Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2011-09-29

Sammanträde 2011-09-29

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Tertialrapport 2 2011 med delårsrapport (Adm)

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

8 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (DS 2011:24). Svar på remiss (S)

Dnr T2011-000-03202

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Återuppväcka kollektivtrafikutskottet. Svar på skrivelse från Annika Ödebrink (S) och Kajsa Stenfelt (V) (Tp)

10 Betänkandet medfinansiering av transportinfrastruktur. Anmälan av svar på remiss (Tp)

11 Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. Utvärdering (Tp)

12 Järnvägens behov av ökad kapacitet. Anmälan av svar på remiss (Tp)

13 Klimat- och energistrategi för Stockholms län. Svar på remiss (Tp)

Dnr T2011-000-03170

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Stockholms miljöprogram 2012-2015. Svar på remiss (Tp)

15 Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1. Beslut om remiss (Tp)

16 Komplettering av kollektivtrafiklagen (DS 2011:19). Anmälan av svar på remiss (Tp)

17 Förnyelse av gågatudelen på Nybrogatan. Reviderat inriktningsbeslut (Tp)

18 Försök med närvarostyrd utomhusbelysning. Genomförandebeslut (Anl)

19 Energy System Järvafältet. Utredningsbeslut (Anl)

20 Renovering av Stadshusbron. Genomförandebeslut (Anl)

Dnr T2011-420-03614

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Stadens beredskap för havsnivåhöjningar och planerade åtgärder för att minska dess konsekvenser. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (Anl)

Dnr T2011-000-02494

Omedelbar justering

22 Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om omhändertagande av bilar. Anmälan av svar på remiss (T)

23 Naturvårdsverkets rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar. Svar på remiss (T)

24 Anmälan av landdepåer för snö. Svar på skrivelse från miljö- och hälsoskyddsnämnden (Stm)

25 Miljöbelastningen av snö i Stockholm. Fördjupad utvärdering (Stm)

26 Framtagande av ny avfallsplan för åren 2013-2016. Genomförandebeslut (A)

27 Upphandling av driftentreprenör för återvinningscentralerna Lövsta, Bromma och Sätra (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker måndag den 10 oktober.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Stockholmstrafikens sammanbrott, från Malte Sigemalm (S)
Dnr T2011-410-04281

2. Avstängning av ett körfält på Sveavägen, från Malte Sigemalm (S)
Dnr T2011-320-04302

3. Trafiksäkerhet på Götagatans gågatudel, från Kajsa Stenfelt (V)
Dnr T2011-320-04303

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Ändrat datum för nämndsammanträdet i oktober

Nämndens ordinarie sammanträde den 20 oktober behöver flyttas till den 19 oktober.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att hålla sammanträdet i oktober onsdagen den 19 oktober.

Ändrat datum för nämndens möte med handikapprådet 2011

Nämndens möte med handikapprådet behöver flyttas från den 20 oktober till den 15 december.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att bjuda in handikapprådet i samband med sammanträdet den 15 december.

Webbaserad Avfallsutbildning

En information om Avfall Sveriges webbaserade utbildning ”Introduktion till Avfallsbranschen” är utdelad till nämnden i dag. Efter genomförd utbildning kan man skriva ut ett kursdiplom.
Motsvarande ett sammanträdes arvode utbetalas mot uppvisande av diplom.

Fråga om studiebesök i Citytunneln

Malte Sigemalm (S) frågar om det skulle vara möjligt för nämnden att göra ett studiebesök i Citytunneln.

Ordföranden Ulla Hamilton (M) svarar att ett sådant studiebesök planeras till i januari 2012.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 19 september 2011 och den 29 september 2011 anmäls.

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 7 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 7/2011 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma handikappråds sammanträde den 22 augusti 2011 anmäls.

§6 Tertialrapport 2 2011 med delårsrapport för trafik- och renhållningsnämnden

Dnr T2011-111-01357

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 2 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden begär att kommunstyrelsen godkänner en ökad omslutningsförändring för driftverksamheten för trafik- och gatuverksamheten om 1,7 mnkr.

3 Trafik- och renhållningsnämnden begär att kommunstyrelsen godkänner en minskad omslutningsförändring om 1,5 mnkr på investeringsverksamheten.

4 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Tertialrapport 2 2011 för trafikkontoret är övergripande en kvalitativ sammanställning som redovisar och följer upp trafikkontorets verksamhet. Det finns samtidigt skäl att kommentera några delar av rapporten.

· Trafikkontoret uppfyller inte nämndens målsättning för fordon som drivs med förnyelsebart bränsle. Här måste kontoret förstärka insatserna för att förbättra kontorets resultat. (s.12 i tjänsteutlåtandet)

· Trafikkontoret har sedan lång tid haft i uppdrag att tillsammans med Stockholm Vatten ta fram en ny dagvattensstrategi dock utan konkreta resultat. Det är viktigt att arbetet med en ny dagvattenstrategi slutförs, därför måste kontoret förstärka insatser för att strategin ska bli färdig. (s.16 i tjänsteutlåtandet)

· De bärighetsåtgärder samt nätning mot betongras som trafikkontoret måste vidta under året visar än en gång på vikten av att inom en mycket snar framtid påbörja arbetet med nya Slussen. (s.23 i tjänsteutlåtandet)

Särskilt uttalande lämnas av Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Med Miljöpartiet de grönas politik skulle Trafik- och renhållningsnämndens budget ha en annan inriktning och därmed även utfallet som redovisas i Tertialrapport 2.

Miljöpartiets utgångspunkt är att Stockholm ska präglas av effektiva och klimatsmarta kommunikationer med minsta möjliga miljöbelastning. Eftersom utrymmet är begränsat ska staden prioritera transportsätt som tar lite plats. Planering av staden ska alltid starta med fokus på ordningen gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Stadens planering och infrastruktur påverkar människors val av färdmedel och detta gäller i synnerhet andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresande. Miljöpartiet anser att de bildominerade stadskärnorna ska förnyas och förändras. Fler gator ska bli gågator eller gårdsgator. En stor satsning på utbyggda cykelbanor i ett sammanhängande nät ska genomföras. Insatserna ska inriktas mot ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafik, att bygga bort cykelträngseln och öka säkerheten. En stor cykelparkering ska byggas vid den nya stationen Stockholm City och Stockholm Central och cykelparkeringar ska finnas vid alla tunnelbanestationer.

Kraftfulla åtgärder ska vidtas för att nå målet att Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2030. Biltrafiken och dess negativa konsekvenser ska minska. Staden ska satsa på omlastningscentraler och citylogistik för att minska godstransporternas miljöpåverkan. Omprioritering ska ske från väg- till kollektivtrafiksatsningar. Förbifart Stockholm ska stoppas och kollektivtrafiken prioriteras när det gäller finansiering av nya projekt. Trängselskatt ska införas på Essingeleden och på fler ställen där vägnätet behöver minskad trafik. Antalet parkeringsplatser ska inte utökas. Staden behöver effektivisera parkeringarna för att förbättra gatumiljön och framkomligheten för kollektivtrafik, nyttotrafik, fordon för funktionsnedsatta samt cyklister och gående. En heltäckande parkeringsstrategi ska utarbetas. Parkeringsavgifterna ska ses över i hela staden för att stimulera ökat kollektivtrafikresande, minska efterfrågan på parkeringsmark och förbättra trafiksituationen. Parkeringar ska styras om från gatumark till tomtmark och garage.

Staden ska utöka matavfallsinsamlingen till att omfatta minst 70 procent år 2014. Avfallstaxan ska utformas så att den styr mot mindre avfallsmängder och ökad källsortering. Förvaltningen bör utarbeta en kemikaliepolicy för upphandling och inköp av material och varor.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalandet av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jonas Naddebo (C) och Charlotta Schenholm (FP).

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Dnr T2011-130-01855

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret (förvaltning 181) om totalt 2326 601:00 kronor till handlingarna (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) - där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

2 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret / Avfall (förvaltning 187) om totalt 169913:00 kronor till handlingarna (bilaga 2 till tjänsteutlåtandet) – där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 29 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (DS 2011:24). Svar på remiss

Dnr T2011-000-03202

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik – och renhållningsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Återuppväcka kollektivtrafikutskottet. Svar på skrivelse från Annika Ödebrink (S) och Kajsa Stenfelt (V)

Dnr T2011-330-02748

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets svar på skrivelsen om att återuppväcka kollektivtrafikutskottet av Annika Ödebrink (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

Trafik och renhållningsnämnden uppdrar åt Trafikkontoret

Att återkomma till nämnden med ett förslag på hur ett tätare samarbete mellan trafik- och renhållningsnämnden och SL och landstingets Trafiknämnd kan utformas.

Att därutöver anföra

Det är viktigt att nämnden har ett tätt samarbete med SL och landstingets Trafiknämnd som sker systematiskt och regelbundet. Det är inte självklart att ett utskott är det bästa sättet, det skulle också kunna vara i andra former, t ex genom att SL regelbundet bjuds in till Trafik- och renhållningsnämndens möten och genom gemensamma dragningar tillsammans med Trafiknämnden i Stockholms läns landsting. På så sätt kan samarbetet kring kollektivtrafik mellan de olika nivåerna utvecklas.

Trafikkontoret får i uppdrag att återkomma med förslag om vilken modell som är mest lämplig.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

Att i huvudsak godkänna Trafikkontorets svar

Att Trafik- och renhållningsnämnden ställer sig bakom skrivelsen och skickar den till kommunstyrelsen för behandling.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Betänkandet medfinansiering av transportinfrastruktur. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2011-000-02994

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. Utvärdering

Dnr T2011-300-02066

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utvärdering.

2 Trafik- och renhållningsnämnden översänder kontorets tjänsteutlåtande till miljö- och hälsoskyddsnämnden för kännedom.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

Trafik och renhållningsnämnden uppdrar åt Trafikkontoret

att förbereda införande av dubbdäcksförbud vintersäsongen 2011-2012 i Stockholms stad, inom hela den zon som omfattas av trängselskatt

att utreda och föreslå andra åtgärder, t.ex. trafikbegränsningar, i syfte att klara miljökvalitetsnormerna

att anföra följande

Utredningen leder till slutsatsen att det är nödvändigt att införa ett mer omfattande dubbdäcksförbud eftersom det nuvarande förbudet på Hornsgatan inte är tillräckligt. Stockholms stad har skyldighet att vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram som är fastställt enligt Miljöbalken. Länsstyrelsen riktar skarp kritik mot att Stockholms stad gör för lite för att förbättra den dåliga luften i staden.

Trafikkontoret bör ges i uppdrag att förbereda dubbdäcksförbud inom hela den zon som omfattas av trängselskatt så att detta kan införas till vintersäsongen 2011-2012. Kontoret bör dessutom utreda och föreslå andra åtgärder, t.ex. trafikbegränsningar, i syfte att klara miljökvalitetsnormerna

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. och (MP) Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Vi Socialdemokrater ser positivt på att trafikminskning skett på Hornsgatan. Däremot är det beklagligt att vi inte når upp till miljökvalitetsnormen.

Om man kunde få till stånd en snöröjning som innebär att gator snöröjs vid lika tillfälle efter snöfall skulle det innebära att i många ytterområden snöröjningen startar tidigare. Många bilburna Stockholmare skulle nog byta ut dubbdäck mot vinterdäck om snöröjning i ytterområden intensifierades.

§12 Järnvägens behov av ökad kapacitet. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2011-000-03147

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Klimat- och energistrategi för Stockholms län (rapport 2011:25). Svar på remiss

Dnr T2011-000-03170

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remiss.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 26 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1. Att instämma i kontorets synpunkter

2. Att därutöver anföra

De föreslagna målen måste fullt ut baseras på en förändringstakt som leder till att målen om 0-utsläpp av klimatgaser uppfylls före år 2050, inklusive utsläpp som omfattas av handeln med utsläppsrätter. Detta förutsätter att fortsatt materiell tillväxt verkligen kan kombineras med klimatmålet, vilket för närvarande inte är fallet. Förnybara energikällor måste gynnas och prioriteras, och bostadsbyggande måste ske så att målet om 0-utsläpp kan uppnås. Strategierna behöver utvecklas så att ovanstående mål uppnås, vilket kommer att kräva en kraftig ökning av cykel- och kollektivtrafik och en minskad privatbilism.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§14 Stockholms miljöprogram 2012-2015. Svar på remiss

Dnr T2011-007-03121

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på remiss.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

1. Att som svar på remissen anföra

Miljöpartiet de gröna anser att miljöprogrammet i många delar har för alltför låga ambitionsnivåer. Programmet saknar i realiteten mål och åtgärder som gör att Stockholm kan bli en hållbar storstad. Målet om 3 ton koldioxidekvivalenter per år och stockholmare till 2015 är för lågt och i detta inräknas inte stockholmarnas utsläpp från konsumtion och utrikes resor. Mycket mer kan göras för att minska utsläppen av klimatgaser. Klimatmålet behöver skärpas så att minskningstakten ligger i linje med målet att Stockholms totala utsläpp ska vara noll år 2030.

Många av målen i programmet är för vaga. Istället för att siffersätta målen för att visa hur långt man behöver nå väljs oftast i programmet att bara säga att miljöpåverkan ska ”minska” eller att bra miljöagerande ska ”öka”. Det gör att det blir svårt att följa upp programmet och utvärdera om man har lyckats nå målen.

Programmet saknar mål om energieffektivisering inom transportsektorn och mål om minskad personbilstrafik i Stockholm. Utan effektivare transporter och minskad biltrafik blir det mycket svårt att uppnå ett miljöanpassat transportsystem i Stockholm.

Trafiken i Stockholms stad kan inte ses isolerad utan som en del av Stockholmsregionens trafiksystem. Som kontoret påpekar krävs det kraftfulla åtgärder för att nå flera av delmålen om luft och buller såväl inom Stockholms stad som på regional och nationell nivå. Men den moderatledda majoriteten saknar trafikpolitiska förslag som leder till uppfyllelse av de ambitiöst satta och nödvändiga miljömålen.

Både att biltrafikens andelar och att antalet bilar måste minska. Av SL:s trafikplan framgår att kollektivtrafikandelen beräknas minska i en del reserelationer fram till 2020. Båttrafik på Stockholms inre vatten kan avlasta kollektivtrafiksystemet, men båttrafiken saknas helt i avsnittet om miljöeffektiva transporter. Det högt ställda delmålet om fördubblat cykelresande verkar inte avse perioden fram till 2015. Den moderatledda majoriteten har inte finansierat den nödvändiga utbyggnaden av cykelinfrastrukturen och större cykelprojekt har flera års planeringstid.

Arbetet med avfallsfrågorna måste prioritera att förhindra uppkomst av avfall. När det gäller kemikalier behöver större fokus läggas på att minska inflödet av farliga kemikalier till samhället istället för att enbart försöka åtgärda problemen när kemikalier påverkar människors hälsa eller när kemikalierna blir avfall som måste tas om hand.

Ett ambitiöst miljöprogram måste ha tydliga uppdrag till förvaltningar, nämnder och styrelser om vad de förväntas göra för att målen ska kunna nås. I detta programförslag är åtgärderna och uppdragen för få och för otydliga.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår följande:

- Delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

- Förslaget till Miljöprogram 2012-15 remissbehandlas i en bredare extern krets och granskas av forskare och andra externa sakkunniga opponenter under en eller flera hearings

- Därutöver anföra:

En stad i världsklass förutsätter miljökrav i världsklass. Detta förslag till miljöprogram visar inte någonstans att de föreslagna miljökraven ligger just i världsklass.

Grunden för ett starkt miljöarbete är ett metodiskt arbete, med utgångspunkt i ett ambitiöst, heltäckande och styrande miljöprogram. Förslaget på miljöprogram som nu presenterats har en rad brister. Bland annat är ambitionerna och skrivningarna på exempelvis vattenområdet och bullerområdet för svaga. Kvantitativa mål saknas på flera områden och i några fall medför förslaget till och med en ambitionssänkning mot idag. Programmet skulle därutöver vinna på att breddas med ett tydligare barnperspektiv.

Stockholmarna har rätt att veta om deras miljöprogram verkligen ligger i världsklass. Enda sättet att garantera detta är att förslaget granskas av andra städer som ligger långt framme samt av forskare och miljöorganisationer.

Vi föreslår att staden sänder ut förslaget till miljöprogram till ett antal framstående städer och därefter ordnar hearings med forskare och miljöorganisationer. Därefter kan ett heltäckande och ambitiöst miljöprogram för Stockholm utarbetas.

Till följd av den mycket begränsade tiden som givits för behandling av ärendet i nämnderna återkommer vi socialdemokrater med mer utvecklade synpunkter inför den samlade behandlingen i kommunstyrelsen. Förhoppningsvis har då kommunstyrelsebehandlingen av miljöprogrammet föregåtts av den av oss föreslagna externa expertgenomgången.

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1. Att instämma i de synpunkter som förs fram av kontoret

2. Att begära att miljöprogrammet omarbetas så att det

a. Till sin struktur överensstämmer med de nationella miljömålen och dess preciseringar

b. Till sitt innehåll i alla avseenden överensstämmer klimatmålet om utsläpp av koldioxidekvivalenter motsvarande 2 g/person och år 2020 liksom med de nationella miljömålen och med EU:s marina direktiv, vattendirektiv och Art och Habitat direktiv.

3. Särskilt framhålla att delmålen 1.3, 1.4, 1.7, 2.4, 3.5 och 6.4 är ”ska”-mål och att nedanstående delmål förtydligas

a. 4.1 Restaurering, bevarande och skydd av dessa markområden ska successivt stärkas och utvecklas

b. 4.2 Restaurering, bevarande och skydd av dessa vatten ska ske så att God Ekologisk Status enligt vattendirektivets definition är uppnått senast 2015 utom vad gäller Stockholms hamn där God Ekologisk Potential ska råda.

4. Att därutöver anföra:

Vi finner det anmärkningsvärt att programmet oftast saknar kvantitativa mål och ofta har en väsentligt lägre ambitionsnivå än de nationella miljömålen och de EU-direktiv som styr mark- och vattenanvändningen. Det gällande vattenprogrammet är helt otillräckligt och kan inte ligga till grund för ett seriöst miljöprogram som åtminstone borde vara baserat på nationella och internationella överenskommelser.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

När det gäller insamling av matavfall är det viktigt att också ta hansyn till det matavfall som kan tillgodogöras via avfallskvarnar när insamlingsmålet sätts. Den problematiken behandlas inte i miljöprogrammet.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalandet av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jonas Naddebo (C) och Mark Klamberg (FP).

§15 Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1. Beslut om remiss

Dnr T2010-330-01491

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets förslag till spårvägs- och stomnätsstrategi för att skickas på gemensam remiss, tillsammans med SL, till övriga berörda förvaltningar samt till övriga kommuner i länet.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår följande:

Att delvis godkänna föreliggande förslag till remiss

Samt att därutöver anföra som särskilt uttalande

Socialdemokraterna ser positivt på att det tagits ett helhetsgrepp vad gäller stomnätstrafiken. Det är viktigt att ha långsiktiga perspektiv och identifiera de stora resandeströmmarna på både kort och lång sikt. Det är dock viktigt att bibehålla fokus på det övergripande målet - att kollektivtrafiken ska vinna marknadsandelar från bilismen. Om målet ska nås till en rimlig kostnad måste de investeringar som ger störst nytta och som ger flest nya resenärer prioriteras.

Även om nämnden inte tar ställning till innehållet i strategin idag utan bara fattar beslut om remiss samt kompletterande studier så är det svårt att inte kommentera något kring innehållet. Alla som reser i centrala delen av Stockholm idag vet att stombusstrafiken inte fungerar så bra som vi skulle önska. Morgondagens stomnät, oavsett om det rör sig om bussar eller spårväg, kommer inte att fungera bättre än dagens om inte kollektivtrafiken ges bättre framkomlighet i gatunätet. Redan idag kan stombusstrafiken förbättras avsevärt genom att bussarna i högre grad ges egna körfält. Är Stockholm stad villiga att omedelbart påbörja ett sådant arbete?

Det är vidare en märklig beslutsgång att Stockholm stad respektive Stockholms läns landsting behandlar Spårvägs- och stomnätstrategin efter att genomförandebeslut om Spårväg city, etapp 2, redan fattats av Stockholms läns landstings trafiknämnd.

En rimlig beslutsgång hade varit att diskutera helheten först och delarna sen. Hanteringen väcker frågor om vilken roll strategin är tänkt att ha. De kriterier som sätts upp för exempelvis medelhastighet och resandeunderlag borde även gälla Spårväg city. Vi undrar därför vilken status dokumentet kommer att tillmätas i framtida beslut om enskilda trafikinvesteringar?

Det pågår parallella utredningar vad gäller trafikförsörjningen av Nya Karolinska Sjukhuset/Hagastaden samt ost-sektorn. Vi Socialdemokrater noterar dock att strategin utgår från att resandeströmmarna till ost-sektorn är så omfattande att det krävs tunnelbana. Arbetet med tunnelbana till Nacka måste inledas snarast. Strategins antagande om fem skeden av utbyggnader speglar inte Socialdemokraternas trafikprioriteringar. Vad gäller trafikförsörjningen av Nya Karolinska sjukhuset verkar strategin utgå från att flera olika stombusslinjer måste inrättas eftersom en spårväg inte ensamt klarar av att trafikförsörja sjukhuset. Vi Socialdemokrater menar att det är ytterligare en anledning för majoriteten att överge sitt tunnelbanemotstånd, häva byggstoppet och seriöst titta på en tunnelbanelösning.

Vi välkomnar ett fortsatt utredningsarbete. Angreppssättet i strategin har många fördelar. Den visar på en möjlighet att bygga staden och regionen med kollektivtrafiken som utgångspunkt. Ska dokumentet få en tydlig roll måste givetvis hela länet omfattas och alla trafikslag och dess för- och nackdelar belysas. I det fortsatta arbetet måste också större vikt läggas vid depåfrågorna. Oavsett om trafiken ska gå på hjul eller räls så kommer en förstärkning av trafiken innebära behov av fler depåer. Spårvagnar i innerstaden kan komma att kräva mycket omfattande depåer i centrala lägen. Ska en utbyggnad vara möjlig krävs därför att mark för ändamålet redan nu reserveras.

Vår region har en kraftig befolkningstillväxt vilket ställer krav på trimningsåtgärder, reinvesteringar och en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken. I annat fall har vi inte möjlighet att klara tillväxten och ambitioner om minskad miljöbelastning. Framkomligheten måste förbättras och arbeten på spår och väg därför synkroniseras. Det är viktigt att landstinget och Stockholms kommun får en samsyn kring framtida trafiklösningar och tar ett gemensamt ansvar på kort, medellång och lång sikt för att lösa trafiksituationen och möjliggöra ökat kollektivtrafikresande i huvudstadsregionen.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet de gröna är positiva till att spårvägs- och stomnätsstrategin tagits fram och att den nu skickas på remiss till berörda förvaltningar och övriga länskommuner. Vi vill uppmärksamma att strategin saknar båtlinjer, vilka med fördel skulle kunna bidra till ett utökat stomnät. Därför är det önskvärt att strategin kompletteras med båtlinjer och bryggor vid strategiska knutpunkter.

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är glädjande att kontoret tillsammans med SL tagit fram en långsiktig strategi för ett vägburet stomnät för staden. De utbyggnadsplaner som redovisas är ambitiösa och i huvudsak i linje med den utveckling av kollektivtrafiken som vi vill se i staden.

Målåret 2030 ligger dock långt fram i tiden och redan idag behövs kraftfulla åtgärder för att tillmötesgå kollektivtrafikens behov, genom att avsätta gaturum för nya kollektivtrafikkörfält.

§16 Komplettering av kollektivtrafiklagen (DS 2011:19). Anmälan av svar på remiss

Dnr T2011-330-03201

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§17 Förnyelse av gågatudelen på Nybrogatan. Reviderat inriktningsbeslut

Dnr T2007-410-01239

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning för förnyelse av Nybrogatan till en beräknad utgift om 38 Mnkr och ger kontoret i uppdrag att vidare utreda projektet i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden återkallar tidigare genomförandebeslut
2007-08-28 om upprustning av Nybrogatan.

3 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen från Östermalms stadsdelsnämnd.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 25 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Vi Socialdemokrater ser positivt på att renoveringen av gågatudelen av Nybrogatan äntligen blir av. Samtidigt ser vi att kostnaderna för projektet är höga. För att kunna göra en seriös bedömning av huruvida de planerade kostnaderna för projektet är rimliga bör kontoret ta fram ett referensalternativ, där kostnaderna för att endast renovera befintlig gågatudel utan att göra om redovisas.

§18 Försök med närvarostyrd utomhusbelysning. Genomförandebeslut

Dnr T2011-610-03143

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra försök med närvarostyrd utomhusbelysning på Kungsholmsstrand.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 12 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår följande:

Att godkänna förvaltningens förslag till beslut

Samt att anföra följande

Vi Socialdemokrater ser positivt på att närvarostyra utomhusbelysning, speciellt med ny LED teknik. Vi förutsätter att nämnden får en återkoppling av försöket med en utvärdering. Det som är speciellt intressant att få återkoppling av är hur gångtrafikanter och cyklister uppfattar försöket. Detta mot bakgrund av att det är många cyklister som nyttjar försökssträckan.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§19 Energy System Järvafältet. Utredningsbeslut

§20 Renovering av Stadshusbron. Genomförandebeslut

Dnr T2011-420-03614

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner renovering av Stadshusbron till en investeringsutgift om 46 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med upphandlad entreprenör.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 5 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§21 Stadens beredskap för havsnivåhöjningar och planerade åtgärder för att minska dess konsekvenser. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr T2011-000-02494

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 1 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Emilia Hagberg m.fl. (MP)

föreslår (se beslutet).

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Att avslå kontorets förslag till beslut

2 Föreslå att nämnden begär att kommunstyrelsen snarast ber SMHI göra en bedömning av risken för att havsytan stiger med 1,5 - 2m till år 2100, baserade på det senaste årets vetenskapliga rön inklusive den rapport som Arktiska Rådets arbetsgrupp tagit fram.

3 Att därutöver anföra:

Havsytans nivåhöjning styrs nästan uteslutande av den takt med vilken isen på Grönland smälter. Kunskapen om de processer som styr denna avsmältning är otillräcklig och ny kunskap tillkommer kontinuerligt. Det är därför helt nödvändigt att staden gör en förnyad bedömning av de allra senaste vetenskapliga rönen så att väl underbyggda beslut rörande i första hand Slussen kan tas så snart som möjligt samtidigt som en övergripande strategi kan utarbetas för hur havsnivåhöjningen ska hanteras långsiktigt.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Trafikkontorets svar på skrivelsen understryker med all önskvärd tydlighet vikten av att skyndsamt komma igång med konstruktionen av en ny lösning för Slussen för att Stockholms stad och hela Mälarregionen ska ha bättre beredskap för såväl havsnivåhöjningar som översvämningsrisker.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalandet av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jonas Naddebo (C) och Mark Klamberg (FP).

§22 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om omhändertagande av bilar. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2011-007-3396

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§23 Naturvårdsverkets rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar. Svar på remiss

Dnr T2011-000-03410

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden besvarar remissen till kommunstyrelsen med kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 5 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

Att i huvudsak godkänna trafikkontorets utlåtande

Att vidare anföra

Vi delar i stort kontorets synpunkter men anser att man rimligen borde kunna gå vidare med en lag om ”fordonsförflyttning av båtar” även innan frågan om ansvar är fullt utredd.

Trots att det i dagsläget råder oklarheter kring gällande speciallagstiftningar och register - vilket kan skapa osäkerhet om på vem kostnaderna för ett bortförande faller - är det orimligt att båtar får stå och förfalla för att kommunerna inte ges rätt att ta bort dem. Flertalet båtar hamnar utanför speciallagstiftningens formulering om båtar som är till men för sjöfarten eller fisket. Dessa blir idag liggande. För att undvika den miljöbelastning övergivna båtar utgör blir då detta en kostnad kommunerna måste ta, fram tills dess att frågan kring register är löst.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§24 Anmälan av landdepåer för snö. Svar på skrivelse från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr T2010-440-01486

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skivelsen från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 9 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Deponering av stora mängder snö har efter de två senaste vintrarnas rikliga snöfall blivit satt på sin spets och rönt stor uppmärksamhet och ofta viss oro hos många medborgare. Det är därför bra att kontoret tagit fram rapporten ”Snöplatser i ytterstaden” och vi uppskattar kontorets positiva syn på samarbetet med miljöförvaltningen.

Vi vill att kontoret ser över miljöriskerna och möjligheten att genom aktiva åtgärder hindra en eventuell negativ inverkan på miljön runt de största landdepåerna.


Vi önskar också se en plan för hur ett snabbt återställande av marken och den berörda omgivningen efter en deponering kan ske

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

De senaste årens stora snömängder har förståeligt nog varit problematiska att hantera på ett tillfredsställande sätt. De ytor som använts som landdepåer har, när snön smält bort inte alltid sett ut som de gjorde innan, och att Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillskriver kontoret är inte förvånande. Självfallet skall kontoret ta till sig de råd och synpunkter som inkommit, oavsett anmälningsplikt enligt miljöbalken föreligger eller ej. Bortforslingen av stora snömängder är ett stort problem, och det har inte alltid varit lätt att överhuvudtaget hitta platser för snödeponi. Vi vill därför återigen påtala nödvändigheten av att hitta nya sätt att hantera snön, exempelvis utreda på vilka sätt man kan använda snön som energiresurs för fjärrkyla

§25 Miljöbelastningen av snö i Stockholm. Fördjupad utvärdering

Dnr T2010-440-0486

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar rapporten för kännedom till Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten Norra Östersjön, Länsstyrelsen i Stockholms län, miljöförvaltningen i Stockholms stad och Stockholm Vatten AB.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1. Att godkänna redovisningen

2. Att fastslå att sjötippning ska undvikas och att ingen tippning i Mälaren ska tillåtas

3. Att kontoret får i uppdrag att utreda på vilka sätt man kan nyttja snön som energiresurs för fjärrkyla

4. Att därutöver anföra:

Det är förstås glädjande att studien visar att en betydande minskning av förorenade ämnen i snön har skett sedan 1985. Dock är det så att en stor del av våra vatten inte uppnår en god ekologisk status.

Att fortsatt söka dispens på dispens för att tippa snö i vattnet trots förbudet i miljöbalken vore därför oansvarigt, och det är nödvändigt att Stockholms stad bygger sin snöhantering på en mer långsiktig lösning.

Även om utsläppen inte leder till att gränsvärdena överskrids så är det självklart inte bra att man släpper ut salt och tungmetaller från väghållningen i vattnet.

Vi måste därför hitta nya sätt att hantera snön

Vi vill därför återigen påtala nödvändigheten av att utreda på vilka sätt man kan använda snön som energiresurs för fjärrkyla.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Rapporten Miljöbelastning av snö i Stockholm visar att den snö som idag hanteras är betydligt renare än den snö som tidigare hanterades på 1980- och 1990-talet. Resultatet visar också att det finns all anledning att omvärdera synen på sjötippning. Särskilt när det sker på ett sätt så att det via mätningar av snöns kvalitet går att faktiskt hålla koll på innehållet i den snö som sjötippas. Detta bör beaktas vid jämförelsen av olika metoder för snöhantering, exempelvis sjötippning och längre landtransport med lastbil till landdepåer på annan plats.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Det är anmärkningsvärt att man vid en utvärdering av snöns miljöbelastning inte undersöker snön för några av de nyare, farliga kemikalier vars användning fullkomligt exploderat det senaste decenniet. Vissa av dessa ”nyare” kemikalier har visat sig vara extremt potenta även vid s.k. lågdosexponering, vilket gör att även mycket låga halter kan vara problematiska.

I Stockholms stads mål mot en giftfri miljö har man prioriterat fem farliga ämnesgrupper: akrylfenoler/alkylfenoletoxilater, antibakteriella ämnen, bromerade flamskyddsmedel, ftalater och polyfluorerade föreningar. Snön har inte testats för några av dessa. Viktigt vore väl även att testa snön för rester från exempelvis däckkemikalier.

De metaller och organiska föreningar man fokuserat på i den här fördjupade utvärderingen, är många förbjudna, eller på väg att fasas ut, vilket självklart syns i mätningarna med sjunkande värden. De utgör med anda ord inte längre samma hot som tidigare. I stället är det risk för att snön är kontaminerad med nya ämnen.

Man kan fråga sig hur man, utan att ha undersökt snön för några nyare kemikalier, kan kalla den snö som forslas bort för att: ”i betydande grad är fri från förorenande ämnen och uppfyller tillämpliga normer”? Vi hoppas att förvaltningen tar omtag på analyseringsmodellen av snö och återkommer med exempelvis en kemikaliescreening av Stockholmssnön.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalandet av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§26 Framtagande av ny avfallsplan för åren 2013-2016. Genomförandebeslut

Dnr T2011-701-02920

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslaget till tidplan och tillvägagångssätt för arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för 2013-2016.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Ärendet innehåller ett förslag till tidsplan att ta fram en ny avfallsplan. Miljöpartiet de grönas utgångspunkt är att avfallsplanen ska bli ett aktivt styrdokument för att förhindra uppkomst av avfall samt att öka återbruk och återvinning. För det krävs det tydliga och ambitiösa målsättningar och ett intensivt arbete. Ett system för matavfallsinsamling ska utvecklas i hela staden, både för verksamheter och hushåll och minst 70 procent av allt matavfall ska samlas in. Avfallsplanen bör även innehålla en strategi kring kemikalier. I princip alla varor innehåller kemikalier, varor som när de förbrukats blir till olika former av avfall. I dagsläget slängs exempelvis trasiga kläder och skor i den ”vanliga” soppåsen, trots att de kan innehålla hormonstörande, reproduktionshämmande och cancerogena kemikalier. Det ska vara lätt och tillgängligt för alla kommuninvånare att sortera och lämna sitt avfall. Därför bör avfallsplanen särkilt belysa stadens arbete för tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt informationsinsatser riktade till personer med annan etnisk bakgrund än svensk.

§27 Upphandling av driftentreprenör för återvinningscentralerna Lövsta, Bromma och Sätra

Dnr T2011-702-03626

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen av driftentreprenör för Bromma respektive Lövsta återvinningscentral samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings-, anskaffningsbeslut samt beslut om nyttjande av förlängningar.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen av driftentreprenör för Sätra återvinningscentral samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings, anskaffningsbeslut samt beslut om nyttjande av förlängningar under förutsättning att uppförandet av anläggningen kan genomföras.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

V anser fortfarande att kontorens kärnverksamheter skall drivas i egen regi.