Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-12-18

Sammanträde 2018-12-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medbogarkontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.

Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.

Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på Medborgarkontoret.

Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 11/2018-11- 22, § 15-§ 44

Medborgarförslag

4 Plantering i borgmästare Skyttes park,

5 Permanent bastu vid Sätra strand,

Svar på medborgarförslag

6 Flytta in bryggan vid Mälarhöjdsbadet till strandkanten,

7 Förslag om att bänkar i gångstråk rustas upp, ytterligare papperskorgar i backen vid Ekholmsgränd, bikupor i Perennparken m.m,

8 Fyra i rad - basket i Bredäng,

Svar på skrivelser

9 Dagverksamhet för äldre under sommaren,

Beslutsärenden

10 Inriktningsbeslut förskola Ekholmsvägen 133,

12 Ändring och tillägg i delegationsordningen gällande kundfakturor,

Anmälningsärenden

13 Svar från Kulturnämnden angående medborgarförslag om muralmålning i Sätra,

14 Anmälan om studieresa till Italien, Reggio Emilia,

15 Att förebygga och behandla undernäring i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Svar på remiss från Socialstyrelsen genom kontorsyttrande,

16 Ansökan om medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,

17 Genomförandebeslut inom Fokus Skärholmen,

18 Yttrande till Lotteriinspektionen rörande Korall Pizzeria,

19 Anmälan om studieresa till Lettland,

20 Anmälan om nedskrivning och avskrivning av osäkra kundfordringar 2017,

Protokoll

21 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2018-11-22
b. Gruppledarmöte 2018-11-22
c. Pensionärsrådet 2018-12-06
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2018-12-07
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2018-11-15
f. Rådet för funktionshinderfrågor 2018-11-16
g. Skärholmens ungdomsråd 2018-11-07
h. Skärholmens ungdomsråd 2018-11-21

22 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på
plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Balanslista uppdrag SDN 12/2018-12-18,

§11 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§12 Godkännande av dagordning

§13 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 11/2018-11-22, § 15-§ 44

§14 Plantering i Borgmästare Skyttes park

§15 Permanent bastu vid Sätra strand

§16 Flytta in bryggan vid Mälarhöjdsbadet till strandkanten

§17 Förslag om att bänkar i gångstråk rustas upp, ytterligare papperskorgar i backen vid Ekholmsgränd, bikupor i Perennparken m.m - Svar på medborgarförslag

§18 Fyra i rad ­ basket i Bredäng - Svar på medborgarförslag

§19 Dagverksamhet för äldre under sommaren - Svar på skrivelse

§20 Inriktningsbeslut förskola Ekholmsvägen 133

§22 Svar från kulturnämnden angående medborgarförslag om muralmålning i Sätra

§23 Anmälan om studieresa till Italien, Reggio Emilia

§24 Att förebygga och behandla undernäring i hälso- och sjukvård och socialtjänst.

§25 Ansökan om medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

§26 Genomförandebeslut inom Fokus Skärholmen

§27 Yttrande till Lotteriinspektionen rörande Korall Pizzeria

§28 Anmälan om studieresa till Lettland

§29 Anmälan om nedskrivning och avskrivning av osäkra kundfordringar 2017

§31 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§32 Balanslista uppdrag SDN 12/2018-12-18