Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-03-19

Sammanträde 2009-03-19

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med information om arbetet m Läs mer...ed relationsvåld som bedrivs av Relationsvåldcentrum vid västerortspolisen. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Öberg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.oberg@spanga-tensta.stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 26 mars 2009.
Protokollet från sammanträdet den 12 februari 2009 justerades den 20 februari 2009.

Beslutsärenden

2 Remissvar om den äldres tjänst - yrkeskrav i äldreomsorgen (SOU 2008:126)

Dnr 75-2009-006
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens yttrande.

3 Remissvar om motion (2008:90) om cykelbanor på bilfiler

Dnr 108-2009-006
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har inget att anföra på rubricerad motion.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Remissvar om motion (2008:79) av Eivor Karlsson (MP) om ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar

Dnr 110-2009-006
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Vidaredelegation av beslutanderätt för genomförande av gemensam upphandling av bårtransporter för avlidna

Dnr 119-2009-103
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar bemyndiga stadsdelsdirektör Maria Häggblom att vidaredelegera beslutanderätten gällande förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och ingående av avtal för genomförande av gemensam upphandling av bårtransporter för avlidna till förvaltningschefen vid serviceförvaltningen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Kvalitetsgarantier

Dnr 150-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna enheternas förslag till kvalitetsgarantier.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

Dnr 118-2009-199
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar ge Teenie Bennerholt, förvaltningschef vid serviceförvaltningen, befogenhet att på stadsdelsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar fr.o.m. 5 maj 2009.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelsdirektör Maria Häggblom behåller sin befogenhet att på stadsdelsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ansökan om stimulanspengar från Socialstyrelsen

Dnr 163-2009-605
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner ansökan.

9 Studieresa till New York 3-7 maj 2009

Dnr 185-2009-299
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar stadsdelsdirektören Maria Häggblom att i tjänsten göra en studieresa till New York den 3 maj till den 7 maj 2009.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Studieresa till Reggio Emilia kommunala förskolor i Italien

Dnr 172-2009-299
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja förskolechef Monika Jonsson och förskollärare Camilla Nilsson att i tjänsten delta i ett veckoseminarium vid Reggio Emilia kommunla förskolor i Italien under tiden 16 -23 maj 2009.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på medborgarförslag angående gäss vid dammar och ny ungdomsgård

Dnr 651-2008-002
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens förslag till svar på skrivelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Svar på medborgarförslag angående allmänt förbud mot fyrverkeriet och pyroteknik

Dnr 16-2009-002
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens förslag till svar på skrivelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

13 Rapport om avslutad gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter.

Dnr 120-2009-103
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga föreliggande rapport om avslutad gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter till handlingarna.

14 Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens individ- och familjeomsorg

Dnr 86-2009-102
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Ansökan om tillstånd för enskild verksamhet

Dnr 147-2009-501
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger länsstyrelsens beslut till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av inkomna allmänna offentliga skrivelser till nämnden

Dnr 3-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av inkomna förvaltningsremisser

Dnr 4-2009-006
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Protokoll från lokala handikapprådet

Dnr 65-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

19 Protokoll från brottsförebyggande rådet

Dnr 67-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

20 Information/kurser och konferenser

* Rapportering om öppen verksamhet för unga
* Information om tilldelningsbeslut i upphandlingen av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen

21 Nämndens och förvaltningens frågor

22 Månadsrapport februari 2009

Dnr 26-2009-101
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omfördelning mellan verksamhetsområdena enligt förslaget nedan.

23 Projekt Tensta Against Crime

Dnr 204-2009-007
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar godkänna bifogad projektplan.

24 Projekt Trygg i Tensta

25 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Dnr 66-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 26 mars 2009.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 12 februari 2009 justerades den 20 februari 2009.

_______________________

§2 Remissvar om den äldres tjänst - yrkeskrav i äldreomsorgen (SOU 2008:126)

Beslut

Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens yttrande.

Ärendet

År 2007 startade en statlig utredning med uppgift att lägga fram en framtida strategi för kompetensförsörjning inom den kommunala äldreomsorgen. Utredningen har utgått från äldre personers behov av värdighet, trygghet och kvalitet i omsorgen. Utredningen har enbart tittat på de yrkesgrupper inom äldreomsorgen som idag inte är legitimerade, dvs. omvårdnadspersonal. Ett mål med yrkeskraven är att all omsorgspersonal ska ha grundläggande kompetens för sina arbetsuppgifter för att öka kvaliteten och effektiviteten för de äldre.

Utredningen föreslår att kompetenskravet ska regleras i lag genom en ändring i socialtjänstlagen. Yrkestiteln föreslås bli äldreassistent.

Äldreassisten ska man kunna bli dels genom att genomgå en treårig gymnasielinje dels genom validering. Utredningen föreslår även möjlighet till vidareutbildning/specialisering för att öppna nya karriärvägar.

Förvaltningen ställer sig i stort positivt till hela den stora utredningen. Trots det finns vissa frågetecken/farhågor. Den stora utmaningen blir att få sextonåringar att vid gymnasievalet välja en linje som leder till arbete som äldreassistent. Förvaltningen tror att de som redan arbetat inom äldreomsorgen och som vill arbeta kvar kan välkomna möjligheten till validering och en annan yrkesbenämning.

Dnr 75-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§3 Remissvar om motion (2008:90) om cykelbanor på bilfiler

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har inget att anföra på rubricerad motion.

Ärendet

Till nämnden har inkommit en remiss från Trafikroteln om cykelbanor på bilfiler. Motionen är författad av Ann Mari Engel (V). Nämnden kan konstatera att frågan saknar betydelse och konsekvenser för nämndens verksamheter och avstår därför från att lämna yttrande.

Dnr 108-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§4 Remissvar om motion (2008:79) av Eivor Karlsson (MP) om ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar

Beslut

Att i huvudsak bifall förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Motionären tar upp mycket viktiga frågor om förhållandena för barn som växer upp i familjer med missbruk och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om ett antal åtgärder för att förbättra situationen för barnen.

Stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta presenterar i remissvaret den omfattande verksamhet och det stöd som finns i stadsdelen när det gäller barn till missbrukande föräldrar. Vi delar förvaltningens slutsatser men vill samtidigt understryka vikten av att bygga vidare på och utveckla de goda verksamheter som redan finns i staden.

Ärendet

I Spånga Tensta har bedömningen gjorts att det har funnits underlag för att starta barngrupper i området. Flera socialsekreterare har genomgått Rädda Barnens utbildning i att leda barngrupper. Utgångspunkten är att gruppträffarna ska ge kontinuitet, struktur och rutiner. Barn får träffa andra barn som lever under samma livsvillkor och dela sina upplevelser med varandra. De ska förstå vad alkoholism/drogmissbruk är, att bli sedda och sätta sig själv i centrum, att bryta isolering och ensamhet, att våga sätta ord på sina känslor och att kunna slippa ansvar för föräldern som missbrukar. Barn till missbrukande föräldrar och som bor i föräldrahemmet erbjuds även stödinsatser i form av t ex kontaktperson/ familj. Förvaltningen är mycket positiv till verksamheten och anser sig ha sett mycket positiva effekter av både barngrupper och föräldracirklar. Positiva reaktioner har också kommit från barnen och deras föräldrar. Förvaltningen stödjer förslagsställarens förslag att utveckla stödinsatser för barn till missbrukande föräldrar och insatser för att hjälpa missbrukande föräldrar i föräldraskapet.

Dnr 110-2009-006

Beslutsgång

Nämnden beslutade om eget förslag till beslut.

_______________________

§5 Vidaredelegation av beslutanderätt för genomförande av gemensam upphandling av bårtransporter för avlidna

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar bemyndiga stadsdelsdirektör Maria Häggblom att vidaredelegera beslutanderätten gällande förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och ingående av avtal för genomförande av gemensam upphandling av bårtransporter för avlidna till förvaltningschefen vid serviceförvaltningen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Serviceförvaltningen inbjuder samtliga stadsdelsförvaltningar och socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen att delta i en gemensam upphandling av bårtransporter för avlidna. Nu gällande avtal för bårtransporter för avlidna löper ut den 30 juni 2009 och kan inte förlängas. Förvaltningen förordar att Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning deltar i den gemensamma upphandlingen av bårtransporter för avlidna och att serviceförvaltningen får nämndens uppdrag att genomföra upphandlingen och förvalta avtalet under avtalsperioden.

Med anledning av de brister som funnits hos tidigare utförare av de aktuella tjänsterna kommer förvaltningen att framföra att vi anser att det är mycket viktigt att det ställs höga krav på blivande utförares etiska värderingar i förfrågningsunderlaget och avtalet. Syftet är att säkerställa att tjänsterna utförs på ett värdigt och omsorgsfullt sätt.

Dnr 119-2009-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§6 Kvalitetsgarantier 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna enheternas förslag till kvalitetsgarantier.

Ärendet

Förvaltningens enheter har på ett förtjänstfullt sätt arbetat fram kvalitetsgarantier. Kvalitetsgarantierna utgör i många fall goda exempel medan andra har behov av att utvecklas vidare. Förvaltningen kommer att återkoppla synpunkter och utvecklingsförslag för att därigenom fortsätta enheternas ambitiösa utvecklingsarbete.

Dnr 150-2009-099

Yrkande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) yrkade gemensamt för FP+M+KD bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) framlade gemensamt för S+MP+V eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S), Azad Hassan (S), tjänstgörande ersättarna Tomas Beer (MP) och Rashad Rached Abdel Al (V) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att inhämta kvalitetsgarantier från alla verksamheter som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är politiskt ansvarig för

att behandla kvalitetsgarantierna för både stadens egna verksamheter och övriga verksamheter som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är politiskt ansvarig för som ett ärende

I ärendet begär förvaltningen att nämnden ska godkänna kvalitetsgarantier för stadens verksamheter inom Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avseende år 2009. Kvalitetsgarantin fyller den viktiga funktionen att informera brukarna om vilken service och omsorg de kan förvänta sig av verksamheten, samt hur brister rättas till om enheten inte lever upp till sina åtaganden.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har det politiska ansvaret för en stor del av de välfärdstjänster som Spånga-Tenstas invånare har behov av. En del av dessa tjänster utförs av stadens egna verksamheter, andra av upphandlade privata utförare. För oss socialdemokrater är det självklart att Spånga-Tenstas invånare och välfärdens användare ska ha rätt till samma typ av information om en välfärdstjänst oavsett vem som utför den.

I ett läge då den moderatledda majoriteten säljer ut allt mer av vår gemensamma välfärd, är det uppenbarligen än mer angeläget att kräva samma typ av kvalitetsgarantier för privata utförare som stadsdelsnämnden kräver av sina egna verksamheter.

I avvaktan på ett komplett beslutsunderlag, bestående av kvalitetsgarantier för all verksamhet som stadsdelsnämnden är politiskt ansvarig för, finner vi socialdemokrater därför ingen annan utväg än att avslå förvaltningens förslag till beslut. Ingen skugga ska för den sakens skull anses falla över det fantastiska arbete som kommunalt anställda i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd utför. Det handlar här om en politisk markering. En markering för Spånga-Tenstas invånares och brukares rätt till lika hög nivå på kvalitet, service och information. Oavsett vem som utför den gemensamt finansierade välfärdstjänsten.”

_______________________

§7 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar ge Teenie Bennerholt, förvaltningschef vid serviceförvaltningen, befogenhet att på stadsdelsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar fr.o.m. 5 maj 2009.

  2. Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelsdirektör Maria Häggblom behåller sin befogenhet att på stadsdelsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.

Ärendet

Enligt ”Regler för ekonomisk förvaltning” skall varje nämnd utse person med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. Förvaltningens löpande ekonomihantering förs över till serviceförvaltningen den 5 maj 2009. Detta innebär att serviceförvaltningen övertar hanteringen av leverantörsfakturor vilket omfattar beordran av utbetalning av pengar. Attest av leverantörsfakturor och andra underlag före utbetalning ska även fortsättningsvis göras av attestansvariga i stadsdelsförvaltningen.

Dnr 118-2009-199

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§8 Ansökan om stimulanspengar från Socialstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan.

Ärendet

Regeringen har avsatt stimulansmedel för arbetet med äldre. Pengarna fördelas till kommuner och landsting av Socialstyrelsen. Stockholm kommer att lämna en gemensam ansökan för alla stadsdelar utifrån varje stadsdels projektförslag. Äldreförvaltningen kommer sedan att fördela ut de medel som staden beviljas och göra prioriteringar mellan stadsdelarna.

Dnr 163-2009-605

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§9 Studieresa till New York 3-7 maj 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar stadsdelsdirektören Maria Häggblom att i tjänsten göra en studieresa till New York den 3 maj till den 7 maj 2009.

Ärendet

Svenska Bostäder planerar i samråd med ytterstads- och bostadsbolagsroteln att arrangera en studieresa till New York den 3 maj till den 7 maj 2009. Resan syftar till att skaffa kunskap och inspiration i några frågeställningar och verksamheter som fastighetsägare och andra aktörer arbetar med ibland annat Skärholmen, Hässelby och Järva – trygghetsarbete, hålla rent och snyggt, organiserat samarbete mellan fastighetsägare med mera. Målgruppen är fastighetsägare, förvaltningsledningar, polis och andra som arbetar för att stärka och utveckla trygghet, trivsel och attraktivitet i bostadsområden, centrumanläggningar och stadsdelar, bland annat i Järvaområdet och i Söderort.

Dnr 185-2009-299

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§10 Studieresa till Reggio Emilia kommunala förskolor i Italien

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja förskolechef Monika Jonsson och förskollärare Camilla Nilsson att i tjänsten delta i ett veckoseminarium vid Reggio Emilia kommunla förskolor i Italien under tiden 16 -23 maj 2009.

Ärendet

Förskolan Skäftingebacken 46, Gökboet, har i flera år satsat på kompetensutveckling inom den pedagogiska filosofin Reggio Emilia som i Sverige sprids av Reggio Emilia Institutet. I över 20 år har Sverige haft utbyte med de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien. Som en del i Institutets verksamhet ingår erbjudande om veckoseminarier vid Reggio Emilia i Italien. Efter många års väntan på erbjudande om platser till ett sådant veckoseminarium har förskolan Skäftingebacken erbjudits två platser i maj 2009.

Dnr 172-2009-299

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§11 Svar på medborgarförslag angående gäss vid dammar och ny ungdomsgård

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens förslag till svar på skrivelsen.

Ärendet

Till nämnden har inkommit ett medborgarförslag från Rolf Hallgren, boende på Stora Tenstagränd 16. Skribenten föreslår att gäss vid Hjulstadammarna ska skjutas av och att en lokal på Bromstensvägen görs om till ungdomsgård. Förvaltningen delar inte uppfattningen att gässen utgör problem. Angående lokalen på Bromstensvägen är den inte i stadens ägo vilket gör att förvaltningen har svårt att besluta om framtida användning.

Dnr 651-2008-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§12 Svar på medborgarförslag angående allmänt förbud mot fyrverkeriet och pyroteknik

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens förslag till svar på skrivelsen.

Ärendet

Till nämnden har inkommit ett medborgarförslag från Marion Hagström, boende på Solvargsstigen 6 i Spånga. Skribenten föreslås att användning av pyroteknik begränsas till ett antal dagar/perioder, lämpligen nyårsafton och Valborgsmässoafton, och att fyrverkerierna skjut upp på särskilda platser. Den som önskar använda fyrverkerier vid andra tillfällen ska kunna söka särskilt tillstånd hos lämplig myndighet. Förvaltningen konstaterar att skribentens förslag till viss del överensstämmer med dagens bestämmelser men att bestämmelserna möjligen inte efterlevs fullt ut. Förvaltningen har därför arbetat förebyggande med frågan inför jul- och nyårshelgen 2008. Vid kontakt med polisen kommer förvaltningen också påtala problemet med bestämmelsernas efterlevnad och vid revidering av de lokala ordningsföreskrifterna arbeta för att begränsa fyrverkerianvändningen så mycket som möjligt.

Dnr 16-2009-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§13 Rapport om avslutad gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar lägga föreliggande rapport om avslutad gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter till handlingarna.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört en gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens och samtliga stadsdelsnämnders räkning. Upphandlingens syfte har varit att förse staden med ett differentierat utbud av vårdalternativ utöver dem som erbjuds av de verksamheter som drivs i stadens regi. Ramavtal har tecknats med 43 leverantörer omfattande 88 kategoriavtal. Avtalen har tecknats för tiden 1 januari 2009 till och med 31 december 2010 med möjlighet till förlängning med ett plus ett år på oförändrade villkor.

Dnr 120-2009-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§14 Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens individ- och familjeomsorg

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Revisionsrapport om hantering av skyddade personuppgifter inom stadens individ- och familjeomsorg anmäldes.

Dnr 86-2009-102

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§15 Ansökan om tillstånd för enskild verksamhet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger länsstyrelsens beslut till handlingarna.

Ärendet

Beslut om Ungstöd i Stockholm AB:s ansökan om tillstånd för enskild verksamhet anmäldes.

Dnr 147-2009-501

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§16 Anmälan av inkomna allmänna offentliga skrivelser till nämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

A) Nybyggnad enligt Västerortstidningen – dnr 001-116/2009

B) Granskning av utredningar som rör vuxna personer från 18 år med missbruksproblem (Länsstyrelsen i Stockholms län) – dnr 006-115/2009

Dnr 3-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§17 Anmälan av inkomna förvaltningsremisser

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

A) Yttrande gällande tillstånd till spel enligt lagen om anordnande av visst automatspel

Förvaltningen har ingen erinran.

– dnr 006-734/2008

B) Remiss gällande förändrad placering av värdeautomater

Förvaltningen har ingen erinran.

– dnr 006-50/2009

Dnr 4-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§18 Protokoll från lokala handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokaka handikapprådets sammanträde den 3 februari 2009 anmäldes.

Dnr 65-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§19 Protokoll från brottsförebyggande rådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala brottsförebyggande rådets sammanträde den 18 december 2008 anmäldes.

Dnr 67-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§20 Information/kurser och konferenser

Avdelningschef Gunnel Dahlin informerade att Attendo har vunnit upphandlingen av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen. Det är Attendo som har drivit Fristad servicehus innan upphandlingen.

_______________________

§21 Nämndens och förvaltningens frågor

Inga frågor anmäldes.

_______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser, tjänstemannabeslut med mera

(Bilaga § 21)

§22 Månadsrapport februari 2009

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari

  2. Stadsdelsnämnden beslutar om omfördelning mellan verksamhetsområdena enligt förslaget nedan.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett nollresultat. Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna ryms inom kommunfullmäktiges beslutade budgetram. Detta förutsätter dock ett intensivt arbete med att anpassa verksamheten till tillgängliga resurser.

Lämnad prognos är förenad med viss osäkerhet bland annat beroende på rådande lågkonjunktur och utvecklingen av behoven inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. En genomlysning av området, omsorg om funktionshindrade, kommer att genomföras under året för att utreda hur resurserna kan användas på bästa sätt.

Dnr 26-2009-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§23 Projekt Tensta Against Crime

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar godkänna bifogad projektplan.

Ärendet

Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att redovisa projektplaner utifrån de projektidéer som redovisades på ett ärende på nämnden den 18 december 2008. I den aktuella projektplanen redovisas bland annat projektets åtaganden, arbetssätt och uppföljningsmetoder. Åtagandena konkretiserar projektets mål och handlar om att utveckla nya arbetsmetoder och samverkansformer för de inblandade aktörerna och erbjuda målgruppen en strukturerad fritidsverksamhet som ger möjligheter till förbättrade skolresultat och ökad framtidstro för deltagarna i ett tryggare bostadsområde.

Dnr 204-2009-007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§24 Projekt Trygg i Tensta

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar godkänna bifogad projektplan.

Ärendet

Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att redovisa projektplaner utifrån de projektidéer som redovisades på ett ärende på nämnden den 18 december 2008. I föreliggande projektplan redovisas bland annat projektets åtaganden, arbetssätt och uppföljningsmetoder. Åtagandena konkretiserar projektets mål och handlar om att utveckla nya arbetsmetoder och samverkansformer mellan inblandade aktörer och att utveckla målgruppen så att de aktivt gör val som leder till att de tar större ansvar för sitt eget liv och utvecklas till positiva förebilder i ett tryggare bostadsområde.

Dnr 205-2009-007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§25 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 29 januari 2009 anmäldes.

Dnr 66-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________