Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2016-11-03

Sammanträde 2016-11-03

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 29 september 2016 (båda)

BESLUTSÄRENDEN

3 Redovisning av belopp i beslut om projektbudget (båda)

4 Projekt 360971 Västra Länna exploateringsprojekt - Reviderat Genomförandebeslut (SV VA AB)

5 Projekt 360285 Bornsjöverket - Reviderat genomförendeslut (SV VA AB)

6 Projekt 360191 Separat rejektvattenrening Bromma - Genomförandebeslut (SV VA AB)

7 Samarbetsavtal för Edsviken Vattensamverkan (SV VA AB)

8 Upphandling av ramavtal för yrkeskläder och skyddsutrustning (SV VA AB)

9 Upphandling av ramavtal för grävmaskintjänster (SV VA AB)

10 Dagvattenvägledning - Åtgärdsnivå och riktlinjer (SV VA AB)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 En trygg dricksvattenförsörjning - SOU 2016:32 (SV VA AB)

12 Solceller (SV VA AB)

13 SFA - Lägesrapport (SV VA AB)

ÖVRIGA ÄRENDEN

14 Övriga frågor