Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2013-05-20

Sammanträde 2013-05-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

7 Reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet. Anmälan av svar på remiss (Tp)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

8 Nybeläggning av Nynäsvägen inklusive påfarter och avfarter samt Skanstullsbron och Johanneshovsbron. Genomförandebeslut (Stm)

9 Reklamstrategi. Redovisning av uppdrag från nämnden. Inriktningsbeslut (T)

10 Genomförande av pilotförsök. Inriktningsbeslut. Handlingsplan för stombussnätet i innerstaden. Lägesrapport (Tp)

REMISSER, UTREDNINGAR, UPPHANDLINGAR

11 Tertialrapport 1 2013 Trafik- och renhållningsnämnden (Adm)

Dnr T2013-111-01693

P
Omedelbar justering

12 Revisionskontorets årsrapport 2012 för trafik-och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

13 Deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen 2013 (Adm)

14 Regional cykelplan för Stockholms län 2013. Svar på remiss (Tp)

15 Rekommendation att anta Klimat- och energistrategi för Stockholms län. Svar på remiss (Tp)

Dnr T2013-000-01854

Omedelbar justering

16 Bro till Årsta Holmar. Motion (2012:70). Svar på remiss (Stm)

Dnr T2013-420-01230

*
Omedelbar justering

17 Öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i City, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan. Motion (2013:19). Svar på remiss (Tp + Explk)

Dnr T2013-500-01450

*
Omedelbar justering

18 Strålsäkerhetsmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om översyn av producentansvaret för produkter som innehåller radioaktiva ämnen. Svar på remiss (A)

Dnr T2013-000-02052

*
Omedelbar justering

19 Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S) (Tp)

20 Upphandling av ramavtal för drift- och underhåll av hissar, rulltrappor, rörliga broar samt brofogar och upplag (Anl)

21 Manuell insamling av hushållsavfall inom delar av Norrmalm och Vasastan. Upphandling (A)

Dnr T2013-703-02148

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Byte av bro för Västberga allé över järnvägen norr om Älvsjö. Utredningsbeslut (Anl)

23 Norra Länken. Lägesrapport (Anl)

24 Samordning av trafikstörande arbeten. Lägesrapport (Tp)

25 Uppföljning och redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 2012 - 2013 och förslag till förbättringar av stadens vinterväghållning samt svar på tre skrivelser;


Jämställd snöröjning, Om stadens övergripande ansvar för snöröjningen och Angående snöröjning (Stm)
Dnr T2013-440-02227, T2012-440-06926, T2012-440-01565,
T2012-440-06923

26 Mobila matförsäljningsställen (T)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser Martin Hansson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker fredagen den 31 maj 2013.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

Anmälan görs av inkommen skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1 Överensstämmer finansieringen av Förbifart Stockholm med framkomlighetsstrategin och Färdplan för ett fossilfritt Stockholm 2050? Från Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V). Dnr T2013-300-03042

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelsen till trafikkontoret för beredning.

Fråga om tavla för föreningsmeddelanden vid Årsta pendeltågsstation

Kajsa Stenfelt (V) frågar om trafikkontoret tagit bort föreningstavlan vid pendeltågsstationen i Årsta. Tidigare fanns en sådan tavla där, men nu ser det ut som att den är utbytt mot en reklampelare. Hur har det gått till och hur ska det gå till?

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckning från den 13 maj 2013 och den 20 maj 2013 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2013-010-00074

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll 3/2013 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma råd för funktionshinderfrågor anmäls. Rådets sammanträde hölls den 8 april 2013.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna med en notis om rättelse på sidan 7 i rådets protokoll. Agnegatan ändras till Ansgariegatan som ligger på Södermalm.

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Dnr T2013-130-01978

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret (förvaltning 181) om totalt 1405 593:00 kronor till handlingarna (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) - där varje enskild fordran understiger 400000:00
kronor.

2 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret / Avfall (förvaltning 187) om totalt 263631:80 kronor till handlingarna (bilaga 2 till tjänsteutlåtandet) – där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2013-007-01920

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Nybeläggning av Nynäsvägen inklusive påfarter och avfarter samt Skanstullsbron och Johanneshovsbron. Genomförandebeslut

Dnr T2013-410-02188

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden fattar genomförandebeslut gällande nybeläggning av de mest slitna sträckorna på Nynäsvägen och dess påfarter, avfarter, samt Johanneshovsbron och Skanstullsbron, ska utföras
år 2013 till en uppskattad kostnad om 13 mnkr i enlighet med trafikkontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Reklamstrategi. Redovisning av uppdrag från nämnden

Dnr T2010-540-04537

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 april 2013.

§10 Genomförande av pilotförsök. Inriktningsbeslut. Handlingsplan för stombussnätet i innerstaden. Lägesrapport

Dnr T2013-331-02063

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning på ett pilotförsök på linje 4 och ger kontoret i uppdrag att arbeta vidare med detaljutformning av åtgärder till en uppskattad kostnad om 8,6 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisning avseende lägesrapport gällande handlingsplan för linje 1-4.

Handlingar i ärendet

- Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 6 maj 2013.

- Skrivelse från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Parkering AB:s
gemensamma råd för funktionshinderfrågor, inkom den 23 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak bifalla kontorets förslag.

Att avslå förslaget om indragning av busshållplatser.

Samt att därutöver anföra:

Kontoret har för avsikt att göra pilotförsök med busslinje 4 till en kostnad av 8 miljoner kr. Det är och kan vara bra att göra åtgärder som syftar till att restiden förkortas och att framkomligheten ökar. Vi menar att gör de åtgärder som föreslås i tjänsteutlåtandet, men låt hållplatserna vara kvar. I det fall ingen förbättring erhålls bör frågan om indragning av hållplatser åter aktualiseras.

Samtidigt finns från majoritetens sida planer på att göra om stombusslinje 4 till en spårvägslinje istället. Det finns oerhörda stora problem med dragning av spårvagnslinje där stomnätsbusslinje 4 nu går. En av dessa svårlösta eventuella linjedragningar är Västerbron. Ska man göra något radikalt av denna linje borde man utreda möjligheten till BRT lösning och att denna linje blir den första linje i Stockholm som trafikeras av elbussar.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är välkommet att busstrafiken äntligen börjar prioriteras. Buss 4 är en av flera viktiga busslinjer i Stockholm och en ökad framkomlighet för stombuss 4 kommer att öka framkomligheten och göra kollektivtrafiken mer attraktiv. En konsekvent prioritering av stombussnätet kan ha en stor betydelse för att även minska privatbilismen i innerstaden, och på så sätt gynnas framkomligheten för alla.

De indragna hållplatserna måste analyseras utifrån flera aspekter såsom framkomlighet, restidsvinster, men även närhet till målpunkter och de synpunkter som rådet för funktionshinderfrågor lyfter fram. Underlaget borde även redovisat antalet påstigande på dessa hållplatser, som under försöket påverkas av indragna hållplatser. Vi är positiva till försöket, men anser att det är av yttersta vikt att detta analyseras ur ett brett perspektiv.

Fortsatt riktad parkeringsövervakning är positivt, men är motorcykel det lämpligaste fordonet? Med en elcykel får man bättre framkomlighet, och flexiblare uppställningsmöjligheter vid t.ex. botskrivning. Noll buller och utsläpp är bonuseffekter.

§11 Tertialrapport 1 2013 Trafik- och renhållningsnämnden

Dnr T2013-111-01693

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering för renhållningsverksamheten på 1,2 mnkr på kostnadssidan och -1,2 mnkr för kapitalkostnader.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 7 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§12 Revisionskontorets årsrapport 2012 för trafik-och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport

Dnr T2013-130-01726

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer (revisionsgrupp 2), överlämna och åberopa trafikkontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 mars 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen 2013

Dnr T2013-000-01449

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden nominerar enheten Trafikstyrning och enheten för ÅVC och Farligt avfall som deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013.

2 Trafik- och renhållningsnämnden nominerar enheten ÅVC och Farligt avfall till förnyelsepriset med bidraget ”helautomatisk miljöstation”.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 19 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§14 Regional cykelplan för Stockholms län 2013. Svar på remiss

Dnr T2013-313-02073

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 23 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

Det är svårt att via de utskickade handlingarna granska planen ordentligt då de bifogade kartorna är mycket undermåliga. Både i skärpa och storlek. De behöver även vara i färg då en färgskaleangivelse används. KSL:s roll kan eventuellt stärkas. Bland annat skulle de kunna bistå med fördjupande utredningar av de regionala pendlingsstråken samt vara en samordnande aktör vid förhandlingar av samfinansiering mellan kommunerna. Trafikverkets roll i planen behöver även stärkas. Det bör klargöras var/hur de kan bistå i planeringen samt ekonomiskt.

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Vi Socialdemokrater ser positivt på den utveckling som i dag sker beträffande cykelplanen. Det är viktigt att det blir en plan för hela regionen. Vi delar kontorets skrivningar i de punkter där planen inte är konkret. Det är även viktigt att i en framtid satsningar görs beträffande underhåll av cykelvägar.

§15 Rekommendation att anta Klimat- och energistrategi för Stockholms län. Svar på remiss

Dnr T2013-000-01854

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att Trafik- och renhållningsnämnden ej antar Klimat- och energistrategin för Stockholms län.

2 Att Klimat- och energistrategin för Stockholms län revideras för att de regionala målen ska överrensstämma med ambitionen att Stockholms län år 2030 ska vara en klimatneutral region.

3 Att därutöver anföra följande:

Klimatutmaningen är en ödesfråga inte bara för länet – utan för världen. Att kraven på länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter sänks från 25 procent till 19 procent till år 2020 jämfört med år 2005 är att bortse från klimatfrågans betydelse för mänskligheten och jordens ekologiska bärkraft. Det mänskliga systemet måste anpassa sig till naturens förutsättningar, det omvända ger irreversibla och katastrofala följer för såväl mänskligheten som för naturen.

Stockholms län har inte en låg klimatpåverkan utan en globalt sett hög klimatpåverkan om vår konsumtion och livsstil räknas in. Det är svårt att bortse ifrån den, då det är den huvudsakliga källan till regionens faktiska ekologiska fotavtryck. Åtgärdsområdet om långsiktig bärkraft konsumtion av varor och tjänster tar även indirekt upp detta genom att ange att utsläppen idag är på cirka tio ton koldioxidekvivalenter per svensk och år. De möjliga åtgärder som redovisas är oerhört viktiga för en hållbar region.

Till de utsläpp av koldioxid där det finns en direkt möjlighet till påverkan framgår att transporterna står för nästan två tredjedelar. Att då föreslå ett mål om enbart 16 procent förnyelsebar energi i transportsektorn – och i raderna efter ange att målet nästan redan är nått visar på en oförmåga att hantera omställningen av den sektor där behovet av klimatperspektiv är som allra störst och där rådigheten finns. Målet har dessutom sänkts från 20 procent sedan beslutet för ett år sedan. Stockholms klimatambitioner går åt fel håll.

Under målet diskuteras enbart att påverka mängden förnyelsebara bränslen, men i själva verket är omflyttningen av trafik från väg till spår, kollektivtrafik och cykel det mest effektiva. Fossila bränslen byts då inte främst bara ut mot mer förnyelsebara bränslen, energianvändningen minskar även drastiskt som en följd av de alternativa transportslagens överlägsna energieffektivitet gentemot vägtrafiken. Det är i detta avseende positivt att nödvändigheten att minska vägtrafiken lyfts fram inom åtgärdsområdet, här finns en stor potential till den nödvändiga klimatomställningen.

Transportsektorn står idag inte enbart för en stor del av utsläppen, trenden är även mot ökande utsläpp. Detta åtgärdsområde måste ges ett stort utrymme och en bred mix av åtgärder, samtidigt som de föreslagna vägprojekten i regionen avbryts.

Fortums kolkraftverk är ytterligare en stor och betydande utsläppskälla och kolkraftverket måste avvecklas omedelbart. Möjligheten till omställning i förnybar energi och el bedöms i övrigt som god. En avgörande fråga för ett effektivt nyttjande av framtida biobränslen kräver dock kraftfulla energieffektiviseringsåtgärder i det befintliga fastighetsbeståndet. Nybyggnation måste uppfylla höga krav på miljöprestanda och samhällsplaneringen måste utgå ifrån att minska transportbehov och skapa närhet istället för avstånd och att bebyggelsen utformas med kollektivtrafiken som grund.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§16 Bro till Årsta Holmar. Motion (2012:70). Svar på remiss

Dnr T2013-420-01230

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar trafikkontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att bifalla motionen.

2 Att kontoret avbryter projektet ”Gångbro till Årsta Holmar”.

3 Att därutöver anföra följande:

Årsta Holmar är en fantastisk naturtillgång med en rik biologisk mångfald som också är beläget centralt mellan Södermalm och Årsta. Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad anser att det är angeläget att staden lägger stor vikt vid att säkerställa den biologiska mångfalden och de ekologiska värdena på Årsta Holmar. En broförbindelse till Årsta holmar skulle skada dess biologiska mångfald och karaktär och hota de känsliga kvarvarande ostörda häckningsplatserna för fågellivet. Förvaltningen på Södermalm har sedan tidigare utrett frågan om att bygga en permanent bro till Årsta Holmar och har också förklarat sig skeptiska till en sådan idé och pekat på just skörheten i naturlivet och behovet att bemöta området med stor varsamhet.

En broförbindelse skulle öppna upp för ett högt besökstryck som medför omfattande nedskräpning och ett behov av att successivt anpassa Årsta holmar efter antalet besökare. En sådan utveckling leder sannolikt till att den rika natur som bron öppnades upp efter en tid inte längre finns kvar. Miljöpartiet i Stockholms stad säger med anledning av detta nej till en broförbindelse till Årsta holmar.

Klimatförändringarna får mycket uppmärksamhet i media, men förlusten av den biologiska mångfalden är på ett grundläggande sätt ett minst lika allvarligt hot, eftersom ekosystemens försämring ofta når en punkt där det inte finns någon återvändo – och utrotning är för evigt. Det finns dessutom få orörda platser kvar i Stockholm och att låta Årsta Holmar förbli lika orört som unikt är att ta ansvar för kommande generationer.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att bifalla motionen

Att kontoret omedelbart avbryter projektet ”Gångbro till Årsta Holmar”

Samt att därutöver anföra:

Årsta holmar borde med sitt unika läge komma fler stockholmare till del. Vi skulle gärna se att man fräschade upp dem med en stor sandstrand och en bättre restaurang med nattklubb”

Detta är ett citat från Per Ankersjö Centerpartiets ordförande i Stockholm beträffande planerna för Årsta Holmer. En till Alliansens närstående samarbetspartner. Det är enbart enfaldigt att tro att platsen efter denna programförklaring kommer att kunna behålla sin unika karaktär, sitt djurliv och sin känsliga naturmark. Årsta Holmar är unikt och bör så förbli. Förslaget att broförbinda Årsta Holmar med Södermalm bör helt förkastas och de eventuella planerade utrednings- och planarbetet för bro till Årsta Holmar avbryts.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP).

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§17 Öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i City, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan. Motion (2013:19). Svar på remiss

Dnr T2013-500-01450

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lämnar kontorens gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den
25 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att bifalla motionen.

Samt att därutöver anföra:

Kontoret ser positivt på intentionerna i motionen, och hänvisar till verksamhetsutövarnas vilja till förändring. Om viljan finns, finns möjlighet för Trafikkontoret att stödja utvecklingen. Trafikkontoret har i princip ställt sig bakom motionen vilket är glädjande med tanke på hur området ser ut idag med dess slutna fasader.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§18 Strålsäkerhetsmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om översyn av producentansvaret för produkter som innehåller radioaktiva ämnen. Svar på remiss

Dnr T2013-000-02052

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överlämna trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§19 Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S)

Dnr T2011-320-00252

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Malte Sigemalm (S).

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 19 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§20 Upphandling av ramavtal för drift och underhåll av hissar, rulltrappor, rörliga broar samt brofogar och upplag

Dnr T2013-600-02132

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt förvaltningschefen att fatta tilldelningsbeslut samt teckna ramavtal avseende inspektion och löpande underhåll för hissar, rulltrappor och bergbana.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt förvaltningschefen att fatta tilldelningsbeslut samt teckna ramavtal avseende service och underhåll av rörliga broar.

3 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt förvaltningschefen att fatta tilldelningsbeslut samt teckna ramavtal avseende skötsel och rengöring av brofogar, lagerpallar etc.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 23 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

(V)i anser fortfarande att kontorens kärnverksamheter ska drivas i egen regi

§21 Manuell insamling av hushållsavfall inom delar av Norrmalm och Vasastan. Upphandling

Dnr T2013-703-02148

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med vald entreprenör.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

(V)i anser fortfarande att kontorens kärnverksamheter ska drivas i egen regi.

§22 Byte av bro för Västberga allé över järnvägen norr om Älvsjö. Utredningsbeslut

Dnr T2013-420-00724

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att broarna för Västberga allé över Stambanan och Åbyvägen skall planeras för ett utbyte till en beräknad investeringsutgift om 140 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner att 12 mnkr får disponeras för utredning och detaljprojektering samt förberedande arbeten att utföras av Trafikverket i spårområdet inför kommande genomförandebeslut.

3 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner, bilagt till tjänsteutlåtandet,
projektdirektiv.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§23 Norra länken. Lägesrapport

Dnr T2013-410-01382

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del lägesrapport för

Norra länken och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§24 Samordning av trafikstörande arbeten. Lägesrapport

Dnr T2013-300-01443

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten och uppdrar åt trafikkontoret att fortsätta arbetet i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§25 Uppföljning och redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 2012 - 2013 och förslag till förbättringar av stadens vinterväghållning samt svar på tre skrivelser; Jämställd snöröjning, Om stadens övergripande ansvar för snöröjningen och Angående snöröjning

Dnr T2013-440-02227, T2012-440-06926, T2013-440-01565,
T2012-440-06923

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets uppföljning och redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 2012-2013 samt förslag till förbättringar av stadens vinterväghållning.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på följande skrivelser: Jämställd snöröjning, Kajsa Stenfelt m.fl (V), Om stadens övergripande ansvar för snöröjningen, Kajsa Stenfelt m.fl (V) och Angående snöröjning, Malte Sigemalm (S).

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 25 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Delvis bifalla kontorets förslag till beslut.

2 Därutöver anföra:

Det är bra att kontoret tar tag i bristerna och försöker komma fram till åtgärder för att förbättra kontroll och uppföljning av entreprenörernas ansvar för snöröjningen. Men vi har inte fått svar på hur avtalen ser ut, om vi får den snöröjning vi betalar för, etc.

Att kontoret intresserat följer SKL:s utvärdering av den sk Karlskogamodellen, är heller inget som kommer gagna stockholmarna i brådrasket vad det verkar.

Det är dessutom sorgligt att staden inte tar sitt miljöansvar när det gäller snödeponin, utan fortsätter söka dispens för sjötippning, som inte är ett långsiktigt hållbart tillvägagångssätt. Vi har i vår budget lagt pengar för att snarast börja projektera för en fjärrkylanläggning för att ta vara på snön som en resurs.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

I Oslo användes under vintern en snösmältningsanläggning som enligt NCC har smält 500 kubikmeter snö, eller cirka 25 lastbilsfalk snö, per timme. Lastbilar tippar snön på en smältanläggning som ligger på en pråm i vattnet. Snön matas fram i olika steg där den filtreras och renas. Antalet transporter för att forsla bort snön kan därmed minska.

Med tekniken behöver förorenad snö inte längre tippas direkt i våra hav och sjöar, vilket sker idag. Grundvatten, havsbottnar och luften blir renare. Upptagen snö betraktas idag som avfall och staden idag är i behov av dispens för att få tippa en viss mängd snö. Därmed är det intressant att se hur denna teknik skulle kunna användas även i Stockholm, men tyvärr omnämns den inte i kontorets redovisning och förslag till förbättringar.

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Trafiknämndens presidium genomförde en resa till OSLO för att bl a studera hur man tog hand om snömassor som forslats bort från stadens gator. Trafiknämnden bör få en redovisning av det som informerades om vid denna resa.

Vi kan inte se att några uppgifter, mer än kostnadsbilden finns redovisad, hur många fordon som var i drift etc.

Det är viktigt att man snöröjer trottoarer och gångstråk till ex förskolor, skolor och till kommunikationsplatser typ buss och t-bane platser på ett tidigt stadium. För många är det oerhört att ta sig ut när inte trottoarer plogas. I ärendet omnämns målsättning att cykelbanor ska fungera året om och det kan ligga något i det men ska det prioriteras bör man prioritera trottoarer och gångstråk. Salt-sopmaskinen kanske kan användas på breda trottoarer, likväl.

En viktig del av snöröjningen är hur vi hanterar de snöberg som växer upp tex i Vinterviken. Utan överdrift kan sägas att denna snödeponi är ett gigantiskt snöberg. Detta snöberg kommer säkerligen inte att vara borta förrän till hösten 2013. Det är viktigt att vi kan lösa problemet med snödeponiplatser.

§26 Mobila matförsäljningsställen

Dnr T2013-340-02109

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP):

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger Trafikkontoret i uppdrag att inrätta Nyttoparkeringstillstånd C under en försöksperiod om två år.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar till Trafikkontoret att återkomma till nämnden med en utvärdering och förslag till beslut i god tid före försökets utgång 2015-03-31.

3 Nyttoparkeringstillstånd C ska gälla alla dagar mellan klockan 08 och klockan22.

4 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 12 maj 2013. I tjänsteutlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att inrätta Nyttoparkeringstillstånd C under en försöksperiod om två år.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar till trafikkontoret att återkomma till nämnden med en utvärdering och förslag till beslut i god tid före försökets utgång 2015-03-31.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) ), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP).

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

Ärendet är tydligen så hårt forcerat för att hinna till sommaren att kostnaden för nyttoparkeringstillstånd inte har hunnit ändrats, vilket riskerar ekonomin för befintliga försäljare som får betala ett betydligt högre pris på redan befintliga försäljningsställen

I tillståndet bör det tydligt vara kopplat ett ansvar för hantering av återvinning då verksamheterna kommer att bidra till ökad nedskräpning. Hur detta ska utformas är inte en helt enkel fråga då flertalet kommer att ta med sig maten från inköpsplatsen. Nu saknas det helt ett förhållningssätt till detta, vilket är problematiskt.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i beslut av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP)