Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2014-05-21

Sammanträde 2014-05-21

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset
Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista 4.pdf (239 kb)

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

7 Utredning om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

8 Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksamheten som helhet. Anmälan av svar på remiss (Stab)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

9 Upphandling av årsavtal 2016, löpande gatuunderhåll innerstaden. Genomförandebeslut (Stm)

10 Skansbron, nytt rostskydd. Genomförandebeslut (Anl)

REMISSER, UTREDNINGAR, UPPHANDLINGAR M M

11 Anskaffning av nytt ärende- och dokumenthanterings-system. Slutredovisning (Adm)

12 Tertialrapport 1 2014 för trafik- och renhållningsnämnden (Adm)

Dnr: T2014-01049

P
*
OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
12 Bilaga 01A Budgetavräkning Trafik- och gatuverks T1 2014 1.2.pdf (120 kb) 12 Bilaga 01B Budgetavräkning Renhållningsverksamhet T1 2014.pdf (179 kb) 12 Bilaga 02A_1 Driftspecifikation Trafik- och gatuverksamhet T1 2014.pdf (158 kb) 12 Bilaga 02A_2 Extramedel, föreslagna åtgärder T1 2014.pdf (288 kb) 12 Bilaga 02B Driftspecifikation Renhållningsverksamhet T1 2014.pdf (102 kb) 12 Bilaga 03A_1 Investeringar trafik- och gatuverksamhet T1 2014.pdf (585 kb) 12 Bilaga 03A_2 Beslutsläge stora investeringsprojekt trafik- och gatuverksamhet T1 2014.pdf (584 kb) 12 Bilaga 03A_3 Planerade cykelåtgärder T1 2014.pdf (411 kb) 12 Bilaga 03A_4_1 Slutredovisning Styrsystem Blekholmstunneln T1 2014 8001504.pdf (669 kb) 12 Bilaga 03A_4_2 Slutredovisning Cykelparkering 2013-2015 T1 2014 8001565.pdf (773 kb) 12 Bilaga 03A_4_3 Slutredovisning Cykelvägvisning hela staden 2013 T1 2014 8001566.pdf (765 kb) 12 Bilaga 03A_4_4 Slutredovisning PM Metodutvecklning LV 2013 T1 2014 8001585.pdf (771 kb) 12 Bilaga 03A_4_5 Slutredovisning PM Trafiken nu 2013 T1 2014 8001590.pdf (703 kb) 12 Bilaga 03A_4_6 Slutredovisning Fontän Finska kyrkan T1 2014 8001656.pdf (702 kb) 12 Bilaga 03A_4_7 Slutredovisning Töresjövägen T1 2014 8001772.pdf (735 kb) 12 Bilaga 03A_4_8 Slutredovisning PM Omnia-övervakningssystem T1 2014 8001891.pdf (789 kb) 12 Bilaga 03B Investeringar Renhållningsverksamhet T1 2014.pdf (119 kb) 12 Bilaga 04 Nyckeltal avfallsverksamhet T1 2014.pdf (233 kb) 12 Bilaga 05 Uppföljning av e-tjänst.pdf (310 kb) 12 Bilaga 06 Uppföljning miljöprogrammet 2013.pdf (379 kb) 12 Bilaga 07 Skrivelse Jämställd snöröjning T2013-440-06671-1.pdf (70 kb) 12 Bilaga 08_1 Kontorsyttrande svar på skrivelse om Anna Lindhs och Tage Erlanders platser.pdf (214 kb) 12 Bilaga 08_2 Skrivelse om att iordningsställa Anna Linds och Tage Erlanders platser T2013-410-02097-1.pdf (28 kb)

13 Revisionskontorets årsrapport 2013 för trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

15 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd. Svar på remiss från kommunstyrelsen (T)

16 Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

17 Förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

18 Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag på nya etappmål. Svar på remiss från kommunstyrelsen (A)

19 Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län. (Tp + Slk)

20 Buller från fordon med otillåtna ljuddämpare. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl (MP) (Tp)

21 Efterskottsbetalning i biljettautomater. Svar på skrivelse från Oskar Levin (S) (T)

22 Tillfällig bussuppställningsplats på Karlbergsvägen. Svar på skrivelse från Tobias Johansson och Zacharias Zohir (båda V) (T)

23 Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2013 (Tp)

24 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 (Tp)

25 Utökat område för uppställning av flyttade fordon (T)

26 Anskaffande, tillsyn och nedtagande av julgranar med ljusslingor i Stockholms stad. Upphandling (Stm)

27 Driftentreprenader av återvinningscentraler Bromma och Östberga. Upphandling (A)

28 Övergripande ljusstrategi för Stockholms offentliga belysningsmiljöer. Programförklaring (Anl + Sbk)

Dnr: T2014-00457

Bordlades den 8 april 2014, pkt 21

29 Kungsträdgårdens framtida utformning. Utredningsbeslut (Stab)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (207 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut inom trafikkontoret Dnr T2014-00006

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr T2014-00011

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar Dnr T2014-00877

§7 Utredning om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2014-00650

§8 Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksamheten som helhet. Anmälan av svar på remiss Dnr T2014-00534

§9 Upphandling av årsavtal 2016, löpande gatuunderhåll innerstaden. Genomförandebeslut Dnr T2014-00913

§10 Skansbron, nytt rostskydd. Genomförandebeslut Dnr T2014-00986

§11 Anskaffning av nytt ärende- och dokumenthanterings-system. Slutredovisning Dnr T2013-050-00594

§12 Tertialrapport 1 2014 för trafik- och renhållningsnämnden Dnr T2014-01049

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
12 Bilaga 01A Budgetavräkning Trafik- och gatuverks T1 2014 1.2.pdf (120 kb) 12 Bilaga 01B Budgetavräkning Renhållningsverksamhet T1 2014.pdf (179 kb) 12 Bilaga 02A_1 Driftspecifikation Trafik- och gatuverksamhet T1 2014.pdf (158 kb) 12 Bilaga 02A_2 Extramedel, föreslagna åtgärder T1 2014.pdf (288 kb) 12 Bilaga 02B Driftspecifikation Renhållningsverksamhet T1 2014.pdf (102 kb) 12 Bilaga 03A_1 Investeringar trafik- och gatuverksamhet T1 2014.pdf (585 kb) 12 Bilaga 03A_2 Beslutsläge stora investeringsprojekt trafik- och gatuverksamhet T1 2014.pdf (584 kb) 12 Bilaga 03A_3 Planerade cykelåtgärder T1 2014.pdf (411 kb) 12 Bilaga 03A_4_1 Slutredovisning Styrsystem Blekholmstunneln T1 2014 8001504.pdf (669 kb) 12 Bilaga 03A_4_2 Slutredovisning Cykelparkering 2013-2015 T1 2014 8001565.pdf (773 kb) 12 Bilaga 03A_4_3 Slutredovisning Cykelvägvisning hela staden 2013 T1 2014 8001566.pdf (765 kb) 12 Bilaga 03A_4_4 Slutredovisning PM Metodutvecklning LV 2013 T1 2014 8001585.pdf (771 kb) 12 Bilaga 03A_4_5 Slutredovisning PM Trafiken nu 2013 T1 2014 8001590.pdf (703 kb) 12 Bilaga 03A_4_6 Slutredovisning Fontän Finska kyrkan T1 2014 8001656.pdf (702 kb) 12 Bilaga 03A_4_7 Slutredovisning Töresjövägen T1 2014 8001772.pdf (735 kb) 12 Bilaga 03A_4_8 Slutredovisning PM Omnia-övervakningssystem T1 2014 8001891.pdf (789 kb) 12 Bilaga 03B Investeringar Renhållningsverksamhet T1 2014.pdf (119 kb) 12 Bilaga 04 Nyckeltal avfallsverksamhet T1 2014.pdf (233 kb) 12 Bilaga 05 Uppföljning av e-tjänst.pdf (310 kb) 12 Bilaga 06 Uppföljning miljöprogrammet 2013.pdf (379 kb) 12 Bilaga 07 Skrivelse Jämställd snöröjning T2013-440-06671-1.pdf (70 kb) 12 Bilaga 08_1 Kontorsyttrande svar på skrivelse om Anna Lindhs och Tage Erlanders platser.pdf (214 kb) 12 Bilaga 08_2 Skrivelse om att iordningsställa Anna Linds och Tage Erlanders platser T2013-410-02097-1.pdf (28 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
protut12.pdf (230 kb)

§13 Revisionskontorets årsrapport 2013 för trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport Dnr T2014-00907

§15 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2014-00324

§16 Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2014-00474

§17 Förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2014-00589

§18 Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag på nya etappmål. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2014-00910

§19 Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län. Dnr T2014-00662

§20 Buller från fordon med otillåtna ljuddämpare. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl (MP) Dnr T2013-321-05008

§21 Efterskottsbetalning i biljettautomater. Svar på skrivelse från Oskar Levin (S) Dnr T2014-00725

§22 Tillfällig bussuppställningsplats på Karlbergsvägen. Svar på skrivelse från Tobias Johansson och Zacharias Zohir (båda V) Dnr T2014-00728

§23 Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2013 Dnr T2014-00879

§24 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015. Svar på remiss Dnr T2014-00369

§25 Utökat område för uppställning av flyttade fordon Dnr 2014-00929

§26 Anskaffande, tillsyn och nedtagande av julgranar med ljusslingor i Stockholms stad. Upphandling Dnr T2014-00861

§27 Driftentreprenader av återvinningscentraler Bromma och Östberga. Upphandling Dnr T2014-00945

§28 Övergripande ljusstrategi för Stockholms offentliga belysningsmiljöer. Programförklaring Dnr T2014-00457 Bordlades den 8 april 2014, pkt 21

§29 Kungsträdgårdens framtida utformning. Utredningsbeslut Dnr T2011-520-00308