Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2012-02-02

Sammanträde 2012-02-02

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Godkännande av enheternas verksamhetsplaner 2012 (Adm)

7 Verksamhetsberättelse 2011för trafik- och renhållningsnämnden (Adm)

Dnr T2011-111-01357

*
Omedelbar justering

8 Positionspapper om EU, Staden och Stockholmarna. Svar på remiss (S)

9 Gångbro över Cederdalsgatan. Inriktningsbeslut (Tp)

10 Gångtunnel under Odengatan vid Odenplan. Inriktningsbeslut (Tp)

11 Underlag för svar på skrivelse angående Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (2804/11/ENVI). Anmälan av svar på remiss (Tp)

12 Renovering av Barnhusbron. Genomförandebeslut (Anl)

Dnr T2011-420-05606

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Renovering av Södra Danviksbron. Inriktningsbeslut (Anl)

14 Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats för politisk information. Svar på remiss från trafik- och renhållningsnämnden den 25 augusti 2011 (T)

15 Upphandling av parkeringsövervakning i del av staden (T)

Dnr T2012-340-00130

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 6 kap 2 §.
Sekretessbelagt av trafik- och renhållningsnämnden

16 Inrättande av fler bryggplatser för Stockholms medborgare utefter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel. Motion (2011:68). Svar på remiss (Stm)

Dnr T2011-420-05089

Omedelbar justering

17 Reinvesteringsprogram för gatuytor och kommuncentrala parker med tillhörande anordningar. Inriktningsbeslut. Reinvesteringsåtgärder 2012. Genomförandebeslut (Stm)

18 Förslag till kulturvision 2030. Anmälan av svar på remiss (Stm)

19 Upphandling avseende insamling av hushållsavfall med mobil sopsug (A)

20 Plockanalys av hushållsavfall i Stockholms stad 2011. Redovisning av resultat (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om avfallsplanen

Efter dagens sammanträde hålls en information om arbetet med Avfallsplan för Stockholm 2013 – 2016. Inbjudan är utsänd till nämnden.

Information om studiebesök i Citybanan

Planering pågår av ett studiebesök i Citybanan. Studiebesöket kommer att hållas före nämndens sammanträde i mars och är gemensamt med exploateringsnämnden. Mer information kommer.

Fråga om återvinningscentralen i Vanadisberget

Malte Sigemalm (S) frågar hur det går med arbetet att åter öppna återvinningscentralen i Vanadisberget?

Förvaltningschefen Per-Anders Hedkvist svarar att upphandling av entreprenör är klart och att förhandlingar med fastighetsägaren pågår.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

Fråga om beläggning på torg i Liljeholmen

Margareta Stavling (S) frågar om det finns några planer på att byta beläggning på det torg i Liljeholmen som allmänt kallas ”snubbeltorget”?

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckning från den 23 januari 2012 och den 2 februari 2012 anmäls.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2012-010-00081

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 januari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Inget protokoll finns att anmäla.

§6 Godkännande av enheternas verksamhetsplaner 2012

Dnr T2011-110-04763

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner enheternas verksamhetsplaner 2012 vid Anläggning, Avfall, Stadsmiljö och Tillståndsavdelningen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 januari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna kontorets förslag till verksamhetsplan 2012

Att kontoret återkommer med en rapport om Oslo-modellen för snödeponi

Samt att därutöver anföra

Stockholm har idag och kommer de närmaste åren att ha många projekt igång för att på sikt få en utbyggnad av trafiksystemen så att de ska klara av ett ökat resande. Vi vill betona att många projekt som idag är igång rör de norra delarna av Stockholm. Ett projekt som är viktigt är bl a Spårväg Syd för att få en bra kollektivtrafik och förbindelse mellan olika områden på den södra sidan. Det hävdas från bl a SL att det inte finns resandeunderlag, men samma argument restes en gång i tiden även mot att bygga Tvärbanan.

När det gäller julbelysningsprojektet i city menar vi att det bör utökas till ytterområdena och inte enbart vara ett cityprojekt. Man skulle från kontorets sida även initiera Väst i samverkan, Söderort i samverkan etc.

Beträffande matinsamling bör målen sättas högre än vad som föreslås i verksamhetsplanen. Detta med hänsyn tagen till bla den senaste plockanalysen för Stockholms stad som visar att c:a 40% är biologiskt behandlingsbart. När man gör informationskampanjer i syfte att öka matavfallsinsamlingen är det viktigt att det utformas så att det lätt kan förstås av samtliga Stockholmare.

Det är bra att kontoret tar tag i svarthämtning av avfall.

Beträffande Stockholms luftkvalité är det av största vikt att ta fram olika förslag på gator och sträckningar där dubbdäcksförbud kan införas. En viktig del av att förbättra Stockholmsluften är att sandsopning utförs av entreprenörer med maskiner som minimerar partikelutsläpp vid upptagande av sanden. Kontoret bör ta fram en kravspecifikation vad som är godtagbara maskiner för detta ändamål.

Sandsopning bör starta lika i tid oavsett om det gäller innerstaden eller ytterstaden,

Snöröjningen i Stockholm har under de senaste snörika vintrarna varit ett stort problem dels för framkomlighet samt för deponi av snömassor. I Stockholm minskar tillgängligheten på deponiområden. Kontoret får i uppdrag att ta del av Oslomodellen för snöomhändertagande och återkomma till nämnden i särskilt ärende om denna modell kan vara en framkomlig väg för effektivare snöhantering i Stockholm.

Trafiksäkerheten i Stockholm måste förbättras. Framförallt ska det vara tryggt för skolbarn att gå till sin skola.

I dag är det hastighetsbegränsning 30 km/tim utanför sjukhus, skolor och daghem. För att ytterligare förstärka att det just är 30-sträcka bör man måla gatan eller markera ytterligare med tättliggande ränder som medför vibration och oljud för dem som kör över dessa. Även cykelbanor bör målas och utmärkas mer än idag då cykelbana når korsning eller korsar trafikplats.

Genom att samla in matavfall för att röta det för produktion av biogas minskas det stora slöseriet av resurser som matavfallet innebär. Insamlandet och rötandet av matavfall i Stockholm ligger på anmärkningsvärt låga nivåer, mindre än hälften av genomsnittet för en svensk stad. Vi socialdemokrater tror inte att det beror på att stockholmarna är mindre miljövänliga, utan snarare på att de politiska ambitionerna på området varit för låga. Samma sak gäller för flerbostadshus där många gånger infrastrukturen saknas för att boende själva ska kunna sortera ut avfallet.Det är dags att höja de ambitionerna. Nämnden ska under året ta fram en plan för att samla in och röta mer matavfall till biogas. Biogasanläggning i stadens egenregi bör utredas.

Det finns sopsugar i många delar av vår stad, men många nya fastighetsägare känner inte till detta och ansluter inte sina fastigheter till systemet. Staden ska därför aktivt informera berörda fastighetsägare bättre. Staden ska undersöka möjligheten att ansluta papperskorgar till sopsugsystemen i de områden där dessa finns. Staden ska vidare undersöka möjligheterna att inrätta ytterligare sopsugsystem för papperskorgarna i stadens större parker och gångstråk.
För att underlätta sortering tas fler gatupapperskorgar fram som har flera sorteringsfack. Det finns en brandrisk om papperskorgar och fimpar integreras som omnämns i verksamhetsplanen.

Vi vill inte stänga ute någon från att använda våra återvinningscentraler. Ett regionalt samarbete bör därför utvecklas för att fördela kostnaderna samt öka kapaciteten och tillgången på anläggningarna. Vidare ska nämnden arbeta för en långsiktigt uthållig avfallshantering och minskade avfallsmängder genom ökad återanvändning. Med kortare köer och mindre stress är det lättare att sortera rätt och sortera ut saker som fortfarande fungerar.

Försöket med cyklar i Bromma är ett steg i rätt riktning men det behövs fler.

Möjligheten att återvinna är en grundläggande förutsättning för en hållbar livsstil. Därför är arbetet med återvinningsstationer viktigt. Staden ansvarar inte för att sätta ut återvinningsstationer men har möjlighet att påverka var, hur och hur länge en återvinningsstation finns. I och med den nya plan- och bygglagen får man bara söka tillfälligt bygglov två gånger per plats (vilket innebär tio år). Det kommer att skapa ett stort och onödigt merjobb i att hitta nya och lämpliga platser. Vi socialdemokrater vill att nämnden ska undersöka möjligheterna att ge permanenta bygglov för återvinningsstationer på vissa platser istället för tillfälliga bygglov, villkorat med att plank ska uppställas runt stationerna.

När det gäller parkering på gatumark ska målsättningen vara att fordon parkeras i parkeringsgarage så att framkomligheten i staden ökar. Parkeringsavgifter kan vara styrande för hur man väljer att parkera.

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Delvis godkänna enheternas verksamhetsplaner för 2012

2 I övrigt hänvisa till Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan och budget för 2012

3 Därutöver anföra

Om man verkligen vill att Stockholm skall bli en miljövänlig stad i världsklass, måste man ställa målen betydligt högre än i den nu presenterade verksamhetsplanen.

Många av målen är otydligt formulerade och till intet förpliktigande, t.ex. ”arbetet med att främja ett hållbart resande ska fortsätta”.

Hur då?

Vi efterlyser konkreta förslag på förbättringar, exempelvis vad gäller luftkvalitet och partikelhalter i staden, inte bara ”ska bli bättre”, ”ska påbörjas” osv.

I (V)årt förslag till verksamhetsplan finns konkreta förslag på hur Stockholm kan minska partikelhalter och förbättra luftkvalitet. Det anser vi inte att man gör genom att lägga miljontals kronor på ett motorvägsbygge, utan t.ex. genom att verka för att snarast kunna införa trängselavgifter på Essingeleden, dubbdäcksförbud i hela Stockholms innerstad, samt förbättra förutsättningarna för cykel, gång- och kollektivtrafik.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Emilia Hagberg m.fl. (MP).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Enheternas verksamhetsplaner är en följd av den moderatledda alliansens budget för Stockholm och verksamhetsplanen för trafik- och renhållningsnämnden. Om Miljöpartiet de grönas förslag till budget gått igenom hade också enheternas verksamhetsplaner delvis haft annan inriktning.

§7 Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 för trafik- och renhållningsnämnden

Dnr T2011-110-04763

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 2011.

2 Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av 31,9 mnkr för oförbrukade investeringsmedel avseende Sätra återvinningscentral samt Miljömiljardsprojektet Lövsta.

3 Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att renhållningsverksamhetens överskott om 12,7 mnkr överförs till central avsättning för balansering av över- respektive underskott.

4 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Några saker är särskilt värda att noteras i verksamhetsberättelsen för 2011.

Den utlovade cykelplanen har fortfarande inte presenterats vilket gör att planeringen av utbyggd cykelinfrastruktur ytterligare släpar efter i Stockholms stad.

Liksom tidigare år uppfylls inte målet om ökad hastighet för stombussarna. Det är helt avgörande för ett hållbart trafiksystem att kollektivtrafiken prioriteras.

Verksamhetsplanen och den nyligen framlagda framkomlighetsstrategin visar ökad insikt om att parkeringsplatser och bilkörfält måste tas bort för att ge plats åt gående, cyklister och kollektivtrafik. Det saknas dock tillräckliga åtgärder för att styra trafiken, exempelvis höjda parkeringsavgifter. Det har också anlagts fler parkeringsplatser än årsmålet. Man kan också konstatera att 32 procent av alla parkerade bilar antingen är felparkerade eller inte har betalt korrekt avgift. Det är en helt oacceptabel siffra om framkomligheten i trafiken ska vara prioriterad.

Det är anmärkningsvärt igångsättandet av den nya återvinningscentralen i Sätra åter skjutits upp. I Stockholm stad finns alltför få återvinningscentraler i förhållande till folkmängden. Under året har återvinningscentralen i Vanadisberget tvingats stänga och det har medfört att antalet återvinningscentraler minskat istället för att bli fler. Detta tyder på bristande politisk styrning.

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vi vet att Trafikkontoret arbetar hårt för att uppfylla KF:s mål i verksamheterna och mycket är bra, även om inte alla mål nås. Men när KF:s mål om t.ex. hållbar livsmiljö i Stockholm anses vara ”helt uppfyllt”, tycker vi helt enkelt att målen är satta för lågt. Fortfarande är partikelhalterna för höga, cykelolyckorna för många och de oinsamlade matavfallsmängderna för höga, osv. Om man verkligen vill åtgärda dessa brister, måste man sätta konkreta mål för det, och inte bara säga att det ”ska minska”.

§8 Positionspapper om EU, Staden och Stockholmarna. Svar på remiss

Dnr T2011-000-05429

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att delvis bifalla kontorets förslag till beslut

Att vidare anföra följande

Under hösten 2011 utmärkte sig två stora misslyckanden inom den borgerliga alliansens politik. Dels fastslogs att Sveriges klimatutsläpp åter börjat öka trots regeringens insatser och löften och dels uppdagades stora problem med kvaliteten inom flera välfärdsbranscher där alliansen genomfört omfattande utförsäljningar. Med anledning av detta är det berättigat att komma med vissa invändningar mot några av de föreslagna principerna.

Den andra principens (Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö) andra och tredje punkters riktlinjer skapar problem och behöver delvis utgå/kraftigt omarbetas. Punkt två slår fast att hög kvalitet och lägsta acceptabla kostnad skall sättas i främsta rummet vid offentliga upphandlingar på bekostnad av miljö. Miljövänliga lösningar skall heller inte vara ett tvingande krav.

Med anledning av att klimatarbetet inte bara går för sakta utan dessutom numer åt fel håll är det inte rimligt att tro längre att marknaden självt samt valfrihet kommer att kunna lösa klimat- och miljöproblemen. Miljön behöver sättas i främsta rummet som ett tvingande krav.

Punkt tre ”att staden ställer sig avvisande till att ge offentliga myndigheter större möjlighet att ge stöd som hotar att snedvrida konkurrensen.” rymmer samma problem. Ur miljö- och klimatperspektiv slår det undan stadens möjligheter att sätta in välbehövliga kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med akuta problem. Och ur ett välfärdsperspektiv innebär det att stadens möjligheter att erbjuda kvalitativa alternativ till den privata marknadens vinstmaximerande syften delvis slås ut. Denna punkt bör således helt utgå ur positionspapperet.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§9 Gångbro över Cederdalsgatan. Inriktningsbeslut

Dnr T2011-420-04617

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets utredning och beslutar att redovisat förslag till gångbro över Cedersdalsgatan kan ligga till grund för fördjupade studier av en ny bro.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar till trafikkontoret att återkomma till nämnden för ett genomförandebeslut när förutsättningar finns för byggnation och en finansiering av gångbron kan inrymmas inom kontorets budget.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att nämnden i huvudsak godkänner kontorets yttrande
Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ompröva brons gestaltning så att den mjukare och smidigare smälter in i stadsbilden samt
Att förvaltningen, utifrån stadsbilden, noga prövar en alternativ placering av bron

Att det projekteras för cykelbana på bron

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Utformningen av bron över Cederdalsgatan behöver utvecklas. Vi ser gärna att bron utökas med cykelbana då cykling måste ses som ett prioriterat färdmedel. Det ska vara lätt och tryggt att ta sig fram med cykel. Cykelplanen har ännu inte presenterats för nämnden och vi har därmed inte fått någon redovisning av planerade cykelstråk i området. Vi anser också att brons gestaltning ska ses över. Det här är ett ur kulturhistoriskt perspektiv känsligt område och här passerar minst 58 000 fordon per dygn (år 2000). Bron bör därför även ges ett mer konstnärligt och vackrare uttryck som harmonierar med och knyter samman det gröna i Bellevue och vid Cederdalsgatan. Material som minskar koldioxidutsläpp bör övervägas, exempelvis kan inslag av trä användas för att binda in kol.

§10 Gångtunnel under Odengatan vid Odenplan. Inriktningsbeslut

Dnr T2011-420-05162

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att färdigställa utredningen om en gångtunnel under Odengatan vid Odenplan i enlighet med de i kontorets tjänstutlåtande angivna förutsättningarna.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att inleda förhandlingar med fastighetsägaren för kv Adlern Mindre 34 om en samfinansierad gångtunnel.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 19 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Underlag för svar på skrivelse angående Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (2804/11/ENVI). Anmälan av svar på remiss

Dnr 2011-000-05760

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 13 januari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Snarast verka för att Stockholm inför dubbdäcksförbud i hela innerstaden

2 Snarast verka för att Stockholm inför trängselavgifter på Essingeleden

3 Om vi haft möjlighet att besvara remissen, anföra följande:

Staden meddelar att man omedelbart, med alla till buds stående medel, vidtar åtgärder för att uppnå godkända värden och därmed ser till att EU-direktiven om luftkvalitet efterlevs.

Det går att sänka hastigheten och begränsa trafiken redan idag även om det naturligtvis kommer att få konsekvenser för privatbilismen.

Två konkreta åtgärder som omedelbart kan genomföras är att verka för att snarast kunna införa trängselavgifter på Essingeleden samt att utvidga dubbdäcksförbudet att gälla i hela Stockholms innerstad.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S)

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

I samband med att ärendet behandlades i kommunstyrelsen uttalade Miljöpartiet de gröna följande.

Det är allvarligt att Sverige och Stockholm fortfarande inte klarar EU:s direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa eftersom det handlar om hälsovådliga halter av luftföroreningar. Miljökvalitetsnormerna skulle ha uppfyllts redan 2005 men de uppfylls fortfarande inte och våren 2010 fälldes Sverige av EU-domstolen för att inte ha klarat EU-kraven för partiklar under åren 2005-2007.

Länsstyrelsens åtgärdsprogram för bättre luft antogs redan 2004. Problemet är att ansvariga aktörer inte har genomfört de åtgärder som angavs i programmet. Ett skäl till detta var oklarheter om vilken instans som har tillsynsansvar. Åtgärdsprogrammet har inte omprövats inom föreskriven tid och det gick ut i december 2010. Det är nödvändigt att det nya åtgärdsprogrammet tydligt pekar ut specifika åtgärder och vilka myndigheter som är ansvariga för genomförande och tillsyn

Vi efterfrågar att statliga myndigheter tar ett större ansvar för att miljökvalitetsnormerna för luft ska kunna uppnås i Stockholm. Det dröjde innan regeringen beslutade om att kommuner skulle få rätt att förbjuda dubbdäck inom ett geografiskt område. Det är också viktigt att statliga myndigheter inte frikostigt beviljar dispenser som gör att fler fordon med dubbade däck trafikerar gator med dubbdäcksförbud. Vi är också positiva till en avgift för dubbdäck såsom har tillämpats i Oslo och flera andra norska städer.

SLB-analys anger i årsrapport 2010 att ”Minskningen av kväveoxidhalterna i staden är trots åtgärder och åtgärdsprogram inte tillräckligt stora eftersom fastställda miljökvalitetsnormer fortfarande inte följs. Den kraftiga ökningen av dieselfordon i staden samt högre ozonhalter tros vara de främsta anledningarna till detta”. Statistiken visar att dieselbilar utgör majoriteten av de ”miljöbilar” som säljs i Stockholms län. Det är inte rimligt att bilparken utvecklas på ett sätt som försvårar uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna i Stockholm.

§12 Renovering av Barnhusbron. Genomförandebeslut

Dnr T2011-420-05606

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar godkänna genomförandet av renovering av Barnhusbron till en utgift om 15 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Renovering av Södra Danviksbron. Inriktningsbeslut

Dnr T2011-420-05616

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att upprustning av Södra Danviksbron ska planeras med inriktning på att 2013 göra utbyte av farbanedäck samt rostskyddsbehandling av broklaff samt renovering av stålkonstruktioner och maskineri till en beräknad investeringsutgift om 40 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner att 1 mnkr får disponeras för utredningsarbete inför kommande genomförandebeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§14 Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats för politisk information. Svar på återremiss från trafik- och renhållningsnämnden den 25 augusti 2011

Dnr T2011-540-01867

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S):

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppställning av stugor för politisk information mellan valrörelser kan medges för riksdagspartier, partier i Stockholms läns landstingsfullmäktige, samt partier i Stockholms kommunfullmäktige, efter platsbedömning.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att praxis för platsbedömning av övriga upplåtelser också ska gälla för uppställning av stugor för politisk information mellan val­rörelser.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att vad som i upplåtelsetaxan menas med hjälpverk­samhet och samhällsinformation i mindre omfattning, ska avse max tre veckor för uppställning av stugor för politisk information mellan valrörelser.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 9 januari 2012. I tjänsteutlåtande föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppställning av stugor för politisk information mellan valrörelser kan medges för riksdagspartier, efter platsbedömning.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att praxis för platsbedömning av övriga upplåtelser också ska gälla för uppställning av stugor för politisk information mellan val­rörelser.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att vad som i upplåtelsetaxan menas med hjälpverk­samhet och samhällsinformation i mindre omfattning, ska avse max tre veckor för uppställning av stugor för politisk information mellan valrörelser.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

att avslå kontorets förslag till beslut

att därutöver anföra

Den speciella behandling som görs av politiska partier under valrörelse är motiverad. Däremot finns det ingen anledning att särbehandla riksdagspartier under övrig tid. Än mindre finns det anledning att i dessa fall ge riksdagspartier undantag från ordinarie taxa för upplåtelse. Viktigare vore i så fall att civilsamhället i stort får bättre möjligheter att nå människor på gator och torg.

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontoret förslag.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i beslut av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

§15 Upphandling av parkeringsövervakning i del av staden

Dnr T2012-340-00130

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 6 kap 2 §.
Sekretessbelagt av trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att färdigställa förfrågningsunderlaget, i enlighet med direktiven i kontorets tjänsteutlåtande, och genomföra upphandling av parkringsövervakningen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att fastställa förfrågningsunderlaget och att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut samt att teckna avtal.

3 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att fatta beslut om att utnyttja/inte utnyttja option om förlängning av avtalsperioden för dessa avtal upp till en sammanlagd tid om två år.

4 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 januari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser bör drivas i egen regi. Parkeringsövervakning är dessutom myndighetsutövning, och ska skötas av kommunen, inte av en entreprenör.

§16 Inrättande av fler bryggplatser för Stockholms medborgare utefter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel. Motion (2011:68). Svar på remiss

Dnr T2011-420-05089

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik - och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att bifalla motionen

Att Stockholm stad uppvaktar Miljödepartementet, näringsdepartementet samt justitiedepartementet med anledning av problemet med gamla fartygsvrak.

Motionärens intentioner i denna motion visar på att det är viktigt med småbåtsplatser för Stockholmarna och för de som gästar Stockholm med båt. En del i motionen som berörs är hur man ska hantera gamla vrak och vem som är ansvarig för att dessa vrak forslas bort.

Tyvärr äger inte kommunen rätt att flytta vraken. För detta krävs en lagändring. Gamla båtar/fartyg kan ligga i åratal och till slut kan både olja/diesel läcka ut i vattnet vilket har miljökonsekvenser. Markägare har heller inget intresse att frakta bort vraken i och med att det är förknippat med kostnader. Vare sig kommunen eller Länsstyrelsen har ett ansvar för dessa gamla fartyg.

Miljödepartementet, näringsdepartementet eller justitiedepartementet borde i dagsläget genomföra en lagändring som innebär att någon myndighet får ett ansvar för hur man ska komma tillrätta med problemet.

Stockholms stad bör ta tag i detta och uppvakta de departement som i en framtid kan få till stånd en förändring av lagstiftningen.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§17 Reinvesteringsprogram för gatuytor och kommuncentrala parker med tillhörande anordningar. Inriktningsbeslut. Reinvesteringsåtgärder 2012. Genomförandebeslut

Dnr T2011-400-05100

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner inriktning för strukturering och prioritering av reinvesteringsprogram för gatuytor och kommuncentrala parker.

2 Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner nämndens beslut.

3 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikkontoret att återkomma med förslag till genomförandebeslut för reinvesteringsprogram inom nämnda verksamhetsområden.

4 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner genomförande av reinvesteringar i gatuytor, inkl. gatuträd år 2012 för 40 mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 8 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Reinvesteringsbehoven är stora och det beror till stor del på bristande underhåll. Därför är det anmärkningsvärt att den moderatledda alliansen dragit ner underhållsmedlen i Trafik- och renhållningsnämndens budget med 125 miljoner kr jämfört med 2011. Miljöpartiet de gröna är det enda parti som i sitt budgetalternativ tydligt kompenserat stadens verksamheter för ökade pris- och lönekostnader. Det är ett ärligt sätt att redovisa kostnaderna, eftersom det synliggör vad som finansierar satsningar och vad som krävs för att upprätthålla befintlig verksamhet. Om de ökade kostnaderna inte kompenseras drabbas befintlig verksamhet vilket innebär en smygbesparing. Det är värt att notera att Trafikkontoret lyfter fram just detta, att driftsmedlen ständigt minskar i värde eftersom det inte ges någon kompensation för ökade kostnader.

§18 Förslag till kulturvision 2030. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2011-000-04317

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 januari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Här är ytterligare en anmälan av svar på remiss som vi inte fått svara på, men om vi hade fått möjlighet att svara på remissen, hade vi ställt oss bakom kamraterna i Kulturnämnden och anfört följande:

Kulturvisionen bör skrivas som ett inkluderande, politiskt majoritetsneutralt och

utmanande dokument. Det bör ej knytas till den borgerliga majoritetens politiska

visionsdokument. Alliansstämpeln ska raderas.

Visionen presenteras nu efter återremissen utan den strategiska delen och har blivit ett för staden till intet förpliktigande dokument. Även i denna form bör det dock kompletteras på ett antal punkter:

Barnkonventionen ska implementeras tydligt i texten. Formuleringarna att alla barn ska ”erbjudas” att ta del av och själva utöva kultur, och senare i texten ”har möjlighet till” eget skapande, etc. är till intet förpliktigande och alldeles för vaga. Istället bör direkta referenser till Barnkonventionens artikel 31 användas. Dessutom bör kulturens plats i skolan framhållas i mycket högre grad.

Dokumentet saknar helt genus/jämställdhetsperspektiv. Eftersom jämställdhet ingår i kulturförvaltningen mål för t ex bidragsgivningen så bör visionen innehålla förslag på hur denna ska förverkligas.

Dokumentet idylliserar stadslivet och förbigår den stora utmaningen det innebär att vi lever i en alltmer segregerad stad. Visionen måste innebära att människor i alla delar av staden ska kunna ta del av kulturen både i form av eget skapande och upplevelser av kulturlivet. För detta krävs medvetna satsningar och en genomarbetad strategi.

Integrationen är en av Stockholms största utmaningar för den närmaste framtiden. Kulturen måste vara närvarande i arbetet med att minska segregationen. Det handlar om såväl geografisk segregation som det mångkulturella samhället, HBT- frågor, jämställdhet och tillgänglighet. Dessa frågor förbigås helt i dokumentet och ska arbetas in och tydliggöras.

§19 Upphandling avseende insamling av hushållsavfall med mobil sopsug

Dnr T2011-702-05621

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandling om insamlingsentreprenad för mobil sopsug samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 9 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

(V)i anser fortfarande att kontorens kärnverksamheter skall drivas i egen regi.

§20 Plockanalys av hushållsavfall i Stockholms stad 2011. Redovisning av resultat

Dnr T2011-703-05617

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner rapporterna med kontorets kommentarer och lägger dem till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 13 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

En av kommunfullmäktiges indikatorer för att uppnå målet om en hållbar livsmiljö i Stockholm är att farligt avfall, elavfall m.m. inte slängs i soppåsen utan lämnas till återvinningscentralen. Plockanalyser visar att stockholmarna är relativt bra på att ta hand om farligt avfall, men det är angeläget att ytterligare förbättra förutsättningarna för att farligt avfall tas om hand på ett miljömässigt säkert sätt.

Många stockholmare väljer att inte ha bil. För dem kan den mobila miljöstationen vara ett bra alternativ, liksom de fasta miljöstationer som finns på ett antal platser. Det är emellertid viktigt att även de stora återvinningscentralerna är attraktiva och tillgängliga för alla, oavsett om man är bilburen eller ej.

Det vore därför önskvärt att trafikkontoret ser över stadens återvinningscentraler ur ett tillgänglighetsperspektiv för att säkerställa attraktiviteten för besökare med andra färdsätt än bil, exempelvis gång, cykel och kollektivtrafik.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Plockanalysen av hushållsavfall i Stockholms stad visar att 40 procent av avfallet är biologiskt behandlingsbart. Det är anmärkningsvärt att denna nivå, enligt analysen, är samma som för tre år sedan. Det betyder att ytterst lite har gjorts för att öka insamlingen och nyttogörandet av denna resurs. I dag råder i Stockholmsområdet stor brist på biogas, vilket inte borde vara fallet. Det är alltså möjligt att tillvarata det biologiska avfallet och därmed minska sopmängden med upp till 40 procent. Men helt uppenbart saknas vilja från den moderatledda alliansen. I stället bränns denna potentiella tillgång med övrigt hushållsavfall.

Av plockanalysen framgår även att andelen förpackningar, returpapper och tidningar i soppåsen utgjorde en betydande andel, hela 32 procent. Detta visar hur viktigt det är att ha nära till återvinningsstationer. Trafikkontoret måste verka för att fler återvinningsstationer etableras, både i gaturummet men även i flerfamiljshus. Informationsinsatser, rådgivning och höjda avfallstaxor är viktiga åtgärder för att öka utsorteringen av fraktioner för återvinning.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).