Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2005-08-29

Sammanträde 2005-08-29

Datum
Klockan
11:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 3/2005 med trafiknämnden den
29 augusti 2 Läs mer...005, kl 11.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Effektivare nord - sydliga förbindelser i Stockholmsområdet. Remiss från vägverket (S)

6 Förstudie för Mälarbanan, sträckan Tomteboda - Kallhäll. Remiss från banverket (S)

7 SL:s trafikförändringar 2006. Remiss (Tp)

8 Ny detaljplan för Torshamnsgatan m m i stadsdelen Kista. Kista Science City. Remiss och genomförandebeslut (G)

9 Borttagning av skräp på gator och torg. Motion av Lotta Edholm (fp), nr 2005:42 (G)

10 Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i innerstaden. Motion av Åsa Romson m fl (mp), nr 2005:44 (G)

11 Nämdbeslut vid återtagande av verksamhet i egen regi. Motion av Kristina Axén Olin m fl (m), nr 2005:30 (G)

12 Ändrad detaljplan för del av kv Tvålflingan i Västberga. Remiss (G + 20 000)

13 Ändrad detaljplan för södra Liljeholmstorget, kv Stubinen m fl i Liljeholmen. Remiss (G)

14 Upphandling av årsavtal för löpande underhåll av innerstadens gator och vägar (G)

15 Uteserveringar året om. Skrivelse från Mirja Särkiniemi (s), Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (v) (G)

16 Ökande genomfartstrafik från Huddinge/Stuvsta till Älvsjö. Skrivelse från Margaretha Åkerberg (kd) och Catrine Samuelsson (kd) i Älvsjö stadsdelsnämnd (G)

17 Effekter av revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Återrapportering av beslutade åtgärder (G)

18 Upphandling av offentlig belysning inom innerstaden (G)

19 Begäran om tillstånd för nya torghandelsplatser på nya torget öster om Kista Galleria (G)

20 Upplåning av lånecyklar. Lägesrapport. Hemligt (G)

21 ”Gör det möjligt för taxi att utföra sitt arbete”. Skrivelse av Sten Nordin (m). Bordlagt 21 juni 2005 nr 14 (G)

22 Intensifierad utbyggnad av cykelbanor i Stockholms innerstad. Nämnduppdrag. Bordlagt 21 juni 2005 nr 18 (G)

23 Parkinvesteringar i kommuncentrala parker 2006-2008. Bordlagt 21 juni 2005 nr 20 (G)

24 Detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1, Lindstigen i Ulvsunda. Remiss. Bordlagt 21 juni 2005 nr 41 (G)

Mötesinformation

 

Justerat: 12 september 2005

 

Mirja Särkiniemi Sten Nordin

 

Närvarande:


Ledamöter

Mirja Särkiniemi (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Claes Fleming (fp)

Kåre Gustavsson (s)

Jimmy Lindgren (s)

Björn Nyström (kd)

Margarita Pulido (s)

Madeleine Sjöstedt (fp)

Ann-Marie Strömberg (v)

Regina Öholm (m), §§ 2-24

 

Ersättare

Gulan Avci (fp), §§ 2-24

Hannah Ekeroos (kd)

Eva-Louise Erlandsson Slorach (s)

Tove Frimodt (s)

Spiridon Gogos (s)

Berthold Gustavsson (m), tjänstgörande § 1

Bo Holmberg (s)

Petter Lindfors (m)

Kathléen Nilsson (m)

Göran Wrene (s), tjänstgörande

 

Tjänstemän

Trafikdirektören Per Aronson och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Barbro Collin, Göran Gahm, Karin Hebel, Rune Karlsson, Eva Leijon, Christer Lundin, Anette Scheibe och Lars-Erik Stålkrantz samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristina Söderlund.

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) hälsade samtliga välkomna till höstens första sammanträde i trafiknämnden.

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 12 september 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

 1. För många övergångsställen minskar respekten av ledamoten Björn Nyström (kd).

 2. Möjliggör kortbetalning i stadens parkeringsautomater av vice ordföranden Sten Nordin (m) och ersättaren Petter Lindfors (m).

 3. Inför hastighetsdämpande åtgärder på Västerled nu av ersättaren Petter Lindfors (m).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Fråga om regler för parkering av EU-mopeder

-------------------------------------------------------

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) frågade om gällande regler för parkering av EU-mopeder.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om arbetet med Klarastrandsleden

-------------------------------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m) frågade om arbetet med Klarastrandsleden.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om parallella cykelbanorna vid Björns Trädgård och Medborgarplatsen

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m) frågade om de parallella cykelbanorna vid Björns Trädgård och Medborgarplatsen.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om prioritering av synskadades behov i tillgänglighetsarbetet

---------------------------------------------------------------------------------

Ledamoten Per Bolund (mp) frågade om prioriteringen av synskadades behov i tillgänglighetsarbetet utifrån en till honom inkommen skrivelse i ärendet från Synskadades Riksförbund i Stockholms stad.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om trafiksituationen på Korpmossevägen i Västberga

-----------------------------------------------------------------------

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) frågade om trafiksituationen på Korpmossevägen i Västberga.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om parkeringsregler och parkeringsskyltning på Djurgården

-------------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret besvarade tidigare ställd fråga av ledamoten Helena Bonnier (m) om parkeringsregler och parkeringsskyltning på Djurgården.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Frågor om trafiksituationen i Gamla Stan

-------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret besvarade tidigare ställda frågor av ordföranden Mirja Särkiniemi (s) och vice ordföranden Sten Nordin (m) om trafiksituationen i Gamla Stan.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Fråga om trafiksituationen för barn vid Solbergsvägen i Mariehäll

-------------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret besvarade tidigare ställd fråga av ordföranden Mirja Särkiniemi (s) om trafiksituationen för barn vid Solbergsvägen i Mariehäll.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Fråga om bullerskydd vid Nynäsvägen

----------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret besvarade tidigare ställd fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) om bullerskydd vid Nynäsvägen.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Fråga om kontrollen av parkeringsavstånd vid övergångsställen och vägkorsningar

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Karin Hebel vid trafikkontoret besvarade tidigare ställd fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) om kontrollen av parkeringsavstånd vid övergångsställen och vägkorsningar.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Fråga om mobilitetscenter

-------------------------------

Avdelningschefen Anette Scheibe vid trafikkontoret besvarade tidigare ställd fråga av ledamoten Per Bolund (mp) om mobilitetscenter.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 23 augusti 2005. Bland de inkomna skrivelserna förelåg en från ledamoten Björn Nyström (kd) av den 14 juni 2005 om stadsjeepar som miljövänliga fordon.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2005-010-00435

Trafikkontoret hade den 9 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Effektivare nord - sydliga förbindelser i Stockholmsområdet. Remiss från vägverket

Dnr T2005-310-00569

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt markkontoret hade den 6 juli 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga A3.

§6 Förstudie för Mälarbanan, sträckan Tomteboda - Kallhäll. Remiss från banverket

Dnr T2005-330-00572

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt markkontoret hade den 7 juli 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§7 SL:s trafikförändringar 2006. Remiss

Dnr T2005-330-00233

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 30 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på SL:s remiss över trafikförändringar år 2006 överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen i huvudsak överlämna och åberopa trafikkontorets tjänsteutlåtande samt att därutöver anföra följande:

Stockholms stad vill öka spårvägsnätet i city och ett intressant projekt är att förlänga spårvägen mellan Djurgården och Norrmalmstorg till Centralstationen. Nämnden önskar att SL så snart som möjligt lägger in denna sträckning i sin utbudsplan. Trafiknämnden anser också att förslag om kollektivtrafik till sjöss borde finnas med i utbudsplanen. Stockholms stad för för närvarande diskussioner med Stockholms läns landsting om att inrätta en sjöbusslinje på Stockholms inre vatten, i ett första steg mellan Nacka och Stockholm. Medel för detta projekt finansierar staden med hjälp av pengar från miljömiljarden. Beslut i frågan kommer under hösten 2005 och driftsstart är tänkt under 2007 och av den anledningen bör SL:s plan framöver även innehålla detta trafikutbud.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga C2.

§8 Ny detaljplan för Torshamnsgatan m m i stadsdelen Kista, Kista Science City. Remiss och genomförandebeslut

Dnr T2005-512-00011

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt markkontoret hade den 19 augusti 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på planremiss för ny detaljplan för Tors­hamns­ gatan m m i stadsdelarna Kista, Husby och Akalla, Dp 2001-15501-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak överlämna och åberopa trafikkontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden, att kontoret även får i uppdrag att undersöka om cykel- och gångbanor kan byggas ut samtidigt som det övriga vägnätet samt att därutöver anföra följande:

Det vore bra om utbyggnaden av cykel- och gångbanor anläggs samtidigt som gatorna, i den första etappen och inte i samband med att bostadsbebyggelsen anläggs. I området Kista med ett stort antal arbetsplatser behövs cykel- och gångbanor redan i dagsläget. Denna utbyggnad är lika viktig som gatunätet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorens förslag.

§9 Borttagning av skräp på gator och torg. Motion av Lotta Edholm (fp), nr 2005:42

Dnr T2005-400-00302

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 16 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remissen av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remissen av motionen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§10 Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m fl (mp), nr 2005:44

Dnr T2005-410-00481

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 17 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remissen av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets tjänsteutlåtande, att bifalla 1:a och 2:a att-satsen i motionen samt att därutöver anföra följande:

Vi delar motionärernas synpunkter att de gåendes behov i allt för liten utsträckning fått styra gatuplaneringen i Stockholm. Fotgängarnas perspektiv ska tas hänsyn till i högre grad än vad som nu sker. Förslaget om att inrätta ett fotgängarråd vill vi ska utredas vidare för att undersöka om det är en lämplig form för påverkan och inflytande i dessa frågor.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§11 Nämdbeslut vid återtagande av verksamhet i egen regi. Motion av Kristina Axén Olin m fl (m), nr 2005:30

Dnr T2005-000-00392

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 16 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remissen av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remissen av motionen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§12 Ändrad detaljplan för del av kv Tvålflingan i Västberga. Remiss

Dnr T2005-512-00422

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 1 juli 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen av förslag till ny detaljplan för del av kvarteret Tvålflingan i Västberga, S-Dp 2004-20995-54.

 2. Nämnden godkänner lämnad redovisning av planerade gatuombyggnader i området.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak överlämna och åberopa trafikkontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden, att det föreslagna parkeringstalet i planen bör kvarstå samt att därutöver anföra följande:

Det parkeringstal på 0,62 platser per lägenhet som föreslås i planen överensstämmer med stadens inriktning för parkeringstal i ny bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen. Parkeringstalet bör därför inte ändras.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§13 Ändrad detaljplan för södra Liljeholmstorget, kv Stubinen m fl i Liljeholmen. Remiss

Dnr T2005-512-00339

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 30 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för södra Liljeholmstorget, kv Stubinen m fl i Liljeholmen, S-Dp 2004-05811-54.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak överlämna och åberopa trafikkontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden, att det föreslagna parkeringstalet i planen bör vara 0,6 platser per lägenhet samt att därutöver anföra följande:

De parkeringstal per lägenhet som föreslås i planer för ny bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen kan klara ett lägre parkeringstal. I Liljeholmen som har en bra kollektivtrafikförsörjningen med tunnelbana, tvärbana och ett stort antal busslinjer behöver inte parkeringstalen ligga i nivå med den högsta ”informella” schablonen på 0.75 som har använts vid nyplanering av flerbostadshus i ytterstaden. Nämnden föreslår av den anledningen 0.6 platser per lägenhet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§14 Upphandling av årsavtal för löpande underhåll av innerstadens gator och vägar

Dnr T2005-400-00634

Trafikkontoret hade den 16 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden uppdrar åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut, att anbudslämnare med certifierat miljöledningssystem ska ges fördel i utvärderingsprocessen samt att därutöver anföra följande:

Offentlig upphandling måste användas för att uppnå stadens miljömål. Ett sätt att göra detta är att premiera företag som medvetet och målinriktat arbetar för att minska sin miljöpåverkan genom ett miljöledningssystem. Företag med certifierat miljöledningssystem ska därför ges fördel jämfört med övriga anbudslämnare i utvärderingsprocessen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§15 Uteserveringar året om. Skrivelse från Mirja Särkiniemi (s), Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr T2005-540-00606

Trafikkontoret hade den 12 juli 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa och överlämna utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga K.

§16 Ökande genomfartstrafik från Huddinge/Stuvsta till Älvsjö. Skrivelse från Margaretha Åkerberg (kd) och Catrine Samuelsson (kd) i Älvsjö stadsdelsnämnd

Dnr T2004-360-01568

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 11 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

Reservation

Ledamoten Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§17 Effekter av revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Återrapportering av uppdrag

Dnr T2005-540-00216

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat 22 augusti 2005 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner förslagen som redovisas i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Trafiknämnden godkänner förslagen som redovisas i utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§18 Upphandling av offentlig belysning inom innerstaden

Dnr T2005-610-00762

Trafikkontoret hade den 16 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att genomföra upphandling av offentlig belysning, drift och löpande underhåll inom innerstaden (årsavtal 2006) samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden uppdrar åt trafikkontoret att genomföra upphandling av citybelysning och effektbelysning inom innerstaden, löpande underhåll (årsavtal 2006) samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 3. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att uppdra åt trafikkontoret att genomföra upphandling av offentlig belysning, drift och löpande underhåll inom innerstaden (årsavtal 2006) samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut, att uppdra åt trafikkontoret att genomföra upphandling av city- och effektbelysning inom innerstaden, löpande underhåll (årsavtal 2006) samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut, att underhållet ska utföras på ett sådant sätt att energiåtgången i anläggningarna minimeras och energisnålaste teknik ska alltid användas, t.ex. vid utbyte av lampor samt att miljöanpassade kemikalier, t.ex. rengöringsmedel används, att anbudslämnare med certifierat miljöledningssystem ska ges fördel i utvärderingsprocessen samt att därutöver anföra följande:

Offentlig upphandling måste användas för att uppnå stadens miljömål. I detta fall måste energiåtgången i anläggningarna minimeras och energisnålaste teknik alltid användas samt att miljöanpassade kemikalier alltid ska används. Företag som systematiskt och målinriktat arbetar för att minska sin miljöpåverkan genom ett miljöledningssystem ska också ges fördel jämfört med övriga anbudslämnare i utvärderingsprocessen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§19 Begäran om tillstånd för nya torghandelsplatser på nya torget öster om Kista Galleria. Remiss

Dnr T2005-540-00459

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt markkontoret hade den 13 juli 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande.

 2. Nämnden tillstyrker en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Stockholm genom att en ny torghandelsplats inrättas på det nya torget öster om Kista Galleria.

 3. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige fortsättningsvis delegerar rätten att fatta beslut i denna typ av ärenden till trafiknämnden efter samråd med berörd stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§20 Upphandling av lånecyklar. Lägesrapport

Dnr T2005-313-00931

Trafikkontoret hade den 20 juli 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1 (bilagan hemlig i avvaktan på förfrågningsunderlagets färdigställande och publicering).

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§21 Gör det möjligt för taxi att utföra sitt arbete. Skrivelse av Sten Nordin (m)

Dnr T2005-332-01183

Bordlagt 21 juni 2005 nr 14

Trafikkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att meddela undantag för taxi från förbudet att stanna och parkera fordon vid på- eller avstigning på platser som anges i bilaga 2 till utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Intensifierad utbyggnad av cykelbanor i Stockholms innerstad. Nämnduppdrag Dnr T2005-313-00308

Bordlagt 21 juni 2005 nr 18

Trafikkontoret hade den 2 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning och ger kontoret i uppdrag att samordna projektet Säker Huvudgata, cykelbanor och ev ny beläggning på Hornsgatan.

Yrkanden

Under överläggning i ärendet framställdes två yrkanden.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade att den del av ärendet som avser Hornsgatan Säker Huvudgata bordläggs och att övrig del av ärendet godkänns enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut avseende Hornsgatan Säker Huvudgata

Trafiknämnden beslöt inledningsvis att bordlägga den del av ärendet som avser Hornsgatan Säker Huvudgata.

Beslut avseende ärendet i övrigt

Trafiknämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga två framställda yrkanden att bifalla yrkandet av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) d v s att i övrigt godkänna kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§23 Parkinvesteringar i kommuncentrala parker 2006-2008

Dnr T2005-520-00523

Bordlagt 21 juni 2005 nr 20

Trafikkontoret hade den 10 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden åberopar utlåtandet i kontakt med markkontoret och stadsledningskontoret om prioritering av investeringar i kommuncentrala parker 2006-2008.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1, Lindstigen i Ulvsunda. Remiss Dnr T2005-512-00123

Bordlagt 21 juni 2005 nr 41

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar som svar på remissen utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå förslag till detaljplan för del av Ulvsunda 1:1, Lindstigen i Ulvsunda.

Särskilt uttalande

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Göran Wrene (s) enligt bilaga Q3.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.