Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2015-10-15

Sammanträde 2015-10-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Efter sammanträdet hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor, ca kl 1 Läs mer...6:15 - 16:45

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2015

7 Örby-Snösätra, samråd och remiss avseende ny 400 kV elnätsförbindelse. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

8 E18 Cykelåtgärder Frescati-Mörby. Trafikverkets samrådsremiss för ombyggnad av E18, delen av Frescati-Mörby centrum, snabbcykelstråk i Stockholms stad, Solna stad och Danderyds kommun, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

9 En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) remiss från Näringsdepartementet. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

10 Förbifart Stockholm, tilläggsavtal för ny gång- o cykelbana på del av Akallalänken. Genomförandebeslut (Tp)

11 Utökad uppställningsplats för flyttade fordon i Lunda, anläggning av yta. Genomförandebeslut (Ti)

12 Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

13 Folk- och kulturliv på Swedenborgsgatan. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C) (Stm)

14 Trafikolyckor 2014. En årlig redovisning av trafik-olycksutvecklingen (Tp)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2015-00024

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2015-00002

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2015, Dnr T2015-00407

§7 Örby-Snösätra, samråd och remiss avseende ny 400 kV elnätsförbindelse. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-01641

§8 E18 Cykelåtgärder Frescati-Mörby. Trafikverkets samrådsremiss för ombyggnad av E18, delen av Frescati-Mörby centrum, snabbcykelstråk i Stockholms stad, Solna stad och Danderyds kommun, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02154

§9 En ny regional planering ­- ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59), Remiss från Näringsdepartementet. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02171

§10 Förbifart Stockholm, tilläggsavtal för ny gång- och cykelbana på del av Akallalänken. Genomförandebeslut, Dnr T2015-02089

§11 Utökad uppställningsplats för flyttade fordon i Lunda, anläggning av yta. Genomförandebeslut, Dnr T2014-00929

§12 Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02387

§13 Folk- och kulturliv på Swedenborgsgatan. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C), Dnr T2015-00762

§14 Trafikolyckor 2014. En årlig redovisning av trafik-olycksutvecklingen, Dnr T2015-01981