Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgakontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 8/2017-08-24, § 18-§ 52

Medborgarförslag

4 Fasadbelysning på Sätra vattentorn, dnr 1.2.4./736-2017

5 Gör i ordning Skärholmens terrass, dnr 1.2.4./762-2017

6 Ordningsvakter i Sätra, dnr 1.2.4./780-2017

7 Återställ ängen i Bredäng, dnr 1.2.4./781-2017

Svar på medborgarförslag

8 Muralmålning i Sätra, dnr 1.2.4./397-2017

10 Föreningsstöd för kulturprogram, Brottsofferjouren Södra Stockholm, dnr 5./328-2017

11 Lex Sarah-ansvariga i Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.2.1./716-2017

12 Revidering av delegationsordning för Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.1./588-2016

Remissärenden

13 Riktlinjer för handläggning inom äldreomsorgen, dnr 1.5.1./562-2017

14 Program för lika rättigheter och möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022, dnr 1.5.1./601-2017

15 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022, dnr 1.5.1./602-2017

16 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, dnr 1.5.1./656-2017

Anmälningsärenden

17 Social hållbarhet i Fokus Skärholmen, dnr 3./770-2017

18 Föreningsbidrag 2017: ansökningar och beslut, dnr 5./579-2017

19 Anmälan om studieresa till Oslo, nordiska konferensen om våld och behandling 2017, dnr 1.1./678-2017

20 Anmälan om studieresa till Aten, Smile of Child, dnr 1.1./679-2017

21 Byggskylt vid Vita Liljans väg, dnr 1.5.3./637-2017

22 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling av riksfärdtjänstresor, dnr 2.2.2./612-2017

23 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling - urval och rekrytering av chefer till högre nivå, dnr 2.2.2./616-2017

24 Vidaredelegation av beslutanderätt, central upphandling av kontorsmaterial och kontorspapper, dnr 2.2.2./712-2017

Protokoll

25 a. Protokoll från Förvaltningsgruppen 2017-08-24

Dukas till sammanträdet
b. Protokoll från Gruppledarmöte 2017-08-24
Dukas till sammanträdet
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2017-09-14
Dukas till sammanträdet
d. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2017-09-15
Dukas till sammanträdet
e. Protokoll från Ungdomsrådet 2017-08-14
f. Protokoll från Pensionärsrådet 2017-08-17
g. Protokoll från Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2017-08-18

26 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Balanslista uppdrag SDN 9/2017-09-21, dnr 1.2.1./001-2017

§12 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§13 Godkännande av dagordning

§14 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 8/2017-08-24, § 18 - § 52

§15 Fasadbelysning på Sätra vattentorn

§16 Gör i ordning Skärholmens terrass

§17 Ordningsvakter i Sätra

§18 Återställ ängen i Bredäng

§21 Föreningsstöd för kulturprogram, Brottsofferjouren Södra Stockholm

§22 Lex Sarah-ansvariga i Skärholmens stadsdelsnämnd

§23 Revidering av delegationsordning för Skärholmens stadsdelsnämnd

§24 Riktlinjer för handläggning inom äldreomsorgen

§25 Program för lika rättigheter och möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

§26 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

§27 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

§28 Social hållbarhet i Fokus Skärholmen

§30 Anmälan om studieresa till Oslo, nordiska konferensen om våld och behandling 2017

§31 Anmälan om studieresa till Aten, Smile of Child

§33 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling av riksfärdtjänstresor

§34 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling -­ urval och rekrytering av chefer till högre nivå

§35 Vidaredelegation av beslutanderätt, central upphandling av kontorsmaterial och kontorspapper

§37 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§38 Balanslista uppdrag SDN 9/2017-09-21

§39 Demokratiska haveriet på Skärholmsdagen