Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 24 november 2017

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp 27 november och 5 december 2017.

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

7 Verksamhetsplan 2018 för utbildningsnämnden

Dnr 1.2.1-8425/2017 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
07 Bilaga 1 Schablongrundande samt interkommunala barn och elever 2018.pdf (204 kb) 07 Bilaga 10 Prislista IT.pdf (299 kb) 07 Bilaga 11 Plan för upphandling och sammanställning av befintliga entreprenadavtal.pdf (43 kb) 07 Bilaga 12 Plan for internkontroll med väsentlighets- och riskanalys.pdf (824 kb) 07 Bilaga 13 Lokalprojekt med hyreskostnader som faller ut 2018.pdf (132 kb) 07 Bilaga 14 a Ansökan Kompetensutvecklingssatsningen programmering kurs.pdf (291 kb) 07 Bilaga 14 b Ansökan Kompetensutvecklingssatsningen barnskötarutbildning.pdf (284 kb) 07 Bilaga 14 c Ansökan Kompetensutvecklingssatsningen skolmåltider.pdf (282 kb) 07 Bilaga 14 d Ansökan Kompetensutvecklingssatsningen programmering magisterprogram.pdf (297 kb) 07 Bilaga 15 a Ansökan och ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel Källsortering 2018.pdf (231 kb) 07 Bilaga 15 b Ansökan och ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel_källsortering Ku Gy.pdf (1 237 kb) 07 Bilaga 15 c Ansökan och ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel_LED.pdf (719 kb) 07 Bilaga 16 Pågående och planerade digitaliseringsprojekt.pdf (26 kb) 07 Bilaga 17 Organisationsskiss.pdf (532 kb) 07 Bilaga 18 Om samverkan med mera utifrån direktiv i kommunfullmäktiges budget.pdf (251 kb) 07 Bilaga 2 Obligatoriska bilagor UtbN 2018.pdf (80 kb) 07 Bilaga 3 Anslagsenheter 2018.pdf (114 kb) 07 Bilaga 4 Kommunala grund- och gymnasieskolor 2018.pdf (115 kb) 07 Bilaga 5 Ersättningar till skolor 2018.pdf (3 488 kb) 07 Bilaga 6 Regler för resultatenheter.pdf (278 kb) 07 Bilaga 7 Modell för prissättning av tjänster från Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa.pdf (306 kb) 07 Bilaga 8 a Investeringsmedel riktlinjer.pdf (245 kb) 07 Bilaga 8 b Investeringsmedel.pdf (273 kb) 07 Bilaga 9 Prislista serviceförvaltningen.pdf (295 kb)

8 Upphandling av uppdragsutbildning för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare

10 Inriktningsärende om kapacitetsökning och verksamhetsanpassning i Skanskvarnsskolan

11 Hyreshöjning för inhyrning av lokal på Hantverkargatan 2F

12 Ansökan om medgivande att vara huvudman för en internationell skola på grundskolenivå med Europaskolans läroplan

13 Utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden

Svar på skrivelse från Cecilia Brinck (M), Lotta Edholm (L), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD).
Dnr 1.1.3-6920/2017

14 Offentliga rum - förslag på komplettering till framkomlighetsstrategin

15 Tilldelningsbeslut i upphandling av skolmöbler till Anna Whitlocks gymnasium

Dnr 2.4.2-8397/2017 (Omedelbar justering)
Sekretess enligt 19 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen

Handlingarna finns att kvittera ut vid registraturet på Hantverkargatan 2 F.

16 Yttrande till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen i mål M 3266-17

Dnr 1.8.2-8571/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

17 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-8567/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

18 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-8829/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

19 Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt

Dnr 4.2.4-8165/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

20 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

Dnr 4.2.2-5705/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

21 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

Dnr 4.2.2-8390/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 24 november 2017

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 27 november och 5 december 2017

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Verksamhetsplan 2018 för utbildningsnämnden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
07 Bilaga 1 Schablongrundande samt interkommunala barn och elever 2018.pdf (204 kb) 07 Bilaga 10 Prislista IT.pdf (299 kb) 07 Bilaga 11 Plan för upphandling och sammanställning av befintliga entreprenadavtal.pdf (43 kb) 07 Bilaga 12 Plan for internkontroll med väsentlighets- och riskanalys.pdf (824 kb) 07 Bilaga 13 Lokalprojekt med hyreskostnader som faller ut 2018.pdf (132 kb) 07 Bilaga 14 a Ansökan Kompetensutvecklingssatsningen programmering kurs.pdf (291 kb) 07 Bilaga 14 b Ansökan Kompetensutvecklingssatsningen barnskötarutbildning.pdf (284 kb) 07 Bilaga 14 c Ansökan Kompetensutvecklingssatsningen skolmåltider.pdf (282 kb) 07 Bilaga 14 d Ansökan Kompetensutvecklingssatsningen programmering magisterprogram.pdf (297 kb) 07 Bilaga 15 a Ansökan och ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel Källsortering 2018.pdf (231 kb) 07 Bilaga 15 b Ansökan och ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel_källsortering Ku Gy.pdf (1 237 kb) 07 Bilaga 15 c Ansökan och ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel_LED.pdf (719 kb) 07 Bilaga 16 Pågående och planerade digitaliseringsprojekt.pdf (26 kb) 07 Bilaga 17 Organisationsskiss.pdf (532 kb) 07 Bilaga 18 Om samverkan med mera utifrån direktiv i kommunfullmäktiges budget.pdf (251 kb) 07 Bilaga 2 Obligatoriska bilagor UtbN 2018.pdf (80 kb) 07 Bilaga 3 Anslagsenheter 2018.pdf (114 kb) 07 Bilaga 4 Kommunala grund- och gymnasieskolor 2018.pdf (115 kb) 07 Bilaga 5 Ersättningar till skolor 2018.pdf (3 488 kb) 07 Bilaga 6 Regler för resultatenheter.pdf (278 kb) 07 Bilaga 7 Modell för prissättning av tjänster från Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa.pdf (306 kb) 07 Bilaga 8 a Investeringsmedel riktlinjer.pdf (245 kb) 07 Bilaga 8 b Investeringsmedel.pdf (273 kb) 07 Bilaga 9 Prislista serviceförvaltningen.pdf (295 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20171214.pdf (379 kb)

§8 Upphandling av uppdragsutbildning för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare

§12 Ansökan om medgivande att vara huvudman för en internationell skola på grundskolenivå med Europaskolans läroplan

§15 Beslut publiceras inte på Insyn

§16 Yttrande till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen i mål M 3266-17

§17 Beslut publiceras inte på Insyn

§18 Beslut publiceras inte på Insyn

§19 Beslut publiceras inte på Insyn

§20 Beslut publiceras inte på Insyn

§21 Beslut publiceras inte på Insyn