Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-09-23

Sammanträde 2010-09-23

Datum
Klockan
15:30
Plats
Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F plan 4, EFTERTANKEN

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2010-08-19

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2010-09-14 och 2010-09-21

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelse inom nämndens verksamhetsområde

6 Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

7 Olovlig frånvaro i skolan (Promemoria U2010/4389/G)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 10-401/6460
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Sjuksköterskornas specialistutbildning - vilket slags examen? (Högskoleverkets rapport 201:5 R)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 10-400/6250
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (SOU 2010:39)

Svar på remiss från Socialdepartementet
Dnr 10-511/6412
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Yttrande till Förvaltningsrätten gällande utbildningsnämndens beslut att förelägga Fågelbo Förskola AB att avhjälpa förskolornas missförhållanden

Dnr 10-453/1532
Omedelbar justering

12 Motion 2010:11 om årlig återvinningsdag i Stockholm

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (FP) och vice ordföranden Roger Mogert (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2010-10-06.

______________

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2010-08-19

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2010-08-19 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2010-09-14 och 2010-08-21

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträden med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2010-09-14 och 2010-09-21 som blivit vederbörligen justerade, godkänns.

__________

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2010-09-08.

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§6 Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

Beslut

 1. Godkänna stödmaterialet för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan.
 2. Ge utbildningsförvaltningen tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att komplettera stödmaterialet och hålla det uppdaterat.
 3. Ge utbildningsförvaltningen tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att återkomma till respektive nämnd under 2011 med uppdaterat material med anledning av ny skollag.
 4. Ge Preventionscentrum vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen följa upp hur samverkan mellan skolan och stadsdelsnämndernas verksamheter utvecklas.
 5. Godkänna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelse till utbildningsnämnden 2009-04-16 (dnr 09-012/1171) från Lotta Edholm (FP), Cecilia Brink (M), Erik Slottner (KD), Helen Törnqvist (C), Roger Mogert (S), Susanna Brolin (V) och Per Olsson (MP): ”Tillsätt arbetsgrupp för att utforma riktlinjer för befrielse från undervisning”.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-07-28. Dnr 10-012/471.

Ärendet bordlades vid utbildningsnämndens sammanträde 2010-08-19.

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-21 om ”Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa”. Samtidigt beslutades att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att komplettera riktlinjerna med ett stödmaterial.

Bifogat stödmaterial innehåller avsnitt som ingår i de samverkansområden som respektive stadsdelsnämnd och skolor tecknar överenskommelser om. (Kommunfullmäktige 2010-06-21, ”Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa”).

Bilagan har kompletterats med de vid förra sammanträdet dukade förtydligandena.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom utbildningsförvaltningen/ utbildningsdirektörens stab tillsammans med staben för stadsövergripande sociala frågor vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

En arbetsgrupp med representanter från de bägge förvaltningarna har utarbetat förslagen. En referensgrupp med representanter för rektorer/skolledare, elevhälsopersonal samt representanter för stadsdelnämndernas verksamheter inom individ- och familjeomsorg respektive LSS har funnits till arbetsgruppens förfogande med representation från följande stadsdelsförvaltningar: Skarpnäck, Hägersten–Liljeholmen, Östermalm, Södermalm, Spånga-Tensta, Skärholmen, Kungsholmen och Farsta.

När det gäller hederskontexten har en särskild arbetsgrupp och referensgrupp med representanter från utbildningsförvaltningen inklusive rektorer och socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen utarbetat förslagen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningarna föreslår att utbildningsnämnden respektive socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar följande:

 1. Godkänna stödmaterialet för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan.
 2. Ge utbildningsförvaltningen tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att komplettera stödmaterialet och hålla det uppdaterat.
 3. Ge utbildningsförvaltningen tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att återkomma till respektive nämnd under 2011 med uppdaterat material med anledning av ny skollag.
 4. Ge Preventionscentrum vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen följa upp hur samverkan mellan skolan och stadsdelsnämndernas verksamheter utvecklas.
 5. Godkänna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelse till utbildningsnämnden 2009-04-16 (dnr 09-012/1171) från Lotta Edholm (FP), Cecilia Brink (M), Erik Slottner (KD), Helen Törnqvist (C), Roger Mogert (S), Susanna Brolin (V) och Per Olsson (MP): ”Tillsätt arbetsgrupp för att utforma riktlinjer för befrielse från undervisning”.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag. Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Roger Mogert m fl (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Sedan skolans verksamhet flyttade från Stadsdelsnämnderna har samverkan mellan Stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan försämrats och försvårats. Detta har varit ett problem under fyra, och är fortfarande ett problem som framförallt drabbar elever i behov av stöd och uppföljning. Det är dags att den borgliga majoriteten i Stockholm börjar ta samverkansarbetet på allvar och prioriterar att det återupprättas och förbättras, allt för elevens bästa.

Förslaget till stödmaterial saknar många aspekter som lätt faller utanför ramarna av en åtgärdstrappa. I arbetet med att minska olovlig frånvaro bland elever måste man hela tiden ha eleven, inte föräldrarna eller skolan, i fokus. I vissa fall kan det vara direkt skadligt att i första hand ta kontakt med föräldrarna, och detta måste självklart prövas från fall till fall för att inte eleven ska hamna i kläm.

Att 12 procent av flickorna och 13 procent av pojkarna sällan eller

aldrig får delta i ämnen som idrott, simning och sex- och samlevnad är allvarlig. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill dock att det ska stå helt klart det är läraren och rektorn som i varje enskilt fall ska göra en bedömning av om en elev har förutsättningar att få ett betyg. Elevperspektivet ska alltid sättas främst, och det ska vara en rättighet för alla elever att delta i undervisning och andra verksamheter i skolan. I arbetet för att uppfylla detta är dialog och samtal med föräldrarna viktigt, och det finns flera exempel på hur ökat fokus på föräldrarnas deltagande i skolan och kommunikation och dialog med föräldrarna har ökat förståelsen för undervisningen och på så sätt gett resultat. Ingången bör därför vara att fråga sig hur man kan säkerställa att skolan kan tillgodose alla elevers rätt till utbildning, och inte hur man kan tvinga alla elever att delta i all undervisning.

Befrielse från undervisning sker också av en rad fler skäl än religion och kultur. Det kan handla om fysiska hinder eller socioekonomiska skäl. Därför anser vi det vara olyckligt att majoriteten valt att rubricera detta enbart som "hederskontext".

Särskilt uttalande

Ordföranden Lotta Edholm m fl (FP), ledamöterna Cecilia Brinck m fl (M), Erik Slottner (KD) och ersättaren Helen Törnqvist (C) anmälde ett särskilt uttalande :

Vi har vid en rad tillfällen de senaste åren pekat på behovet av en ökad samverkan mellan skola och socialtjänst i stödet till stadens elever. Det stödmaterial som föreligger i ärendet är viktigt och efterlängtat. Vi vill understryka vikten av att materialet får en bred spridning inom skolan och socialtjänsten för att på bästa sätt möta barn och ungas behov.

__________

§7 Olovlig frånvaro i skolan

Promemoria U2010/4389/G

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remisspromemorian ”Olovlig frånvaro i skolan”, U2010/4389/G

2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-08-23. Dnr 10-401/6460.

I en promemoria från Utbildningsdepartementet föreslås att inom grundskolan och övriga obligatoriska skolformer ska elevernas olovliga frånvaro redovisas i elevens terminsbetyg och i de frivilliga skolformerna gymnasie- och gymnasiesärskolan redovisas i det samlade betygsdokumentet som ska utfärdas varje termin. Varken i de obligatoriska eller i de frivilliga skolformerna ska den olovliga frånvaron redovisas i elevernas slutbetyg. Förändringarna föreslås träda i kraft 2011-02-01 och tillämpas fr.o.m. de terminsbetyg respektive samlade betygsdokument som sätts i slutet av höstterminen 2011. I promemorian föreslås även att bestämmelserna för vad som ska avses med heltidsstudier ska bli tydligare. Förvaltningen tillstyrker dessa förslag.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen i samverkan med grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remisspromemorian ”Olovlig frånvaro i skolan”, U2010/4389/G

2. Omedelbar justering

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag. Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Roger Mogert m fl (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att avslå förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Förslaget om att redovisa olovlig frånvaro i betyget är inget annat än plakatpolitik i syfte att visa påstådd handlingskraft. I själva verket försvinner hela det viktiga sociala förebyggande arbete i och med en förenklig som att strama upp reglerna kring olovlig frånvaro. Detta är något som kan vara förödande för eleven då det verkliga förebyggande arbetet för att minska frånvaron riskerar försvinna. Kvar blir en siffra i ett betyg och ett samtal till föräldrarna.

Det ska vara självklart att man tar olovlig frånvaro i skolan på största allvar. Däremot måste man se till alla olika anledningar som kan vara anledning till frånvaron. Det innebär att det inte i alla fall är bra att ta kontakt med föräldrarna i samband med att eleven inte närvarat i skolan. Kontakt och dialog med föräldrarna ska ske kontinuerligt. Det som dock måste vara det prioriterade från skolans sida ska självklart vara elevens bästa, och då ska ett samtal med eleven vara det som inleder arbetet med att minska frånvaron.

__________

§8 Sjuksköterskornas specialistutbildning – vilket slags examen?

(Högskoleverkets rapport 2010:5 R)

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remiss om ”Sjuksköterskors specialistutbildning – vilken slags examen?” – Högskoleverkets rapport 2010: R

2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-09-02. Dnr 10-400/6250.

Högskoleverket har på uppdrag av regeringen utrett hur examensordningen kan utformas för sjuksköterskornas specialistutbildning för att bättre svara mot dagens krav. I rapporten föreslås ett tydligare ramverk för examensordningen och att formerna för samverkan mellan högskola och vårdgivare bör förtydligas vilket förvaltningen tillstyrker. Nuvarande ordning med 11 olika inriktningar inom sjuksköterskornas specialistutbildning föreslås bli ersatt av ett system utan inriktningar och att innehållet i utbildningen istället ska formuleras i en dialog mellan lärosätet och vårdgivare som tar sin utgångspunkt i det faktiska behovet. Till detta förslag ställer sig förvaltningen tveksam. Ur skolans perspektiv är det viktigt att kompetensförsörjningen av specialistutbildade skolsköterskor fungerar. Förvaltningen har i ett tidigare sammanhang förordat att kompetenskravet för en skolsköterska bör vara en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom den nuvarande specialistinriktningen barn och ungdom. Vad som avses med vårdgivare framgår inte klart och förvaltningen ser här en risk för att skolans behov av specialistutbildade skolsköterskor inte kan hävda sig tillräckligt pregnant i en dialog. Förvaltningen menar därför att det som behövs är snarare en översyn av nuvarande specialistinriktningar där utbildningen till skolsköterska blir en egen specialistutbildning. Dialogen mellan utbildningsanordnaren och avnämarna kan sedan utifrån detta inrikta sig på dimensioneringen av de olika specialist-utbildningarna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen i samverkan med grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remiss om ”Sjuksköterskors specialistutbildning – vilken slags examen?” – Högskoleverkets rapport 2010: R

2. Omedelbar justering

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningen förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§9 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

Svar på remiss från Socialdepartementet

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen ”Ny ordning för nationella vaccinationsprogram” SOU 2010:39.

 1. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-09-01. Dnr 10-511/6412.

Utredningen anser att landsting och kommuner bör svara för verksamheten med att utföra vaccinationer och för kostnaderna i denna del.

Staten bör svara för vaccinkostnaderna och för att vacciner som används i nationella vaccinationsprogram upphandlas centralt. Därigenom kan upphandlingsverksamheten effektiviseras och konkurrensen stärkas i den mån det är möjligt.

Socialstyrelsen bevakar fortlöpande vaccinmarknadens utveckling och prövar om ett vaccin ska ingå i barnvaccinationsprogrammet och i så fall vid vilken ålder och vilket antal doser som ska ges.

Utbildningsförvaltningen instämmer helt i utredningens slutsatser och förslag vad gäller vaccinationsprogram och skolhälsovårdens insatser när det gäller detta. Likaså instämmer förvaltningen i att staten bör svara för vaccinkostnaderna och för att vacciner som används i nationella vaccinationsprogram upphandlas centralt.

Enligt förvaltningens mening bör möjligheten till ett samlat huvudmannaskap för hela verksamheten med barn- och skolhälsovård vidare utredas.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom utbildningsdirektörens stab i samverkan med uppdragsavdelningen/skolhälsan.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen ”Ny ordning för nationella vaccinationsprogram” SOU 2010:39.
 2. Omedelbar justering.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§10 Tertialrapport 2,2010 Utbildningsnämnden

Beslut

1. Tertialrapport 2 2010 med delårsrapport per den 31 augusti godkänns. Rapportens del 1 överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering med totalt 7,6mnkr avseende lokaler för enskilt driven förskola med hög hyra, se bilaga 2.

3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 35,5mnkr i stimulansbidrag för enskilda utförares utbyggnad av förskolelokaler, se bilaga 2

4. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 43,9mnkr godkänns, se bilaga 2.3.

5. Ändring/borttag av indikatorer godkänns. Årsmål fastställs för särskilt markerade indikatorer.

6. Skrivelsen ”Inrätta en vikariepool för tidigare anställda lärare” från
Lotta Edholm (FP), Cecilia Brinck (M), Erik Slottner (KD) och Helen Törnkvist (C) anses besvarad, se sid 48 samt bilaga 4.

7. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-09-16. Dnr 10-103/6793.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa utfallet av stadens verksamheter. Nämnden ska i tertialrapporterna redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhets­planen och de förväntade resultaten. Tertialrapport 2 avser prognos på ekonomiskt utfall och måluppfyllelsen utifrån verksamhetsplan 2010 med mål, indikatorer och aktiviteter. Redogörelsen i tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering. I samband med tertialrapport 2 görs också ett delårsbokslut.

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges mål för stadens verksamheter uppnås. Angivna årsmål för indikatorer kommer att delvis uppnås.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitets- och ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar inom förvaltningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapport 2 2010 med delårsrapport per den 31 augusti godkänns. Rapportens del 1 överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering med totalt 7,6mnkr avseende lokaler för enskilt driven förskola med hög hyra, se bilaga 2.

3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 35,5mnkr i stimulansbidrag för enskilda utförares utbyggnad av förskolelokaler, se bilaga 2

4. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 43,9mnkr godkänns, se bilaga 2.3.

5. Ändring/borttag av indikatorer godkänns. Årsmål fastställs för särskilt markerade indikatorer.

6. Skrivelsen ”Inrätta en vikariepool för tidigare anställda lärare” från
Lotta Edholm (FP), Cecilia Brinck (M), Erik Slottner (KD) och Helen Törnkvist (C) anses besvarad, se sid 48 samt bilaga 4.

7. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag. Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varande och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Roger Mogert m fl (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Tertialrapport 2 för Utbildningsnämnden ger ytterligare bevis för den borgerliga majoritetens besparingar inom utbildningsverksamheterna i Stockholm. Nämnden redovisar ett underskott innan resultatdispositioner och många skolor har prognoser som visar mot underskott i slutet av året.

Det är oroväckande att det verksamhetsstöd som inrättats tidigare i år, trots att alla ansökningar inte har behandlats överstiger budgeten med 70 miljoner kronor. Extra allvarligt är det att pengarna för att finansiera detta kommer att tas från det socioekonomiska anslaget, vilket i sin tur leder till att de skolor som har de största behoven återigen får de största nedskärningarna. Det är politisk prioritering från den borgerliga majoriteten som kommer att få negativa konsekvenser för de elever som är i störst behov av stöd för att nå kunskapsmålen.

Siffran som redovisar elevernas trygghet i skolan är fortfarande skrämmande låg. Endast 42 % av eleverna i åk 8 och 67 % av eleverna i gymnasiet år 2 kan arbeta utan att bli störda. För att öka tryggheten i skolan och skapa bättre studiero för alla elever behövs mindre klasser och mindre undervisningsgrupper.

Det är bra att det finns ett aktivt hälsofrämjande arbete och arbete med att minska sjukfrånvaron bland personalen. Lärare och annan skolpersonal är dock bland de mest stressade yrkesgrupperna i Stockholms stad. Stressen bland personalen i skolan beror framförallt på för lite resurser till verksamheten, för mycket administrativt arbete och för stora klasser. För att nå en bättre arbetsmiljö för personalen och minska sjuktalen bör därför fokus även ligga på att prioritera dessa områden.

Det är tydligt att den borgerliga majoriteten inte prioriterat miljöarbetet särskilt högt. De flesta avvikelserna mot årsmålen gäller miljöområdet. Majoriteten har till och med sänkt årsmålet för miljövänliga transportmedel vid resor i tjänsten från 85 till 65 %. Deär sorgligt att ambitionerna sänks istället för att satsa på miljön. Två höjningar av ambitionsnivå görs också, vilket är bra, men årsmålen för sortering av matavfall för biologisk behandling och ekologiska livsmedel är fortfarande alldeles för låga.

Särskilt uttalande

Ordföranden Lotta Edholm m fl (FP), ledamöterna Cecilia Brinck m fl (M), Erik Slottner (KD) och ersättaren Helen Törnqvist (C) anmälde ett särskilt uttalande :

Tertialrapporten pekar på en hög måluppfyllelse på en rad centrala områden för nämnden. Vi vill dock särskilt understryka vikten av en hög måluppfyllelse avseende nämndens mål för elevernas kunskaper. Tertialrapporten pekar på att de av fullmäktige och nämnden uppsatta kunskapsmålen bara delvis kommer att uppfyllas. Arbetet med en skola med fokus på kunskap måste fortsätta och intensifieras under de kommande åren.

Svenska är skolans viktigaste ämne. Elevers läsutveckling är av avgörande betydelse för all kunskapsinhämtning. När det gäller indikatorn/målet om andel elever som uppnått LUS-punkt 15 i årskurs 3 respektive LUS-punkt 18a i årskurs 6 anges i tertialrapporten att resultatet är lågt beroende på felregistreringar. Vi vill understryka vikten av att denna rapportering blir korrekt till nämndens årsredovisning.

­­­­­__________

§11 Yttrande till Förvaltningsrätten gällande utbildningsnämndens beslut att förelägga Fågelbo Förskola AB att avhjälpa förskolornas missförhållanden (dnr 10-453/1532) och förvaltningens återkrav av felaktigt utbetald ersättning (dnr 10-453/1533)

Beslut

 1. Utbildningsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande i målnr. 31810-10 till Förvaltningsrätten.

 1. Omedelbar justering.

 1. Stadsledningskontorets juridiska avdelning får i uppdrag att, i enlighet med tidigare utfärdad fullmakt, föra utbildningsnämndens talan.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-08-28. Dnr 10-453/153.

Utbildningsnämnden beslutade genom delegationsbeslut den 9 april 2010 att förelägga Fågelbo Förskola AB att avhjälpa missförhållanden i sin verksamhet (dnr 10-453/1532, bilaga 1). I beslutet om föreläggande lämnades information om att återkrav av felaktigt utbetald ersättning skulle göras i särskild ordning.

Utbildningsnämndens beslut att förelägga huvudmannen har överklagats.

Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt utbildningsnämnden att lämna ett yttrande senast den 29 september 2010. Yttrandet gäller mål nr 31810-10. aktbilaga 3 och 6.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet i samarbete med Juridiska avdelningen (SLK).

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande i målnr. 31810-10 till Förvaltningsrätten.

 1. Omedelbar justering.

 1. Stadsledningskontorets juridiska avdelning får i uppdrag att, i enlighet med tidigare utfärdad fullmakt, föra utbildningsnämndens talan.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§12 Motion 2010:11 om årlig återvinningsdag i Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Som svar på remiss om årlig återvinningsdag överlämnas förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-09-01. Dnr 10-340/1955.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stellan Hamrin (v) att en årlig ”Återvinningsdag” ska arrangeras i Stockholm. Enligt motionären bör stadens skolor uppmuntras att delta med aktiviteter och undervisning om återvinning och ”miljötänkande”. Utbildningsförvaltningens uppfattning är att om stadens beslutar att hålla en årlig ”Återvinningsdag” så är det ett tillfälle för skolor att fästa uppmärksamhet på dessa frågor. Skolenheterna beslutar själva om sitt deltagande.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Som svar på remiss om årlig återvinningsdag överlämnas förvaltningens tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§17 Övriga frågor

Avdelningschefen för gymnasieavdelningen Marie-Louise Hammer Åberg redovisade statistik från gymnasieintagningen. Uppgifterna finns även tillgängliga på Stockholms stads hemsida.

__________