Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2019-11-27

Sammanträde 2019-11-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Kvalitetsenhetens granskning av Krusmyntans vård- och omsorgsboende

Dnr 2019/ÄON 0130 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre - och
omsorgsnämnden i mars.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö kommun har, i enighet med kommunstyrelsens
granskningsplan för kommunal och privat verksamhet, genomfört en granskning av
Krusmyntan vård- och omsorgsboende, som drivs av Vardaga på uppdrag av
kommunen. Granskningen genomfördes 14 augusti till 20 september 2019.

Syftet med kvalitetenhetens granskningar är att beskriva kvaliteten i socialtjänstens
verksamhet ur ett medborgarperspektiv. Med medborgare menas den eller de
personer som är direkt berörda av den granskade verksamheten. Resultatet av
granskningen återkopplas både muntligt och skriftligt till verksamheten. Den färdiga
rapporten kommer att publiceras på Tyresös hemsida.

Granskningen av Krusmyntan vård- och omsorgsboende visade på ett flertal
utvecklingsområden:

• Introduktionen av timvikarier som ska arbeta natt behöver förbättras.
• Verksamheten behöver följa nattbemanningen så att den är anpassad till
behovet.
• Verksamheten behöver analysera och se över hur de arbetar med sociala
aktiviteter.
• Personalen har inte lika stor möjlighet att vara delaktiga i verksamhetens
kvalitetsarbete när de inte längre deltar i alla arbetsplatsträffar.

Granskningen visade även att verksamheten brister i brandskyddsarbetet och
gällande brandrutiner behöver implementeras. De granskande
genomförandeplanerna höll dock god kvalitet och de boendes behov av nattinsatser
var beskrivna.

Förvaltningens synpunkter
Granskningen visade att Krusmyntan vård- och omsorgsboende behöver
utveckla sin verksamhet inom ett flertal områden samt vidta åtgärder för att
uppfylla kraven om gällande brandrutiner.

Åtgärder
Förvaltningen kommer med anledning av identifierad brist och utvecklingsbehov att
begära in:
• En bekräftelse om att gällande brandrutiner har implementerats. Kopia på
rutinerna ska skickas till förvaltningen.
• En åtgärdsplan där verksamheten redogör för hur de ska utveckla identifierade
utvecklingsområden.

Detta ska återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 5 mars 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-18 Kvalitetsenhetens granskning av Krusmyntan vård- och
omsorgsboende.pdf
Granskningsrapport Krusmyntan 20119.pdf

2 Nämndspecifik utbildning

Dnr 2019/ÄON 0132 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Presentation av de nya enhetscheferna i verksamheten.

3 Avveckling av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn

Dnr 2019/ÄON 0143 012

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Avvecklingen av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn godkänns.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att utveckla andra metoder och arbetssätt för att
tillgodose behovet av kunskap för förvaltningens utvecklingsarbete.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att i styrgruppen besluta om tidpunkt för
avvecklingen.

Beskrivning av ärendet
Forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn startades 1997. Den finansieras
gemensamt av socialnämnder (eller motsvarande) i tio kommuner, däribland Tyresö
kommun. FoU Södertörn leds av en styrgrupp bestående av socialchefer eller
motsvarande, från varje kommun som är med och finansierar verksamheten. FoU
Södertörns uppdrag är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning,
utvärdering och utbildning.

Styrgruppen har låtit en extern konsult göra en översyn av FoU Södertörn.
Översynen visar på att FoU Södertörn de senaste fem åren inte har gett tillräckliga
resultat som motiverar äldre- och omsorgsnämndens fortsatta medfinansiering.
Förvaltningen ser att tillgången till forskning inom socialt arbete snabbare och
enklare kan tillgodoses på andra sätt.

Förvaltningens bedömning är att förutsättningarna har förändrats sedan FoU
Södertörn startade för 22 år sedan, vilket innebär att konceptet inte längre håller
och inte svarar mot nämndens framtida behov. På grundval av det som framkommit
i översynen ser förvaltningen inte att det är motiverat att äldre - och
omsorgsnämnden i Tyresö kommun ska fortsätta att bedriva forskning och
utveckling i den form som det har varit. Denna slutsats delas av samtliga
medlemmar i styrgruppen. Därför föreslås en avveckling av FoU Södertörn.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att välja och utveckla andra metoder och
arbetssätt för att tillgodose behovet av kunskap för förvaltningens
utvecklingsarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Avveckling av forsknings- och utvecklingsenheten FoU
Södertörn.pdf
Utredning FoU Södertörn 2019-10-09.pdf

4 Riktlinjer social dokumentation

Dnr 2019/ÄON 0127 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre
och personer med funktionsnedsättning antas.

Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar
äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden gäller till dess att de arbetats om
och antas av äldre- och omsorgsnämnden. Förvaltningen för liv och hälsa har
arbetat fram ett förslag till riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Riktlinjer social dokumentation.pdf
Riktlinjer social dokumentation utförare ÄO FO 2019.pdf

5 Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt Lex Sarah

Dnr 2019/ÄON 0142 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah antas.

Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar
äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden gäller till dess att de arbetats om
och antas av äldre- och omsorgsnämnden. Förvaltningen för liv och hälsa har
arbetat fram ett förslag till riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt
lex Sarah.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Riktlinjer enligt lex Sarah.pdf
Riktlinjer lex Sarah ÄON giltiga från 2020-01.pdf
Blankett utredning lex Sarah ÄON.pdf
Blankett rapport lex Sarah.pdf

6 Omstrukturering av det kommunala boendestödet i Tyresö kommun

Dnr 2019/ÄON 0129 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sedan valfrihetssystem enligt lag (2008:926) om valfrihetssystem (LOV) infördes
för boendestödet 2016 har den kommunala utföraren av boendestöd uppvisat ett
ekonomiskt underskott varje månad. Förvaltningen för liv och hälsa har av
förvaltningschefen fått i uppdrag att undersöka möjliga organisationsformer för det
kommunala boendestödet i Tyresö kommun.

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 oktober 2019
redovisas förslag på omstrukturering av boendet Hästskon och boendestödet som
drivs i kommunal regi. Förvaltningen har gjort bedömningen att tillskapande av en
boendekedja samt träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning bör
prioriteras. Samtidigt bör boendestödet i kommunal regi upphöra som utförare av
valfrihetssystemet.

Förändringen påverkar tre brukare inom äldre- och omsorgsnämndens
ansvarsområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om omstrukturering av boendestödet i kommunal regi
inom arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

7 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ÄON 0028 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per oktober avseende äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet
som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Ekonomisk uppföljning oktober 2019.pdf
Ekonomisk uppföljning för Äldre -och omsorgssektorn oktober 2019.pdf

8 Sektorchefens rapport

Dnr 2018/ÄON 0019 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande
verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens
delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.pdf

10 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0081

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.

- Kommunstyrelsen 2019-11-12 ärende 3 Beslut om Björkbackens äldrecentrum,
finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12)
- Kommunstyrelsen 2019-11-21 ärende 6 Komplettering och justering av
kommunplan 2020-2022 med budget för 2020, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12)
- Kommunstyrelsen 2019-11-21 ärende 12 Regional överenskommelse om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12)
- Kommunstyrelsen 2019-11-21 ärende 18 Strategidagar 2020, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12)

11 Anmälningar/meddelanden 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för november listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning ÄON november.pdf
Antal platser köpta och egen regi.pdf
Till socialnämnderna angående FoU Södertörns befarade nedläggning.pdf
Brev från SKL gällande brukarundersökningar.pdf
Kompletterande information om rekommendationen att anta överenskommelsen om
hjälpmedel_2019-09-27.pdf

§1087 Kvalitetsenhetens granskning av Krusmyntans vård- och omsorgsboende

Dnr 2019/ÄON 0130 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre - och omsorgsnämnden i mars.
3. Åtgärder gällande bristerna i brandskyddet ska återrapporteras till kommande nämnd den 18 december.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö kommun har, i enighet med kommunstyrelsens
granskningsplan för kommunal och privat verksamhet, genomfört en granskning av Krusmyntan vård- och omsorgsboende, som drivs av Vardaga på uppdrag av kommunen. Granskningen genomfördes 14 augusti till 20 september 2019.

Syftet med kvalitetenhetens granskningar är att beskriva kvaliteten i socialtjänstens verksamhet ur ett medborgarperspektiv. Med medborgare menas den eller de personer som är direkt berörda av den granskade verksamheten. Resultatet av granskningen återkopplas både muntligt och skriftligt till verksamheten. Den färdiga rapporten kommer att publiceras på Tyresös hemsida.

Granskningen av Krusmyntan vård- och omsorgsboende visade på ett flertal
utvecklingsområden:

• Introduktionen av timvikarier som ska arbeta natt behöver förbättras.
• Verksamheten behöver följa nattbemanningen så att den är anpassad till behovet.
• Verksamheten behöver analysera och se över hur de arbetar med sociala
aktiviteter.
• Personalen har inte lika stor möjlighet att vara delaktiga i verksamhetens
kvalitetsarbete när de inte längre deltar i alla arbetsplatsträffar.

Granskningen visade även att verksamheten brister i brandskyddsarbetet och
gällande brandrutiner behöver implementeras. De granskande genomförandeplanerna höll dock god kvalitet och de boendes behov av
nattinsatser var beskrivna.

Förvaltningens synpunkter
Granskningen visade att Krusmyntan vård- och omsorgsboende behöver
utveckla sin verksamhet inom ett flertal områden samt vidta åtgärder för att
uppfylla kraven om gällande brandrutiner.

Åtgärder
Förvaltningen kommer med anledning av identifierad brist och utvecklingsbehov att begära in:
• En bekräftelse om att gällande brandrutiner har implementerats. Kopia på rutinerna ska skickas till förvaltningen.
• En åtgärdsplan där verksamheten redogör för hur de ska utveckla identifierade utvecklingsområden.

Detta ska återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 5 mars  2020.

Yrkande
Susann Ronström (S) tilläggsyrkar med stöd av övriga nämnden till beslutspunkten gällande att åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till
äldre- och omsorgsnämnden i mars, att åtgärder gällande bristerna i brandskyddet ska återrapporteras till nämnden p å kommande nämnd den 18
december.

Beslutsgång
Ordföranden Tony Thorén ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Susann Ronströms (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-18 Kvalitetsenhetens granskning av Krusmyntan vård- och omsorgsboende.pdf
Granskningsrapport Krusmyntan 20119.pdf

§1088 Nämndspecifik utbildning

Dnr 2019/ÄON 0132 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Presentation av de nya enhetscheferna i verksamheten.

§1089 Träffpunkt för äldre

Dnr 2019/ÄON 0180 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Träffpunkt för äldre i centrumnära läge öppnas med den verksamhetsinriktning som anges i tjänsteskrivelsen, under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om lokal för träffpunkten.

Reservation
Peter Frejj (M) och Anna Steele (C) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Uppdraget att inrätta en centrumnära träffpunkt för äldre är formulerat i äldre och omsorgsnämndens nämndplan för 2020 som antogs den 23 oktober 2019, § 1078. Äldre- och omsorgsnämnden har i sin lokalbehovsprognos lyft behovet av lokal för detta ändamål. I kommunplanen för 2020 -2032 anges öppnande av
träffpunkter för äldre som satsning för att bryta äldres ensamhet och ge förutsättningar till ett rikare socialt liv.

I 3 kap 6 § socialtjänstlagen (SoL) framgår att kommunen genom hemtjänst,
dagverksamheter eller annan liknande social tjänst bör underlätta för den
enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. Enligt 5 kap 4 § SoL ska
kommunen verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i
gemenskap med andra.

Syftet med en träffpunkt är att ge stimulans, aktivitet och social samvaro. Syftet är också att bryta passivitet, ensamhet och isolering genom att erbjuda ett
meningsfullt innehåll i vardagen. För anhöriga kan den enskildes vistelse på
träffpunkt innebära avlastning. Inrättande av träffpunkter för äldre kan motverka utanförskap och bidra till att skapa trygghet och social delaktighet som i sin tur har positiva effekter på äldres välbefinnande, hälsa och livskvalitet.

En träffpunkt är en öppen verksamhet och riktar sig till alla kommuninvånare över 65 år och behöver således inte föregås av någon biståndsbedömning.

På en träffpunkt ska det bland annat finnas möjlighet att utföra fysiska aktiviteter och att inta lättare förtäring eller enklare måltid under gemensamma former. Det är viktigt att lokalen är lättillgänglig och anpassad för personer med funktionsvariationer. En lokal i centrumnära läge med tillgång till goda kommunikationer är därför att eftersträva.

Beslut om lokal för träffpunkt för äldre planeras beslutas i kommunstyrelsen den 3 december 2019.

Yrkande
Peter Frejj (M) och Anna Steele (C) yrkar att ärendet återremitteras till nämnden den 18 december.

Beslutsgång
Ordförande Tony Thorén ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Frejjs (M) och Anna Steeles (C) återremissyrkande och finner att nämnden avslår yrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-25 Träffpunkt för äldre.pdf

§1090 Avveckling av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn

Dnr 2019/ÄON 0143 012

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Avvecklingen av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn godkänns.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att utveckla andra metoder och arbetssätt för att
tillgodose behovet av kunskap för förvaltningens utvecklingsarbete.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att i styrgruppen besluta om tidpunkt för
avvecklingen.

Särskilt yttrande
Tina Rosén (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Tina Rosén (V) hade yrkat avslag till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn startades 1997. Den finansieras gemensamt av socialnämnder (eller motsvarande) i tio kommuner,
däribland Tyresö kommun. FoU Södertörn leds av en styrgrupp bestående av
socialchefer eller motsvarande, från varje kommun som är med och finansierar
verksamheten. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till att utveckla socialt
arbete genom forskning, utvärdering och utbildning.

Styrgruppen har låtit en extern konsult göra en översyn av FoU Södertörn.
Översynen visar på att FoU Södertörn de senaste fem åren inte har gett
tillräckliga resultat som motiverar äldre- och omsorgsnämndens fortsatta
medfinansiering. Förvaltningen ser att tillgången till forskning inom socialt arbete snabbare och enklare kan tillgodoses på andra sätt.

Förvaltningens bedömning är att förutsättningarna har förändrats sedan FoU
Södertörn startade för 22 år sedan, vilket innebär att konceptet inte längre håller
och inte svarar mot nämndens framtida behov. På grundval av det som framkommit i översynen ser förvaltningen inte att det är motiverat att äldre - och omsorgsnämnden i Tyresö kommun ska fortsätta att bedriva forskning och
utveckling i den form som det har varit. Denna slutsats delas av samtliga
medlemmar i styrgruppen. Därför föreslås en avveckling av FoU Södertörn.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att välja och utveckla andra metoder och
arbetssätt för att tillgodose behovet av kunskap för förvaltningens utvecklingsarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Avveckling av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn.pdf
Utredning FoU Södertörn 2019-10-09.pdf

§1091 Riktlinjer social dokumentation

Dnr 2019/ÄON 0127 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning antas.

Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden gäller till dess att de arbetats om och antas av äldre- och omsorgsnämnden. Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Riktlinjer social dokumentation.pdf
Riktlinjer social dokumentation utförare ÄO FO 2019.pdf

§1092 Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt Lex Sarah

Dnr 2019/ÄON 0142 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah antas.

Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden gäller till dess att de arbetats om och antas av äldre- och omsorgsnämnden. Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Riktlinjer enligt lex Sarah.pdf
Riktlinjer lex Sarah ÄON giltiga från 2020-01.pdf
Blankett utredning lex Sarah ÄON.pdf
Blankett rapport lex Sarah.pdf

§1093 Omstrukturering av det kommunala boendestödet i Tyresö kommun

Dnr 2019/ÄON 0129 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sedan valfrihetssystem enligt lag (2008:926) om valfrihetssystem (LOV) infördes för boendestödet 2016 har den kommunala utföraren av boendestöd uppvisat ett ekonomiskt underskott varje månad. Förvaltningen för liv och hälsa har av förvaltningschefen fått i uppdrag att undersöka möjliga organisationsformer för det kommunala boendestödet i Tyresö kommun.

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 oktober 2019
redovisas förslag på omstrukturering av boendet Hästskon och boendestödet som drivs i kommunal regi. Förvaltningen har gjort bedömningen att tillskapande av en boendekedja samt träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning bör prioriteras. Samtidigt bör boendestödet i kommunal regi upphöra som utförare av valfrihetssystemet.

Förändringen påverkar tre brukare inom äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om omstrukturering av boendestödet i kommunal regi inom arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§1094 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ÄON 0028 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per oktober avseende äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Ekonomisk uppföljning oktober 2019.pdf
Ekonomisk uppföljning för Äldre -och omsorgssektorn oktober 2019.pdf

§1095 Sektorchefens rapport

Dnr 2018/ÄON 0019 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

§1096 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.pdf

§1097 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0081

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.

- Kommunstyrelsen 2019-11-12 ärende 3 Beslut om Björkbackens äldrecentrum, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12)
- Kommunstyrelsen 2019-11-21 ärende 6 Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med budget för 2020, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12)
- Kommunstyrelsen 2019-11-21 ärende 12 Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12)
- Kommunstyrelsen 2019-11-21 ärende 18 Strategidagar 2020, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12)

§1098 Anmälningar/meddelanden 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för november listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning ÄON november.pdf
Antal platser köpta och egen regi.pdf
Till socialnämnderna angående FoU Södertörns befarade nedläggning.pdf
Brev från SKL gällande brukarundersökningar.pdf
Kompletterande information om rekommendationen att anta överenskommelsen om hjälpmedel_2019-09-27.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-11-12 § 191.pdf