Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-10-19

Sammanträde 2006-10-19

Datum
Klockan
18.00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen.

Sammanträde torsdagen den 19 oktober 2006
i direkt anslutning till den öppna frågestunde Läs mer...n kl 18.00.

1 Val av protokollsjusterare Noteringar:

Förslag till justeringsdatum: 061026

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 21 september 2006

Allmänna ärenden

4 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006 - Källaren blir till replokaler där ingen granne störs

Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061
Dnr 015-075/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006 - Upprustning av ”Hålliformspåret” och stöd till ”NAVs läxhjälp”

Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061
Dnr 015-362/2006
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Individ- och familjeomsorg

Revidering av delegationsförteckning
Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030
Dnr 002-329/2006

7 Avgifter i grundskolan

Princip för uttag av avgifter för aktiviteter i samband med undervisningen i grundskola och obligatorisk särskola
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 403-234/2006
Bordlagd SDN 060921

8 Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Christer Weiger tel: 508 20 200
Dnr 009-333/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Policys för upphandling och konkurrens utsättning

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030
Dnr 012-279/2006

10 Översyn av Stockholms stads uppföljning

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030
Dnr 012-305/2006
Omedelbar justering

11 Så tycker föräldrar och elever om obligatoriska särskolan 2006

Redovisning av utrednings- och statistikkontorets brukarundersökning
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 403-353/2006

12 Alternativ barnomsorg inom stadsdelen

Beredning av skrivelse från (m), (kd) och (fp)
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 402-436/2005

13 Kostnadsfördelning mellan skola och socialtjänst

Beredning av skrivelse från (kd)
Handläggare: Carin Dänsel tel: 508 20 382
Dnr 403-314/2006

14 Tryggt och snyggt 2

Beredning av skrivelse från (m)
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 305-148/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Förbindelseleder mellan Vantörs stadsdelar med säker och mänsklig trafikmiljö

Beredning av skrivelse från (s), (v) och (mp)
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 305-323/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 ”Restaurering av gamla betes- och hagmarker inom Vantör” och ”Sopsortering i centrum-bildningarna” i Vantör, projektansökningar miljömiljarden

Beredning av skrivelser från (s), (v) och (mp)
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 310-046/2005
Dnr 310-045/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av månadsrapport

18 Stadsdelsdirektörens information

20 Inbjudan till kurser och konferenser

21 Anmälningsärenden

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
B. Tjänstemannabeslut enligt delegation.
C. Protokoll från förvaltningsgrupp den 12 oktober
D. Protokoll från §§ 11 och19 MBL den 12 oktober 2006.
E. Protokoll från Vantörs pensionärsråd den 22 augusti och den 27 september 2006.
F. Protokoll från Vantörs handikappråd den 21 augusti 2006.

Dnr 002-008/2006
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet
Se pärm
Dukas
Dukas
Utsänt
Utsänt

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2006-10-03 2006-10-12

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

Handläggare: Maria Andersson tel: 508 20 135

24 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 c föräldrabalken

Handläggare: LouiseDanielsen tel: 508 20 116Förhinder anmäls till nämndsekreteraren
Birger.Nicander@vantor.stockholm.se
Tele 08-50820030
Mobil 070-4720030
Fax 08-50820214
Mötesinformation

Datum för justering: 2006-10-26

Birger Nicander
nämndsekreterare

Magnus Dannqvist (s)
justerande

Henrik G Ehrenberg (kd)
justerande

Ledamöter
Magnus Dannqvist (s), ordförande
Cecilia Andersson (s)
Lars-Göran Carlsson (s)
Sonja Mogert (s)
Per Sundgren (v)
Åsa Öckerman (mp)
Henrik Ehrenberg (kd), vice ordförande
Marie Ljungberg Schött (m)
Lars Svärd (m)
Lena Kling (fp)
Lillemor Tholander (fp)

Tjänstgörande ersättare
Per-Åke Pettersson (s)
Linda Hillner (m)

Ersättare
Lillemor Forslund (s)
Sunthorn Vongnongvar (s)
Patrik Slimane (mp)
Annika Davidsson (m)
Patrik Wallnäs (m)
Michael Hultman (fp)

I tjänsten
Monika Viklander, stadsdelsdirektör
Birger Nicander, nämndsekreterare
Margaretha Selin, avdelningschef, §§ 206-226
Anders Lindström, avdelningschef, §§ 206-226
Göran Sjödin, avdelningschef, §§ 206-226
Patrik Ståhl, utredare, §§ 206-226
Carin Dänsel, utredare, §§ 206-226
Monika Lindh, utredare, §§ 206-226
Ingeli Schneider, registrator, §§ 206-226

Ej närvarande:
Raymond Staedel (s), anmält förhinder
Niklas Kristoffersson (m), anmält förhinder
Solveig Ott (s), anmält förhinder
Rose-Marie Carlsten Lundmark (v), anmält förhinder
Rana Khosravi (s), anmält förhinder
Per Johansson (fp), anmält förhinder
David Lindberg (kd)

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 206-226.

§206 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordföranden Henrik G Ehrenberg (kd) justera dagens protokoll.

§207 Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen efter det att ärendena ”Individ och familjeomsorg, revidering av delegationsförteckning” och ”Kurser och konferenser” utgår.

§208 Anmälan av justerat protokoll

Anmäler att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 21 september 2006 justerats.

§209 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006 - Källaren blir till replokaler där ingen granne störs

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att bordlägga Stadsdels- förnyelseärendet ” Källaren blir till replokaler, där ingen granne störs”.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Ett par av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdels förnyelsen är föreningsliv och kultur samt trivsel och trygghet. Studio 124:s söker nu 600 tkr för projekt ”Källaren blir till replokaler, där ingen granne störs”.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef den 28 september 2006 med diarienummer 015-075/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl

(fp) yrkar bordläggning.

§210 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006 - Upprustning av ”Hålliformspåret” och stöd till ”NAVs läxhjälp”

Beslut

  1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar bordlägga den del av ärendet som behandlar ”Hålliformspåret”.

  2. Vantörs stadsdelsnämnd tilldelar 10 tkr kronor till Nätverk Afrikaner i Vantör NAV, för genomförande av läxhjälp i Rågsveds Folkets Hus enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 28 september 2006.

  3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Några av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är trivsel och trygghet samt föreningsliv. Inom dessa målområden föreslår förvaltningen i detta ärende två insatser kallat ”Upprustning av Hålliformspåret” och ”stöd till NAV:s läxhjälp till nya redskap och genomför en slyröjning. Kostnaderna för de båda insatserna beräknas till totalt 28 tkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Katarina Lincoln, vikarierande avdelningschef daterat den 28 september 2006 med diarienummer 015-362/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och omedelbar justering.

Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl

(fp) yrkar bordläggning i den del av ärendet som behandlar ”Hålliformspåret”.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman

(mp) yrkar bifall till Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m)

och Lena Kling m fl (fp) yrkande om bordläggning i den del av ärendet som

behandlar ”Hålliformspåret”.

Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl

(fp) yrkar bifall förvaltningen förslag i den del av ärendet som behandlar stöd till

NAVs läxhjälp.

§211 Stadsdelsförnyelse i Vantör 2006 - Ökad trygghet genom förstärkning av belysning vid mörka och otrygga platser

Beslut

  1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att avsätta 0,71 mnkr till projektet ”Ökad trygghet genom förstärkning av belysning vid mörka och otrygga platser”, bilaga 1, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2006.

  2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att genomförandet av projektet ”Ökad trygghet genom förstärkning av belysning vid mörka och otrygga platser” ska ske i överrensstämmelse med den nya majoritetens plattform.

  3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Några av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är trivsel och trygghet. Inom detta område föreslår förvaltningen i detta ärende en insats kallad ”Ökad trygghet genom förstärkning av belysning vid mörka och otrygga platser”. Kostnaderna för insatsen beräknas till totalt 1,43 mnkr varav stadsdelsnämnden står för 0,71 mnkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 19 oktober 2006 med diarienummer 015-396/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och omedelbar justering.

Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg att genomförandet av projektet ”Ökad trygghet genom förstärkning av belysning vid mörka och otrygga platser” ska ske i överrensstämmelse med den nya majoritetens plattform.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) deltar ej i beslut om Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) tilläggsyrkande.

§212 Avgifter i grundskolan

Princip för uttag av avgifter för aktiviteter i samband med undervisningen i skola och obligatorisk särskola

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förslag till ”Princip för uttag av avgifter för aktiviteter i samband med undervisningen i skola och obligatorisk särskola” enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2006.

Ärende

Skollagen medger enstaka inslag av aktiviteter i skolorna som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Förvaltningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden beslutar om att den kostnaden får utgöra ett maximalt belopp om 100 kr per elev och termin. Syftet är att tydliggöra för elever, föräldrar och skolpersonal vilken kostnadsnivå per termin som är acceptabel, sett dels till skolornas egen värdegrund, dels till skollagen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 1 september 2006 med diarienummer 403-234/2006.

Förslag till beslut

Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar avslag till förvaltningen förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) deltar ej i beslut.

Särskilt uttalande

Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Med den nya majoriteten i Stockholm kommer ansvaret för skolorna att flyttas från stadsdelsnämnderna till stadens centrala utbildningsnämnd. Det blir märkligt att Vantör då fastställer en princip lokalt, eftersom ett förhållningssätt i denna fråga torde bli lika för alla kommunala skolor i staden som helhet.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi deltar ej i beslutet med motiveringen att i det fall vi hade deltagit i beslutet hade vi röstat enligt förvaltningens förslag till beslut om införande av maxbelopp.

§213 Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms bibliotek

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att förorda ” Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms bibliotek” och som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänste­utlåtande daterat den 28 september 2006 till stadsledningskontoret.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har för yttrande tagit del av ” Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms bibliotek”. Förvaltningen föreslår nämnden förorda förslaget.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 28 september 2006 med diarienummer 009-333/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v), Åsa Öckerman (mp), Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§214 Policy för upphandling och konkurrensutsättning

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänste­utlåtande daterat den 2 oktober 2006 till stadslednings-kontoret utan eget ställningstagande.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av ”Policys för upphandling och konkurrensutsättning”. Förslaget skiljer sig i grunden från tidigare policys genom att föreslå att policydokumenten separeras från aspekter avseende efterlevnad av lagstiftningen. De senare föreslås läggas till ”Regler för ekonomisk förvaltning” och behandlas i samband med budgetprocessen. Policy för upphandling respektive konkurrensutsättning blir därmed renodlade policydokument med fokus på att staden ska göra goda affärer.

Förvaltningen föreslår att nämnden förordar förslaget, med de reserva­tioner och synpunkter som anges i tjänsteutlåtandet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Katarina Linoln, vikarierande avdelningschef daterat den 2 oktober 2006 med diarienummer 012-279/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v), Åsa Öckerman (mp), Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar att nämnden överlämnar förvaltningens tjänste­utlåtande till stadsledningskontoret utan eget ställningstagande.

§215 Reserverad paragraf, utgår

§216 Översyn av Stockholms stads uppföljning

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

  1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att förorda ”Översyn av Stockholms stads uppföljning” och som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 oktober 2006 till stadsledningskontoret.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av ”Översyn av Stockholms stads uppföljning”. Syftet med översynen är att ge ett förtydligande av former och förutsättningar för uppföljning samt en redovisning av nuvarande uppföljning inom staden. Översynen konstaterar att ett fortsatt utredningsarbete är nödvändigt för att kommunkoncernen ska finna fram till enhetliga former för uppföljning. Förvaltningen föreslår nämnden förorda förslagen till fortsatta utvecklingsområden.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Katarina Lincoln, vikarierande avdelningschef daterat den 3 oktober 2006 med diarienummer 012-305/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och omedelbar justering.

Beslutsgång

Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§217 Så tycker föräldrar och elever om obligatoriska särskolan 2006

Redovisning av utrednings- och statistikkontorets (USK) brukarundersökning.

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning av brukarundersökningen inom särskolan 2006, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2006.

Ärende

Våren 2006 har USK genomfört en brukarundersökning riktad till föräldrar och elever inom den obligatoriska särskolan i Stockholm. Undersökningen ger en nulägesbild av vad föräldrar och elever anser om verksamhetens innehåll och kvalitet. Enligt resultaten för staden är helhetsomdömena om särskolan övervägande positiva. Ungefär var 10:e särskoleförälder är missnöjd och har en negativ helhetsuppfattning om sitt barns skola och hur den fungerar. Förvaltningen anser inte att brukarundersökningen ger en helt rättvisande bild av särskoleverksamheten. Brukarundersökningen kan ändå utgöra ett verktyg för personalen inom särskoleverksamheten i deras förbättrings- och utvecklings-arbete. Förvaltningen föreslår nämnden godkänna redovisningen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 27 september 2006 med diarienummer 403-353/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v), Åsa Öckerman (mp), Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§218 Alternativ barnomsorg inom stadsdelen

Beredning av skrivelse från (m), (kd) och (fp)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen ”Alternativ barnomsorg inom stadsdelen”, enligt tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2006.

Ärende

I skrivelsen ”Alternativ barnomsorg inom stadsdelen” ges förvaltningen i uppdrag att bereda en hemställan till kommunstyrelsen om att bli en pilotstadsdel för möjligheten för föräldrar att bli dagbarnvårdare för enbart egna barn, enligt den s.k. Nacka/ Sollentunamodellen. Förvaltningen anser att nämnden bör avvakta dels den pågående rättsliga prövningen av ovanstående, dels den riks- och stadsövergripande politiska processen i frågan. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner beredningen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 21 september 2006 med diarienummer 402-436/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v), Åsa Öckerman (mp), Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§219 Kostnadsfördelning mellan skola och socialtjänst

Beredning av skrivelse från (kd)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen ” Kostnadsfördelning mellan skola och socialtjänst” enligt tjänsteutlåtande daterat den 20 september 2006.

Ärende

I skrivelsen ” Kostnadsfördelning mellan skola och socialtjänst” befaras att oklarhet om kostnadsansvar kan leda till att enskilda barn riskerar att inte få tillgång till de särskilda stödinsatser som bedömts som nödvändiga för att barnet skall tillgodogöra sig undervisningen. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner beredningen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 20 september 2006 med diarienummer 403-314/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v), Åsa Öckerman (mp), Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§220 Tryggt och snyggt 2

Beredning av skrivelse från (m)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen ” Tryggt och snyggt 2” enligt tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2006.

Samt anför därutöver:

Vi reagerar kraftigt mot den inställning som tycks råda på trafikkontoret. Om det finns risk för vandalisering i ett område så bör det utgöra skäl för att åtgärder i det området särskilt bör prioriteras och inte för att avstå från åtgärder. Självklart måste föreslagna åtgärder utgå från realistiska förutsättningar. Känslig armatur kan förstås inte sättas upp i obevakade tunnlar. Men vi vill kraftfullt instämma i behovet av bättre belysning. Den är viktig inte minst för att värna om kvinnors trygghet kvällstid. Belysning på skolgårdarna kan också medverka till minskad vandalisering.

Ärende

I skrivelsen ” Tryggt och snyggt 2” ges en bild av dagens situation vad gäller klotter och skadegörelse liksom den allvarligare brottsligheten. Man föreslår ett antal åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet. Förvaltningen redogör i detta ärende för polisens uppfattning om brottslighet och trygghet i Vantör samt för förvaltningens arbete med dessa frågor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner beredningen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Katarina Lincoln, vikarierande avdelningschef daterat den 27 september 2006 med diarienummer 305-148/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) tillägg.

§221 Förbindelseleder mellan Vantörs stadsdelar med säker och mänsklig trafikmiljö

Beredning av skrivelse från (s), (v) och (mp)

Beslut

  1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen ” Förbindelseleder mellan Vantörs stadsdelar med säker och mänsklig trafikmiljö” enligt tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2006.

  2. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen ” Förbindelseleder mellan Vantörs stadsdelar med säker och mänsklig trafikmiljö” till marknämnden och trafiknämnden.

Ärende

I skrivelsen ” Förbindelseleder mellan Vantörs stadsdelar med säker och mänsklig trafikmiljö” beskrivs att Vantörs delområden separeras av barriärer i form av vägar och järnvägsspår. Förvaltningen har en fortlöpande dialog med markkontoret i denna fråga och har även analyserat förutsättningarna att överbrygga barriärerna genom investeringar som presenterats i Parkplan för Vantör. Frågan om trafikleders utformning ligger utom förvaltningens ansvarsområde. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner beredningen och överlämnar skrivelsen till marknämnden och trafiknämnden.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Katarina Lincoln, vikarierande avdelningschef daterat den 27 september 2006 med diarienummer 305-323/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§222 ”Restaurering av gamla betes- och hagmarker inom Vantör” och ”Sopsortering i centrumbildningarna” i Vantör, projektansökningar miljömiljarden

Beredning av skrivelse från (s), (v) och (mp)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelserna ”Restaurering av gamla betes- och hagmarker inom Vantör” och ”Sopsortering i centrumbildningarna” i Vantör” enligt tjänsteutlåtande daterat den 2 oktober 2006.

Ärende

I skrivelsen ” Förbindelseleder mellan Vantörs stadsdelar med säker och mänsklig trafikmiljö” beskrivs att Vantörs delområden separeras av barriärer i form av vägar och järnvägsspår. Förvaltningen har en fortlöpande dialog med markkontoret i denna fråga och har även analyserat förutsättningarna att överbrygga barriärerna genom investeringar som presenterats i Parkplan för Vantör. Frågan om trafikleders utformning ligger utom förvaltningens ansvarsområde. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner beredningen och överlämnar skrivelsen till marknämnden och trafiknämnden.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Katarina Lincoln, vikarierande avdelningschef daterat den 2 oktober 2006 med diarienummer 310-045/2006 och 310-046/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v), Åsa Öckerman (mp), Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§223 Anmälan av månadsrapport

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av månadsrapport för september enligt tjänsteutlåtande daterat den 16 oktober 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Ewa Wettermark, ekonomichef daterat den 16 oktober 2006 med diarienummer 002-012/2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av månadsrapporten.

§224 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören informerar:

- Rågens förskola har tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

- Statistik och resultatredovisning från arbetsforum sydost.

- Jan Karlsson, Kräpplaspåret har gått bort. Stadsdelsnämnden hedrar hans minne genom att överlämna en krans.

§225 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Slå inte samman Vantör och Enskede-Årsta ! (s), (v) och (mp). Diarenummer 012-406/2006.

- Användningen av barnchecklistan (kd). Diarienummer 012-346/2006.

§226 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälnings- ärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/06.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från förvaltningsgrupp den 12 oktober 2006.

Protokoll från §§ 11och 19 MBL den 17 oktober 2006.

Protokoll från skyddskommittén den 14 september 2006.

Protokoll från Vantör pensionärsråd den 19 september 2006.

Protokoll från Vantörs handikappråd den 21 augusti 2006.

Protokoll från Vantörs handikappråd den 18 september 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§227 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 3 och den 12 oktober 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§228 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen kap 7 § 4.

§229 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10c föräldrabalken

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen kap 7 § 4.