Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-11-28

Sammanträde 2013-11-28

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-24

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2013-11-19

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

6 Om tilläggsbelopp

Svar på skrivelse om tilläggsbelopp från Lotta Edholm (FP), Markus Nordström (M), Karin Ernlund (C) och Ella Bohlin (KD), svar på skrivelse från Ingegerd Akselsson le Douaron (MP) samt svar på skrivelse från Marina Gunnmo Grönros (V) och Edit Ringmar (V).
Dnr 13-516/7089, 13-516/6686 (omedelbar justering)

7 Namn på ny skola i Årstadal

9 Skollokaler i Årstadal

10 Inhyrningsmedgivande i fastigheten Spelbomskan 14, Sandåsgatan 2, Norrmalm

11 Byte av namn på Skarpabyskolan/Tätorpsskolan

12 Snösätraskolan

Svar på skrivelse från Marina Gunnmo Grönros (V) och Edith Ringmar (V).
Dnr 13-324/6684

13 Ändring av limit för förskottskassa

14 Promemorian Vissa skollagsfrågor del 1 (U2013/6278/S)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-1596/2013.
Dnr 13-000/7310 (omedelbar justering)

15 Lättlästberedningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-1537/2013.
Dnr 13-405/7133 (omedelbar justering)

16 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 326-1319/2013.
Dnr 13-112/6301 (omedelbar justering)

Bordlagda ärenden

17 Elevhälsorapport 2012/2013

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (222 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-24

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 19 november 2013

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§7 Namn på ny skola i Årstadal

§11 Byte av namn på Skarpabyskolan/Tätorpsskolan

§13 Ändring av limit för förskottskassa

§16 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning