Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-04-10

Sammanträde 2014-04-10

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-13

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2014-04-01

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

7 Yttrande till Arbetsmiljöverket

8 Detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GSIT)

9 Samlad kvalitetsredovisning kommunal förskola i Stockholms stad 2013

10 Styrning av lokalförsörjning - Revisionsrapport (12/2013)

Svar på remiss från stadsrevisionen, dnr 3.1.3-123/2013
Dnr 1.4.1-498/2014 (Omedelbar justering)

11 Genomförandeförslag för inrättande av ny skolenhet Observatorielundens skola

Dnr 2.6.3-2140/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Inhyrningsmedgivande av paviljonger för Enskedeskolan

14 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att avslå ansökan från Förskolan Minitrollet AB om godkännande att bedriva förskola enligt skollagen

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 4903-14
Dnr 1.8.1-1868/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms kommun

17 Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

19 Organisationsutveckling inom utbildningsförvaltningen

21 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

22 Fyllnadsval till utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Dnr 1.1.1-477/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Delegation upphandling av tryckta och inlästa medier inriktade på lärande och pedagogik (läromedel)

Dnr 1.3.3-2890/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Delegation upphandling av bokningstjänst för konferensanläggningar

Dnr 1.3.3-2898/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Delegation i upphandling av Service Desk för Skolplattform Stockholm

Dnr 2.4.2-1907/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Stockholms stads skolor får välja mellan smör och margarin

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (FP), Markus Nordström (M), Per Olsson (MP), Karin Ernlund (C), Marina Gunnmo Grönros (V) och Ella Bohlin (KD)
Dnr 1.1.3-504/2014

27 Förbättra studieron i stadens skolor

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (FP), Marcus Nordström (M), Karin Ernlund (C) och Ella Bohlin (KD).
Dnr 1.1.3-156/2014

28 Evakuering av elever från Kungsholmens grundskola

Svar på skrivelse från Ingegerd Akselsson Le Douaron och Per Olsson (MP).
Dnr 13-324/7962

29 Strategi för ökad cykling i Stockholm stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, 000049/2014
Dnr 1.6.1-625/2014

31 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 001952/2013
Dnr: 1.6.1-51/2014 (Omedelbar justering)

32 Skolan som skyddsfaktor, om skolans betydelse för att avstå från kriminalitet bland ungdomar i Stockholms stad

33 Promemorian Riksinternatskolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen, 001-413/2014
Dnr 1.6.1-3125/2014 (Omedelbar justering)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (134 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 13 mars 2014

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 1 april 2014

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

§8 Detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GSIT)

§9 Samlad kvalitetsredovisning kommunal förskola i Stockholms stad 2013

§10 Styrning av lokalförsörjning ­ Revisionsrapport (12/2013)

§11 Genomförandeförslag för inrättande av ny skolenhet Observatorielundens skola

§14 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att avslå ansökan från Förskolan Minitrollet AB om godkännande att bedriva förskola enligt skollagen

§17 Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

§19 Organisationsutveckling inom utbildningsförvaltningen

§21 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

§22 Fyllnadsval till utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§23 Delegation upphandling av tryckta och inlästa medier inriktade på lärande och pedagogik (läromedel)

§24 Delegation upphandling av bokningstjänst för konferensanläggningar

§25 Delegation i upphandling av Service Desk för Skolplattform Stockholm

§32 Skolan som skyddsfaktor, om skolans betydelse för att avstå från kriminalitet bland ungdomar i Stockholms stad