Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2013-12-11

Sammanträde 2013-12-11

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 7 november 2013 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Policyer för Stockholm Vatten koncernen (SV AB).

4 Stockholms framtida avloppsvattenrening (SV VA AB).

5 Nybyggnation av vattenreningsverk Bornsjöverket för rening av bottenvatten Inriktningsbeslut (SV VA AB).

6 Nominering till styrelsen för Svenskt Vatten (SV AB).

7 EU-positionspapper för Stockholm Vatten AB (SVAB).

8 Systematiskt miljöarbete - Hållbar användning av mark och vatten (SV VA AB).

9 Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor (SV VA AB)

10 Förvärv av GlashusEtt enligt gällande avtal (SV VA AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Information från revisorerna (båda).

12 Ulvsunda - lägesrapport (SVAB).

13 Driftrapport (SV VA AB).

14 Nyckeltalsrapporter (SVAB).

15 Ny organisation för moderbolaget (SV AB)

16 Uppdatering av Stockholm Vattens slamstrategi (SV VA AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

17 Extra sammanträde 13 februari (SV AB)

18 Kommande ärenden till styrelsen (båda).