Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2024-02-08

Sammanträde 2024-02-08

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av styrelseprotokoll nr 1 från Stockholm Vatten ABs möte den 18 jan 2024

Beslutsärenden

4 Godkännande av Vattentjänstplan Stockholm för perioden 2024-2027

5 Projekt 1764 Järfälla Överföringsledning - Inriktningsbeslut

6 Projekt 3593 Ny dricksvattenpump Lovö - Inriktningsbeslut

7 Projekt Lamellen 1 & 2 - Inriktningsbeslut

8 Projekt 5578 Gamla Magelungsvägen - Inriktningsbeslut

9 Projekt 5619 Farstarondellen - Inriktningsbeslut

10 Projekt 410116 Skärholmsdalen huvudprojekt - Reviderat inriktningsbeslut

11 Projekt 361400 Tussmötevägen dagvattenhantering - Reviderat inriktningsbeslut

12 Projekt 410044 Starkströmmen - Genomförandebeslut

13 Projekt 410151 Söderholmen - Genomförandebeslut

14 Projekt 361688 Västra Nockebyhov - Reviderat genomförandebeslut

15 Upphandlingsärende - Ramavtal för bygg-, mark-, betong-, VS- och ventilationsarbeten

16 Upphandlingsärende - Ramavtal för byggledare inom VA

17 Upphandlingsärende - Ramavtal för byggledare inom byggnation och process

18 Upphandlingsärende - Ramavtal elinstallationsarbeten

19 Upphandlingsärende - Ramavtal avseende konsultförmedling för strategisk fastighetsförmedling

20 Upphandlingsärende - Ramavtal för segjärnsrör och rördelar

21 Upphandlingsärende - Ramavtal slussventiler

Anmälningsärenden

22 Lägesredovisning för arbetet med åtgärder från lokala åtgärdsprogrammet för god vattenstatus

Övriga ärenden

24 Muntlig presentation av statusrapport för bolagets stora investeringsprojekt - arbetsgång, beslutsprocess och uppföljning av nyckeltal