Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-08-20

Sammanträde 2009-08-20

Datum
Klockan
15.30
Plats
Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F plan 2, Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2009-06-11

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2009-06-30 och 2009-08-11

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Handlingsplan för litteraturen i Stockholm.

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 09-407/1785
Omedelbar justering

7 Instruktion för stadens utbildningsinspektörer

8 Ta klass - Yrkesdansarutredningens betänkande (SOU 2009:27)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 522/2009-400/1522
Omedelbar justering

9 Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen mm

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 09-000/2582
Omedelbar justering

10 S:t Eriks gymnasium, ombyggnad för florister och skräddare

11 Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux

12 Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet (SOU 2008:122)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 09-450/2185
Omedelbar justering

13 Återkallande av tillstånd för Stockholms Språkskola AB

14 Återkallande av tillstånd för Nallebjörn Alternativ Förskola AB

15 Förslag om förlängning av försöksverksamhet med föräldramajoritetsstyrelse på Katarina Norra skola

16 Staten och imamerna - Religion, integration, autonomi (SOU 2009:52)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 09-431/2505
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av Justitieombudsmannens beslut i ärende om utlämnande av allmänhandling

19 Redovisning med anledning av Skolinspektionens beslut 2009-04-23

Yttrande till Skolinspektionen
Dnr 08-423/3641
Omedelbar justering

20 Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen

(dukas)
Omedelbar justering

Sekretess. Ej närvarorätt för personalföreträdare

21 Upphandling av sociala trygghetstjänster för grund-, gymnasie- och särskola i Stockholms stad

Dnr 09-125/50
Omedelbar justering
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (FP) och vice ordföranden Roger Mogert (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2009-09-02.

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2009-06-11

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2009-06-11 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2009-06-30 och 2009-08-11

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2009-06-30 och 2009-08-11 som blivit vederbörligen justerade, godkänns.

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Anmälan lades till handlingarna.

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2009-08-07.

____________

.

§6 Handlingsplan för litteraturen i Stockholm

Beslut

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 1. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-01.

Dnr 09-407/1785

En motion har inkommit från Roger Mogert (S) om handlingsplan för litteraturen i Stockholm. Motionärens förslag går i huvudsak ut på att Stockholms stad ska vidta ett antal åtgärder som tillsammans ska utgöra en handlingsplan för hur litteraturen ska kunna stärkas och utvecklas i Stockholm.

Grundskoleavdelningen arbetar sedan 2007 med en omfattande språk- och lässatsning. Syftet är att öka tillgången på böcker ute i skolorna och att stärka språkutvecklande arbetssätt. Skolorna erbjuds också författarbesök i olika årskurser.

I förskoleplanen betonas att litteraturen ska vara en källa till språkstimulans och ha en given plats i förskolan. Stockholms stadsbibliotek har ett utvecklat samarbete med kommunala och fristående förskolor i stadsdelarna. Förskolan är inte rustad med vad vi kallar bibliotek men tillgången till böcker är väl tillgodosedd.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning i samverkan med avdelningen för Enskild driven och Fristående verksamhet samt gymnasieavdelningen.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande: .

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Omedelbar justering

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Inger Stark (V) och ledamoten Per Olsson (MP) enligt följande: ” De åtgärder som redovisas i förvaltningens svar är positiva, men det är samtidigt beklagligt att majoriteten väljer att inte ta till sig av de förslag som vi har presenterat för att förbättra Stockholms skolelevers tillgång till och intresse för litteratur. Vi menar att kommunen bör ta ett större ansvar för att aktivt arbeta med läsande och litteratur än vad den gör i dag. Det handlar om att säkerställa att alla elever – oavsett bakgrund eller klass – får lika möjligheter att utveckla sitt läsande och sin förståelse av sig själva och världen. Likaså är det viktigt att på olika sätt stödja författare och skrivande.

Slutligen vill vi påtala att det redan i dag finns ett juridiskt krav på skolbibliotek, dels i § 5 Bibliotekslagen (1996:1596) dels i läroplanen. Det torde således inte föreligga något juridiskt hinder för att kommunen ska genomföra åtgärder inom detta område redan i dag.

§7 Instruktion för stadens utbildningsinspektörer

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer föreslagen instruktion för stadens utbildningsinspektörer.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-01.

Dnr 09-200/2402

Förvaltningen har haft i uppdrag att föreslå en ny instruktion för stadens förskoleinspektion med anledning av att det beslutats om en ny förskoleplan för staden. I samband med detta arbete har en översyn gjorts av den 2008 beslutade samlade instruktionen för samtliga inspektionsverksamheter. Förutom för förskolan innebär översynen inga innehållsliga förändringar jämfört med den existerande instruktionen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden fastställer föreslagen instruktion för stadens utbildningsinspektörer.

Ärendets beredning

Beredningen har gjorts inom kvalitets- och ekonomiavdelningen i dialog med stadsdelsförvaltningarnas avdelningschefer med ansvar för förskola och med utbildningsdirektören.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Inger Stark (V) och ledamoten Per Olsson (MP) enligt följande: Det är bra att en ny instruktion för stadens förskoleinspektion tas fram. Det förslag som presenteras är i mycket en likformning av de instruktioner som också finns för övriga delar av de pedagogiska verksamheterna.

Den inspektion som staden själv gör är en del av det utvärderingsarbete som görs. Andra viktiga undersökningar är brukarundersökningarna och kvalitetsredovisningarna. Det är viktigt att de slutsatser som kommer fram i utvärderingar diskuteras och omsätts i nya beslutsunderlag.

Vi står frågande inför det faktum att kritiska områden för en meningsfull och hanterbar skola, såsom elevdemokrati och normkritiskt förhållningssätt i undervisningen, inte återfinns i instruktionen till skolinspektörerna i någon del av de pedagogiska verksamheterna.

______________


§ 8

Ta klass - Yrkesdansarutredningens betänkande
(SOU 2009:27)

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remiss om ”Ta klass – Yrkesdansarutredningen”, SOU 2009:27

 1. Beslutet förklarades omedelbart justerat

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-06-11.

Dnr 09-400/1522

Utredaren föreslår att den dansarutbildning, Svenska Balettskolan, som för närvarande finns i Göteborg, Piteå och Stockholm med respektive kommun som huvudman och som delvis finansieras med ett särskilt statsbidrag, överförs till en ny statlig myndighet, Dansarskolan. Myndigheten ska, under en styrelse ledas av en generaldirektör. Skolan ska ledas av en rektor och, vad avser själva dansarutbildningen, ledas av en balettskolechef. Bakgrunden till den nya dansarutbildningen är den bristande kvaliteten på den nuvarande utbildningen inom Svenska Balettskolan. Dansarutbildningen på grundskolenivå och på gymnasienivå ska ingå i det offentliga skolväsendet och föreslås utgöra en ny skolform, dansarskolan. Genom detta förslag kan de särskilda villkor som måste föreligga när det gäller dansarutbildning uppfyllas. Det gäller bl.a. läsårets längd, behörighet/urval och anställningsvillkor för danslärare inom dansarskolan. Grunden för antagningen till dansarskolan ska vara en bedömning av den sökandes förmåga, färdighet, fysiska lämplighet, konstnärlighet, motivation och utvecklingspotential i dans. De sökande måste ha en godkänd hälsoundersökning och uppdansning ska vara ett avgörande inslag vid urvalet mellan de sökande.

Utbildningen dimensioneras för 66 elever på gymnasienivå och 280 på grundskolenivå. Den förläggs till Göteborg (4-9), Piteå (7-9) och Stockholm(4-9 samt utbildning på gymnasienivå, yrkesdansarutbildning). Den utbildning på grundskolenivå som finns i Malmö avvecklas.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen i samverkan med grundskoleavdelningen.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remiss om ”Ta klass – Yrkesdansarutredningen”, SOU 2009:27

2. Omedelbar justering

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

____________

§9 Beslut

Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen mm
Svar på remiss från kommunstyrelsen

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remiss om ”Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m.” (Ds 2009:33)

 1. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-30.

Dnr 09-000/2582

Socialdepartementet föreslår i promemorian ”Förändringar i Lex Sarah m.m.” (Ds 2009:33) ändrade regler för skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden

- s.k. Lex Sarah-anmälningar - i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En ändring i skollagen föreslås med anledning av att tillsynsansvaret för verksamhet för vissa elevhemsboenden flyttas från länsstyrelsen till Socialstyrelsen.

Utbildningsförvaltningen har inget att erinra mot detta förslag.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom utbildningsdirektörens stab.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remiss om ”Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m.” (Ds 2009:33)

2. Omedelbar justering

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_____________

§10 S:t Eriks gymnasium, ombyggnad för florister och skräddare

S:t Eriks gymnasium, ombyggnad för florister och skräddare

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag avseende ombyggnadsåtgärder i S:t Eriks gymnasium och uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma med ett genomförandeförslag.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-05.

Dnr 08-324/3688

Ombyggnadsetapp 1, som möjliggör överflyttning av studievägar och elever från S:t Görans gymnasium till S:t Eriks gymnasium är snart genomförd. Det är nu dags att påbörja etapp 2. Den andra etappen berör tillgänglighetsåtgärder för elever med funktionsnedsättning, ny plats för den sopcontainer som står vid gymnasiesärskolans entré, utvidgning av skolans bibliotek, förbättringar för den trätekniska utbildningen samt upprustning av aulan.

För att begränsa tillkommande hyreskostnader har förvaltningen i detta projekt satt ett kostnadstak om 10,0 mnkr för hyreshöjande åtgärder, vilket medför en årlig hyreshöjning om ca. 1,0 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kvalitets- och ekonomiavdelningen, gymnasieavdelningen, S:t Eriks gymnasium och SISAB i samråd. Då beloppsnivån 10 mkr underskrids har inget samråd med SLK genomförts.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag avseende ombyggnadsåtgärder i S:t Eriks gymnasium och uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma med ett genomförandeförslag.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

___________

§11 Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux

Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen

2. Beslutet förklarades medelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-06-29.

Dnr 09-431/2131

Utbildningsnämnden har för yttrande fått Utbildningsdepartementets promemoria ang. ”Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux.” (Ds 2009:20). Förslagen avser att garantera och säkerställa vuxnas rätt att få en grundläggande behörighet till eftergymnasiala utbildningar. Idag finns motsvarande rättighet att studera inom den grundläggande vuxenutbildningen och inom grundläggande särvux. Stadens yttrande skall vara departementet tillhanda senast den 7 september 2009. Hänsyn tas även till Prop. 2008/2009:199 om den nya reformerade gymnasieskolan beträffande elever med examen från ett yrkesprogram som inte har grundläggande högskolebehörighet. Denna grupp ska garanteras att komplettera sin utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen och därmed uppmuntras i det livslånga lärandet.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget att säkerställa rätten till grundläggande behörighet för samtliga personer som uppfyller kraven enligt dagens och kommande lagstiftning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom vuxenutbildningsavdelningen och gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen

2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Inger Stark (V)och ledamoten Per Olsson (MP) enligt följande: ”

Den kommunala vuxenutbildningen fyller en mycket viktig roll. Den ger nämligen människor en andra chans. Det handlar ofta om vuxna människor som har låg utbildning och yrkesarbetat i många år, eller ungdomar som har haft en trasslig skolgång. Därför är vi starkt kritiska till hur den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus liksom den borgerliga regeringen kontinuerligt har försämrat den kommunala vuxenutbildningen. Framförallt har stora nedskärningar genomförts som har minskat antalet utbildningsplatser. Färre har fått möjlighet till en andra chans att läsa in grundskolekompetens eller gymnasiebehörighet. Under läsåret 2007/2008 vägrades hela 2000 personer att läsa på vuxenutbildningen i Stockholms stad. Detta är helt oacceptabelt och ett slöseri med människors förmåga och vilja till utveckling.

Det förslag som nu presenteras av regeringen går i samma riktning. I synnerhet den nya begränsningsregel som hindrar studier innan 25 års ålder kommer att slå hårt mot alla de som av något skäl har valt fel gymnasieprogram eller misslyckats i sina studier. Läsåret 2007/2008 var åldersgruppen 20-24 år dessutom den största åldersgruppen inom vuxenutbildningen. 30 procent av eleverna inom vuxenutbildningen, drygt 4500 personer, tillhörde åldersgruppen. Förvaltningens kritik är här helt berättigad och detta förslag skulle få starkt negativa konsekvenser för dessa.

Att införa en åldersgräns för att få ta del av en rättighetsbaserad utbildning slår fel. Det kan skapa inlåsningseffekter som är olyckliga och framför allt skapa problem för personer med

socioekonomiskt ogynnsam bakgrund.

Att i tidig ålder göra ett val av utbildning baserat på den, för den tidpunkten, motivation man har då, och sedan inte kunna ändra riktning förrän 25 års ålder är inte bra. När kompetensen och behörigheten inte ska ingå i utbildningen måste det finnas en möjlighet att läsa in den i efterhand. Att man får den rätten är bra, men man bör ha den från dess att man läst klart.

Utredarna ser inga hinder i den nya diskrimineringslagstiftningen med en sådan åldersgräns, men lagen är väldigt luddig i fråga om vilka undantag för åldersdiskrimineringen som får göras. Onödiga åldersgränser stjälper bara i utvecklingen mot ett rättvist och hållbart samhälle.”

Den borgerliga regeringen förefaller vara fokuserad på att begränsa människors tillgång till utbildning. En modern utbildningspolitik borde ha motsatt syfte.

_______________

§12 Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningen förslag till beslut

 1. att därutöver anföra:

Det är tveksamt om skolor drivna av kommunala bolag är en driftsform som skulle passa i Stockholm stad. Här finns redan en stor mångfald av driftsformer och ”kommunala friskolor” skulle därför knappast fylla en funktion som komplement till redan befintliga driftsformer. Dessutom har Stockholm stad med sitt skolpengssystem gett en stor frihet och lagt ett stort ansvar på de kommunala skolorna, vilket ger dem en stor självständighet. Generellt sett bör det dessutom finnas en stor restriktivitet till en ökad omfattning av kommunala bolag och vi anser därför inte att detta bör prövas i Stockholm stad. Däremot är det mycket möjligt att ”kommunala friskolor” i mindre kommuner, med få eller inga fristående skolor alls, kan vara en modell som fungerar för att på så sätt förbättra och vitalisera sina skolverksamheter.

3. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-06-29.

Dnr 09-450/2185

Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian ”Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet” (SOU 2008:122) till Stockholms stad .

Regeringen beslutade i mars 2007 att se över hur lagstiftningen kan ändras så att offentliga och fristående skolor ska kunna bedriva sin verksamhet på lika villkor. Den tillsatta utredningen redovisade i februari 2008 sina förslag om överklagande av kommuners beslut om bidrag till fristående skolor m.m. i delbetänkandet Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8).

Parallellt med detta ärende har ett förslag på ny skollag lämnats ut på remiss från Utbildningsdepartementet (Ds 2009:25). Förvaltningen kommer att återkomma med ett förslag på remissvar när det gäller förslaget till ny skollag.

”Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet” är slutbetänkandet av den utredning regeringens beslutade i mars 2007 och det innehåller utredningens överväganden och förslag i de återstående delarna av uppdraget.

Slutbetänkandet föreslår dessutom förändringar i skollagens bestämmelser som inte harmonierar med de förslag som anges i det förslag till ny skollag som lämnats ut på remiss.

Förvaltningen lämnar därför synpunkter på de principiella förslagen i det aktuella betänkandet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet i samråd med grundskoleavdelningen samt kvalitets- och ekonomiavdelningen.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden framlade ett för (M), (FP) och (KD) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (V) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande framfördes av vice ordföranden Roger Mogert m.fl.(S) och ledamoten Inger Stark (V) enligt följande:

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Kommunen bör ha större möjlighet att påverka etablering av friskolor och större hänsyn ska tas till elevunderlag och ekonomiska konsekvenser av etablering i närområdet. Det är viktigt att systemet med fristående skolor byggs upp på så vis att underskott i så väl befintliga friskolor som kommunala verksamheter undviks. Det finns en påtaglig risk att överetablering leder till att friskolor går i konkurs liksom behov av nedskärningar i kommunala skolor. Detta drabbar eleverna och sänker kvaliteten i skolan.

Det är positivt att man vill skapa nya utbildningsvägar. Vi delar dock inte förvaltningens uppfattning om entreprenadsförhållande i skolan. Vi menar att det är elevens rätt att gå i en skola med en tydlig organisation och ansvarsfördelning. Detta försvåras om denna förändring genomförs. Det blir extra tydligt med exemplet modersmålsundervisning. Allt mer forskning visar på vikten av att integrera modersmål i all undervisning, vilket blir svårare när det läggs på annan entreprenör. Detta gäller oavsett huvudmannaskap.

Vidare bör det vara möjligt för kommunen att driva skolor i friskoleform, utan att behöva gå omvägen via kommunala bolag. Detta skulle vara ett sätt att inom ramen för den kommunala regin möjliggöra större självbestämmande på respektive skola.

______________

§13 Återkallande av tillstånd för Stockholms Språkskola AB

Beslut

 1. Stockholm Språkskola AB´s (org.nr. 556653-1421) tillstånd att bedriva fritidshem på adressen Luftskeppsgatan 17 återkallas. Beslutet gäller omedelbart

 1. Beslutet förklarades omedelbart justerat

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-06-29.

Dnr 09-453/781

Förvaltningen genomförde den 11 mars 2009 en oanmäld tillsyn av fritidshemmet vid Luftskeppsgatan 17, Skarpnäck. Förvaltningen kunde konstatera att fritidshem i enlighet med gällande tillstånd och statliga styrdokument inte bedrevs i lokalerna.

I enlighet med 2 a kap. 16 § skollagen beslutade förvaltningen den 30 mars 2009 om ett föreläggande (Bilaga 1). Huvudmannen har lämnat sitt svar den 17 april och den 24 april 2009.

Huvudmannen kunde inte i sitt svar visa att fritidshem har bedrivits i enlighet med kraven på god kvalitet och säkerhet, och de krav som anges i 3 § (2 a kap. 14 § skollagen) och i gällande tillstånd. Eftersom allvarligt missförhållande därmed kvarstår föreslår förvaltningen utbildningsnämnden att återkalla huvudmannens tillstånd.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet i samråd med juridiska avdelningen.

Till nämnden hade inkommit en skrivelse från ombudet advokat Magnus Montgomery. (Dnr 09-453/781)

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

 1. Stockholm Språkskola AB´s (org.nr. 556653-1421) tillstånd att bedriva fritidshem på adressen Luftskeppsgatan 17 återkallas. Beslutet gäller omedelbart
 2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_____________

§14 Återkallande av tillstånd för Nallebjörn Alternativ Förskola AB

Återkallande av tillstånd för Nallebjörn Alternativ Förskola AB

Beslut

1. Tillståndet för Nallebjörn Alternativ Förskola AB att bedriva förskola på adressen Gullmarsvägen 114 återkallas. Beslutet gäller omedelbart.

2. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-06.

Dnr 09-453/962

Förvaltningen beslutade den 1 april 2009 att förelägga Nallebjörn Alternativ Förskola AB att avhjälpa missförhållanden i förskolan vid Gullmarsvägen 114 Missförhållandena skulle vara avhjälpta senast den 1 juni 2009.

Förvaltningen har genomfört en tillsynsinspektion den 4 juni 2009 som visade att huvudmannen inte åtgärdat förskolans missförhållanden. Huvudmannen har inte visat på den kompetens som förutsätts för drift av en förskola.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

1. Tillståndet för Nallebjörn Alternativ Förskola AB att bedriva förskola på adressen Gullmarsvägen 114 återkallas. Beslutet gäller omedelbart.

2 Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§15 Förslag om förlängning av försöksverksamhet med föräldramajoritetsstyrelse på Katarina Norra skola

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förslaget om att förlänga försöksverksamheten med lokal styrelse med föräldramajoritet vid Katarina Norra skola med 2 år

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-06-17.

Dnr 09-411/2230

Försöksverksamheten vid Katarina Norra skola med lokal styrelse med föräldramajoritet har sedan den startade höstterminen 1998 gett positiva effekter och skapat goda och demokratiska beslutsprocesser. Försöksverksamheten har utvärderats av alla berörda parter – elever, föräldrar och skolans personal, som är eniga om att ansöka om förlängning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av grundskoleavdelningen.

Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande

Utbildningsnämnden godkänner förslaget om att förlänga försöksverksamheten med lokal styrelse med föräldramajoritet vid Katarina Norra skola med 2 år

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (V) och (MP) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande framfördes av vice ordföranden Roger Mogert m.fl.(S), ledamoten Inger Stark (V) och ledamoten Per Olsson (MP) enligt följande:

att i sin helhet bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Arbetet med föräldramajoritet i styrelsen på Katarina Norra Skola har fungerat bra och ska få fortsätta. Effekterna av att arbeta med föräldramajoritet i styrelsen behöver också utvärderas så att fler skolor kan få möjlighet att prova detta arbetssätt. Att få föräldrar och elever att känna mer ägarskap över skolan är positivt och metoder för detta bör utvecklas i staden. Därför borde också denna verksamhet permanentas i lag och upphöra att vara en försöksverksamhet.

______

§16 Staten och imamerna - Religion, integration, autonomi (SOU 2009:52)

Staten och imamerna - Religion, integration, autonomi (SOU 2009:52)

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-11

Dnr 09-431/2505

Regeringen beslutade i maj 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och analysera behov av utbildning för imamer i Sverige.

Imamutbildningsutredningen menar att en särskild utbildning för imamer inte står i samklang med statens konfessionella neutralitet och trossamfundens autonomi. Den utbildning för imamer som efterfrågas bland muslimska organisationer och samfund finns i stor utsträckning redan att tillgå eller skulle kunna erbjudas inom ramen för det befintliga utbildningssystemet.

Muslimer som önskar stöd av imamer måste inom rimliga gränser kunna få samma möjligheter som de som efterfrågar präster, pastorer, rabbiner med flera. Därför behöver religiösa ledare utbildning för att kunna utföra vissa uppgifter, exempelvis inom sjukvården och kriminalvården. Detta bör kunna ske genom respektive myndighets försorg.

Utbildningsförvaltningen instämmer i utredningens slutsatser och förslag.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsdirektörens stab

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Helene Törnqvist (C) enligt följande:

Centerpartiet instämmer i utredningens slutsats om att inrättandet av en imamutbildning inte står i samklang med varken statens konfessionella neutralitet eller trossamfundens autonomi.

Jag vill dock understryka den stora potential för integrationen som finns i samverkan med imamer, som brygga mellan familj och skola. Med ett öppet ömsesidigt lärande kan integration ske.

___________

§17 Anmälan av Justitieombudsmannens beslut i ärende om utlämnande av allmänhandling

Dnr 08-022/969

JO riktar allvarlig kritik på flera punkter mot förvaltningens handläggning av begäran om utlämnande av allmän handling. Det rör uppgifter om skolläkarnas namn och adress till arbetsplatsen

Begäran har inte besvarats skyndsamt som Tryckfrihetsförordningen föreskriver. Beslutet att inte lämna ut den begärda handlingen/ handlingarna har motiverats med att uppgifterna är sekretesskyddade då de skulle kunna kopplas till enskilda elevers sekretesskyddade uppgifter i hälsovårdsjournaler vilket JO ifrågasätter. Vidare har sökandens överklagande inte omprövats av förvaltningen.

Anmälan lades till handlingarna

______

§18 Skolplaceringar av elever med funktionshinder

Tilldelning av skolstöd

Svar på skrivelser från Roger Mogert(S), Susanna Brolin(V) och Per Olsson(MP).

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelserna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 009-08-03

Dnr 09-410/1699, 09-516/1698

I en skrivelse från Roger Mogert (S), Susanna Brolin(V) och Per Olsson (MP) om ”tilldelning av skolstöd” framförs att risker finns för att elever med synskador inte får det stöd de behöver i och med att det är den skola där eleven går som står för kostnaderna för att få stöd från uppdragsavdelningens skolstödsenhet. Tidigare har detta stöd köpts av grundskoleavdelningen för grundskolornas räkning.

I skrivelsen föreslås att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en utvärdering med förslag till förbättrade åtgärder för skolstödsverksamheten.

I en annan skrivelse från Roger Mogert, Per Olsson och Susanna Brolin framförs att stadens regelsystem för skolplaceringar inte tar tillräcklig hänsyn till barn med funktionsnedsättningar och att många barn riskerar att placeras i skolor som inte är lämpliga för dem utifrån deras handikapp/funktionsnedsättning.

Rätt att välja skola gäller alla, även barn i behov av särskilt stöd vilket framgår av stadens budget 2009 och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2009.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelserna.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m. fl. (S), ledamoten Inger Stark (V) och ledamoten Per Olsson (MP) enligt följande:

I förvaltningens svar redovisas de uppföljnings- och utvärderingsåtgärder som har genomförts av skolstödsverksamheten. Detta är mycket viktigt. Men av ännu större vikt är att lämpliga åtgärder genomförs på grundval av denna information, så att alla elever kan få det stöd de behöver. Det är också nödvändigt att avsätta tillräckliga ekonomiska resurser för detta.

Att kunna ta hänsyn till barns särskilda behov måste vara en självklarhet i samband med skolplaceringar, för att barnet ska ges möjlighet till bästa möjliga skolgång utifrån sina förutsättningar. Därför krävs det tydliga regler och garantier från stadens sida, snarare än allmänt hållna målsättningar.

§19 Redovisning med anledning av Skolinspektionens beslut 2009-04-23

Redovisning med anledning av Skolinspektionens beslut 2009-04-23

Yttrande till Skolinspektionen DNR 41-SV2008:1469.

Beslut

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på inspektionens beslut daterat 2009-04-23.

 1. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-16

Dnr 08-423/3641

Vid Skolverkets inspektion av ESS-gymnasiet under 2007 bedömde inspektörerna att Stockholms kommun/ESS-gymnasiet använde sig av en form av entreprenad som varken var tillåten för undervisning i grundskolan eller för undervisning i gymnasieskolans kärnämnen. I stadens svar avseende dessa brister framförde kommunen att entreprenaden var förlängd till och med hösten 2007, varefter entreprenaden skulle upphöra. Detta skedde inte.

Efter Skolverkets påpekande vid inspektionen år 2007 har kommunen arbetat för att hitta en lösning inom ramen för gällande lagstiftning. Felaktigheterna när det gäller gymnasiet har rättats till i enlighet med den av Skolverket godkända åtgärdsplanen. Under hela processen har en dialog förts med Skolverket.

Stiftelsen Kvinnoforum gick i konkurs under hösten 2008 och utbildningen övertogs 20090101 av Stockholms kommun. I samband med detta bröts avtalet mellan Kvinnoforum och Brännkyrka gymnasium. Verksamheten går nu under benämningen ”Tjejgymnasiet” och är idag att betrakta som en klass för elever i behov av särskilt stöd i ESS-gymnasiet inom gymnasieskolans individuella program

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Gymnasieavdelningen. Juridiska avdelningen vid stadsledningskontoret har konsulterats.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på inspektionens beslut daterat 2009-04-23.
 2. Omedelbar justering

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_____________

§20 DO:s ärende ANM 2009/986

Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen

Beslut

2. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Diskrimineringsombudsmannen som svar på begärt yttrande.

3. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-11.

Utbildningsförvaltningen i Stockolm stad har av Diskrimineringsombudsmannen, DO, blivit ombedd att inkomma med yttrande angående anmälan om diskriminering. Yttrande skall vara DO tillhanda senast den 24 augusti 2009. Elaine Da Silva Marcelos som fått avslag på sin ansökan till vuxenutbildningen och Engelska B har anmält Vuxenutbildning Stockholm, nedan kallad staden, för diskriminering. Elaine Da Silva Marcelos har tidigare studerat Engelska A med godkänt resultat men anser nu att hon på grund av sin utländska bakgrund i samband med avslag till fortsatta studier blivit diskriminerad.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Vuxenutbildningsavdelningen

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåt- ande till Diskrimineringsombudsmannen som svar på begärt yttrande.

2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

________

§21 Upphandling av sociala trygghetstjänster för grund-, gymnasie- och särskola i Stockholms stad

Beslut

1. Utbildningsnämnden antar, enligt redovisning i detta ärende samt bifogad upphandlingsrapport, Exergo Bevakning AB och KFUM Söder Fryshuset som leverantörer av sociala trygghetstjänster.

2. Utbildningsnämnden delegerar till utbildningsdirektören att teckna ramavtal med antagna leverantörer.

3. Beslutet förklarades omedelbart justerat

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-06-29.

Dnr 09-125/50

Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 mars 2009 om förfrågningsunderlag för upphandling av sociala trygghetstjänster för de kommunala grund-, gymnasie- och särskolorna i Stockholms stad. Upphandling har genomförts med förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), kapitel 15. Vid anbudstidens utgång den 4 maj hade fem anbud inkommit som har granskats och utvärderats av förvaltningen. Resultatet av granskningen och utvärderingen framgår av bifogad upphandlingsrapport. Förvaltningen föreslår nämnden att, som leverantörer av tjänsterna, anta och teckna rangordnade ramavtal med KFUM Söder Fryshuset, som nummer ett, och Exergo Bevakning AB, som nummer två.

Ärendets beredning

Upphandlingen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av utbildningsförvaltningens upphandlingssamordnare och en tjänsteman vardera från grundskole- och gymnasieavdelningarna.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden antar, enligt redovisning i detta ärende samt bifogad upphandlingsrapport, Exergo Bevakning AB och KFUM Söder Fryshuset som leverantörer av sociala trygghetstjänster.

2. Utbildningsnämnden delegerar till utbildningsdirektören att teckna ramavtal med antagna leverantörer.

3. Beslutet justeras med omedelbar verkan.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m.fl (S) och ledamoten Inger Stark (V) enligt följande:

Vi har inga principiella invändningar mot de två utvalda intressenterna eller hur upphandlingen har genomförts. Vi är däremot motståndare till att man avgränsar trygghetstjänsterna från skolans uppdrag, trygghet är alltid en del av en helhet. Skolorna i Stockholm har erfarenheten att bedöma behov av och träffa avtal rörande sociala trygghetstjänster och kan så göra utifrån sina behov även fortsättningsvis. Dessutom står vi fast vid att personalen som arbetar med elevers trygghet måste ha högre utbildningskrav än de som stod i anbudsunderlaget. Med anledning av det anser vi att denna centrala upphandling inte bör genomföras.

________

§ 22

Övriga frågor

Vice ordföranden Roger Mogert (S) och ledamöterna Per Olsson (MP) och ledamoten Inger Stark (V) överlämnade en skrivelse angående matematikkunskaper i grundskolan.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) och ledamoten Inger Stark (V) överlämnade en skrivelse angående ägarbyten i enskilda förskolor och fristående skolor.

Skrivelserna överlämnades till förvaltningen för beredning.

Förvaltningsdirektör Thomas Persson informerade om ärenden som skall behandlas under höstens sammanträden.

Vid sammanträdet i september skall förslaget till ny skollag behandlas. Diskrimineringsombudsmannen har begärt nämndens yttrande i två ärenden om anmälan av etnisk och religiös diskriminering.

I oktober skall ett ärende om utbildning i jämställdhet behandlas och vid novembersammanträdet kommer Verksamhetsprogram 2010 upp.

_______________