Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2019-08-29

Sammanträde 2019-08-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Kvalitetsenhetens granskning av Trollängens vård- och omsorgsboende

Dnr 2019/ÄON 0098 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Granskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trollängen vård- och omsorgsboende drivs av Förenade Care AB på uppdrag av kommunen.

Tyresö kommuns kvalitetsenhet har genomfört en granskning av boendet. Syftet med granskningen är att beskriva verksamhetens kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Sammanfattningsvis visade granskningen en verksamhet med övervägande god kvalitet. Utvecklingsområden är den löpande sociala dokumentationen och uppföljningen av arbetet med ständiga förbättringar. I granskningen uppmärksammas stora brister i utemiljön och att möblerna i gemensamhetsutrymmen behöver bytas ut.

I samband med att granskningen redovisas kommer verksamhetschef för Trollängens vård- och omsorgsboende berätta om verksamhetens kvalitetsarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-19 Kvalitetsenhetens granskning av Trollängen vård- och omsorgsboende.pdf
Granskningsrapport Trollängen vård- och omsorgsboende 2019.pdf

2 Nämndspecifik utbildning äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller på förvaltningen för liv & hälsa delger nämnden kunskap om skyldigheten att anmäla missförhållanden enligt Lex Sarah.

3 Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/ÄON 0085 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2020-2032.

Beskrivning av ärendet
I januari beslutade kommunstyrelsen om en lokalförsörjningsplan 2019-2031 för kommunen. När det gäller äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden fick kommunens strategiska lokalgrupp i uppdrag att i samverkan med förvaltning och nämnd
a) arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum inklusive utreda möjligheterna att renovera delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende till godkänd och modern standard,
b) reservera tomt för att tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i slutet av planperioden,
c) reservera tomter för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning vart tredje år från och med 2023.

Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Underlaget kommer vara en del i den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen. Behovsprognosen har ett tioårsperspektiv och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-07 Lokalbehovsanalys för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf

4 Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård

Dnr 2019/ÄON 0097 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård antas.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 2 januari 2019 att de styrdokument som fastslagits av tidigare socialnämnd och som berör äldre- och omsorgsnämndens ansvar och uppgifter, ska gälla tillsvidare i tillämpliga delar. Styrdokumenten ska ha antagits av äldre- och omsorgsnämnden senast den 31 december 2019.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tagit fram nya riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-09 Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.pdf
Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård ÄON.pdf
Bilaga Riktlinje 8. Riktlinje Medicintekniska produkter.pdf

5 Ansvarsområden för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Tyresö kommun

Dnr 2019/ÄON 0099 014

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska verka enligt hälso- och sjukvårdslagen, hälso- och sjukvårdsförordningen och patientsäkerhetsförordningen inom de verksamhetsområden där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar som huvudman.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att se över MAS ansvarsområden.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdslagen fastställer att det ska finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen. MAS ska verka inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer och har ansvar för att den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för är en god och säker vård.

Uppdraget för Tyresö kommuns MAS består i nuläget av att garantera en god och säker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen, hälso- och sjukvårdsförordningen och patientsäkerhetsförordningen i såväl kommunalt som privat drivna verksamheter.

Med tanke på den nya organisationsstrukturen och det utökade antalet verksamheter, finns det anledning att se över MAS ansvarsområden framöver.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-09 Ansvarsområden för MAS i Tyresö kommun.pdf

6 Svar på rekommendation om att anta överenskommelser inom den kommunala hälso- och sjukvården avseende kostnadsansvar för hjälpmedel samt sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre

Dnr 2019/ÄON 0072 012

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Hjälpmedelsöverenskommelsen om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län antas.
2. Den reviderade överenskommelsen Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län att anta en ny överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan regionen och kommunerna. Kommunerna och regionen rekommenderas också att anta en reviderad överenskommelse om vård och omsorg för äldre.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att rekommendationerna ska antas, och bedömer att de mycket ringa kostnader som antagandet innebär inryms i äldre- och omsorgsnämndens budget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-09 Svar på rekommendation om överenskommelse kostnadsansvar för hjälpmedel & överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg för äldre.pdf
Överenskommelse fördelning kostnadsansvar hjälpmedel Region Stockholm och kommunerna.pdf

7 Svar på motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten

Dnr 2019/ÄON 0096 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten. Motionärerna betonar bland annat att inköp via internet dels underlättar för personal som slipper bära tunga matkassar, och att inköp via internet kan bidra till en effektivisering av tiden hos den enskilde.
Mot den bakgrunden föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt äldre- och omsorgsnämnden att insamla, ta del av samt utvärdera den samlade erfarenhet som finns runt e-inköp av dagligvaror, och att införa inköp av dagligvaror via internet inom hemtjänstens verksamhetsområde.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut.
Förvaltningen för liv och hälsa har lämnat ett utlåtande i frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-09 Svar på motion om inköp av dagligvaror via internet inom hemtjänsten.pdf
Motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemjtänstverksamheten (SD).pdf

8 Redovisning av pågående uppdrag och motioner

Dnr 2019/ÄON 0017 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder. Sammanställning av pågående ärenden ska redovisas två gånger per år, i januari och i augusti.

Äldre- och omsorgsnämnden har för närvarande en pågående motion.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående uppdrag och motioner ÄON augusti.pdf
Uppdragslista augusti ÄON.pdf

9 Dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/ÄON 0018 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Jonny Knutas, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 1 oktober 2019 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har anställt en informationssäkerhetssamordnare, Jonny Knutas, som föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2019/ÄON 0052 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 30 juni 2019 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-05 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS.pdf
Ej verkställda beslut LSS per 30 juni 2019 ÄON 2019.pdf
Ej verkställda beslut SoL per 31 mars 2019 ÄON.pdf

11 Ekonomisk uppföljning per juli 2019

Dnr 2019/ÄON 0028 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per juli avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-06 Ekonomisk uppföljning juli 2019.pdf
Ekonomisk uppföljning för Äldre -och omsorgssektorn per juli 2019.pdf

12 Information från sektorchef äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

13 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut om stöd till idéburna organisationer 2019.pdf
Rekvisition av statsbidrag för 2019 för förstärkning av äldreomsorgen undertecknad.pdf

14 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0081

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 57 Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-06-13 )
- Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 52 Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2019 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-06-13 )

15 Anmälningar/meddelanden ÄON augusti 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för juli-augusti listas i bifogad rapport.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden.pdf
Boendeplatser, köpta och egen regi.pdf
Återkoppling till kommuner ang. rekommendation om finansiering av samlad kunskapsstyrning inom soc.pdf

§1061 Kvalitetsenhetens granskning av Trollängens vård- och omsorgsboende

Dnr 2019/ÄON 0098 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Granskningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Trollängen vård- och omsorgsboende drivs av Förenade Care AB på uppdrag
av kommunen.  

Tyresö kommuns kvalitetsenhet har genomfört en granskning av boendet.
Syftet med granskningen är att beskriva verksamhetens  kvalitet ur ett
medborgarperspektiv.

Sammanfattningsvis visade granskningen en verksamhet med övervägande god
kvalitet. Utvecklingsområden är den löpande sociala dokumentationen och
uppföljningen av arbetet med ständiga förbättringar. I granskningen
uppmärksammas stora brister i utemiljön och att möblerna i
gemensamhetsutrymmen behöver bytas ut.

I samband med att granskningen redovisas kommer verksamhetschef för
Trollängens vård- och omsorgsboende berätta om verksamhetens
kvalitetsarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-19 Kvalitetsenhetens granskning av Trollängen vård -
och omsorgsboende.pdf
Granskningsrapport Trollängen vård- och omsorgsboende 2019.pdf

§1062 Nämndspecifik utbildning äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller på förvaltningen för liv & hälsa delger nämnden kunskap om
skyldigheten att anmäla missförhållanden enligt Lex Sarah.

§1063 Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/ÄON 0085 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till
strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2020-2032.

Särskilt yttrande
Peter Frejj (M), Anna Steele (C) och Anna Lund (KD) lämnar särskilt yttrande
(bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
I januari beslutade kommunstyrelsen om en lokalförsörjningsplan 2019 -2031 för
kommunen. När det gäller äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden fick
kommunens strategiska lokalgrupp i uppdrag att i samverkan med förvaltning
och nämnd
a) arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum
inklusive utreda möjligheterna att renovera delar av Björkbackens vård - och
omsorgsboende till godkänd och modern standard, 
b) reservera tomt för att tillskapa ett nytt vård - och omsorgsboende för äldre i
slutet av planperioden,
c) reservera tomter för ett nytt gruppboende för personer med
funktionsnedsättning vart tredje år från och med 2023.
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom
äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Underlaget kommer vara
en del i den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen. Behovsprognosen
har ett tioårsperspektiv och utgör underlag för planering när det gäller att möta
framtidens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-07 Lokalbehovsanalys för omsorgen om äldre & pers.
med funktionsnedsättn.pdf

§1064 Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård

Dnr 2019/ÄON 0097 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård antas.
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 2 januari 2019
att de styrdokument som fastslagits av tidigare socialnämnd och som berör
äldre- och omsorgsnämndens ansvar och uppgifter, ska gälla tillsvidare i
tillämpliga delar. Styrdokumenten ska ha antagits av äldre- och
omsorgsnämnden senast den 31 december 2019. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tagit  fram förslag till nya riktlinjer
för kommunal hälso- och sjukvård.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-09 Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.pdf
Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård ÄON.pdf
Bilaga Riktlinje 8. Riktlinje Medicintekniska produkter.pdf

§1065 Ansvarsområden för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Tyresö kommun

Dnr 2019/ÄON 0099 014

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska verka enligt hälso- och
sjukvårdslagen, hälso- och sjukvårdsförordningen och
patientsäkerhetsförordningen inom de verksamhetsområden där kommunen har
hälso- och sjukvårdsansvar som huvudman.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att se över MAS ansvarsområden.
 
Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdslagen fastställer att det ska finnas en medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) i kommunen.

MAS ska verka inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer och
har ansvar för att den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för är en
god och säker vård. 

Uppdraget för Tyresö kommuns MAS består i nuläget av att garantera en god
och säker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen, hälso- och
sjukvårdsförordningen och patientsäkerhetsförordningen i såväl kommunalt
som privat drivna verksamheter.

Med tanke på den nya organisationsstrukturen och det  utökade antalet
verksamheter, finns det anledning att se över MAS ansvarsområden framöver.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-09 Ansvarsområden för MAS i Tyresö kommun.pdf

§1066 Svar på rekommendation om att anta överenskommelser inom den kommunala hälso- och sjukvården avseende kostnadsansvar för hjälpmedel samt sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre

Dnr 2019/ÄON 0072 012

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Hjälpmedelsöverenskommelsen om fördelning av kostnadsansvar för
hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län  antas.
2. Den reviderade överenskommelsen Sammanhållen överenskommelse om
vård och omsorg för äldre antas.
 
Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i
Stockholms län att anta en ny överenskommelse om för delning av
kostnadsansvar för hjälpmedel mellan regionen och kommunerna.
Kommunerna och regionen rekommenderas också att anta en reviderad
överenskommelse om vård och omsorg för äldre. 

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att rekommendationerna ska ant as, och
bedömer att de mycket ringa kostnader som antagandet innebär inryms i äldre -
och omsorgsnämndens budget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-09 Svar på rek. om överenskommelse kostnadsansvar
för hjälpmedel & överenskommelse om vård och omsorg för äldre.pdf
Överenskommelse fördelning kostnadsansvar hjälpmedel Region Stockholm
och kommunerna.pdf

§1067 Svar på motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten

Dnr 2019/ÄON 0096 001
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande
Peter Frejj (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion
till kommunfullmäktige om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten. Motionärerna betonar bland annat att inköp via
internet dels underlättar för personal som slipper bära tunga matkassar, och att
inköp via internet kan bidra till en effektivisering av tiden hos den enskilde.
Mot den bakgrunden föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ger i
uppdrag åt äldre- och omsorgsnämnden att insamla, ta del av samt utvärdera
den samlade erfarenhet som finns runt e-inköp av dagligvaror, och att införa
inköp av dagligvaror via internet inom hemtjänstens verksamhetsområde. 
Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut. 
Förvaltningen för liv och hälsa har lämnat ett utlåtande i frågan och föreslår att
motionen ska anses besvarad.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-09 Svar på motion om inköp av dagligvaror via
internet inom hemtjänsten.pdf
Motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten (SD).pdf

§1068 Redovisning av pågående uppdrag och motioner

Dnr 2019/ÄON 0017 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska
redovisas i samtliga nämnder. Sammanställning av  pågående ärenden ska
redovisas två gånger per år, i januari och i augusti.
Äldre- och omsorgsnämnden har för närvarande en pågående motion. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående uppdrag och motioner ÄON
augusti.pdf
Uppdragslista augusti ÄON.pdf

§1069 Dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/ÄON 0018 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Jonny Knutas, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud
för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. 
2. Uppdraget gäller från och med den 1 oktober 2019 och ersätter nuvarande
uppdrag som dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl.
 
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs
att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka
att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har anställt en
informationssäkerhetssamordnare, Jonny Knutas, som föreslås bli
dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.pdf

§1070 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2019/ÄON 0052 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 30 juni 2019 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-05 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och
LSS.pdf
Ej verkställda beslut LSS per 30 juni 2019 ÄON 2019.pdf 
Ej verkställda beslut SoL per 31 mars 2019 ÄON.pdf

§1071 Ekonomisk uppföljning per juli 2019

Dnr 2019/ÄON 0028 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Anna Lund (KD) lämnar särskilt yttrande
(bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per juli avseende äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet
som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-06 Ekonomisk uppföljning juli 2019.pdf
Ekonomisk uppföljning för Äldre -och omsorgssektorn juli-19.pdf

§1072 Information från sektorchef äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande
verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

§1073 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut om stöd till idéburna organisationer 2019.pdf
Rekvisition av statsbidrag för 2019 för förstärkning av äldreomsorgen
undertecknad.pdf

§1074 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0081

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden. 
 - Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 57 Kommunplan 2020-2022 med budget
för 2020, finns på insyn: 
(https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-06-13 )
 - Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 52 Delårsrapport för Tyresö kommun per
april 2019, finns på insyn: 
(https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-06-13 )

§1075 Anmälningar/meddelanden ÄON augusti 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för juli -augusti listas i bifogad
rapport.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden.pdf
Boendeplatser, köpta och egen regi.pdf
Återkoppling till kommuner ang. rekommendation om finansiering av samlad
kunskapsstyrning inom soc.pdf