Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-10-23

Sammanträde 2008-10-23

Datum
Klockan
15:30
Plats
Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F, INSIKTEN

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2008-09-18

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvalt-ningsgrupp, FVG, 2008-10-14

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Yttrande gällande överklagat beslut om tillstånd för Kulturkrabaten AB att bedriva enskilt driven förskola

7 Yrkesplugget i Sverige AB, ansökan om fortsatt rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid en fristående gymnasieskola vid byte av lägeskommun till Stockholm

8 Äventyrsskolan, ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utökning vid en redan godkänd fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun

9 Rättegångsfullmakt

12 Inriktningsärende avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen

13 Ny skola i Mariehäll

Dnr 08-324/753
Omedelbar justering
(Kompletteringar utsändes senare)

14 Gemensam struktur för skriftliga omdömen

16 Digital dokumentation och digitala elevhälsovårdsjournaler

18 Införande av gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster

Omedelbar justering
Dnr 08-050/3631
Svar på remiss från kommunstyrelsen

19 Om Stockholms ungdomsparlament

21 Utbildningsnämndens sammanträdestider år 2009

22 Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med gymnasiala spetsutbildningar från och med läsåret 2009/2010

ENSKILDA ÄRENDEN, Ej närvarorätt för personalföreträdare

23 Yttrande till JO i ärende om återbetalning av för mycket inbetald barnomsorgsavgift

Omedelbar justering
Dnr 08-022/3407

24 Utredning och yttrande till Riksdagens ombudsmän rörande den formella handläggning av utlämnandebegäran

Dnr 08-022/2477
Omedelbar justering

25 Omprövning av beslut om undervisning i hemmet

Dnr 08-416/2163
Omedelbar justering

26 Anmälan av JO:s beslut i ärende om handläggningen av beslut att inte ta emot en elev inom den kommunala gymnasiala vuxenutbildningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (fp) och vice ordföranden Roger Mogert (s) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2008-11-05

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2008-09-18

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2008-09-18 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvalt-ningsgrupp, FVG, 2008-10-14

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2008-10-14 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Anmälan lades till handlingarna.

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2008-10-08

Anmälan läggs till handlingarna.

_____

§6 Yttrande gällande överklagat beslut om tillstånd

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar och åberopar som yttrande i målnummer 401-08, Rotel 221 till Länsrätten i Stockholms Län bilagt förslag från Juridiska avdelningen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-30.

Dnr 08-022/3662

Förvaltningens beslut att den 11 december 2007 ge KulTurKrabaten AB tillstånd att bedriva förskola har överklagats till Länsrätten. Länsrätten har med anledning av överklagandet förelagt Stockholms stad att inkomma med ett yttrande (bilaga 1). Förvaltningen föreslår att bilagt förslag på yttrande från Juridiska avdelningen lämnas till Länsrätten som yttrande (bilaga 2).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet i samråd med Juridiska avdelningen.

På grund av jäv deltog ej vice ordföranden Roger Mogert (s) i ärendets behandling.

I hans ställe inträdde Birgit Marklund Beijer (s).

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar och åberopar som yttrande i målnummer 401-08, Rotel 221 till Länsrätten i Stockholms Län bilagt förslag från Juridiska avdelningen.

 1. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag .

Ledamoten Maria Hassan (s) framlade ett för (s), (v) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av ledamoten Maria Hassan m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Per Olsson(mp) enligt följande:

att avslå förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Det finns en hel del oklarheter när det gäller lagligheten i att låta personal avknoppa och på så vis ges företräde till att ta över kommunal verksamhet och egendom utan anbudsförfarande.

Statskontoret presenterade på Regeringens uppdrag en rapport i april 2008, där man tydligt säger att: ”Självfallet kan anställda, i vilken rättslig form som helst, lägga bud på kommunal egendom m.m. som är till försäljning. Däremot är det inte rättsligt möjligt från kommunens sida rikta ett sådant erbjudande till de anställda”.

Roger Mogert tar i sitt överklagande av beslutet om tillstånd för Kulturkrabaten AB upp problemet med att till ett lågt pris överlåta kommunal egendom genom avknoppning. Om detta skriver Statskontoret: ”Slutsatsen i denna utredning är att vid försäljning av kommunal egendom ska kommunen agera som vilken annan aktör som helst på en marknad och söka uppnå högsta pris. Det innebär bl.a. att det inte är möjligt att rikta erbjudanden till grupper av anställda.”

I samband med att Statskontoret redovisade sin rapport i april 2008 valde den politiska majoriteten i Stockholm att stoppa alla eventuella avknoppningar inom grund-, gymnasie- och särskolor. Man valde dock inte att stoppa framtida avknoppningar inom förskolan, trots att samma anledning borde gälla även dessa verksamheter.

Med anledning av ovanstående är det av största vikt att Länsrätten prövar om det är juridiskt möjligt i att låta personal avknoppa och överta kommunal verksamhet och egendom utan att anbudsförfarande har genomförts.

§7 Yrkesplugget i Sverige AB, ansökan om fortsatt rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid en fristående gymnasieskola vid byte av lägeskommun till Stockholm

Yttrande till Statens skolinspektion

Beslut

Utbildningsnämnden tillstyrker hos Statens skolinspektion a Yrkesplugget i Sverige AB (Dnr 48-2008:2492) ansökan om byte av lägeskommun till Stockholms kommun.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-01

Dnr 08-455/3696

Yrkesplugget i Sverige AB har hos Skolverket ansökt om ändring av lägeskommun från Solna kommun till Stockholms kommun. Ansökan har översänts till staden för yttrande.

Skolans verksamhet växer, därmed behovet av större lokaler. Möjlighet att expandera i befintlig fastighet finns inte enligt huvudmannen. Nu ansöker man om tillstånd att flytta strax innanför Stockholms kommungräns till Karlsbodavägen 18, Mariehäll.

Den av skolan planerade flyttningen har inte sådana påtagliga negativa följder för skolväsendet i staden som avses i skollagen 9 kap. 6 §. Ansökan tillstyrks.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

Hos Statens skolinspektion tillstyrka Yrkesplugget i Sverige AB

(Dnr 48-2008:2492) ansökan om byte av lägeskommun till Stockholms kommun.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_________

§8 Frösunda LSS AB/Äventyrsskolan, ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utökning vid en redan godkänd fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun

Yttrande till Statens skolinspektion

Beslut

Utbildningsnämnden tillstyrker hos Statens skolinspektion Frösunda LSS AB ansökan (Dnr 44-2008:984) om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utökning vid en redan godkänd fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-01

Dnr 08-455/3766

Frösunda LSS AB har hos Skolverket ansökt (bilaga 1) om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utökning vid en redan godkänd fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun från och med läsåret 2009/2010. Skolan har tillstånd för att bedriva gymnasiesärskola. Tillståndet avser estetiska programmet. Då skolan idag har elever som följer individuella programmets kursplan ansöker man om tillstånd för gymnasieskolans individuella program.

Ansökan har översänts till staden för yttrande.

Den av skolan planerade utökningen har inte sådana påtagliga negativa följder för skolväsendet i staden som avses i skollagen 9 kap. 6 §. Ansökan tillstyrks.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

Hos Statens skolinspektion tillstyrka Frösunda LSS AB ansökan (Dnr 44-2008:984) om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utökning vid en redan godkänd fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_______

§9 Rättegångsfullmakt

Beslut

Utbildningsnämnden befullmäktigar stadsjuristen Catharina Gyllencreutz samt vice stadsjuristerna Kristina Westerlind och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämning äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap. 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-08

Dnr 08-021/3734

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har till utbildningsnämnden inkommit med hemställan om rättegångsfullmakt. Fullmakten används i domstolar där juridiska avdelningen har nämndens uppdrag att föra talan.

Fullmakten avser såväl allmänjuridiska enheten som social- och skoljuridiska enheten vid juridiska avdelningen.

Ny fullmakt begärs med anledning av de personella förändringar som ägt rum vid stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar

Att befullmäktiga stadsjuristen Catharina Gyllencreutz samt vice stadsjuristerna Kristina Westerlind och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämning äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap. 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_______

§10 Inriktningsförslag avseende ombyggnad av Nytorpsskolan

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag avseende ombyggnadsåtgärder i Nytorpsskolan samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma med ett förslag till genomförandebeslut.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-23

Dnr 08-324/867

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har förelagt SISAB att i Nytorpsskolan sätta in ny ventilation i de byggnader som inte uppfyller socialstyrelsens krav vad avser ventilation.

Skolan uppfyller inte kraven på tillgänglighet för publika lokaler, skolmåltidsköket är i behov av upprustning och hus F utnyttjas inte på ett helt rationellt sätt. Utbildningsnämnden hyr del av Österholmsskolan i Skärholmen för rörelse­hindrade särskoleelever. Förvaltningen har en tid sökt möjlighet att flytta denna verksamhet till lokaler i annan skola för att därmed kunna säga upp kontraktet i Skärholmen.

Ett inriktningsförslag har arbetats fram som innehåller bl.a. följande. Generellt gäller att skolans ventilation förbättras, vilket även medför tillkommande fläktrum, och att ett antal åtgärder föreslås för att förbättra tillgängligheten för såväl elever som allmänheten. I hus F sker bl.a. ombyggnad av tillagningskök och matsal, ny rumsbildning för elevvård, skolledning, personalrum m.fl. funktioner. Ljushallen rustas upp, vari ingår bl.a. akustikåtgärder och en elevkafeteria.

Plan 100 i hus H anpassas för den tillkommande särskolan från Österholmsskolan, vilket inkluderar lokaler för habiliteringen (landstinget).

I hus L förbättras lokaler och fast utrustning för skolans fritidsverksamhet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Ekonomi- och lokalavdelningen i samarbete med Grundskoleavdelningen

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag avseende ombyggnadsåtgärder i Nytorpsskolan samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma med ett förslag till genomförandebeslut

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_____

§11 Genomförandeförslag avseende ombyggnad av S:t Eriks gymnasium

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag avseende ombyggnadsåtgärder i S:t Eriks gymnasium och uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa ombyggnadsåtgärderna om kommunstyrelsen godkänner investeringen.

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av ombyggnad av S:t Eriks gymnasium till en total investeringskostnad om 67,9 mnkr, varav 58,1 mnkr är hyreshöjande, i kostnadsläge 2008-09-01 och med ett årligt hyrestillägg om 4,9 mnkr.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-24

Dnr 08-324/3688

Utbildningsnämnden beslöt den 13 december 2007 att godkänna ett inriktningsförslag avseende ombyggnad av S:t Eriks gymnasium.

Bakgrunden till beslutet var att S:t Görans gymnasium skulle läggas ned. Skolans florist- resp. skrädderiutbildningen måste därvid flyttas till annan skola. En lämplig mottagande skola bedömdes vara S:t Eriks gymnasium som bl.a. redan organiserar hantverksprogrammet och har en relativt stor, dåligt utnyttjad yta.

S:t Eriks gymnasium har dock ett antal lokalproblem. Exempelvis är del av särskolan olämpligt placerad från utrymningssynpunkt, bildlokalerna behöver samlas, elevkafeterian behöver lämpligare placering samt fler lärosalar erfordras.

Ett ombyggnadsförslag som löser såväl lokalbehovet för florister och skräddare som de flesta av skolans befintliga behov, bl.a. lämplig utrymning för särskolan, samt dessutom tillgängligheten till publika lokaler har tagits fram som en första etapp av ombyggnad av S:t Eriks gymnasium.

Den hyreshöjande projektkostnaden beräknas till 58,1 mnkr och tillkommande hyreskostnad till 4,9 mnkr. SISAB planerar underhållsåtgärder för 9,8 mnkr, vilket innebär att totala projektkostnaden bedöms till 67,9 mnkr. Hyran första året efter ombyggnaden blir då 33,2 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Ekonomi- och lokalavdelningen och Gymnasieavdelningen

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag avseende ombyggnadsåtgärder i S:t Eriks gymnasium och uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa ombyggnadsåtgärderna om kommunstyrelsen godkänner investeringen.

 1. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av ombyggnad av S:t Eriks gymnasium till en total investeringskostnad om 67,9 mnkr, varav 58,1 mnkr är hyreshöjande, i kostnadsläge 2008-09-01 och med ett årligt hyrestillägg om 4,9 mnkr.

 1. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

§12 Inriktningsärende avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen

Beslut

1.Nämnden antar inriktningen angående byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet, Södra Hammarbyhamnen och uppdrar åt förvaltningarna att ta fram förslagshandlingar och hyres-offert som underlag till ett genomförandebeslut.

2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-03

Dnr 08-300/773

Södra Hammarbyhamnen har på grund av stor inflyttning av barnfamiljer stort behov av plats för förskolebarn omgående och skolelever på sikt. Kapaciteten i närliggande skolor såsom Sjöstadsskolan och Vittra skola är i nuläget nyttjad maximalt. Södermalms stadsdelsförvaltning har kommit fram till att det år 2011 kommer att saknas 700 förskoleplatser i Södra Hammarbyhamnen.

Även om hänsyn tas till planerad utbyggnad och den överkapacitet av förskole­platser som beräknas uppkomma på Södermalmssidan förväntas ändå ca 200 platser att saknas i stadsdelen år 2011. Utbildningsnämndens behov av elevplatser ökar när förskolebarnen når skolåldern och blir som mest påtaglig från år 2013 och ytterligare några år därefter. Bostadsproduktionen i Södra Hammarbyhamnen är inte avslutad. Drygt 40 % av planerad bostadsbyggnation återstår. Den nya skolan avser täcka en del av det förväntade behovet av platser för barn/ elever. Byggrätt för ytterligare en skola finns i översiktsplanen för Henriksdalshamnen för framtida behov.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen, Södermalms stadsdelsförvaltning och SISAB i samråd sedan hösten år 2007. Stadsbyggnads- och exploaterings­kontoren samt kultur- och idrottsförvaltningen har deltagit i planeringen under hela utredningsskedet.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

Nämnderna antar inriktningen angående byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet, Södra Hammarbyhamnen och uppdrar åt förvaltningarna att ta fram förslagshandlingar och hyresoffert som underlag till ett genomförandebeslut.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_________

§13 Mariehällsskolan – nybyggnad av förskola och skola Omedelbar justering

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag avseende nyproduktion av skola i Mariehäll och uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa byggnadsåtgärderna samt teckna hyresavtal om kommunstyrelsen godkänner investeringen.

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av nyproduktion samt tecknande av hyresavtal avseende skola i Mariehäll till en hyresgenererande projektkostnad av 207,2 mnkr och en kostnad för Exploateringskontorets färdigställande av marken på 5 mnkr. Vilket innebär en hyra på 13,15 mnkr första året, efter avräkning av 6,74 mnkr för till Bromma SDN uthyrda förskolelokaler.

3. Utbildningsförvaltningen hemställer hos Kommunfullmäktige om att fastställa namnet Mariehällsskolan för den nya skolan i kvarteret Mattisborgen i Annedal.

4. Ärendet anmäls till Bromma stadsdelsnämnd, idrottsnämnden och exploateringsnämnden

5. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-07.

Dnr 08-324/753

Enligt befolknings- och elevantalsprognoser från stadens utrednings- och statistikkontor, USK, kommer år 2017 cirka 8500 personer att bo i nybyggda bostäder i Bromma, varav cirka hälften i Mariehällsområdet. I Mariehäll prognostiseras cirka 2000 lägenheter att byggas vilket medför en befolknings­ökning med 4300 personer, vilket är tre gånger fler än idag. Enligt USK kommer skolkapaciteten i Bromma att vara otillräcklig redan år 2010.

Mariehälls skola kommer år 2012, när den beräknas vara färdigbyggd, att vara en förskola och skola med kapacitet för ca 727 barn och skolelever i åldrarna 1–11 år, Byggnaden består av en förskoledel, en skoldel samt en flexibel del. När den flexibla delen utnyttjas av skolan är skolans kapacitet 612 elever.

Ärendets beredning

Bromma stadsdelsnämnd startade utredningsarbetet kring ny förskola/skola i Mariehäll våren 2005. Utredningen avslutades i november 2006.

Samråd med kommunstyrelsens ekonomiutskott i april 2007 resulterade i en uppmaning att i den fortsatta projekteringen väsentligt sänka kostnaderna i projektet.

Utbildningsförvaltningen övertog skollokalprojektet i juli 2007. I samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning (Bromma SDF) har en omarbetning av projektet genomförts i syfte att effektivisera ytor och sänka platskostnaden per elev.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag avseende nyproduktion av skola i Mariehäll och uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa byggnadsåtgärderna samt teckna hyresavtal om kommunstyrelsen godkänner investeringen.

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av nyproduktion samt tecknande av hyresavtal avseende skola i Mariehäll till en hyresgenererande projektkostnad av 207,2 mnkr och en kostnad för Exploateringskontorets färdigställande av marken på 5 mnkr. Vilket innebär en hyra på 13,15 mnkr första året, efter avräkning av 6,74 mnkr för till Bromma SDN uthyrda förskolelokaler.

3. Utbildningsförvaltningen hemställer hos Kommunfullmäktige om att fastställa namnet Mariehällsskolan för den nya skolan i kvarteret Mattisborgen i Annedal.

4. Ärendet anmäls till Bromma stadsdelsnämnd, idrottsnämnden och exploateringsnämnden

5. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

______

§14 Gemensam struktur för skriftliga omdömen

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till gemensam struktur i stadens kommunala grundskolor för skriftliga omdömen om elevers kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-23

Dnr 08-411/3797

Från och med den 15 juli 2008 gäller beslutet om att skriftliga omdömen ska ges från årskurs 1. Minst en gång varje termin, i samband med utvecklingssamtalet, ska läraren i varje ämne eleven läser dokumentera hur det går för eleven i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. De skriftliga omdömena ska skrivas in i den individuella utvecklingsplanen, tillsammans med information om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen.

För att denna bedömning ska bli likvärdig i stadens skolor så föreslår förvaltningen en gemensam struktur för skriftliga omdömen, både för elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling, i stadens kommunala skolor. En gemensam frågeställning med fastställda bedömningsalternativ används för att bland annat skapa förutsättningar till en uppföljning på kommunal nivå.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i en process tillsammans med stadens kommunala grundskolerektorer.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner föreliggande förslag till gemensam struktur i stadens kommunala grundskolor för skriftliga omdömen om elevers kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s), (v) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Per Olsson(mp) enligt följande:

att avslå förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Flera skolor i Stockholm har idag fungerande system för att arbeta med individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen samt hur skolan sedan kommunicerar dessa med elever och föräldrar. Skriftliga omdömen samt kommunikation kring elevens utveckling genomförs ur ett positivt, framåtsyftande och pedagogiskt perspektiv. I ett sådant arbete blir skriftliga omdömen en positiv och meningsfull pedagogisk dokumentation, som syftar till att beskriva vad och hur eleven lär och tänker kring det egna lärandet - och naturligtvis vilka ytterligare insatser, ansträngningar och stöd som behövs

Att utforma skriftliga omdömen efter den föreslagna strukturen är negativt på flera sätt. Det riskerar att barn i tidig ålder stämplas som lyckade eller misslyckade, duktiga eller obegåvade och ökar pressen och stressen för dem ytterligare.

Förslaget kommer också att innebära en allvarlig försämring av det positiva arbete skolorna genomför med skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner för eleverna. Med det nya systemet tvingas skolorna att följa en modell där omdömena blir betygsliknande och inte alls möjliggör en positiv dokumentation av elevens utveckling. Riktlinjerna leder snarare till att kommunikationen mellan lärare, förälder och elev försämras. Staden väljer att införa ett system där utgångspunkten är att minsta möjliga information är bästa möjligt för barnet.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Lotta Edholm m.fl. (fp) ledamoten Cecilia Brinck m.fl. (m), ledamoten Erik Slottner (kd) och ersättaren Helen Törnqvist (c) enligt följande:

Beslutet om en gemensam struktur för skriftliga omdömen i stadens skolor är angeläget och välkommet. Strukturen ger skolorna ett bra verktyg för att på ett tidigt och tydligt sätt informera föräldrar och elever om elevens kunskaper. Reformen skapar också en unik möjlighet till att redan för lägre åldrar jämföra kunskapsutvecklingen mellan olika skolor.

Lagstiftningen kring skriftliga omdömen riktar sig till rektor för varje enskild skola. I en storstad som Stockholm finns en rad fördelar med en gemensam struktur för omdömena. Såväl skolledning som lärare spar tid och kraft på att inte behöva utarbeta lokala mallar för omdömena. För elever och föräldrar underlättas bland annat skolbyten av en gemensam struktur. Det är därför oerhört värdefullt att den struktur som nu införs har arbetats fram i dialog med stadens rektorer.

Vi vill understryka att strukturen ger stora möjligheter för rektor och enskilda lärare på varje enskild skola att utforma mer detaljerade omdömen av elevens kunskaper och stödbehov.

___________

§15 Ändring av poängplaner för specialutformade program för gymnasieskolan från och med läsåret 2009/2010

Beslut

Nämnden fastställer nya poängplaner för specialutformade program på Kungsholmens gymnasium och Tensta gymnasium.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-20

Dnr 08-423/3832

I Skolverkets inspektionsbelut 2007-07-20 (Dnr 53-2006:962) när det gäller Kungsholmens gymnasium och Tensta gymnasium står: ” Skolan erbjuder inte eleverna individuellt val i enlighet med poängplanen”.

I Stockholms svar till Skolverket står: ”Utbildningsnämnden kommer under läsåret 2008/2009 att se över poängplanerna för de aktuella utbildningarna och se till så att eleverna får 300 poäng som individuellt val.”

Förvaltningen föreslår att poängplanerna för specialutformade program på Kungsholmens gymnasium och Tensta gymnasium ändras efter påpekanden i Skolverkets inspektion

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Nämnden fastställer nya poängplaner för specialutformade program på Kungsholmens gymnasium och Tensta gymnasium.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

____________

§16 Digital dokumentation och digitala elevhälsovårdsjournaler

Beslut

Införandet av digital dokumentation och digitala skolhälsovårdsjournaler godkänns.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-18

Dnr 08-007/3627

Som ett led i regionala och nationella IT strategier för hälso- och sjukvård i kommun och landsting föreslås att digitala skolhälsovårdsjournaler och digital dokumentation med tillhörande e-tjänster och IT-stöd införs i stadens skolor. Det möjliggör en ökad service till stadens elever och vårdnadshavare – såväl nuvarande elever, som kommande och före detta elever - i olika skolfrågor om skolhälsa. Frågorna kan besvaras direkt via webben på ett kostnadseffektivt, högkvalitativt och säkert sätt.

Den datoriserade elevhälsojournalen skall bygga på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1989:12) om tillämpning av patientjournallagen (1985:562) för legitimerad personal enligt Hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens allmänna råd om journalföring med hjälp av IT-stöd (SOSFS 1993:20). Den 1 juli 2008 infördes en ny patientdatalag som inkluderas i arbetet med digitala skolhälsovårdsjournaler. Hänsyn kommer också att tas till det pågående nationella datajournalsprojekt som startades i januari 2006 samt till erfarenheter från tidigare genomförda projekt i andra kommuner.

I projektet ingår också digital dokumentation för kurators elevhälsoarbete.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom uppdragsavdelningen

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Införandet av digital dokumentation och digitala skolhälsovårdsjournaler godkänns.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

______

§17 Vision Järva 2030 (Järvalyftet)

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remiss angående förslag till Vision Järva 2030 (Järvalyftet).
 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-30.

Dnr 08-033/3582

Utbildningsförvaltningen har ombetts svara på Kommunstyrelsens remiss angående förslag till Vision Järva 2030 (Järvalyftet).

Förvaltningen ser mycket positivt på den i visionen formulerade målbilden för Järvaområdet. Den anger en satsning med bredd och långsiktighet, en satsning som omfattar allt från upprustade bostäder och utvecklad stadsmiljö till ökad trygghet, bättre utbildning och fler jobb. Att, som visionen gör, ta ett helhetsgrepp om områdena runt Järvafältet anser förvaltningen vara nödvändigt.

Förvaltningen vill och ska vara en aktiv aktör i det fortsatta arbetet med att förverkliga Vision Järva 2030 tillsammans med övriga. Det är viktigt att det framtida arbetet utifrån de förslag som finns kring utbildning och språkundervisning tar sin utgångspunkt i redan påbörjat utvecklingsarbete.

Redan idag pågår arbete och insatser i enlighet med visionens förslag. Dessa kan både fördjupas och vidareutvecklas.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen i samverkan.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fattar följande beslut:

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remiss angående förslag till Vision Järva 2030 (Järvalyftet).
 2. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s), (v) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av ledamoten Maria Hassan m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Per Olsson(mp) enligt följande:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

I arbetet med utvecklingen av Järva är det viktigt att staden garanterar att de barn och unga i området garanteras förskole- och skolverksamhet av hög kvalitet i sin närhet. Staden måste kunna garantera att det erbjuds kommunala förskolor, grundskolor som gymnasieskolor i området.

I dagsläget kan man å ena sidan lägga ner en skola i Husby för att minska hyreskostnaderna, för att sedan bygga en ny skola i ett annat område där hyreskostnaden blir tre gånger så dyr som i den skola som lagts ned. Sådana prioriteringar är inte rimliga utan slår hårt mot de barn vars skola läggs ned.

Satsningarna på Tensta gymnasium har varit viktiga för att kunna erbjuda en gymnasieskola på Järva och den utvecklingen bör fortsätta. Staden bör också satsa på att utöka samarbetet mellan skolor på Järva och de högskolor och universitet som finns i Stockholmsområdet för att på så vis öka andelen elever som når högskolebehörighet och också väljer att läsa vidare vid högskola och universitet.

_________________

§18 Införande av gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remiss angående gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster.

 1. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-29

Dnr 08-050/3631

Förvaltningen anser att förslaget om gemensam lösning för inloggning är viktig. Det är en ändamålsenlig strategi utifrån inriktningen att en genomtänkt satsning på IT och e-tjänster är väsentlig för stadens invånare. Den fortsatta e-strategin ska också medverka till att IT-användningen i staden bekräftar Stockholms ambition att vara IT-huvudstad.

Beaktas bör att en stor del av stadens anställda även är medborgare i staden, har barn i olika verksamheter eller kanske har sina föräldrar i stadens äldreboenden. Som vårdnadshavare/anhörig ska inloggning till stadens e-tjänster, exempelvis Fronter och Stockholms Skolwebb, därför vara möjlig att göra från våra arbetsplatser. Detta är inte möjligt idag. Det är också av vikt med en supportfunktion dit medborgare kan vända sig för handledning och stöd för den gemensamma inloggningstjänsten

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fattar följande beslut:

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remiss angående gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster.

2. Beslutet justeras omedelbart

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_________

§19 Om Stockholms ungdomsparlament

Svar på skrivelse från Per Olsson (mp) och Sofia Wiklund Österborg (mp).

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-24 som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-24.

Dnr 08-522/1314

Utbildningsnämnden har remitterat en skrivelse från Per Olsson (mp) och Sofia Wiklund Österborg (mp) där fyra frågor framförs angående verksamheten Stockholms ungdomsparlament.

Ungdomsparlamentet är en praktisk tillämpning av skolans demokratiarbete och är en integrerad del i undervisningen under höstterminen. Aktuella samhällsfrågor som deltagande ungdomar själva varit med om att rösta fram behandlas.

Alla gymnasieskolor i Stockholms stad har möjlighet att anmäla sig till Ungdomsparlamentet. Skolorna avgör själva om de önskar delta.

Ungdomsparlamentet ersätter inte andra samrådsformer mellan politiker och ungdomar, som t.ex. med elevorganisationerna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-24 som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Inger Stark (v) och Per Olsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av ledamöterna Inger Stark (v) och Per Olsson (mp) till förmån för eget yrkande:

att att inte godkänna förvaltningens svar på skrivelsen

samt att därutöver anföra

Inflytandeforum för unga kan vara en bra väg att konsultera, förankra och arbeta med unga i frågor som berör dem. Avgörande är att det finns en representativitet, att dagordningen är öppen och att det finns reella möjligheter till påverkan.

Stockholms ungdomsparlament är enligt förvaltningen en integrerad och verklighetsanknuten del av den ordinarie undervisningen under höstterminen. Som del i undervisningen och i lärandet är Ungdomsparlamentet säkert mycket bra. Det ger goda insikter över hur det politiska systemet fungerar i staden. Men det är inte ett bra sätt att ge eleverna inflytande över skolpolitiken. Att hänvisa till ungdomsparlamentet som orsak till att elevernas representanter inta ska få följa nämndens arbete visar på en underlig demokratisyn.

Det finns ingenting som garanterar representativitet i ungdomsparlamentet och det är ett åsidosättande av elevernas egna organisationer. Förvaltningen redovisar inte en utbildningspolitisk fråga som diskuterats med ungdomsparlamentet. Inte heller nämns vad skolborgarrådet gjort med de förslag som kommit från ungdomsparlamentet på andra politiska områden.

Om den politiska majoriteten menar allvar med att ge elever inflytande i skolan behöver dialogen och samarbetet med elevernas representanter stärkas. Ett första stag är att ge dem närvarorätt på nämndens möten.

_____

§20 Två rapporter om bedömning och betyg

- Rapport: Sambandet mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg läsåret 2006/07.

- Rapport: Betygens samstämmighet med resultat av nationellt prov i årskurs 9, kommunala grundskolor, vårterminen 2008. Rapport.

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta upp dialog med skolor som enligt rapporten om samband mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg visar fortsatt tendens till generös eller restriktiv bedömning.

3. Nämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag till åtgärder i verksamhetsprogrammet för 2009.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-15

Dnr 08-400/3803

I syfte att ge underlag för en dialog kring bedömning och betygssättningen och för utvecklings- och analysarbetet på förvaltnings- och skolnivå har förvaltningen årligen sedan läsåret 2001/02 genomfört en undersökning av betygsutvecklingen i stadens skolor. För att bredda bilden av hur grundskolornas betygsättning ser ut har förvaltningen i år för första gången även granskat och redovisat sambandet mellan resultaten på nationella proven i årskurs nio i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk och slutbetygen i dessa ämnen vårterminen 2008.

Resultatet av de två undersökningarna visar att flertalet inte visar några stora avvikelser i betygssättningen. Resultaten av undersökningarna visar dock att det finns skolor och områden som särskilt bör uppmärksammas i det fortsatta utvecklingsarbetet kring betyg och bedömning på förvaltnings- och skolnivå.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom kvalitetsavdelningen. Undersökningarna har genomförts och redovisats av Utrednings- och statistikkontoret AB.

Förvaltningens förslag

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:

1. Godkänna förvaltningens redovisning.

2. Uppdra åt förvaltningen att ta upp dialog med skolor som enligt rapporten om samband mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg visar fortsatt tendens till generös eller restriktiv bedömning.

3. Uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till åtgärder i verksamhetsprogrammet för 2009.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Lotta Edholm m.fl. (fp)

ledamoten Cecilia Brinck m.fl. (m), ledamoten Erik Slottner (kd) och

ersättaren Helen Törnqvist (c) enligt följande:

En likvärdig bedömning av elevernas kunskaper i Stockholms skolor är mycket viktig. Rapporterna visar att det i stort råder god överensstämmelse mellan betyg och resultat på nationella prov, liksom mellan betyg i grundskolan och gymnasiet.

Ett antal skolor avviker från denna överensstämmelse, i en alltför generös eller restriktiv riktning. Det är därför angeläget att förvaltningen tar upp en dialog med de skolor som visar denna tendens, särskilt de som avviker under lång tid. Förvaltningen bör även granska skolor som visat en allt mindre tendens till avvikelse, för att hitta faktorer som kan bidra till en mer likvärdigbedömning.

Vi vill i sammanhanget även lyfta fram den utökning av antalet nationella mål och nationella prov som nu genomförs av Skolverket. Med fler mätpunkter av elevernas kunskapsutveckling ökar också möjligheten till en likvärdig bedömning och mer rättvisa betyg.

§21 Utbildningsnämndens sammanträdestider år 2009

Beslut

Nämnden sammanträder torsdag 15 januari, torsdag 12 februari

torsdag 12 mars, torsdag 16 april, torsdag 14 maj, torsdag 11 juni,

torsdag 20 augusti, torsdag 17 september, torsdag 22 oktober

torsdag 26 november, torsdag 10 december

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-06

Dnr 08-014/3868

Förslaget till utbildningsnämndens sammanträdestider år 2009 har anpassats till de tider stadsledningskontoret beslutat för inlämnande av nämndbehandlade ärenden avseende tertialrapporter, delårsbokslut, verksamhetsberättelse och bokslut samt verksamhetsplan 2010.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande.

Nämnden sammanträder de dagar och tider som förvaltningen efter samråd föreslagit i tjänsteutlåtandet.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

____________

§22 Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med gymnasiala spetsutbildningar från och med läsåret 2009/2010

Beslut

Under förutsättning att utbildningsdepartementet beslutar om försöksverksamhet med gymnasiala spetsutbildningar får utbildningsförvaltningen i uppdrag att hos Skolverket ansöka om att få delta i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildningar inom dels matematik och dels naturvetenskap med första intagning hösten 2009. Båda utbildningarna förläggs till Norra real.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-22.

Dnr 08-403/3833

Utbildningsdepartementet har för avsikt att starta en försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasiala spetsutbildningar i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Norra real bedriver från hösten 2008 den beslutade utbildningen för elever med stor fallenhet för och intresse av matematik, och kommer att starta en motsvarande utbildning avseende naturvetenskap hösten 2009. Förvaltningen föreslår därför att utbildningsnämnden ger förvaltningen uppdraget att ansöka om försöksverksamhet med två klasser. En med inriktning matematik och en med inriktning naturvetenskap.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom gymnasieavdelningen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Under förutsättning att utbildningsdepartementet beslutar om försöksverksamhet med gymnasiala spetsutbildningar får utbildningsförvaltningen i uppdrag att hos Skolverket ansöka om att få delta i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildningar inom dels matematik och dels naturvetenskap med första intagning hösten 2009. Båda utbildningarna förläggs till Norra real.

Yrkanden

Vice ordföranden Roger Mogert (s) och ledamoten Inger Stark (v) yrkade att ärendet skulle återremitteras med vad de föreslagit.

Ordföranden yrkade att ärendet skulle avgöras i dag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandet om återremiss mor yrkandet att ärendet skulle avgöras idag och förklarade sig finna att nämnden beslutat att ärendet skulle avgöras idag.

Därefter yrkade ordföranden bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Inger Stark (v) enligt följande:

att återremittera ärendet med ett uppdrag att återkomma till nämnden med ett nytt förslag rörande intagningssystem i enlighet med vad som nedan anförs

samt att därutöver anföra

Att erbjuda specialutformade program för att öka möjligheterna för elever att välja mellan olika inriktningar och fördjupa sig i vissa ämnen är något positivt. Det är däremot inte acceptabelt att sådana utbildningar endast görs tillgängliga för några få genom att intagningsprov införs.

Förslaget om inrättandet av ett inträdesprov till en specialutbildning innebär att utbildningen görs tillgänglig för några medan flertalet av de som är intresserade av att läsa vid ett specialutformat program ställs utanför.

De uttryck om elevernas fallenhet som återkommer i den borgerliga majoritetens skolpolitik är skrämmande. Att tala om elit och fallenhet blir raka motsatsen till att uppmuntra alla elevers utveckling utifrån vilka intressen de har, och det kan också skapa större skillnader mellan gymnasieeleverna i Stockholm. Den moderatledda majoriteten förordar en orättvis sortering där elever som getts goda förutsättningar ska ges andra möjligheter än barn och unga som t ex inte kommer från studievana miljöer.

_______

§23 Yttrande till JO i ärende om återbetalning av för mycket inbetald barnomsorgsavgift

Beslut

1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på JO:s begäran om utredning och yttrande över handläggningen av K. H:s ärende om återbetalning av för mycket inbetald barnomsorgsavgift.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-25.

Dnr 08-022/3407

K. H har den 13 maj 2008 till Justitieombudsmannen, JO, framfört klagomål på hur kommunen hanterar debitering av barnomsorgsavgifter och inskickade handlingar. Utbildningsnämnden har anmodats att inkomma med utred­ning och yttrande över ärendet. I tjänsteutlåtandet lämnas en redogörelse för hand­läggningen inom utbildningsförvaltningen.

Det aktuella klagomålet sändes även in direkt av K H till utbildnings­förvaltningen den 13 maj. Det besvarades den 21 maj och i svaret bifogades de begärda utredningarna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom utbildningsförvaltningens ekonomi- och lokalavdelning, efter samråd med Tullgårdsskolan samt utbildningsförvaltningens grundskoleav­delning.

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på JO:s begäran om utredning och yttrande över handläggningen av K. H:s ärende om återbetalning av för mycket inbetald barnomsorgsavgift.

2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

______________

§24 Utredning och yttrande till Riksdagens ombudsmän rörande den formella handläggning av utlämnandebegäran

Beslut

1 Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till JO som svar på JO:s begäran om utredning och yttrande över handläggningen av utlämnandebegäran.

2 Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-10

Dnr 08-022/2477

W. S., förälder i Katarina Södra skola, begärde under våren att från grundskoleavdelningen få utlämnat handlingar rörande utredning av händelser, som skett vid Katarina Södra skola under höstterminen 2007. Grundskoleavdelningen gör inte egna utredningar av händelser på skola och har därför inte några sådana handlingar i utbildningsnämndens arkiv att lämna ut. W. S. har då gått vidare och vänt sig till Riksdagens ombudsmän för att få ut handlingarna. Utbildningsnämnden besvarade Riksdagens ombudsmän den 26 augusti 2008. I svaret behandlades endast handläggandet vid grundskoleavdelningen. JO har begärt att få ett förtydligande över om handläggandet av utlämnande av handlingar vid Katarina Södra skola av rektor Margareta Scherman, skett på ett formellt korrekt sätt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen,

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till JO som svar på JO:s begäran om utredning och yttrande över handläggningen av utlämnandebegäran.

 1. Ärendet justeras omedelbart.

§25 Omprövning av beslut om undervisning i hemmet

Beslut

1. Utbildningsnämndens beslut från 2008-06-12 står fast.

2. Ärendet justeras omedelbart och översänds till Länsrätten.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-29

Dnr 08-416/2163

Vårdnadshavarna ansökte om att få undervisa sin dotter, D L i hemmet enligt Skollagens 10 kap. 4-5 §§. Denna ansökan avslogs av utbildningsnämnden 2008-06-12. Vårdnadshavarna har 2008-07-17 lämnat in ett överklagande där man informerar om den amerikanska skola man avser vara anknutna till och ytterligare framhåller den rätt till hemundervisning som finns i Skollagen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämndens beslut från 2008-06-12 står fast.

2. Ärendet justeras omedelbart och översänds till Länsrätten.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta

___________

§26 Anmälan av JO:s beslut i ärende om handläggningen av beslut att inte ta emot en elev inom den kommunala gymnasiala vuxenutbildningen

Dnr 08-022/3553

V.V framförde i en anmälan till JO klagomål mot rektor Björn Liwendahl angående omständigheterna vid ett möt den 21 juni 2007. Mötet skulle handla om studieplaneringen hösten 2007. I själva verket hade Björn Liwendal för avsikt att överlämna ett brev och avvisa honom från studierna på komvux under hösten 2007.

Trots att skrivelsen den 21 juni 2007 inte direkt har formen av ett beslut måste den betraktas som ett beslut om att V.V inte skulle beredas någon utbildning inom komvux under hösten 2007. Björn Liwendals mening är att beslutet närmast är att beteckna som ett beslut att inte ta in V.V på sökt utbildning. Ett sådant beslut är inte överklagbart och V.V. har således inte fått någon besvärshänvisning.

När det gäller den formella handliggningen av ärendet har frågan uppkommit om beslutet avsåg intagning som Björn Liwendal har uppgett, eller om det egentligen avsåg mottagande, och därmed varit möjligt att överklaga

I specialmotiveringen till 11 kap. 22 § skollagen klargörs skillnaden mellan mottagande och intagning enligt följande:

”Med mottagande avses (…..) beslut om att låta eleven konkurrera på lika villkor med kommuninnevånarna (……) eller överhuvudtaget beslut om att sökanden är eller inte är behörig. Med intagningavses beslut om vem som får delta på grund av urval.”

JO:s bedömning är att beslutet 21 juni 2007 grundades på att V.V inte ansågs vara behörig att mottas till utbildningen eftersom han bedömdes sakna förutsättningar att följa den. Beslutet måste därför anses avse mottagande och inte intagning. Därmed har haft V.V rätt att överklaga beslutet till skolväsendets överklagandenämnd, den informationen har inte lämnats till honom.

Det finns skäl för nämnden att se över komvux rutiner när det gäller informationen om möjligheten att överklaga vissa beslut.

___________

§27 Övriga frågor

Ersättaren Helen Törnqvist (c) väckte en fråga om att nämnden vid ett tillfälle får en dragning av SISAB om det miljöarbete som bedrivs, men även angående rådande situation vad gäller ventilation och de mål som nämnden har satt upp för det arbetet.

Förvaltningen återkommer med förslag om lämplig tid.

Förvaltningsdirektör Thomas Persson föreslog ett gemensamt möte med handikapprådet i direkt anslutning till sammanträdet den 11 december. Förvaltningen återkommer med förslag till program.

Ordföranden Lotta Edholm (fp), ledamoten Cecilia Brinck (m), ledamoten Erik Slottner (kd) och ersättaren Helen Törnqvist (c) överlämnade en skrivelse angående riktlinjer för användande av övervakningskameror. (Dnr 08-401/4136)

Vice ordföranden Roger Mogert (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Per Olsson (mp) överlämnade en skrivelse om HBT-kunskap hos skolans personal. (Dnr 08-402/41367

Vice ordföranden Roger Mogert (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Per Olsson (mp) överlämnade en skrivelse om genuspedagogik i skolan. (Dnr 08-402/4138)

Vice ordföranden Roger Mogert (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Per Olsson (mp) överlämnade en skrivelse om skolmaten i Stockholms skolor. (Dnr 08-304/4139)

Vice ordföranden Roger Mogert (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Per Olsson (mp) överlämnade en skrivelse angående Rinkebyskolan. (Dnr 08-413/4141)

Vice ordföranden Roger Mogert (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Per Olsson (mp) överlämnade en skrivelse angående offentliga medel och religiösa skolor.(Dnr 08 -454/4140)

________