhetsberättelse 2016 för medicinskt ansvarig sjuksköterska

§19 Redovisning av åtgärder för minskad nedskräpning

§20 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020

§22 Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2016 för äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden

§23 Anmälan om studieresa till Budapest, Ungern

§24 Inbjudan till gemensam upphandling av kommunikationstjänster

§26 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§27 Balanslista uppdrag SDN 3/2017-02-23

§28 Anställ ordningsvakter för demokratipengarna