Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2010-12-14

Sammanträde 2010-12-14

Datum
Klockan
08.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 11 (Adm)

8 Korrekt redovisning av spårvägsfakta i Stockholm. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S) (Tp)

9 Angående skyltning vid Dalens Centrum. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V) och Sebastian Wiklund (V) (Tp)

10 Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57). Anmälan av svar på remiss (Tp)

11 Avrapportering av genomförande av Mobility Week 2010. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist, Hampus Rubaszkin (båda MP) och Jan Valeskog m fl (S) (Tp)

12 Förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om vägars säkerhet. Anmälan av svar på remiss (Tp)

13 Ny strategi för julbelysning i Stockholm city. Genomförandebeslut (Anl)

14 Kollektivtrafiken vid Slussen. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (Anl + Expl + Sbk)

15 Renovering av valv över Norrström. Reviderat genomförandebeslut (Anl)

16 Promemoria om komplettering av den nya plan- och bygglagen. Anmälan av svar på remiss (T)

17 Upphandling av årsavtal 2012. Löpande underhåll innerstaden. Genomförandebeslut (Stm)

18 Lägesrapport angående trafikkontorets arbete med nya miljökrav vid upphandling av entreprenader (Stm)

19 Samverkan inom staden för att finna landdepåer för snö för att uppnå målen för miljövänlig vinterväghållning. Lägesrapport (Stm)

20 Knyt ihop Gustav Vasakyrkans gård med torget vid Odenplan. Motion (2010:22). Svar på remiss (Stm + Expl)

21 Miljöupprustning av Hornsgatan. Genomförandebeslut för etapp 2 och 3 mellan Rosenlundsgatan och Mariatorget (Stm)

22 Promemoria om nedskräpning - förslag till ändring i miljöbalken. Svar på remiss (Stm)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 21 december 2010.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om skiftesmiddag

Ordföranden Ulla Hamilton (M) informerar om att en skiftesmiddag kommer att hållas för nya och gamla nämnden måndagen den 24 januari kl 19.00. Platsen är ännu inte bestämd, separat inbjudan kommer på posten.

Svar på fråga om samarbetet med grannkommuner avseende bekämpning av trädsjukdomar

Magdalena Bosson svarar på fråga, ställd av Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (MP), vid sammanträdet den 23 november om hur Stockholms stad samarbetar med grannkommunerna för att bekämpa trädsjukdomar.

Fråga om snöskottning av trappor

Birgit Marklund-Beijer (S) ställer fråga om vad som gäller för snöskottning av trappor i staden.

Magdalena Bosson svarar att kommunens trappor skottas genom trafikkontorets entreprenör. Trappor som hör till enskilda fastighetsägare skottas av fastighetsägaren.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

Fråga om hissar upp till Furusundsgata

Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (MP) lämnar in en skriftlig fråga om vad som kan göras för att förmå SL att laga hissarna upp till Furusundsgatan från Gärdets tunnelbanestation.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 6 december 2010 och den 14 december 2010 anmäls.

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2010-010-00144

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 26 november 2010.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 10/2010 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms stads Parkerings AB:s gemensamma handikappråds sammanträde den 11 november 2010 anmäls.

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11 2010

Dnr T2010-112-00288

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 9 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Dnr T2010-130-01644

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvalt- ningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende trafikkontoret (förvaltning 181) om totalt 1613767:13 kronor till handlingarna (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) - där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

2 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvalt- ningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende
Trafikkontoret / Avfall (förvaltning 187) om totalt 316 062:01 kronor till handlingarna (bilaga 2 till tjänsteutlåtandet) – där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Korrekt redovisning av spårvägsfakta i Stockholm. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S)

Dnr T2008-330-04093

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 19 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Redovisningen godkänns.

2 Därutöver anförs följande:

Siffrorna på antalet resande i högtrafik på Kungsholmen bekräftas i ärendet bli endast 1000 resor till/från Lindhagen mellan kl. 06.00-09.00 vilket med tiominuterstrafik endast blir knappt 60 personer per tåg. Detta alltså i högtrafik. Konsultrapporten som redovisades i SvD nyligen, som inte SLs styrelse har fått se, visade också att det även år 2030 kommer vara ett mycket lågt resandetal på Kungsholmen på spårvagnen, mellan 55-60 personer per tåg. Att lägga cirka 2 miljarder för en sådan spårvagnsdragning på Kungsholmen, med därutöver kraftigt ökad trafiksäkerhetsrisker och även framkomlighetsproblem, är naturligtvis helt orimligt.

Detta är inte konstigt då det blir mycket svårt för en spårvagn på Kungsholmen, som dessutom får ungefär samma dragning som tunnelbanan, att konkurrera med tunnelbanan som går betydligt snabbare och framförallt får utomordentliga anslutningar till både Centralen och det nya Odenplan, vilken inom några år också kommer bli en viktig knutpunkt för pendeltågstrafiken.

En finansiering av hela projektet Spårväg City på minst 6 miljarder saknas också helt. OPS lösning kommer inte att kunna genomföras då spårvägen genom centrala Stockholm blir förhållandevis dyr och framförallt svår att värdera för privata företag. Kostnaderna för spårvagnen blir ungefär 70 % av kostnaderna att bygga tunnelbana i dessa delar, per tusen meter. Landstinget saknar dessa pengar.

Redovisningen av kostnader, tidsplaner och resandetal visar ånyo att trafiklandstingsrådet tidigare har lurat hela sin grupp i landstingfullmäktige, liksom uppenbarligen också de borgerliga i stadshuset. Det är glädjande att denna insikt sakta men säkert börja sprida sig. Korrekta fakta är som bekant en förutsättning för att ta bra beslut, även när det gäller prioritering av kollektivtrafikprojekt.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§9 Angående skyltning in till Dalens Centrum. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V) och Sebastian Wiklund (V)

Dnr T2010-420-03905

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Kajsa Stenfelt (V) och Sebastian Wiklund (V).

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 12 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§10 Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57). Anmälan av svar på remiss

Dnr T2010-000-04014

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Avrapportering av genomförande av Mobility Week 2010. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist, Hampus Rubaszkin (båda MP) och Jan Valeskog m.fl. (S)

Dnr T2010-300-00181

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets avrapportering som svar på skrivelsen från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin (MP) och Jan Valeskog m.fl. (S) att ”Stockholms stad ska delta i Mobility week 2010”.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 17 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Mats Lindqvist (MP) föreslår följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner denna avrapportering som svar på skrivelsen från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin (MP) och Jan Valeskog m fl att ”Stockholms stad ska delta i Mobility week 2010”.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att föreslå Stockholms kommunstyrelse att officiellt anmäla Stockholms stads deltagande i Mobility week 2011.

Det är glädjande att kontoret genom denna redovisning anser att Stockholms stad har deltagit i Mobility week 2010. Det är därför på sin plats att världsklasstaden Stockholm även officiellt deltar i Mobility week 2011, tillsammans med övriga städer i världsklass runt om i världen och därför offentliggör sitt officiella deltagande i densamma.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Mats Lindqvist (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§12 Förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om vägars säkerhet. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2010-300-04158

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Ny strategi för julbelysning i Stockholm city. Genomförandebeslut

Dnr T2008-610-00609

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner ny strategi för julbelysning i Stockholms city.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra projektet Best Christmas in Scandinavia under 2011 till 2013.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§14 Kollektivtrafiken vid Slussen. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr T2010-330-04007

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 23 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Mats Lindqvist (MP) föreslår (se beslutet).

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Kontorets förslag till beslut godkänns delvis.

2 Därutöver anförs följande:

Slussen är efter T-centralen Stockholms viktigaste kollektivtrafikknutpunkt. I planeringen av Slussens ombyggnad måste självklart kollektivtrafiken och kollektivtrafikanternas behov vara huvudfokus. Nya Slussen måste erbjuda bra omstigningsmöjligheter mellan trafikslagen buss, tunnelbana, båt och framtida spårväg. Tillgängligheten måste vara god i hela anläggningen med få nivåskillnader och god orienterbarhet. För smidigare inpassering och byten mellan trafikslag föreslår vi öppna spärrlinjer in till tunnelbana och bussar. Spärrvaktskuren ska ersättas med informationsdiskar och trafikvärdar ska finnas i anläggningen för att hjälpa resenärer att hitta rätt.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Kontorets svar utgör en bra sammanfattning och genomgång av de problem som avser busstrafiken vid Slussen. Aspekterna på hur kollektivtrafikantbyten mellan buss och tunnelbana, samt hur förflyttningar ska ske mellan dessa är tydlig och bearbetad.

Men det som även behöver tillföras frågan är hur kollektivtrafikantbyten mellan bussterminalen och andra trafikslag ska gå till, emedan alla bussresenärer inte i första hand nödvändigtvis kommer att behöva resa vidare med den redan i dag hårt belastade tunnelbanan.

- Kommer det att vara möjligt att byta från buss till båt, till exempel för de som önskar ta sig vidare från bussterminalen till Djurgårdsfärjan?

- Hur planeras det för att man som kollektivtrafikresenär ska kunna ta sig mellan bussterminalen och den geografiskt sett närbelägna Södra station och pendeltågen där?

En sådan möjlighet skulle minska belastningen på tunnelbanan från de som annars ska ta sig upp till T-centralen och först där byta till pendeltågen. Vore det möjligt att till exempel låta Saltsjöbanan gå i den gamla järnvägstunneln ända upp till Södra station? Eller någon form av rullband i nämnda tunnel?

- Hur blir det för de kollektivtrafikresenärer som vill ta sig mellan bussterminalen och de lokalbussar och framtida spårvagnar som kommer att finnas uppe på Slussplan?

§15 Renovering av valv över Norrström. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2010-400-01360

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner att förstärkningsåtgärder av brovalv över Norrström samt renovering av den södra brons balustrader får genomföras till en reviderad investeringsutgift om 15 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna erforderliga avtal för att färdigställa projektet.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) enligt följande:

Att reparationen av Norrbro är mycket angelägen råder det ingen tvekan om. Vi är dock kritiska till att omfattningen av skadorna först nu är klarlagda vilket innebär en kraftig fördyring jämfört med ursprungliga beräkningar. Vi vill betona vikten av att framöver skaffa goda underlag för att redan i ett inledande skede kunna göra en realistisk beräkning av kostnadsomfattningen.

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Av vilken orsak kommer denna fråga upp först nu? Borde inte dessa arbeten ha ingått i den omfattande restaureringen av Norrbro, som ju pågått under flera år och som dessutom avslutats med en kunglig invigning?

§16 Promemoria om komplettering av den nya plan- och bygglagen. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2010-000-04076

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§17 Upphandling av årsavtal 2012, löpande underhåll innerstaden. Genomförandebeslut

Dnr T2010-410-04169

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra till kontoret att genomföra upphandlingen samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings och anskaffningsbeslut.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 11 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§18 Lägesrapport angående trafikkontorets arbete med miljökrav vid upphandling av entreprenader

Dnr T2010-007-04008

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten rörande kontorets arbete med revidering av miljökrav vid upphandling.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att när remissversionen är klar remittera den till lokala entreprenadföretag som upphandlas av staden samt kommunala förvaltningar och bolag som blir berörda av kommande miljökrav.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 3 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Från vår sida är vi mycket nöjda med kontorets arbete i denna fråga. Trots tidigare påståenden om annat från visst politiskt håll, men så som det framhålls i lägesrapporten, så är de berörda företagarna inte motståndare till hårdare miljökrav inom detta område, men blir mycket irriterade på om Stockholms stad inte självt i sina egna upphandlingar och dito uppföljningar lever upp till sina egna miljökrav.

§19 Samverkan inom staden för att finna landdepåer för snö för att uppnå målen för miljövänlig vinterväghållning. Lägesrapport

Dnr T2010-440-01486

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning och lägesrapport som svar på uppdraget.

2 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar lägesrapporten till kommunstyrelsen för beaktande vid fastställande av handlingsprogram för vinterväghållning.

3 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att arbeta vidare med att hitta en långsiktigt hållbar lösning för snöbortforslingen.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 4 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Mats Lindqvist föreslår (se beslutet).

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Lägesrapporten godkänns delvis.

2 Nämnden fastslår att sjötippning ska undvikas och att ingen tippning i Mälaren ska tillåtas.

3 Kontoret ges i uppdrag att ta fram en snöplan kopplad till stadens RISK och säkerhetsarbete

4 4 Kontoret får i uppdrag att gå vidare kring att hitta lösningar på hur man kan nyttja snön som energiresurs för fjärrkyla

5 Därutöver anförs följande:

Att tippa snö i vattnet är – som kontoret påpekar – förbjudet enligt miljöbalken, och det är nödvändigt att Stockholms stad bygger sin snöhantering på en mer långsiktig lösning. Även om utsläppen inte leder till att gränsvärdena överskrids så är det självklart inte bra att man släpper ut salt och föroreningar från biltrafiken i vattnet.

Enligt prognoser för det framtida klimatet i Stockholm, framtagna för stadens RISK och säkerhetsarbete, så kan det förväntas generellt kortare men fler snörika vintrar.

Bristen på områden och platser där man i framtiden skulle kunna tippa bortforslad snö visar på en allvarlig problembild. Vi måste därför hitta nya sätt att hantera snön. Vi vill att kontoret går vidare och utreder på vilka sätt man kan använda snön som energiresurs för fjärrkyla.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Kontorets rapport visar till fullo snöhanteringens komplexitet, men även på behovet av kompletterande åtgärder.

Fortfarande så klarar man inom Stockholms stad inte av att åstadkomma en stadsplanering som även beaktar behovet av teknisk försörjning, utan alla ”tomma ”områden kan – förr eller senare – bli föremål för exploatering. Vilket framför allt visar på en kompetensbrist hos stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret, men även på en brist på helhetssyn inom det rådande politiska styret. Möjligen så tror man att det går att implementera Östra Svealands klimatutveckling i Vision 2030?

I Trafikkontorets fortsatta arbete med att hitta en långsiktigt hållbar lösning för snöbortforslingen, så behöver man beakta fler ingångar till åtminstone dellösningar på snötipproblemen. Till exempel att i någon form koppla snötippbehovet till den alltmer ökande efterfrågan på fjärrkyla i Stockholm. Andra dellösningar skulle kunna vara att utnyttja den överskottsvärme som stadens båda krematorier producerar och som i dag till stora delar luftas bort. Vidare så finns det bergvärmepumpar, som med värmeslingor kan hålla särskilt utsatta platser snöfria till en betydligt lägre driftskostnad än traditionellt drivna värmeslingor under asfalt och betong.

Vidare så behöver kontoret i det fortsatta arbetet även skaffa sig tillgång till den kompetens och kunskap som finns inom Stockholm vatten AB. Dels helt enkelt därför att allt smältvatten från alla snötippar förr eller senare blir Stockholm vattens ansvar. Men även därför att Stockholm vatten kan svara på många av de frågeställningar som redovisas i bilagan Rapport – bilaga1, Snöplatser i ytterstaden. Till ett av flera exempel, rörande objekt 48, Ågesta Broväg, där Stockholm vatten säkert skulle kunna svara att ”Nej, det finns ingen vattenledning under det på kartan markerade området. Men det finns en dagvattenledning, som avvattnar Lysviksgatan med omnejd och som rinner till Drevviken. ”Det påpekas mycket riktigt i texten till objekt 48 att avrinning till Drevviken kan ifrågasättas på grund av sjöns dåliga status. Men JUST DÄRFÖR har Stockholm vatten AB investerat i och anlagt en Dunkersanläggning (för rening av dagvatten) längst in i viken vid Sköndalsbro, samt flyttat utloppet av den ovan nämnda dagvattenledningen så att denna nu mynnar inne i Dunkersanläggningen.”

Lite mer samarbete mellan stadens egna olika aktörer i frågan vore inte skadligt!

Slutligen så står vi fast vid att tippning av snömassor i Riddarfjärden inte ska tillämpas annat än i undantagsfall. För att använda kontorets egen klassificering: Riddarfjärden kan vara en C eller möjligen en B-yta. Men aldrig någonsin en A-yta. Inte i första hand därför att detta skulle vara ett miljöproblem, vi accepterar och godkänner kontorets redovisning av sjösnötippnings relativa ofarlighet. Men det är i högsta grad ett otrevlighetsproblem, som från Norr Mälarstrand och nedför Stockholms ström oroar och stör stockholmare och turister i gemen.

§20 Knyt ihop Gustav Vasakyrkans gård med torget vid Odenplan. Motion (2010:22). Svar på remiss

Dnr T2010-410-03169

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 29 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Förvaltningens svar avslås.

2 Nämnden förespråkar justeringar av busstrafiken så att Odenplan kan knytas samman med Gustav Vasakyrkan.

3 Därutöver anförs följande:

Odenplan kommer när pendeltågstrafiken börja angöra stationen bli ett mycket frekvent utnyttjat torg. Tiotusentals fler personer kommer dagligen förflytta sig på torget. En målsättning måste bli att undvika att det blir alltför många genom att också ordna tunnelbanelösning till och från Norra stationsområdet, vilket också ger betydligt bättre tillgänglighet till området än vad en spårvagnslösning innebär.

En kraftig ökning av utnyttjandet av torget gör att det är av mycket stort värde att kunna utvidga torget. Dessutom får kyrkan en mer central och vackrare placering om det knyts ihop med Odenplan.

Det går att lösa problemen med bussarna 2, 40 och 65. Man behöver alls inte använda Västmannagatan fram till Vanadisvägen som sägs i ärendet. Ett mer rimligt alternativ är att låta buss 2 åka runt kyrkan via Västmannagatan och sedan tillbaka 50 meter på Karlbergsvägen till Upplandsgatan. Totalt en omväg på ett par hundra meter och en öka tidsåtgång för bussen på ca 1 minut. Bussarna 40 och 65 kan gå på Västmannagatan söderut men från Odenplan norrut fortsätta på Upplandsgatan. Här blir det ingen ökad tidsåtgång.

Alternativt kan man överväga att låta buss 2 även österifrån gå på Karlbergs-vägen, utan att göra en sväng på Västmannagatan, enligt ovan. Det förkortar restiden i förhållande till idag. Övrig angöring till torget bör gå att ordna på andra sätt.

Det är uppenbart att det går att lösa kollektivtrafiken, liksom även annan angöring, och samtidigt utveckla Odenplans funktion och skönhet.

3 Mats Lindqvist (MP) förslår följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen,

samt att anföra följande:

Frågan om Odenplans kommande utformning engagerar många närboende och näringsidkare och det är av stor vikt att dessa bereds möjlighet att vara med och påverka i frågan. Möjligheten att utformningsmässigt sammanknyta kyrkans gård med Odenplans torgyta skulle skapa en större helhet, som lyfter hela omgivningen och ökar attraktionskraften i betydligt högre grad än om varje del ska stå för sig själv.

Avseende kontorets intention att Odenplan i första hand ska vara en plats för omstigning av kollektivtrafikresenärer, så kan vi inte se på vilket sätt efterfrågan på mera grönska står i motsättning till kollektivtrafikresenärernas behov, annat än ur ren utformningssynpunkt.

Det som många äldre resenärer talar om att de saknar vid Stockholms central är den gamla järnvägsparken (söder om stationsbyggnaden), en gång klassad som Sveriges vackraste park, där resande i en lugnare miljö än inne på stationen kunde invänta sina tågavgångar. Denna park exploaterades bort i början av sextiotalet, till förmån för väganslutningen från Vasagatan till Söderleden.

Rörande kontorets uppfattning om bussfrågan, så är denna relevant avseende busstrafik i nord-sydlig riktning, linjerna 40 och 65. Dessa går i dag utefter Upplandsgatan både norr och söder om Odenplan. Men emedan dessa linjer inte hör till de med högst turtäthet så vore det i sak fullt möjligt att låta dessa bussar passera torget på samma plats som i dag, men i en utformning som tydligt markerar att torget och kyrkan hör ihop. Ett exempel på att en sådan miljö är möjlig är kajen utefter norra sidan av Hammarby kanal, där det går regelbunden busstrafik, men där miljön utformats så att kajen och husen utefter kajen utformats som en sammanhängande helhet, med full tillgänglighet mellan hus och kaj. Motsvarande exempel där busstrafik kunnat integreras med torgytor finns till exempel i Kalmar och Karlstad.

Rörande den betydligt intensivare busstrafiken i öst-västlig riktning, så finns inte behovet att bussarna måste svänga in mellan kyrkan och torget. Dessa följer Odengatan och/eller Karlbergsvägen fram till S:t Eriksgatan.

Rörande angöring till torget och cykeltrafik över detsamma, så utgör Medborgarplatsen en utmärkt exempel på hur det varit möjligt att arrangera både cykeltrafik och angöring i utformningen av Medborgarplatsens torg.

Sammantaget borde en utformning, med beaktande av ovanstående, möjliggöra en grönyta med oaskänsla på Odenplan, som även kan vara till glädje för omstigande kollektivtrafikresenärer.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

Mats Lindqvist (MP) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§21 Miljöupprustning av Hornsgatan. Genomförandebeslut för etapp 2 och 3 mellan Rosenlundsgatan och Mariatorget

Dnr T2008-320-02022

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden fattar genomförandebeslut för upprustning av Hornsgatan etapp 2 och 3 mellan Rosenlundsgatan och Mariatorget till en kostnad av 51,0 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 17 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår (se beslutet).

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

2 Därutöver anförs följande:

Det är glädjande att man nu förbättrar miljön på Hornsgatan. Då man med dessa åtgärder ändå inte riktigt når upp till miljömålen, vore det därför mer konsekvent att man i detta omfattande projekt satsade mer på att göra säkra, trafikseparerade cykelbanor, för att uppmuntra till mer miljövänliga färdmedel.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) enligt följande:

Av ärendet framgår att Trafikkontoret för närvarande utreder frågan avseende viss svängande trafik. Utan att föregå utredningens reslutat vill vi ändå framhålla att vi ställer oss skeptiska till förslaget att ta bort möjligheten att svänga vänster vid Torkel Knutssongatan, samt förslaget att ta bort det separata vänstersvängfältet söderut vid Timmermansgatan.

§22 Promemoria om nedskräpning – förslag till ändring i miljöbalken. Svar på remiss

Dnr T2010-440-04298

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 3 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

***

Ordföranden Ulla Hamilton (M) avslutar sammanträdet med att önska alla trevlig jul- och nyårshelg.

Vice ordföranden Jan Valeskog (S) önskar ordföranden detsamma.