Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2012-06-14

Sammanträde 2012-06-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5 2012 (Adm)

ADMINISTRATIVA ÄRENDEN

7 Årsrapport 2011 trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

8 Perstorpsvägen, Flatenvägen och Lilla Västerbron, cykelåtgärder. Inriktningsbeslut (Tp)

9 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bällstavägen. Redovisning av utredning samt inriktningsbeslut för etapp 1 Doktor Abrahamsväg - Ulvsundavägen (Tp)

10 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Inriktningsbeslut (Tp)

11 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2013. Inriktningsärende (A)

REMISSER, UTREDNINGAR, UPPHANDLINGAR M.M.

12 Handlingsplan för förbättrad framkomlighet för innerstadens stombussnät (Tp)

13 Trafiksäkerheten på Långholmsgatan. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V) (Tp)

14 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016. Svar på remiss (Anl)

15 Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken. Svar på remiss (Stm)

T2012-520-02229

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Trafik- och parkeringssituationen vid Liljeholmstorget. Svar på skrivelser från Malte Sigemalm (S) och Annika Ödebrink (S) (Tp)

17 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdet Kista. Reviderat beslut (Stm)

18 Förslag till avfallsplan för Stockholm 2013 - 2016. Beslut om remiss (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Daniel Helldén (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen den 20 juni.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om tilldelningsbeslut

Louise Bill informerar om tilldelningsbeslut i upphandlingen av parkeringsövervakning.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckning från den 4 juni 2012 och den 14 juni 2012 anmäls.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2012-010-00081

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Inget protokoll finns att anmäla vid dagens sammanträde.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5 2012

Dnr T2012-112-00091

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 7 juni 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Årsrapport 2011 trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport

Dnr T2012-130-01596

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2), överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Perstorpsvägen, Flatenvägen och Lilla Västerbron, cykelåtgärder. Inriktningsbeslut

Dnr T2012-313-02478

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning för Perstorpsvägen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning för Flatenvägen.

4 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning för Lilla Västerbron.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 3 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Av de två alternativen på Lilla Västerbron är alternativet med en avskild cykelbana från busstrafiken, via kantsten, att föredra framför ett cykelfält. Den uppskattade skillnaden i kostnad mellan dessa två alternativ känns väldigt hög. En avskild cykelbana finns redan på platsen idag. Att det ska kosta 18 miljoner att flytta ut kantstenen ett fält känns lite väl mycket i överkant.

Av tjänsteutlåtandet framgår det att projektet är beroende av att det i budget 2013 medges utökad ram för cykelåtgärder. Då dessa åtgärder är en del av cykelprogrammet borde medel redan finnas avsatt för detta i den utlovade ”cykelmiljarden”. Slutsatsen kan bara bli att någon cykelmiljard inte finns.

Ärendet kunde med fördel ha delats upp på tre separata ärenden.

§9 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bällstavägen. Redovisning av utredning samt inriktningsbeslut för etapp 1 Doktor Abrahamsväg - Ulvsundavägen

Dnr T2012-320-01217

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning för etapp 1 och ger kontoret i uppdrag av att gå vidare med detaljprojektering av åtgärder på Bällstavägen etapp 1 inom en budget om 2,0 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra fördjupade studier av etapp 2 avseende fortsatta cykel- och trafiksäkerhets- åtgärder, belysningsåtgärder samt trädåtgärder.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 maj 2012.

Skrivelse från medborgare, inkommen den 14 juni 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Av tjänsteutlåtandet framgår det att projektet är beroende av att det i budget 2013 medges utökad ram för cykelåtgärder. Då dessa åtgärder är en del av cykelprogrammet borde medel redan finnas avsatt för detta i den utlovade ”cykelmiljarden”. Slutsatsen kan bara bli att någon cykelmiljard inte finns.

§10 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Inriktningsbeslut

Dnr T2012-420-01644

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utförd utredning och ger trafikkontoret i uppdrag att ta fram fördjupade handlingar.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa genomförandeavtal mellan Stockholms och Sundbybergs kommuner.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet anser att det är bra att denna broförbindelse byggs. Det får dock inte råda någon tvekan om att denna bro ska användas för gång- cykel och kollektivtrafik. Detta går att ytterligare förtydliga genom att skapa en trafikmiljö som är tilltalande för gång- och cykeltrafikanter, och som endast tillåter låg fart för bussar. Skyltning som gångfartsområde bör övervägas. Planteringar och ljuspollare kan skapa en trivsam miljö.

§11 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2013. Inriktningsärende

Dnr T2012-701-02585

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2013 i enlighet med kontorets inriktningsärende.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2 Att subventionen för insamling av utsorterat matavfall höjs.

3 Att det görs en större prisdifferentiering med avseende på hämtningstäthet

4 Att ett inpasseringssystem ej införs.

5 Att kontoret tar avstånd från den av regeringen tillsatta Avfallsutredningens

intention att konkurrensutsätta insamlingen av hushållsavfall.

6 Att nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat samt att anföra:

Avfallstaxorna är kraftfulla styrmedel för att minska uppkomsten av osorterat avfall. Vi anser därför att det är viktigt att det lönar sig att sortera ut matavfall, subventionen för insamling av utsorterat matavfall ska därför höjas. Det kommer även fungera som ett incitament för att fler hyresvärdar och en- och tvåfamiljshus väljer att prova matavfallskärl.

För att motverka och förebygga uppkomsten av avfall bör de hushåll som genererar lite avfall och endast behöver hämtning var 4:e vecka premieras genom en lägre avgift än den som föreslås. Taxan för hämtning varje vecka bör höjas, för att styra mot en mindre mängd genererat avfall och en högre utsorteringsgrad.

Stockholm ligger idag långt efter det nationella målet att omhänderta 35 procent av matavfallet år 2010. Därför måste arbetet med insamling och behandling av matavfall till biogas intensifieras. Staden ska utöka matavfallsinsamlingen till minst 70 procent samt investera i en biogasanläggning.

Stadens övergripande mål för avfallet bör alltid vara att styra mot att så pass stora volymer som möjligt av avfallet samlas in. Därför bör ett inpasseringssystem vid återvinningscentralerna ej införas då detta riskerar att minska viljan att lämna sitt avfall. Det administrativa krångel detta system kan komma att innebära, både för staden samt medborgarna, kan få hämmande effekter på insamlingssystemets transparens och går emot den nya avfallsplanens intention om ”god tillgänglighet”. De förlorade intäkter staden åker på i och med företag som ej betalar är försumbar i sammanhanget och uppväger inte nackdelarna med ett inpasseringssystem.

Staden bör även av samma anledningar överväga ifall ett kvittningssystem gentemot andra kommuner är värt att gå vidare med. Även här bör staden eventuellt ta den extra kostnaden för att se till helheten.

Den av regeringen tillsatta Avfallsutredningens intentioner att övergå till insamling av hushållsavfall via frival kan få förödande konsekvenser. I ett villaområde skulle detta t.ex. kunna innebära att tio olika entreprenörer kör omkring istället för som nu en. Transportsträckorna skulle öka avsevärt. Detta går helt på tvärs mot den nya avfallsplanens mål att ”verka för en god och genomtänkt logistik för avfallstransporter”. Kontoret bör bestämt ta avstånd från detta.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att delvis godkänna kontorets förslag till inriktningsbeslut.

2 Att taxa för utsorterat matavfall tas bort.

Det är viktigt att öka både staden ambitioner och volymen på utsorterat matavfall. Ekonomiska incitament brukar fungera bra när det gäller att ändra människors attityder och beteenden, eftersom alla parter har något att tjäna på dem. Därför vill vi se ett tydligare ekonomiskt incitament för att stimulera till ökad utsortering av matavfall. Vi föreslår därför att avgiften tas bort helt för denna fraktion och att kostnadsökningen sker inom befintlig budgetram.

I sådana fall där felsortering sker och att andra produkter återfinns i det utsorterade matavfallet ska kunden debiteras enligt taxan för hushållsavfall.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§12 Handlingsplan för förbättrad framkomlighet för innerstadens stombussnät

Dnr T2012-330-02951

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden antar handlingsplanen för förbättrad framkomlighet för innerstadens stombussnät.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 31 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Huvudsakligen bifalla förvaltningens förslag till beslut.

2 Ge förvaltningen i uppdrag att påskynda genomförandet av lämpliga åtgärder.

3 Därutöver anföra:

Nämnden är positiv till de åtgärder som föreslås. Vi är dock oroade över att besluten tycks dras i långbänk. Fler av åtgärderna kan genomföras utan vidare utredning.

Att tillåta påstigning i alla dörrar kräver endast att Access-läsare monteras (finns redan på t.ex. Norrtäljebussarna). I många städer, bl.a. Göteborg är påstigning i alla dörrar redan tillåtet.

Även åtgärder som bättre parkeringsövervakning och justerad signalprioritering borde kunna genomföras utan ytterligare långdragna utredningar.

Vi ber därför kontoret återkomma med en förnyad redovisning av tidsplanen för åtgärderna, samt vilka åtgärder som kan genomföras utan vidare utredning.

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Delvis bifalla förvaltningens förslag till handlingsplan.

2 I handlingsplanen inkludera strategi för förbättrad framkomlighet även för busslinjer i Stockholms förorter.

3 Därutöver anföra följande:

En handlingsplan för förbättrad framkomlighet för stombussar i innerstaden är kanske bra, men alla som någon gång åkt med exempelvis linje 4, vet nog redan nu var de stora problemen finns, så det borde gå fortare att ta fram en åtgärdsplan, för att snabbt komma tillrätta med problemen. Däremot anser vi att en liknande handlingsplan bör genomföras för att förbättra framkomligheten för förortsbussarna, som även de ofta drabbas av liknande problem som i innerstaden. Det som framförallt krävs i innerstaden är handling, inte endast handlingsplan.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Vi ser mycket positivt på att trafikkontoret avser att förbättra och utöka övervakningen av kollektivtrafikkörfälten, både när det gäller obehörig trafik och felparkering. Det är viktigt att arbetet kommer igång så snabbt som möjligt och att personella resurser sätts in, i avvaktan på en eventuell lagändring som kan göra det möjligt att kameraövervaka kollektivtrafikkörfälten.

§13 Trafiksäkerheten på Långholmsgatan. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V)

Dnr T2012-320-02116

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 7 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V)

föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Snarast sänka hastigheten på Långholmsgatan till 30 km/h.

2 Därutöver anföra följande:

Trafikkontoret finner att förhållandena på platsen inte motiverar en hastighetssänkning. Man konstaterar att väntytan vid övergångsstället är relativt smal, och man hänvisar till Högalidsspången, trots att trappan från torget är avstängd… Vi tycker att de kringboendes oro måste tas på allvar – innan en olycka sker! En hastighetssänkning under ombyggnadstiden åtminstone, är ett rimligt krav som snarast bör tillgodoses.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S)

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§14 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016. Svar på remiss

Dnr T2012-000-02308

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets remissvar avseende Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Säkerhetsarbetet bör inriktas mer på att garantera organisationens robusthet, minskad sårbarhet och att säkerställa verksamhetens uthållighet vid en påfrestning på det civila samhället samt garantera de åtaganden vi har gentemot anställda, förtroendevalda och medborgare ur ett arbetsmiljö- och kommunallags såväl som speciallagstiftningarnas (lag om skydd mot olyckor, säkerhetsskyddslagen, skyddslagen etc. samt regelverk som ISPS etc.) perspektiv.

Trygghetsplanen bör vara ett separat dokument som beskriver hur vi formar en trygg stad i världsklass medan säkerhetsprogrammet beskriver hur staden arbetar för att kunna garantera sitt åtagande gentemot sina intressenter.

I det säkerhetsprogram som nu är ute på remiss tydliggörs att staden har ambitionen att säkerheten ska vara decentraliserad på såväl ansvars-, genomförande- och kompetensnivå.

Stockholm har cirka 16 fackförvaltningar, 14 stadsdelsnämnder och inom Stadshus AB finns ett flertal helägda dotterbolag. Det råder ingen som helst tvivel om att ansvar och beslut inom detta område ska ligga på varje enskild förvaltning och dess direktör. Frågan är dock var kompetensen ska ligga?

I daglig drift omfattar säkerhetsarbetet många grenas så som egendomsskydd och fysiskt säkerhetsskydd (bevakning, lås, larm, tillträdeskontroll), brandskydd, skydd av enskild person, kontinuitetsplanering, katastrofåterställning, rese- och evenemangssäkerhet såväl som IT- och informationssäkerhet. I förekommande fall kan det även vara säkerhetskontroller av leverantörer, bakgrundskontroller vid anställningar och planering och genomförande av övningar. Dessa grenar omfattar såväl policysättning, kravställning, upphandling och utbildning som drift och underhåll. Att som programmet föreslår ha såväl säkerhetssamordnare, biträdande säkerhetssamordnare samt informationssäkerhetssamordnare på varje förvaltning med adekvat kompetens riskerar att medföra stora kostnader samtidigt som det är svårt att fylla dessa tjänster med utvecklande innehåll.

Det finns även områden där staden kan få stora samordningsfördelar genom till exempel att ha gemensamma system för upphandling och systematiska säkerhetsarbeten. Det finns en risk att detta fallerar om varje förvaltning sköter detta själv. Det är oftast bättre att vara en stor och kompetent beställare hos ett fåtal leverantörer än att vara en liten okvalificerad beställare hos många företag.

I säkerhetsarbetet kan i många fall även compliencearbete inkluderas så som interna utredningar vid misstanke om stölder, korruption eller andra whistle blower-relaterade ärenden. Detta bör även specificeras. Utvecklingen inom säkerhetsområdet sker mycket snabbt. Att bibehålla en uppdaterad kompetens både inom tekniker och metoder kräver en ständig fortbildning inom området och en god omvärldsbevakning.

Stockholms stad bör utvärdera att i SKL:s regi ha en kombinerad linje och matrisorganisation. Ett antal specialister som var och en är kontaktpersoner för olika förvaltningar men som har sitt specialistområde inom olika säkerhetsgrenar. På så sätt kan Stockholms stad bli en attraktiv arbetsgivare för säkerhetsmedarbetare.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP) och Jonas Naddebo (C).

§15 Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken. Svar på remiss

T2012-520-02229

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner och överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§16 Trafik- och parkeringssituationen vid Liljeholmstorget. Svar på skrivelser från Malte Sigemalm (S) och Annika Ödebrink (S)

Dnr T2012-340-02112 och T2012-340-02113

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att delvis avslå kontorets svar på skrivelsen.

2 Att kontoret genomför de åtgärder som förs fram i skrivelsen redan till sommaren 2012 samt att därutöver anföra:

Att helt ta bort nuvarande system med parkering och flytta över taxi handikappfordon till Galleriasidan torde inte behöva ta ett år.

Att behöva ge en konsult i uppdrag att i juni månad filma trafikrörelser, som man genom att åka dit en timme under lördag eller fredag eftermiddag själv kan se, verkar vara slöseri med pengar.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP)

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§17 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdet Kista. Reviderat beslut

Dnr T2011-440-05120

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets förslag om sammanslagning av kontrakt gällande renhållning och vinterväghållning i entreprenadområdena Kista, Spånga, Tensta, Rinkeby.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V)

enligt följande:

Vi anser fortfarande att kontorens kärnverksamheter ska drivas i egen regi.

§18 Förslag till avfallsplan för Stockholm 2013 - 2016. Beslut om remiss

Dnr T2011-701-02920

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreliggande förslag till avfallsplan för att ställas ut och sändas på remiss.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 9 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Delvis godkänna kontorets förslag till beslut.

2 Därutöver anföra följande:

Det finns många positiva delar i liggande förslag till avfallsplan för Stockholm, men generellt är ambitionsnivån för avfallshanteringen för låg. Visioner är bra, men får inte vara för långsamma i en snabbt växande stad.

Vi vill se en kraftigare ökning av mängden insamlat matavfall. Målet bör vara minst 70% insamlat matavfall år 2016. Det är då nödvändigt att även möjliggöra insamling i flerfamiljshus så snart som möjligt. Vi vill också se ett system där producenterna tar ett större ekonomiskt ansvar för sina produkter, även om kommunen och fastighetsägarna står för själva insamlingen. De gröna behållarna bör ersättas med fasta lokaler för insamling av förpackningar (Fastighetsnära insamling, FNI). Starkare krav ska ställas på fastighetsägare att tillhandahålla FNI och det ska vara ett krav vid nybyggnation. För att underlätta för invånarna att lämna sitt farliga avfall krävs en snabbare utbyggnad av de fasta miljöstationerna och den mobila insamlingen. Stationerna ska vara bemannade och ge möjlighet till rådgivning.

Avfallstaxans styrande effekt ska även fortsättningsvis stimulera till minskade avfallsmängder, ökad källsortering och därmed minskad miljöbelastning.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Förslaget till ny avfallsplan för Stockholm är ett viktigt steg i att utveckla avfallsarbetet och resurshushållningen i Stockholms stad.

Fastighetsägarna i Stockholm är viktiga samarbetspartners för att avfallsplanen ska förverkligas. Därför bör fastighetsägarnas roll tydligt framgå i avfallsplanen och samverkan med dem i avfallsarbetet utvecklas än mer än dagens. Detta gäller inte minst frågor som rör arbetsmiljö och utveckling av avfallsinsamlingen.

Stadens återvinningscentraler ska vara tillgängliga för dem som reser med cykel och kollektivtrafik och det bör också framgå tydligt i avfallsplanen.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

Ärendet går nu på remiss och vi ser fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter.

Miljöpartiet de grönas utgångspunkt är att avfallsplanen ska vara ett aktivt styrdokument för att förhindra uppkomst av avfall samt att öka återbruk och återvinning. För det krävs det tydliga och ambitiösa målsättningar och ett intensivt arbete. Ett system för matavfallsinsamling ska utvecklas i hela staden, både för verksamheter och hushåll och minst 70 procent av allt matavfall ska samlas in. Avfall från hushåll, t.ex. textil, skor och leksaker innehåller kemikalier och i dagsläget slängs de ofta i den ”vanliga” soppåsen, trots att de kan innehålla hormonstörande, reproduktionshämmande och cancerogena kemikalier. Detta måste tydligare uppmärksammas.

Ytterligare satsningar på kommunikation med andra aktörer, företagare och boende för att minska de totala avfallsmängderna och styra mot de övre delarna av avfallshierarkin är nödvändiga. Det behöver också tydliggöras om Trafikkontoret har en övergripande roll i förhållande till stadens egna verksamheters avfall när det gäller upphandling, lagstiftning, långsiktiga lösningar för angöring av sopbilar m.m. Det ska vara lätt och tillgängligt för alla kommuninvånare att sortera och lämna sitt avfall. Därför är det viktigt att arbeta för ökad tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP) och Jonas Naddebo (C).

***

Ordföranden Ulla Hamilton önskar alla en trevlig sommar och avslutar därefter sammanträdet.

***