Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-04-19

Sammanträde 2018-04-19

Datum
Klockan
14:00
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 13 april 2018

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 5 och 10 april 2018

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

7 Anmälan av beslut om Skolval 2018 (Omedelbar justering)

12 Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9

13 Inhyrning av lokal för Lugnets skola i fastigheten Innanhavet 2

14 Medgivande till paviljongetablering på Blackebergsskolan

15 Fyllnadsval till utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

16 Dataskyddsombud för utbildningsnämnden

19 Kränkande behandling i grundskolan

Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr 1/2018
Dnr 1.4.1-779/2018 (Omedelbar justering)

20 Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst

Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr 3/2018
Dnr 1.4.1-781/2018 (Omedelbar justering)

21 Stadens mottagande av nyanlända

Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr 2/2018
Dnr 1.4.1-780/2018 (Omedelbar justering)

22 Reformera stadens målstyrningsmodell

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1859/2017
Dnr 1.6.1-360/2018

23 Strategiskt arbete för höjda kunskapsresultat

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1963/2017
Dnr 1.6.1-361/2018

24 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/228
Dnr 1.6.1-1048/2018

25 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/000069
Dnr 1.6.1-1131/2018 (Omedelbar justering)

26 Strategi för romsk inkludering

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/000070
Dnr 1.6.1-1132/2018 (Omedelbar justering)

27 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019

28 Ett fönster av möjligheter - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)

29 Ändring i reglementen för utbildningsnämnden

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/453
Dnr 1.6.1-2668/2018

30 Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm

Dnr 1.8.1-2052/2018 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

31 Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt

Dnr 4.2.4-8431/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

32 Upphävande av tillfälligt verksamhetsförbud avseende förskolan Pratbubblan

Dnr 3.3.1-330/2018 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 13 april 2018

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 5 april 2018 och 10 april 2018

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§12 Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9

§13 Inhyrning av lokal för Lugnets skola i fastigheten Innanhavet 2

§14 Medgivande till paviljongetablering på Blackebergsskolan

§15 Fyllnadsval till utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§16 Dataskyddsombud för utbildningsnämnden

§20 Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst

§27 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019

§28 Ett fönster av möjligheter - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)

§29 Ändring i reglementen för utbildningsnämnden

§30 Beslutet publiceras inte på Insyn

§31 Beslutet publiceras inte på Insyn

§32 Beslutet publiceras inte på Insyn