Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2012-03-08

Sammanträde 2012-03-08

Datum
Klockan
16:30
Plats

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 15 december (båda)

BESLUTSÄRENDEN

3 Utseende av styrelsens sekreterare (båda).

5 Internkontroll 2011 för koncernen Stockholm Vatten (SV AB).

7 Förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015 (båda).

8 Årsstämma 2012 för Stockholm Vatten VA AB (SV AB).

9 Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten (SV AB).

10 Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB (SV VA AB).

11 Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund (SV VA AB).

12 Stockholm Vattens miljöfond - val av ledamöter och suppleanter (SV AB).

13 Upphandling av programvarulicenser och licensadministration

14 Projekt 360637 "Nordenflychtsvägen" (SV VA AB).

15 Projekt 360645 "Sjöängen" (SV VA AB).

16 Projekt 360635 "Krillans Krog" (SV VA AB)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Finansiell månadsrapport (SV AB).

19 Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut (båda).

20 Stadsrevisionens Granskningsrapport (båda).

21 Köp och försäljning av varor och tjänster internt mellan Stockholm Vatten-bolag (båda).

22 Redovisning av strategiskt styrkort 2011 (SV AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

23 Kommande ärenden till styrelsen (båda).

§1 Justeringsmän

Ordföranden Bengt Hansson och vice ordföranden Jari Visshed utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

§2 Protokoll styrelsen

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2011-12-15 är justerat och godkänt (bil 1).

§3 Sekreterare

Styrelsen beslöt i enlighet med verkställande direktörens förslag att till styrelsens sekreterare utse utredningschefen Sverker Westman (bil 2).

§4 Årsbokslut 2011

Företogs till behandling (bil 3).

Styrelsen beslöt

att godkänna verksamhetsrapport för år 2011 för Koncernen Stockholm Vatten AB, samt

att godkänna Årsredovisning och koncernredovisning 2011 för Stockholm Vatten AB.

§5 Internkontroll 2011

Behandlades verkställande direktörens rapport avseende internkontroll för år 2011 (bil 4).

Styrelsen beslöt att godkänna rapportering av genomförd internkontroll för år 2011.

§6 Personalberättelse

Godkändes verkställande direktörens för verksamhetsåret 2011 (bil 5).

§7 Budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015

Styrelsen beslöt att godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015 för Koncernen Stockholm Vatten.

Vice ordföranden Jari Visshed, ledamöterna Christina Labus och Katarina Luhr samt tjänstgörande suppleanten Clara Norberg Averbo ville för sin del framföra följande särskilda uttalande avseende bolagets mål och uppgifter samt ägardirektiv:

”Bolagets mål och uppgifter

Stockholm Vatten ska säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm samt under högt ställda säkerhets- och miljökrav ombesörja avloppshanteringen i området.

Bolagets verksamhet präglas av tunga men nödvändiga investeringar. I syfte att uppnå en långsiktigt sund ekonomisk utveckling bör bolaget utnyttja de kunskaper man har inom VA tjänster och öka sina externa intäkter genom ytterligare samarbeten i regionen.

Ägardirektiv för 2013-2015

- Långsiktigt säkerställa en sund ekonomisk utveckling genom att,

dels öka de externa intäkterna, dels genom ett fortsatt effektiviseringsarbete.

- Säkra kvaliteten i verksamheterna i det fortsatta effektiviseringsarbetet.

- Sköta underhållet så att man ej äventyrar säkerheten i produktionen.

- Fortsätta arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet.

- Minska miljöbelastningen i produktionen och distributionen av dricksvatten och i omhändertagandet av avloppsvattnet.

- Förädla de restprodukter som uppstår av verksamheten så att man kan återanvända dem utifrån ett kretsloppstänkande.

Stockholm Vatten har levt med snäva ramar under ett antal år vilket lett till omfattande rationaliseringar av verksamheten i omgångar. Ånyo har VD i uppdrag att återkomma till styrelsens med besparingar och effektiviseringar under våren 2012.

Vår uppfattning är att man mer måste se till intäktssidan, och då tänker vi inte på VA-taxan som nu höjts utan på de ”nya” intäkter som tillkommit framförallt från försäljning av VA-tjänster till grannkommuner. Ökade intäkter inom detta område borde långsiktigt ge bolaget bättre ekonomiska förutsättningar för framtiden. Därför tror vi inte på majoritetens ägardirektiv om att bolaget ska ”fördjupa arbetet med att finna alternativa driftsformer i det fortsatta effektiviseringsarbetet”. Tvärtom kan det bli kontraproduktivt då man frånhänder sig kompetens och kapacitet som är nödvändig om man ska lyckas i strategin att öka intäkterna genom att sälja VA-tjänster/driftsentreprenader till grannkommuner.

Stockholm vatten har under de senaste åren genomfört omfattande effektiviseringar och personalreduktioner. Man bör alltid pröva och se över sina kostnader men samtidigt är det viktigt att inte kasta ut barnet med badvattnet.

Underhåll av anläggningar och ledningsrör måste utgå från riskbedömningar och inte efter ekonomiska ramar. Kort sagt: kvaliteten i verksamheten måste säkerställas.

Vattnet i Stockholm har förbättrats sedan 70-talet Det har krävts stora investeringar inte minst av Stockholm vatten för att uppnå detta. Mycket återstår dock för att våra sjöar och vattendrag ska kunna uppnå god kemisk och ekologis status. De senaste årens projekt har till stor del finansierats genom den tidigare miljömiljarden, som inte längre finns. Det fortsatta arbetet med att rena våra sjöar och vattendrag får inte ges minskad prioritet genom att finansieringen för dessa projekt minskas eller skärs bort helt”.

§8 Ombud till årsstämma för Stockholm Vatten VA AB

Styrelsen beslöt att utse Irene Lundquist Svenonius och vid dennas förhinder Per Blomstrand, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger eller Inger Johansson Kjaerboe till sitt ombud vid årsstämma för Stockholm Vatten VA AB för tiden fram till årsstämman 2013.

§9 Ombud vid årsmöte med Svenskt Vatten

Förelåg verkställande direktörens förslag angående val av ombud till årsmöte med Svenskt Vatten (bil 8)

Styrelsen beslöt

att

att

utse ordföranden Bengt hannson till sitt ombud vid årsmötesför-

handlingar för Svenskt Vatten, samt


därutöver utse Lars Svärd, Christina Labus, Katarina Luhr och Anders

Karlsson att delta vid vattenstämman/årsmötet.

§10 Val till Stockholm Vattens Miljöfond

Förelåg förslag till val av ledamöter och suppleanter i Stockholm Vattens miljöfond (bil 9).

Styrelsen beslöt

att

utse Bengt Hansson, Jari Visshed, Gösta Lindh och Sophia Hansson

som ledamöter i styrelsen för Stockholm Vattens miljöfond för år

2012, samt

att

utse auktoriserade revisorn Magnus Fredmer och lekmannarevisor

Bengt Akalla som ordinarie revisorer samt auktoriserade

revisorn Fredric Hävrén och lekmannarevisor Bo Dahlström som

revisorssuppleanter i Stockholm Vattens miljöfond för år 2012.

§11 Programvarulicenser och licensadministration

Styrelsen beslöt

att Stockholm Vatten deltar i Stockholms Stads upphandling av systemdrift, systemförvaltning, telefoni och datakommunikation, samt

att bemyndiga verkställande direktören att efter upphandling teckna erforderliga avtal.

§12 Finansiella månadsrapporter

Anmäldes för styrelsens kännedom Finansiella månadsrapporter för november och december 2011 samt för januari 2012 (bil 11).

§13 De auktoriserade revisorernas rapport avseende årsbokslut

Auktoriserade revisorn, Mikael Sjölander, informerade styrelsen om vad som framkommit vid granskningsarbetet under år 2011 samt vid revisionen av Stockholm Vatten AB:s årsbokslut.

§14 Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Stefan Rydberg, stadens Revisionskontor, informerade styrelsen om den granskning som genomförts under år 2011 såsom ett komplement till den granskningsrapport med tillhörande granskningspromemoria som upprättats av Lekmannarevisorerna (bil 12).

§15 Koncerninterna transaktioner

Anmäldes för styrelsens kännedom köp och försäljning av varor och tjänster internt mellan Stockholm Vatten bolag (bil 13).

§16 Redovisning av strategiskt styrkort

Anmäldes för styrelsens kännedom utfallet av det strategiska styrkortet avseende år 2011 (bil 14).

Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus samt tjänstgörande suppleanten Clara Norberg Averbo ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

”Stockholm Vatten är ett företag som i sitt grundläggande uppdrag har att verka för en god miljö. Det vatten vi tar in vid våra vattenverk vill vi ska vara så rent som möjligt och det vatten som vi leder ut vid våra reningsverk vill vi också ska vara så rent som möjligt.

Stockholm Vatten är ett företag med höga ambitioner i sitt miljöarbete i alla sina verksamheter, och så ska det vara.

Därför känns den ”röda plump” i protokollet som styrkortet avslöjar för miljöarbetet under 2011 inte tillfredställande.

Att orenat avloppsvatten i så stora volymer som under 2011 pumpas rakt ut i naturen får inte ske igen.

Det är heller inte tillfredställande att inga nya vattenvårdande insatser inleddes under 2011.

Bolaget och staden måste ha högre ambitioner och framförallt resultat med sitt miljöarbete än det man presterade under 2011”.

Ledamoten Katarina Luhr ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

”Det strategiska styrkortet är ett mått på hur väl bolagets strategiska mål har uppnåtts och ger en enkel och tydlig indikation på företagets tillstånd. Det ska användas för att styra och följa upp verksamheten.

Redovisningen över det strategiska styrkortet 2011 visar att de starka sparkraven som riktats till företaget har gett en negativ påverkan på företagets långsiktiga kompetensutveckling och kvalitetsarbete och även kraftigt påverkat företagets miljöarbete i negativ riktning.

Speciellt allvarligt är att besparingar har lett till kraftigt ökade bräddningsvolymer som leder till att större mängder orenat avloppsvatten leder rakt ut i våra vattendrag (främst Mälaren och Saltsjön). Målet på 150 000 m3 blev istället 887 600 m3 utsläppt orenat avloppsvatten under 2011. Då Mälaren är vår dricksvattentäkt är detta ett reellt problem.

Inga nya vattenvårdande åtgärder har heller påbörjats från bolagets sida under året.

Vi anser att sparkraven, förutom att skapa en svår ekonomisk situation för bolaget, har gett oacceptabla miljökonsekvenser för Stockholms sjöar och vattendrag. De stora bräddningsvolymer som vi sett under 2011 får inte uppstå igen”.

§17 Kommande ärenden

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden under år 2012 (bil 15).

§18 Övriga Frågor