Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-11-24

Sammanträde 2011-11-24

Datum
Klockan
16.00
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2011-10-20

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2011-11-15

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Evenemangsstrategi för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 11-030/6409
Omedelbar justering

7 Kommunikationsprogram för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 11-005/6410
Omedelbar justering

8 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 11-200/6005
Omedelbar justering

9 Granskning av persontransporter och skolskjutsar

Svar på revisionsrapport från stadsrevisionen
Dnr 2011-124/6951
Omedelbar justering

10 Svar på skrivelse om kösituationen i förskolan

Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S)
Dnr 11-410/6100

11 Samarbetsavtal mellan Stockholms stad och Sveriges elevråds centralorganisation - SECO rörande tiden 1augusti 2011-1 augusti 2012

12 Förslag att teckna samverkansavtal om den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU

13 Urvalsgrunder vid val till förskoleklass och grundskola

15 Yttrande gällande överklagande av nämndens beslut att förelägga Futuraskolan AB att avhjälpa missförhållande i huvudmannens förskola vid Brahegtan 47-49

Dnr 11-022/5768
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Yttrande gällande överklagande av nämndens beslut att förelägga Futuraskolan AB att avhjälpa missförhållande i huvudmannens förskola vid Warfvinges väg 26

Dnr 11-022/5767
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordförande Lotta Edholm (FP) och vice ordförande Jan Valeskog (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2011-12-07.

__________

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2011-10-20

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2011-10-20 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2011-11-15

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2011-11-15 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Beslut

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 3 november 2011.

Beslut

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§6 Evenemangsstrategi för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-11-07. Dnr 11-030/6409.

Evenemang är viktiga, bland annat för att profilera och marknadsföra Stockholm. Kommunfullmäktige har i Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass fastställt målen gällande Stockholm som en evenemangs- och upplevelsestad, dvs. att 2030 vara en av Europas tre främsta evenemangsstäder inom idrott, kultur och nöjen samt att befästa positionen som en av världens främsta mötesplatser för kongresser, mässor och högnivåkonferenser.

Förvaltningen välkomnar att en långsiktig och samlad strategi nu tagits som möjliggör ett mer systematiskt sätt att arbeta med evenemangsfrågor i enlighet med stadens vision. Den handlingsplan som presentats i förslaget till evenemangsstrategi anser förvaltningen garantera ett professionellt och framgångsrikt arbete för att göra Stockholm till en evenemangs- och mötesplats i världsklass.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom förvaltningens ledningsstab.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Per Olsson m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Stockholm ska i evenemangsstrategin utveckla sin specifika profil som en historisk huvudstad, samt miljö- och kulturhuvudstad. Ett arbete med att få arrangemang och evenemang till Stockholm som väl passar den profil staden har är viktigt.

Att utgå från Stockholmarnas intressen och erfarenheter möjliggör också för större legitimitet och deltagande från olika aktörer i staden. Ambitionen måste vara att de evenemang som kommer till staden ger ringar på vattnet och väcker initiativ också i andra grupper än de direkt berörda. Stockholm bör också i sitt arbete med att bli en av Europas främsta evenemangsstäder främja inkludering. Hela staden ska kunna delta.

__________

§7 Kommunikationsprogram för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-11-11. Dnr 11-005/6410.

Förvaltningen anser att det föreslagna programmet uttrycker en långsiktig utveckling av stadens kommunikation. Det förstärker möjligheterna att arbeta professionellt med kommunikation på ett strategiskt planerat sätt för att stärka varumärkesarbetet för ett Stockholm och en skola i världsklass.

Förvaltningen vänder sig dock i sitt svar mot en alltför långt driven likriktning av stadens kommunikation och menar att denna måste kunna se olika ut i en så stor organisation som Stockholms stad som har en så diversifierad verksamhet. Förvaltningen drar paralleller med stadens bolag som i likhet med staden stadens skolor i egen regi verkar på en konkurrensutsatt marknad. För att säkra att lika villkor gäller för stadens skolor oavsett anordnare, bör stadens egna skolor ges möjlighet att, i likhet med vad som nu gäller för stadens bolag, profilera sig på enhetsnivå inom ramen för Stockholms stads kommunikationsprogram.

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att utforma riktlinjer så att hänsyn tas till kommunala verksamheter med krav på egna varumärkesstrategier och att detta tydligt framgår i programmet.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom förvaltningens ledningsstab.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Lotta Edholm m fl (FP), Johanna Sjö m fl (M), Tobias Gillberg (C) och Erika Svanström (KD) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Stockholms stads kommunikation måste vara genomtänkt och tydlig. Det är viktigt att medborgarna upplever en god kommunikation med kommunen, men lika viktigt är att kommunens medarbetare upplever att kommunikationen fungerar bra. Det är därför positivt att staden förnyar kommunikationsprogrammet.

Att St: Erik ska användas i stadens kommunikation är självklart, men det kan även vara bra att använda inarbetade varumärken parallellt med St: Erik. Det är viktigt att t.ex. Adolf Fredriks musikskola,Norra Real och Södra Latin, kan profilera sig på gymnasiemässan med sina respektive specifika grafiska profilmaterial.

De inarbetade och unika varumärkena har ett värde i kommunikationen med elever, lärare och medborgare.

Särskilt uttalande

Jan Valeskog m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Vi välkomnar förvaltningens tjänsteutlåtande. Stockholms skolor finns idag på en konkurrensutsatt marknad. Vi vill framhålla vikten av det uppenbara för varje aktör på en marknad, nämligen att staden värnar sin ställning på denna marknad genom att aktivt framhålla den kvalitet och det utbud som de kommunala skolorna erbjuder. Det finns ingen motsättning mellan att värna rätten för elever och föräldrar att välja skola, och att aktivt arbeta för att den egna huvudmannen ska få många elevers och föräldrars förtroende. Tvärtom är det en förutsättning för en reell och fungerande marknad att varje aktör gör sitt yttersta för detta. Detta bör vara en bärande och genomgående del i stadens kommunikationsprogram.

Särskilt uttalande

Per Olsson m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Kommunikationsprogrammet är som en förlängning av kommunikationspolicyn en viktig ansats i att informera, kommunicera med och föra en dialog med medborgarna i Stockholm. Miljöpartiet vill i det avseendet särskilt lyfta upp hur viktigt det är att i kontakten med Stockholms invånare vara tydlig med hur de som medborgare kan agera för att förändra och påverka beslut som tas inom ramen för Stockholms stad. Oavsett hur en väljer att kontakta staden ska det vara tydligt hur en går vidare med sitt ärende. Detta gäller särskilt skolans område då det angår en stor del av stadens invånare.

__________

§8 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-10-27. Dnr 11-200/6005.

Förslaget är att programmet för kvalitetsutveckling baseras på och ersätter inriktningen av kvalitetsarbetet som lades fast 1999 och 2004.

Förvaltningen ställer sig positiv till innehållet i förslaget. Förvaltningen föreslår att samlat styrdokument som blir ett nytt program för stadens system för integrerad ledning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (ILS) inklusive strategi för kvalitetsutveckling. Förvaltningens förslag innebär att de tidigare besluten om strategi för kvalitetsutveckling och om ILS ersätts.

Förvaltningen instämmer i de utvecklingsbehov som stadsledningskontorets analyser visar. Intentionen om allas delaktighet i kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling är central. Förvaltningen är positiv till intentionen att tydligare koppla utvärdering och analys av måluppfyllelsen till förväntat resultat.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av Tillhandahållaravdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Per Olsson framlade ett eget förslag till beslut, vilket även Måns Almqvist (V) och Jan Valeskog (S) anslöt sig till, och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Per Olsson m fl (MP), Jan Valeskog m fl (S) och Måns Almqvist (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag.

Att delvid godkänna förvaltningens förslag till beslut, samt

Att därutöver tillägga

Det är positivt att förvaltningen lyfter fram betydelsen av allas delaktighet i kvalitetsarbetet och att verksamhetsutveckling är central. Vi noterar också att förvaltningen pekar på problemet med att fristående aktörer inom förskola och skola inte ingår i uppföljningen genom ILS. Vi instämmer i att det finns ett behov av att tillhandahålla likvärdig, värdeneutral och kvalitetssäkrad information till ”brukarna”, dvs. elever och föräldrar men inte bara i syfte att underlätta jämförelser utan framförallt utifrån varje elevs lika rätt att kunna få en så bra skolgång som det är möjligt, vare sig eleven finns i en kommunal eller i en fristående skola.

Det är anmärkningsvärt att det i Stadsledningskontorets program för kvalitetsutveckling saknas definitioner av de centrala begreppen kvalitet och resultat. I begreppet kvalitet bör till exempel även effekter, både kortsiktiga och långsiktiga vägas in.

Stadens kvalitetsarbete bör utgå från en riks- och väsentlighetsanalys. I den bör man ta med risken att bara de faktorer som går att mäta tas med i kvalitetsarbetet, medan väsentliga delar som rör både samhällets och individernas utveckling på lång sikt kan falla bort.

Begreppet brukare är delvis problematiskt eftersom det i begreppet saknas den viktiga medskapande dimension som finns i de flesta av möten mellan människor, vilket mycket av den kommunala verksamheten egentligen handlar om. I skolans värld bör både föräldrar och elever ses som aktiva medskapande i den komplicerade, utmanande men också spännande och ofta lustfyllda process som lärande innebär, inte som kunder i en välfärdsbutik.

Vi vill slutligen framhålla att stadens verksamheter är högst olika i sina karaktärer, förutsättningar och uppgifter. De bör bedömas därefter, även om de ingår i samma system.

___________

§9 Granskning av persontransporter och skolskjutsar

Svar på revisionsrapport från stadsrevisionen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsrevisionen som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-10-21. Dnr 2011-124/6951.

Stadens revisionskontor har granskat hanteringen av persontransporter vid fyra stadsdelsnämnder och skolskjutsar vid utbildningsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden har tillräcklig uppföljning och kontroll av kostnaderna för persontransporter och skolskjutsar.

Revisionskontoret bedömer sammanfattningsvis att stadsdelsnämnderna har en svag intern kontroll när det gäller uppföljning och kontroll av kostnaderna för persontransporter. Bedömningen är att utbildningsnämnden har en säkrare hantering. Rutinerna för uppföljning och kontroll kan dock stärkas när det gäller de fristående skolornas skolskjutsar. Med anledningen av revisionskontorets synpunkter kommer förvaltningen att vidta åtgärder för att säkerställa att samtliga skolor har en tillräcklig uppföljning och kontroll av skolskjutsarna och kostnaderna.

Ärendets beredning

Grundskoleavdelning har berett ärendet i samverkan med gymnasieavdelningen, ledningsstaben och tillhandahållaravdelningen.

Förvaltningens förslag

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsrevisionen som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§10 Svar på skrivelse om kösituationen i förskolan

Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Jan Valeskog (S).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-10-24 . Dnr 11-410/6100.

Förvaltningen har genom en skrivelse av Jan Valeskog (S) till utbildningsnämnden den 17 augusti 2011 fått i uppdrag att sammanställa hur stadsdelsförvaltningarna klarar att tillgodose behovet av ”barnomsorg”. En sammanställnings görs redan till kommunstyrelsen genom den indikator som finns för att följa upp behovet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom tillhandahållaravdelningen.

Förvaltningens förslag

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta följande:

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Jan Valeskog (S).

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Jan Valeskog m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Skrivelsen lades för att få en omgående redovisning av kösituationen vid efterkommande sammanträde, inte flera månader senare. Det är rimligt att utbildningsnämnden varje höst efter intagningarna får en redovisning av hur kösituationen ser ut vid Stockholms förskolor.

__________

§11 Samarbetsavtal mellan Stockholms stad och Sveriges elevråds centralorganisation – SECO rörande tiden 1 augusti 2011 - 1 augusti 2012

Beslut

  1. Utbildningsnämnden sluter ett samarbetsavtal med Sveriges Elevråds centralorganisation - SECO gällande läsåret 2011/2012. Avtalet innebär en kostnad för Stockholms stad på 400000 kr.

2. Från och med läsåret 2012/2013 tas beslut om avtal med SECO på gymnasieområdesnivå.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-11-04. Dnr 11-126/7099.

Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO har under ett antal år stöttat elevråden och elevkårerna på Stockholms stads kommunala gymnasieskolor i sitt arbete. Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden sluter ett samarbetsavtal med SECO så att de även under läsåret 2011/2012 ska kunna fortsätta sitt arbete med att stötta elevråden och elevkårerna. Avtalet innebär en kostnad för staden på 400000 kr.

Från och med läsåret 2012/2013 föreslås beslut om avtal med SECO tas på gymnasieområdesnivå.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom ledningsstaben.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

  1. Utbildningsnämnden sluter ett samarbetsavtal med Sveriges Elevråds centralorganisation - SECO gällande läsåret 2011/2012. Avtalet innebär en kostnad för Stockholms stad på 400000 kr.
  2. Från och med läsåret 2012/2013 tas beslut om avtal med SECO på gymnasieområdesnivå.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Per Olsson m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Skolan ska vara demokratisk och ett fungerande elevinflytande är en kvalitetsfråga i verksamheten. Genom ett samarbetsavtal med Sveriges elevråds centralorganisation kan support, material och utbildning möjliggöras. Det är viktigt.

Förvaltningen föreslår att beslut om avtal med Seco från och med läsåret 2012/2013 ska tas på gymnasieområdesnivå och därmed bättre kan anpassas till de lokala behoven. Att beslutet ska tas närmare den enskilda skolan är en god ambition. Gymnasieområdeschefens inflytande över verksamheten och elevdemokratins förutsättningar blir därmed också större. Det är trots det viktigt att det fortsatt finns en fortsatt diskussion kring elevinflytandets förutsättningar och utveckling, också på nämndnivå.

Rätten till inflytande är en av grundpelarna i barnkonventionen. Likaså skollagen är tydlig med vikten av ett fungerande elevinflytande. Ansvariga politiker har en skyldighet att se till att barnkonventionen och skollagen följs och därför är det viktigt att utbildningsnämnden är tydliga med hur vi värderar elevinflytandet och en skola där man lyssnar och tar hänsyn till eleverna. I det avseendet vill gärna att majoriteten tar ett större ansvar. Inom ledningssystemet saknas i dag indikatorer som gör att elevinflytandet kan följas upp på samma sätt som andra områden.

Värderingar, relationer och kultur är ständigt närvarande variabler och det är viktigt att man hela tiden i skolan arbetar med frågor som rör inflytande och delaktighet. Att samarbeta med externa organisationer får inte innebära att man ”köper sig fri” från det ständigt pågående arbetet. Det ska vara meningsfullt att engagera sig i elevråd och elevkårer, men elevinflytande är mer än så. Det är något som pågår i varje sekund i skolans vardag, i varje samtal och varje beslut. Dessutom ska alla elever ges möjlighet att vara delaktiga, inte bara de som normalt sett engagerar sig i elevråd och elevkårer.

Inspektörernas rapport (sep 2011) visade att det finns stora brister i elevinflytandet och i relationerna mellan vuxna och elever i stadens skolor. Det är en kvalitetsbrist som vi inte löser genom ett samarbetsavtal med Seco utan som kräver en bredare palett av insatser och åtgärder.

__________

§12 Förslag att teckna samverkansavtal om den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU

Beslut

1. Utbildningsförvaltnings direktör ges i uppdrag att teckna samverkansavtal med Stockholms universitet, Södertörns högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga musikhögskolan, Kungliga tekniska högskolan samt Dans- och cirkushögskolan avseende den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, VFU.

2. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över och justera stadens nuvarande VFU-organisation och fatta nödvändiga beslut för att anpassa organisationen efter det nya avtalet.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-11-07. Dnr 11-423/7252.

Samverkansavtalet med lärosäten i länet om den verksamhetsförlagda utbildningen är uppsagt från och med 2011-12-31(Dnr 11-126/523). Avtalet behövde ses över och omförhandlas då det från höstterminen 2011 infördes en ny lärarutbildning med förändrat innehåll och organisation av VFU samt att lärosäten har fått examensrätt. Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har lett förhandlingarna med berörda lärosäten och lämnat rekommendation om att teckna avtal. I avtalet förstärks och fördjupas det ömsesidiga ansvaret för lärarutbildningarna och lokal skolutveckling. Avtalet omfattar tiden den 1 januari 2012 tom den 31 december 2013 och förlängs ett år i taget om ingen part säger upp det.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av tillhandahållaravdelningen i samverkan med samtliga stadsdelsförvaltningar och arbetsmarknadsförvaltningen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsförvaltnings direktör ges i uppdrag att teckna samverkansavtal med Stockholms universitet, Södertörns högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga musikhögskolan, Kungliga tekniska högskolan samt Dans- och cirkushögskolan avseende den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, VFU.

2. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över och justera stadens nuvarande VFU-organisation och fatta nödvändiga beslut för att anpassa organisationen efter det nya avtalet.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Per Olsson (MP) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Per Olsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut, samt

Att därutöver göra följande tillägg under §3 Organisation

I VFU-placeringen ska hänsyn tas till varje students önskemål om VFU-plats, i den utsträckning det är möjligt. Strukturerade utvecklingssamtal där lärare från lärosätet, student och handledare deltar samtidigt ska genomföras regelbundet och minst en gång per VFU-period. Detta för att säkerställa utbildningens kvalitet och de studerandes rätt till inflytande.

Särskilt uttalande

Lotta Edholm m fl (FP), Johanna Sjö m fl (M), Tobias Gillberg (C) och Erika Svanström (KD) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevens måluppfyllelse. Det är centralt att vi har behöriga och kompetenta lärare. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en viktig del i utbildning till att bli lärare. Stockholm stad bör vara drivande i att fler skolor, även friskolor, tar emot VFU-elever, samt att det ses som en attraktiv karriärväg att bli VFU-handledare.

§13 Urvalsgrunder vid val till förskoleklass och grundskola

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer de förändringar som föreslås i urvalsgrunder vid val till förskoleklass och grundskola.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-10-18. Dnr 11-007/3573.

Muntlig föredragning i ärendet av Christer Blomqvist, vik. avdelningschef vid tillhandahållaravdelningen.

Urvalsgrunderna gäller kommunala skolor. För de skolor som inte kan bereda plats för alla barn som sökt till skolan, måste urvalsgrunder tillämpas. Urvalsgrunderna för förskoleklass och grundskolans samtliga årskurser baseras på skollagens regelverk.

Gemensamma urvalsgrunder för valet till förskoleklass infördes inför skolval 2010 och reviderades inför valet 2011 för att säkerställa likvärdighet i antagnings­förfarandet till de kommunala grundskolorna. Revidering av nuvarande urvalsgrunder görs för att inkludera skolval till samtliga årskurser i den kommunala grundskolan

Rektor på respektive skola hanterar samtliga inkomna ansökningar och gör bedömningar utifrån urvalsgrunderna. För att bedöma urvalsgrunden ”om vårdnadshavarens önskemål skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen” fattar rektor beslut efter samråd med överordnad chef.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom tillhandahållaravdelningen i samarbete med grundskoleavdelningen och ledningsstaben.

Förvaltningens förslag

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden fastställer de förändringar som föreslås i urvalsgrunder vid val till förskoleklass och grundskola.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Måns Almqvist (V) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Måns Almqvist (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att en grundlig omarbetning av urvalssystemet görs med ledning av Vänsterpartiets förslag till budget för Stockholms stad 2012 och vad som i övrigt anförs nedan:

Det nya skolvalssystemet har fått berättigad kritik från såväl lärare och skoldebattörer som föräldrar och elever själva. Det innebär en förstärkning av den ständiga betoningen av valfriheten framför alla andra mål i skolan. Det är en mer allmän utveckling som vi ställer oss tveksamma till. Men även för den som tycker att detta är en bra princip, är det nya systemet svårt att försvara.

Ett problem är att systemet öppnar för en mängd taktiska överväganden när det gäller hur man rangordnar sitt val. Ett sådant är t.ex. att, om det genom många sökanden är svårt att komma in på den skola man helst vill gå i, inte använda sitt förstahandsval till denna. Detta eftersom man då riskerar att heller inte komma in på den skola man valt i andra hand. I det urvalet kommer man nämligen att konkurrera med andra som valt den i första hand, vilket premieras. Man kan med andra ord i vissa lägen tjäna på att göra ett taktiskt val och använda sitt förstahandsval för att försäkra sig om att komma in på det man anser är en bra, men inte den bästa skolan.

Studier av liknande system i andra länder har visat att väl insatta föräldrar med hög utbildning är betydligt mindre benägna att ödsla sitt förstahandsval på en skola där barnet i praktiken har mycket liten chans att komma in. Men om många elever och föräldrar gör på det sättet speglar ju inte skolvalet deras egentliga värderingar av vilken skola som faktiskt är bäst.

Att agera taktiskt är inte så enkelt heller. För att göra ett taktiskt val måste man inte bara känna till vilka skolor som finns att välja på och vilken kvalitet de håller, utan även hur många elever som finns i närområdet och hur de kan tänkas rangordna sina val. Systemet tvingar fram en mängd taktiska överväganden som knappast kommer att göra skolan bättre.

Detta är bara en av många orsaker till att Vänsterpartiet vid beslutet om 2012 års budget föreslog att utbildningsnämnden skulle ges i uppdrag att utreda såväl antagningssystemetet som skolpengssystemet. Detta i syfte att hitta ett system som minskar skolsegregationen och i större utsträckning gynnar kvalitet än dagens system. Detta röstades ned av den borgerliga majoriteten. Vi vidhåller att det är dags att tänka om när det gäller skolvalet. Vårt förslag är därför inte att lappa och laga utan att göra en grundlig omprövning av hela systemet.

Särskilt uttalande

Per Olsson m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

För att regler av den här typen ska kunna vinna acceptans hos medborgarna är det viktigt att de förmedlas på ett sätt som är tydligt för de som är mottagare av informationen. I det avseendet vill vi poängtera att ett sådant material måste vara pedagogiskt och tydligt, vilket reglerna i sin nuvarande form med enbart text inte lever upp till. Ett sådant material är också användbart för de som möter medborgarnas frågor och eventuella missnöje.

De som gör val ska uppleva att de är väl informerade om vad som gäller och vara säkra på att de har gör rätt utifrån de önskemål de har. Systemet måste sträva mot att garantera detta.

_________

§14 Genomförande av verksamhets- och tillgänglighetsanpassning i Högalidsskolan

Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag om verksamhets- och tillgänglighetsanpassning i Högalidsskolan samt uppdrar åt förvaltningen att av SISAB beställa genomförande av åtgärderna under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner investeringen.

2. Nämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande angående verksamhets- och tillgänglighetsanpassning i Högalidsskolan till en hyreshöjande kostnad om 96 mnkr med ett hyrestillägg om 8,5 mnkr första året efter anpassningen.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-10-14. Dnr 09-324/187.

Högalidskolans ventilationsanläggning behöver uppgraderas för att motsvara dagens krav på god luftkvalitet. Parallellt med att SISAB uppgraderar ventilationsanläggningen beställer utbildningsförvaltningen verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av lokalerna i hus A, B och C. Arbetet inleds i hus C under hösten år 2012 och hela projektet beräknas vara färdigt sommaren år 2015.

Arbetsmiljöverket har beslutat om vite om 1 mnkr såvida inte ventilationsuppgradering är genomförd i hus A senast 31 december 2013. SISAB har bedömt att de behöver få beställning av genomförande senast under december 2011 för att tidplanen för ventilationsåtgärder i hus A ska kunna hållas.

Den totala investeringskostnaden för projektet, som bekostas av SISAB och utbildningsnämnden gemensamt, beräknas till 167 mnkr. Utbildningsnämndens andel av den totala kostnaden är 96 mnkr och SISAB:s andel är 71 mnkr. Nämndens kostnad i projektet är för kök/matsal i hus C 41 mnkr och 55 mnkr för hus A och B.

Ärendets beredning

Genomförandeärendet har beretts av grundskoleavdelningen, administrativa avdelningen, SISAB och Högalidsskolan. Samråd har genomförts med stadsledningskontoret, nämndens handikappråd och de fackliga företrädarna.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag om verksamhets- och tillgänglighetsanpassning i Högalidsskolan samt uppdrar åt förvaltningen att av SISAB beställa genomförande av åtgärderna under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner investeringen.

2. Nämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande angående verksamhets- och tillgänglighetsanpassning i Högalidsskolan till en hyreshöjande kostnad om 96 mnkr med ett hyrestillägg om 8,5 mnkr första året efter anpassningen.

3. Omedelbar justering.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§15 Yttrande gällande överklagande av nämndens beslut att förelägga Futuraskolan AB att avhjälpa missförhållande i huvudmannens förskola vid Brahegtan 47-49

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Förvaltningsrätten i målnr 14444-11 (enhet 10).

2. Omedelbar justering.

3. Stadsledningskontorets juridiska avdelning får i uppdrag att, i enlighet med tidigare utfärdad fullmakt, föra utbildningsnämndens talan. Adress: Stockholms Stad, Juridiska avdelningen, 105 35 Stockholm. Telefon 08-508 29726 (exp), fax 08-508 29755.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-11-08. Dnr 11-022/5768.

Utbildningsförvaltningen beslutade den 17 juni 2011 att förelägga Futuraskolan AB att avhjälpa missförhållande i huvudmannens förskola på Brahegatan 47-49.

Huvudmannen har överklagat detta beslut och förvaltningsrätten har förelagt utbildningsnämnden att lämna ett yttrande över huvudmannens inlämnade överklagande.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på utbildningsförvaltningen, tillhandahållaravdelningen, i samråd med Stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Förvaltningsrätten i målnr 14444-11 (enhet 10).

2. Omedelbar justering.

3. Stadsledningskontorets juridiska avdelning får i uppdrag att, i enlighet med tidigare utfärdad fullmakt, föra utbildningsnämndens talan. Adress: Stockholms Stad, Juridiska avdelningen, 105 35 Stockholm. Telefon 08-508 29726 (exp), fax 08-508 29755.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§16 Yttrande gällande överklagande av nämndens beslut att förelägga Futuraskolan AB att avhjälpa missförhållande i huvudmannens förskola vid Warfvinges väg 26

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som yttrande till Förvaltningsrätten i målnr. 21250-11 (enhet 10).

2. Omedelbar justering.

3. Stadsledningskontorets juridiska avdelning får i uppdrag att, i enlighet med tidigare utfärdad fullmakt, föra utbildningsnämndens talan. Adress: Stockholms Stad, Juridiska avdelningen, 105 35 Stockholm. Telefon 08-508 29726 (exp), fax 08-508 29755.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2011-11-08. Dnr 11-022/5767.

Utbildningsförvaltningen beslutade den 17 juni 2011 att förelägga Futuraskolan AB att avhjälpa missförhållande i huvudmannens förskola på Warfvinges väg 26.

Huvudmannen har överklagat detta beslut och förvaltningsrätten har förelagt utbildningsnämnden att lämna ett yttrande över huvudmannens inlämnade överklagande.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på utbildningsförvaltningen, tillhandahållaravdelningen, i samråd med Stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Förvaltningsrätten i målnr. 21250-11 (enhet 10).

2. Omedelbar justering.

3. Stadsledningskontorets juridiska avdelning får i uppdrag att, i enlighet med tidigare utfärdad fullmakt, föra utbildningsnämndens talan. Adress: Stockholms Stad, Juridiska avdelningen, 105 35 Stockholm. Telefon 08-508 29726 (exp), fax 08-508 29755.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§17 Övriga frågor

Övriga frågor

Lotta Edholm (FP), Johanna Sjö (M), Tobias Gillberg (C) och Erika Svanström (KD) överlämnade en skrivelse om översyn av måluppfyllelse för funktionsnedsatta. Dnr 11-516/8761.

Per Olsson (MP) överlämnade en skrivelse om elevers resvägar på grund av modersmålsundervisning. Dnr 11-443/8760.

Skrivelserna överlämnades till förvaltningen för beredning.

Jan Valeskog (S) ställde fråga om Frans Schartaus framtid och hur detta kommunicerats med skola, lärare och elever. Förvaltningschefen redogjorde för den formella beredningen av ärendet och samverkan med berörda fackliga organisationer både på lokal och central nivå. Beslut kommer att tas i nämndens decembersammanträde.

Lennart Sandborg (V) ställde fråga om framgångsrika skolor; hur ser rörligheten ut bland skolledare, åldersfördelning och pensionsavgångar. Förvaltningen återkommer med föredragning.

Monzer Dia (S) ställde fråga om heltidsanställningar. Förvaltningen redovisar i verksamhetsplan 2012.

__________