Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2013-11-19

Sammanträde 2013-11-19

Datum
Klockan
16.30
Plats
Virvelvinden, Stadshuset

Lokalen är belägen på plan 5. Passerkort krävs.

Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista.pdf (14 kb)

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Betänkandena Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggande (SOU 2013:57) och Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67). Anmälan om svar på remisser från kommunstyrelsen (Tp)

Dnr T2013-000-05460 och T2013-000-05919

8 Avgiftsuttag för upplåtelse av torgplats. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (T)

9 Ändringar av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (T)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDE-BESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

10 Anpassningar av ytvägnätet efter Norra Länkens öppnande. Inriktningsbeslut (Tp)

11 Översyn av hastighetsgränserna i Stockholm. Redovisning av pilotområden och förslag till inriktning på fortsatt arbete. Svar på uppdrag från nämnden den 21 juni 2006 och den 17 juni 2008 (Tp)

12 Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder längs Sörgårdsvägen. Genomförandebeslut (Tp)

13 Åtgärder efter jordskred i Ekhagen. Genomförandebeslut (Anl)

14 Gångbro till Årsta Holmar. Inriktningsbeslut (Stm)

REMISSER, UTREDNINGAR, UPPHANDLINGAR M M

15 Inrättande av en bilpool för elbilar i Stockholm. Motion (2013:59) från Stefan Nilsson och Daniel Helldén båda (MP). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

16 Ökade insatser för cyklisternas säkerhet. Motion (2013:66) från Åke Askensten (MP). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

17 Internetaccess i stadens parker. Motion (2012:30) från Tomas Rudin (S), Gunnar Sandell (S) och Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (T)

18 Kommunförbundets enkät om länsgemensamma återvinningscentraler i Stockholms län. Svar på remiss från kommunstyrelsen (A)

19 Open streets. Svar på skrivelse från Jonas Naddebo (C) (Stm)

20 Angående cykelbanorna längs Hägerstensvägen. Svar på skrivelse från Annika Ödebrink (S) (Tp)

21 Buller från Essingeleden. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V) (Anl)

22 Sammanträdestider 2014 för trafik- och renhållnings-nämnden (Stab)

23 Driftportalen - nytt verksamhetssystem för gatudrifts-verksamheten. Lägesrapport (Stm)

24 Parkeringsreglering kvällar, nätter och helger i innerstaden (T) Dnr T2013-340-06278 OJ

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2013-010-00074

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Betänkandena Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggande (SOU 2013:57) och Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67). Anmälan om svar på remisser från kommunstyrelsen, dnr T2013-000-05460 och T2013-000-05919

§8 Avgiftsuttag för upplåtelse av torgplats. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2013-540-05904

§9 Ändringar av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2013-540-05823

§10 Anpassningar av ytvägnätet efter Norra länkens öppnande. Inriktningsbeslut, dnr T2011-410-04630

§11 Översyn av hastighetsgränserna i Stockholm. Redovisning av pilotområden och förslag till inriktning på fortsatt arbete. Svar på uppdrag från nämnden den 21 juni 2006 och den 17 juni 2008, dnr T2013-320-02133

§12 Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder längs Sörgårdsvägen. Genomförandebeslut, dnr T2013-320-02133

§13 Åtgärder efter jordskred i Ekhagen. Genomförandebeslut, dnr T2013-400-03051

§14 Gångbro till Årsta Holmar. Inriktningsbeslut, dnr T2013-420-06256

§15 Inrättande av en bilpool för elbilar i Stockholm. Motion (2013.59) från Stefan Nilsson och Daniel Helldén båda (MP). Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2013-300-05492

§16 Ökade insatser för cyklisternas säkerhet. Motion (2013:66) från Åke Askensten (MP). Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2013-313-05822

§17 Internetaccess i stadens parker. Motion (2012:30) från Tomas Rudin (S), Gunnar Sandell (S) och Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2013-050-05712

§18 Kommunförbundets enkät om länsgemensamma återvinningscentraler ­ kvittningssystem i Stockholms län. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2013-700-05953

§19 Open streets. Svar på skrivelse från Jonas Naddebo (C), dnr T2013-310-02281

§20 Angående cykelbanorna längs Hägerstensvägen. Svar på skrivelse från Annika Ödebrink (S), dnr T2012-313-06538

§21 Buller från Essingeleden. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V), dnr T2011-321-04699

§22 Sammanträdestider 2014 för trafik- och renhållningsnämnden, Dnr T2013-010-06045

§23 Driftportalen ­ nytt verksamhetssystem för gatudrifts-verksamheten. Lägesrapport, dnr T2013-050-05640

§24 Parkeringsreglering kvällar, nätter och helger i innerstaden, Dnr T2013-340-06278