Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2013-08-29

Sammanträde 2013-08-29

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Europeiska kommissionens förslag till förordning om åtgärder för att minska kostnaderna vid utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation. Anmälan av svar på remiss (S)

8 Betänkandet en effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34). Anmälan av svar på remiss (Tp)

9 Boverkets allmänna råd (2013:xx) om rivningsavfall med tillhörande konsekvensutredning m.m. Anmälan av svar på remiss (A)

Dnr T2013-000-03518

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Diarium/Boverkets-remisser/Remiss-av-forslag-till-Boverkets-allmanna--rad-2013xx-om-rivningsavfall--med-tillhorande-konsekvensutredning-mm/

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

10 Pilotprojekt på stombusslinje 4. Genomförandebeslut (Tp)

11 Ny hiss och rulltrappa vid Spånga station. Genomförandebeslut (Anl)

12 Genomförandeavtal med Stockholms läns landsting avseende förlängning av Tvärbanan från Sickla Udde till kommungränsen Stockholm/Nacka (Anl + Explk)

REMISSER, UTREDNINGAR, UPPHANDLINGAR

13 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025.

Svar på remiss (Tp + Explk + Sbk + Slk + Mf)
Dnr T2013-300-03421

*
Omedelbar justering

14 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Svar på remiss (Tp)
Dnr T2013-000-03428

*
Omedelbar justering

15 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025.

Svar på remiss (Tp + Explk + Sbk + Slk + Mf)
Dnr T2013-300-03725

*
Omedelbar justering

16 Förlängning av Spårväg City från Kungsträdgården till Sergels Torg till T-centralen. Svar på remiss

(Tp + Explk + Sbk + Fsk + Mf)
Dnr T2013-330-03583

*
Omedelbar justering

17 Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden. Svar på remiss (Tp + Slk + Mf)

Dnr T2013-000-03728

*
Omedelbar justering

18 Stockholms stads snöröjning. Motion (2013:5). Svar på remiss (Stm)

Dnr T2013-440-02081

*
Omedelbar justering

19 Torrkonservering av hushållsavfall. Motion (2013:32). Svar på remiss (A)

Dnr T2013-703-03192

*
Omedelbar justering

20 Förslag till reviderad biogasstrategi för Stockholms stad.

Svar på remiss (A)
Dnr T2011-620-04309

*
Omedelbar justering

21 Återvinningsparker i anslutning till återvinningscentraler. Motion (2013:38). Svar på remiss (A)

Dnr T2013-702-03036

*
Omedelbar justering

22 Lokalt ansvar för snöröjning och jämställd skötsel av gator och parkvägar i stadsdelen Skarpnäck. Motion (2013:43). Svar på remiss (Stm)

Dnr T2013-000-03440

*
Omedelbar justering

23 Blomsterprogram för stadsdelarna i Innerstaden. Upphandling (Stm)

24 Årsavtal för rensning dagvattenbrunnar. Upphandling (Stm)

25 Textilgatan i Hammarby Sjöstad. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S), Martin Hansson m fl (MP) och Tobias Johansson (V) (Tp)

26 Anvisningar för vägvisning i Stockholms stad, vägvisning för fordonstrafik (Tp)

27 E18 Hjulsta - Kista. Lägesrapport (Anl)

28 Översyn av bedömningsgrunderna för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (T)

29 Optisk sortering av hushållsavfall. Lägesrapport (A)

30 Årsavtal för insamlad metallfraktion på stadens återvinningscentraler. Försäljning (A)

Dnr T2013-700-04152

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (131 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret Dnr T2013-010-00074

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 07/2013 Dnr T2013-112-00490

§7 Europeiska kommissionens förslag till förordning om åtgärder för att minska kostnaderna vid utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

§8 Betänkandet en effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34).

§9 Boverkets allmänna råd (2013:xx) om rivningsavfall med tillhörande konsekvensutredning m.m.

§10 Pilotprojekt på stombusslinje 4.

§11 Ny hiss och rulltrappa vid Spånga station.

§12 Genomförandeavtal med Stockholms läns landsting avseende förlängning av Tvärbanan från Sickla Udde till kommungränsen Stockholm/Nacka Dnr T2013-330-03588

§13 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025.

§14 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

§15 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025.

§16 Förlängning av Spårväg City från Kungsträdgården till Sergels Torg till T-centralen.

§17 Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden.

§18 Stockholms stads snöröjning.

§19 Torrkonservering av hushållsavfall.

§20 Förslag till reviderad biogasstrategi för Stockholms stad.

§21 Återvinningsparker i anslutning till återvinningscentraler.

§22 Lokalt ansvar för snöröjning och jämställd skötsel av gator och parkvägar i stadsdelen Skarpnäck.

§23 Blomsterprogram för stadsdelarna i Innerstaden.

§24 Årsavtal för rensning dagvattenbrunnar.

§25 Textilgatan i Hammarby Sjöstad.

§26 Anvisningar för vägvisning i Stockholms stad, vägvisning för fordonstrafik Dnr T2013-430-03393

§27 E18 Hjulsta - Kista.

§28 Översyn av bedömningsgrunderna för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

§29 Optisk sortering av hushållsavfall.

§30 Årsavtal för insamlad metallfraktion på stadens återvinningscentraler.