Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2006-06-13

Sammanträde 2006-06-13

Datum
Klockan
9.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 6/2006 med trafiknämnden den
13 juni 2006 Läs mer..., kl 9.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

Mötesinformation

Justerat:19 juni 2006
Mirja Särkiniemi Sten Nordin

Närvarande:

Ledamöter
Mirja Särkiniemi (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp)
Ulf Fridebäck (fp)
Kåre Gustavsson (s)
Jimmy Lindgren (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Björn Nyström (kd)
Margarita Pulido (s)
Ann-Marie Strömberg (v)
Regina Öholm (m)

Ersättare
Gulan Avci (fp)
Lars Bengtson (m)
Hannah Ekeroos (kd)
Eva-Louise Erlandsson Slorach (s)
Tove Frimodt (s)
Anders Frostell (fp)
Spiridon Gogos (s)
Berthold Gustavsson (m)
Bo Holmberg (s)
Per Ohlin (v)
Hampus Rubaszkin (mp), tjänstgörande

Personalföreträdare
Bert Eriksson, SKTF

Tjänstemän
Trafikdirektören Per Aronson och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Barbro Collin, Göran Gahm och Eva Leijon samt borgarrådssekreteraren Claes Thunblad.

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 27 juni 2006 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Fråga om effektivisering m m i det nya ärendehanteringssystemet Kopplet

-----------------------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Eva Leijon vid trafikkontoret besvarade fråga av ledamoten Björn Nyström (kd) vid förra nämndsammanträdet om effektivisering m m i det nya ärendehanteringssystemet Kopplet.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Fråga om beslutade trafikåtgärder i Gamla Stan

---------------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret besvarade fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) vid förra nämndsammanträdet om beslutade trafikåtgärder i Gamla Stan.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Information om klagomål på vinterväghållningen 2005-2006

-------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret informerade om klagomål på vinterväghållningen 2005-2006.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Förvaltningschefens semester

-----------------------------------

Trafikdirektörn Per Aronson anmälde att han avser att ta semester veckorna 26-31 och utse följande som vikarier under denna tid: Göran Gahm (vecka 26), Erik Andersson (veckorna 27-30) och Rune Karlsson (vecka 31).

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

1. Bredda Essingeleden av vice ordföranden Sten Nordin (m).

2. Parkeringsutredning för Lilla Essingen av vice ordföranden Sten Nordin (m).

3. Trafiksäkerhet på Runebergsgatan av ledamoten Helena Bonnier (m).

4. Borttagna parkeringsplatser på Strandvägskajen av ledamoten Helena Bonnier (m).

5. Underlätta trafiksituationen på Nybroplan av ledamoten Helena Bonnier (m).

6. Vilken utbildning får medarbetarna i trafiksäkerhetskunskap av ledamoten Björn Nyström (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden

vilka förtecknats i promemoria av den 7 juni 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 12 juni 2006.

Beslut

Trafiknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels delta med sex förtroendevalda (en för varje parti i nämnden) i Information Management Policies Assessment for City Transportation System (IMPACTS) 11 årliga konferens Congestion Charging in Stockholm & Unexpected Events i Stockholm den 29-30 juni 2006.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-00110

Trafikkontoret hade den 19 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Hearing och frågestund kring trafikfrågor. Skrivelse från ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr T2006-300-00520

Trafikkontoret hade den 19 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att godkänna utlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att uppdra åt kontoret att i enlighet med förslag i skrivelsen anordna hearing och öppen frågestund före första sammanträdet hösten 2006, att fortsättningsvis bjuda in såväl trafiknämndens ledamöter och ersättare som ledamöter och ersättare i berörda stadsdelsnämnder till lokala samråd när sådana anordnas, att uppdra åt kontoret att förbättra information till och samarbetet med stadsdelsnämnderna samt att anföra följande:

Kontoret har helt rätt i sin uppfattning att information om samråd inte når trafiknämndens ledamöter och ersättare i tillräcklig utsträckning. Informationen når inte heller stadsdelsnämndernas ledamöter och ersättare i tillräcklig utsträckning. Samråd på tjänstemannanivå är inte tillräckligt. I stadsdelsnämnderna och hos medborgarna är intresset för trafikfrågor mycket stort och informationen och möjligheterna att påverka måste därför förbättras.

Nämnden uppdrar åt presidiet och trafikdirektören att fastställa tema för en öppen frågestund före första sammanträdet hösten 2006.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§6 Nedskrivning av fordringar t o m 2005-04-30

Dnr T2005-130-01867

Trafikkontoret hade den 23 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar om totalt 653 070,25 kronor till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Årsrapport 2005 för trafiknämnden

Dnr T2006-130-00817

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 17 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på årsrapporten överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt bilaga B1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga B2.

§8 Ekonomisk uppföljning månad 5/2006

Dnr T2006-112-00352

En av trafikkontoret den 8 juni 2006 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för maj 2006 anmäldes.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§9 Överdäckning av Brommaplan. Motion av Madeleine Sjöstedt (fp)

Dnr T2006-310-00663

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 18 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Claes Fleming (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

§10 Säker huvudgata för Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen. Genomförandebeslut

Dnr T2005-320-00388

Trafikkontoret hade den 17 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Farsta stadsdelsnämnd den 18 maj 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden beslutar att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder på Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen i enlighet med kontorets förslag.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att begära tillstånd av Vägverket för försöksverksamhet med 40 km/tim på Enskedevägen mellan Oppundaplan och Svedmyraplan samt på Lingvägen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 3/2006

Anmälan gjordes av protokoll från kollektivtrafikutskottets sammanträde den 11 mars 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§12 Cykelbanor på Folkungagatan, Södermalm – hur blev det?

Dnr T2006-313-01184

Trafikkontoret hade den 23 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§13 Ombyggnad av Västerled i Bromma till säker huvudgata. Genomförandebeslut

Dnr T2005-320-00140

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 15 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en skrivelse från Cathinka Ingman av den 11 juni 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnaden av Västerled som ”säker huvudgata” enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt på förslag av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) att remittera ärendet för behandling i Bromma stadsdelsnämnd och att i övrigt anföra följande:

Ombyggnaden av Västerled till säker huvudgata har väckt stort engagemang bland de boende i området. Avsaknaden av ett beslut i stadsdelsnämnden måste därför ses som en brist i den lokala förankringen av projektet.

I det avseendet finns stora skillnader jämfört med det arbete som bedrivits i samverkan med Farsta stadsdel för genomförandet av säker huvudgata på Enskedvägen, Herrhagsvägen och Lingvägen. Detta arbete har präglats av en demokratisk, lokal förankring av projektet, både på tjänstemannanivå, politikernivå och med hänsyn till de boendes synpunkter.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga E.

§14 Samordning av takskottning och snöröjning. Utvärdering

Dnr T2005-440-01928

Trafikkontoret och Maria Gamla Stans stadsdelsförvaltning hade den 9 maj 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorens redovisning.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att godkänna kontorens redovisning ”Samordning av takskottning och snöröjning. Utvärdering”, att ge trafikkontoret i uppdrag att vintern 2006/07 fullfölja samarbetet med Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning, Stockholms fastighetsägarförening och Plåtslagarnas riksförbund i syfte att bättre samordna takskottning, snöröjning och parkeringsövervakning och att i övrigt anföra följande:

Den storsatsning staden genomfört de senaste åren för att effektivisera och förbättra snöröjningen har varit framgångsrik. Satsningen har också bidragit till en viktig diskussion om exempelvis fastighetsägarnas ansvar för takskottningen.

Det som dock har varit ett problem är just bristen på koordinering mellan olika aktörers insatser. Det kan handla om felparkerade bilar som hindrar snöröjning, takskottning som genomförs efter det att gångbanorna snöröjts, eller bristande takskottning som resulterar i avstängda gång- och cykelbanor.

Att fullfölja försöket med att tidsmässigt koordinera insatserna och att tydliggöra den ansvarsfördelning som finns är därför viktigt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§15 Antal gropar innanför tullarna. Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m)

Dnr T2006-410-00784

Trafikkontoret hade den 15 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner redovisningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner redovisningen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§16 Upphandling av elenergi för offentlig belysning m m

Dnr T2006-610-01259

Trafikkontoret hade den 15 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden delegerar rätten att beställa elleveranser och elcertifikat till trafikdirektör Per Aronsson, chefen för trafikstyrningsenheten Mats Fager och belysningsingenjör Per Gradin.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden delegerar rätten att beställa elleveranser och elcertifikat till trafikdirektör Per Aronsson, chefen för trafikstyrningsenheten Mats Fager och belysningsingenjör Per Gradin.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§17 Trafikering av kollektivkörfält inom Stockholm med färdtjänstens profilerade specialfordon

Dnr T2006-330-01210

Trafikkontoret hade den 31 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att kollektivkörfält enligt landstingets begäran upplåtes för trafik med färdtjänstens profilerade specialfordon samt uppdrar åt kontoret att utfärda erforderliga lokala trafikföreskrifter.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att kollektivkörfält enligt landstingets begäran upplåtes för trafik med färdtjänstens profilerade specialfordon samt uppdrar åt kontoret att utfärda erforderliga lokala trafikföreskrifter.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§18 Krav på minskad trafik på Högbergsgatan. Återremiss

Dnr T2005-320-00387

Trafikkontoret hade den 23 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till åtgärder på Högbergsgatan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till åtgärder på Högbergsgatan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§19 Hornsgatan säker huvudgata. Fortsatt arbete

Dnr T2006-320-00070

Trafikkontoret hade den 24 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning av trafiksäkerhetsåtgärder på Hornsgatan.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att i huvudsak godkänna tjänsteutlåtandet, att kontoret i den fortsatta planeringen angående projektet ”säker huvudgata” även har med Hornsgatan som exempel utifrån tidigare upplägg samt att i övrigt anföra:

Nämnden anser att projektet ”säker huvudgata” är oerhört bra och angeläget. Det förslag till tidsplan samt etappvist genomförande av projektet är bra. Men nämnden vill inte utesluta att Hornsgatan kan bli aktuell vid ett senare tillfälle då ekonomiska förutsättningar för det större projekt finns. Allt det arbete som kontoret lagt ner på samråd och förberedelser angående Hornsgatan har varit uppskattat och värdefullt. Det finns ett stort stöd för projektet bland medborgarna i stadsdelen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§20 Projekt lånecyklar. Lägesrapport samt Elcyklar. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-313-00931

Trafikkontoret hade den 31 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Trafiknämnden godkänner lägesrapporten.

2 Nämnden anser skrivelse om elcyklar av Björn Nyström (kd) besvarad.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga L.

§21 Inköp av sten från Kina. Konsekvensbeskrivning

Dnr T2006-600-00913

Trafikkontoret hade den 31 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till hantering av inköp av stenmaterial enligt utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till hantering av inköp av stenmaterial enligt utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§22 Ändrad detaljplan för kv Kompaniet och Plutonen m m i stadsdelen Östermalm. Remiss av planförslag

Dnr T2006-512-00630

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

1. Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteren Kompaniet och Plutonen i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2005-08933-54.

2. Nämnden beslutar att ersätta det provisoriska trafikhindret vid Gärdesgatan/Dag Hammarskjölds Väg med en permanent avstängning samt vid Skarpögatan/Dag Hammarskjölds Väg med en öppningsbar bom.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§23 Kontroll av bulleröverträdelser. Skrivelse från ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr T2006-321-00523

Bordlagt 16 maj 2006 nr 8

Trafikkontoret hade den 27 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga N2.

§24 Kontroll av otillåten tomgångskörning. Skrivelse från ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr T2006-320-00522

Bordlagt 16 maj 2006 nr 9

Trafikkontoret hade den 27 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§25 Lägesredovisning av spårvägsprojekt i staden. Skrivelse från ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Per Ohlin (v).

Spårvagn längs 4:ans linje. Skrivelse från ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Hampus Rubaszkin (mp).

Dnr T2005-330-00608

Bordlagt 16 maj 2006 nr 10

Trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 26 april 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

1. Trafiknämnden beslutar att godkänna lägesredovisningen av spårvägsprojekt i staden.

2. Nämnden beslutar att som svar på skrivelsen från Per Ohlin (v) och Ann- Marie Strömberg (v) samt på skrivelsen från Mirja Särkiniemi m fl (s), Ann- Marie Strömberg (v) och Hampus Rubaszkin (mp) överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§26 Förbättrad klottersanering i staden. Motion från Ewa Samuelsson (kd), nr 2006:1

Dnr T2006-440-00323

Bordlagt 16 maj 2006 nr 14

Trafikkontoret hade den 24 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remiss av motionen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Upprustning av Fjällgatan. Genomförandebeslut

Dnr T2006-400-00037

Bordlagt 16 maj 2006 nr 16

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning hade den 28 april 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Lars Hagman av den 28 april 2006 och Gruppen Rädda Fjällgatan av den 20 maj 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner förslaget till upprustning av Fjällgatan enligt utlåtandet.

2. Nämnden godkänner att investering görs i upprustning av Fjällgatan till en total utgift om 6 mnkr i löpande prisnivå.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att återremittera ärendet i de delar som avser trafikföring och parkering, att godkänna kontorens förslag till upprustning i övriga delar, att uppdra åt kontoret att i samråd med Katarina Sofia stadsdelsnämnd utreda de olika förslag som beslutet i Katarina Sofia stadsdelsnämnd innefattar samt återkomma till trafiknämnden med ett nytt förslag till beslut och att anföra följande:

Trots att ärendet om upprustning av Fjällgatan beretts i samråd mellan trafikkontoret och Katarina Sofia stadsdelsnämnd finns mycket liten samstämmighet mellan kontorets förslag och stadsdelsnämndens beslut. Detta bidrar till att underlaget till beslut i trafiknämnden är bristfälligt och saknar vägledning för trafiknämndens ledamöter.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§28 Trafikkontorets drift- och underhållsverksamhet. Behovsanalys

Dnr T2006-400-00701

Bordlagt 16 maj 2006 nr 17

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 8 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en sammanfattande broschyr. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner behovsanalysen av kontorets drift- och underhållsverksamhet.

2. Nämnden godkänner kontorets förslag på utökat anslag och hemställer hos kommunstyrelsen om utökad driftbudget för 2006 med 50 mnkr.

3. Nämnden godkänner kontorets förslag på utökat anslag för kommande år och hemställer hos kommunstyrelsen om utökad driftbudget för 2007 med 150 mnkr och för 2008 med 300 mnkr.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att godkänna trafikkontorets behovsanalys av kontorets drift- och underhållsverksamhet, att hemställa hos kommunstyrelsen att inför kommande års budgetanslag förstärka driftsbudgeten i syfte att möta de behov som redovisas i analysen av kontorets drift- och underhållsverksamhet, att avslå kontorets förslag på utökat anslag och hemställan hos kommunstyrelsen om utökad driftsbudget för 2006 och att i övrigt anföra följande:

Den behovsanalys av trafikkontorets drift- och underhållsverksamhet som är framtagen bygger på en begäran från den politiska majoriteten. Det är en väl genomförd analys som visar att det årliga underhållet brustit under många år och flera mandatperioder.

För att undvika kapitalförstöring och bromsa behovet av framtida, stora reinvesteringar behöver det årliga underhållet prioriteras och driftsbudgeten för detta arbete förstärkas under de kommande åren. Inför processen med att ta fram en budget för Stockholms stad 2007 och 2008 stödjer vi de bedömningar om utökade anslag som görs i behovsanalysen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§29 Är det möjligt att placera ut trafikljus på Personnevägen? Skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd

Dnr T2005-430-00452

Bordlagt 16 maj 2006 nr 24

Trafikkontoret hade den 25 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Ny huvudled vid Herrängsvägen i Älvsjö. Önskemål från Älvsjö stadsdelsnämnd

Dnr T2006-320-00334

Bordlagt 18 april nr 12 och 16 maj 2006 nr 31

Trafikkontoret hade den 28 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från Älvsjö stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Tillönskan om trevlig sommar

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) tackade anställda och förtroendevalda för arbetet i förvaltning och nämnd och tillönskade alla en trevlig sommar. Vice ordföranden Sten Nordin (m) och trafikdirektören Per Aronson instämde och tillönskade ordföranden detsamma.