Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2020-04-29

Sammanträde 2020-04-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef informerar nämnden om Corona läget.

2 Återrapportering - plan för åtgärder i samband med brukarundersökning

Dnr 2019/ÄON 0144

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
På sammanträdet redogör Katarina Elyas, verksamhetschef för Björkbackens vård- och omsorgsboende för åtgärder kring mat- och måltidssituationen på Björkbacken till följd av brukarundersökningarnas resultat.

3 Återrapportering av åtgärder gällande uppföljningsgranskning av mat- och måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden i Tyresö kommun

Dnr 2019/ÄON 0151

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten genomförde under augusti-oktober en uppföljande granskning av den temagranskning som gjordes 2015 av mat och måltider på vård - och omsorgsboenden i Tyresö. Fyra vård- och omsorgsboenden ingick i granskningen 2015. Verksamheten på Ängsgården upphörde under 2018, så den uppföljande granskningen omfattade därför Björkbackens, Trollängens och Krusmyntans vård- och omsorgsboenden. Granskningen visade att mycket positivt utvecklingsarbete har gjorts, men att det fortfarande finns mycket kvar att utveckla inom samtliga boenden. Boendena har redogjort för hur d e har arbetet med att förbättra verksamheten inom de identifierade utvecklingsområdena. Förvaltningen bedömer att de åtgärder som vidtagits bidragit till att utveckla mat- och måltidssituationen inom boendena.

Förvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar återrapporteringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-14 Återrapportering av åtgärder gällande mat- och
måltidssituationen i Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1. Handlingsplan omsorgsmåltider Trollängen.pdf
Bilaga 2. Återkoppling mat och måltider Krusmyntan.pdf
Bilaga 3 Handlingsplan mat och måltider Björkbacken.pdf

4 Återrapportering av kvalitetsenhetens granskning av Krusmyntans vård- och omsorgsboende

Dnr 2020/ÄON 0031 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö kommun genomförde den 14 augusti till 20 september 2019 en granskning av Krusmyntan vård- och omsorgsboende, som drivs av Vardaga på uppdrag av kommunen. Granskningen visade på brister i brandskyddsarbetet. Åtgärder för att komma till rätta med bristen redovisades för äldre- och omsorgsnämnden i december 2019. Granskningen visade även på ett flertal utvecklingsområden. Krusmyntan har redogjort för hur de har arbetet
med att förbättra verksamheten inom de identifierade utvecklingsområdena.
Förvaltningen bedömer att Krusmyntans redovisning visar att de har utvecklat
verksamheten inom de områden som identifierats vid granskningen.

Förvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar återrapporteringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-14 Återrapportering av åtgärder gällande granskning
Krusmyntan.pdf

5 Inriktningsbeslut avseende mat till äldreomsorgen i Tyresö kommun

Dnr 2020/ÄON 0020 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Inriktningen är att inom äldreomsorgen övergå till att servera färdiglagad mat som levereras kyld

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde i november 2019 beslutades att Björkbackens vård- och omsorgsboende ska byggas om. Användningen av Vinkelhuset ska upphöra senast i december 2021 och restaurang Utsikten kommer inte längre leverera mat till Björkbackens vård- och omsorgsboende, dagverksamheten samt matlådor till hemtjänsten.

På grund av ändrade förhållanden behöver nämnden ta ställning till vilken inriktning den framtida matproduktionen inom äldreomsorgen ska ha.

Förvaltningen föreslår att en extern leverantör, företrädesvis skolköket vid Tyresö gymnasium, ska tillaga huvudingrediensen/huvudkomponenten som levereras kyld till vård- och omsorgsboendet och dagverksamheten samt hemtjänsten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-19 Inriktningsbeslut avseende mat till äldreomsorgen i
Tyresö kommun.pdf

6 Alternativa metoder och arbetssätt för att tillgodose behovet av kunskap för utvecklingsarbete inom socialtjänsten

Dnr 2020/ÄON 0041

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn finansieras av socialnämnder i flera kommuner, däribland Tyresö kommun. De senaste fem åren har verksamheten inte gett resultat som motiverar fortsatt medfinansiering. Kommunstyrelsen godkände på sitt sammanträde i december 2019 avvecklingen av forskningsenheten FoU Södertörn. I samband med beslut om avveckling fick kommundirektören i uppdrag att utveckla andra metoder och arbetssätt för att tillgodose behovet av kunskap för utvecklingsarbete.

Förvaltningen har tagit flera initiativ för att tillgodose behovet. Äldre - och omsorgsnämnden medverkar till finansiering till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) av ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-14 Alternativa metoder och arbetssätt för utvecklingsarbete inom socialtjänsten.pdf

7 Redovisning av statsbidrag 2019

Dnr 2020/ÄON 0043 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-19 Återrapportering av statsbidrag inom äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden 2019.pdf
Bilaga ÄON statsbidrag 2019.pdf

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2020/ÄON 0045 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.

Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej
verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett besl ut som berör barn ej kan verkställas.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2020

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 Rapportering av ej verkställda beslut.pdf
Rapport ej verkställda beslut SoL mars 2020.pdf
Rapport ej verkställda beslut LSS mars 2020.pdf

9 Ekonomisk uppföljning 2020

Dnr 2020/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras

Beskrivning av ärendet


Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 Ekonomisk uppföljning mars 2020.pdf
Ekonomisk uppföljning för Äldre -och omsorgsförvaltningen mars 2020.docx

10 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2020 för ÄON.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för habiliteringsersätning.pdf
Delegationsbeslut statsbidrag motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i
vården för demenssjuka.pdf
Ordförandebeslut om tillfälliga delegeringar inom äldreomsorg Tyresö kommun
covid-19.pdf
Ordförandebeslut om tillfälligt uppehåll i verkställighet med anledning av covid - 19.pdf
Delegationsbeslut om polisanmälan angående misstänkt brott begånget i tjänsten.pdf

12 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0184 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §36 Kommundirektörens rapport 31 mars 2020, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §40 Årsredovisning för 2019 Tyresö Bostäder, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen §42 Information om behovsanalyser inför kommunplan 2021, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §43 Sammanställning av statsbidrag, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §53 Närvarorätt vid sammanträden, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §54 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-04-15 §38 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-04-15)
- Kommunstyrelsen 2020-04-15 §40 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att möjliggöra deltagande på distans, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-04-15)

13 Anmälningar/meddelanden 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för april listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning ÄON.pdf
Antal köpta platser 2020.pdf
Återrapportering av 2019 års statsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen.pdf
Återrapportering av 2019 års statsbidrag till kommuner och regioner (landsting) om hbt-personer.pdf
Cirkulär 20_13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro.pdf
Ordförandebeslut om verkställande av insatser enligt 2 a 6 kap. SoL.pdf
Ordförandebeslut inga garanterade tillfälliga omsorgsinsatser Kinda kommun.pdf

§29 Nämndspecifik utbildning 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef informerar nämnden om Coronaläget.

§30 Återrapportering - plan för åtgärder i samband med brukarundersökning

Dnr 2019/ÄON 0144

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
På sammanträdet redogör Katarina Elyas, verksamhetschef för Björkbackens vård- och omsorgsboende för åtgärder kring mat- och måltidssituationen på Björkbacken till följd av brukarundersökningarnas resultat.

§31 Återrapportering av åtgärder gällande uppföljningsgranskning av mat- och måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden i Tyresö kommun

Dnr 2019/ÄON 0151

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras

Särskilt yttrande
Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten genomförde under augusti-oktober en uppföljande granskning av den temagranskning som gjordes 2015 av mat och måltider på vård - och omsorgsboenden i Tyresö. Fyra vård- och omsorgsboenden ingick i granskningen 2015. Verksamheten på Ängsgården upphörde under 2018, så den uppföljande granskningen omfattade därför Björkbackens, Trollängens och Krusmyntans vård- och omsorgsboenden. Granskningen visade att mycket positivt utvecklingsarbete har gjorts, men att det fortfarande finns mycket kvar att utveckla inom samtliga boenden. Boendena har redogjort för hur de har arbetet med att förbättra verksamheten inom de identifierade utvecklingsområdena. Förvaltningen bedömer att de åtgärder som vidtagits bidragit till att utveckla mat- och måltidssituationen inom boendena.
 
Förvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar återrapporteringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-14 Återrapportering av åtgärder gällande mat- och
måltidssituationen i Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1. Handlingsplan omsorgsmåltider Trollängen.pdf
Bilaga 2. Återkoppling mat och måltider Krusmyntan.pdf
Bilaga 3 Handlingsplan mat och måltider Björkbacken.pdf

§32 Återrapportering av kvalitetsenhetens granskning av Krusmyntans vård- och omsorgsboende

Dnr 2020/ÄON 0031 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö kommun genomförde den 14 augusti till 20 september 2019 en granskning av Krusmyntan vård- och omsorgsboende, som drivs av Vardaga på uppdrag av kommunen. Granskningen visade på brister i brandskyddsarbetet. Åtgärder för att komma till rätta med bristen redovisades för äldre- och omsorgsnämnden i december 2019. Granskningen visade även på ett flertal utvecklingsområden. Krusmyntan har redogjort för hur de har arbetet med att förbättra verksamheten inom de identifierade utvecklingsområdena. Förvaltningen bedömer att Krusmyntans redovisning visar att de har utvecklat verksamheten inom de områden som identifierats vid granskningen.
 
Förvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar återrapporteringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-14 Återrapportering av åtgärder gällande granskning
Krusmyntan.pdf

§33 Inriktningsbeslut avseende mat till äldreomsorgen i Tyresö kommun

Dnr 2020/ÄON 0020 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 19:22-19:28
2. Inriktningen är att inom äldreomsorgen övergå till att servera fär diglagad mat som levereras kyld

Reservation
Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) lämnar en gemensam reservation (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde i november 2019 beslutades att Björkbackens vård- och omsorgsboende ska byggas om. Användningen av Vinkelhuset ska upphöra senast i december 2021 och restaurang Utsikten kommer inte längre leverera mat till Björkbackens vård- och omsorgsboende,
dagverksamheten samt matlådor till hemtjänsten.
 
På grund av ändrade förhållanden behöver nämnden ta ställning till vilken inriktning den framtida matproduktionen inom äldreomsorgen ska ha. 
 
Förvaltningen föreslår att en extern leverantör, företrädesvis skolköket vid Tyresö gymnasium, ska tillaga huvudingrediensen/huvudkomponenten som levereras kyld till vård- och omsorgsboendet och dagverksamheten samt hemtjänsten.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén föreslår att inriktningen inom äldreomsorgen är att övergå till att servera färdiglagad mat som levereras kyld.
 
Yrkande
Peter Freij (M) yrkar ajournering av mötet.
 
Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) yrkar på återremittering av ärendet.
 
Jörgen Nilsson (SD) yrkar bifall till återremitteringen av ärendet.  
  
Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Freijs (M) yrkande om ajournering och finner att nämnden bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 
 
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller återremissyrkandet från Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-19 Inriktningsbeslut avseende mat till äldreomsorgen i
Tyresö kommun.pdf

§34 Alternativa metoder och arbetssätt för att tillgodose behovet av kunskap för utvecklingsarbete inom socialtjänsten

Dnr 2020/ÄON 0041

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertö rn finansieras av socialnämnder i flera kommuner, däribland Tyresö kommun. De senaste fem åren har verksamheten inte gett resultat som motiverar fortsatt medfinansiering. Kommunstyrelsen godkände på sitt sammanträde i december 2019 avvecklingen av forskningsenheten FoU Södertörn. I samband med beslut om avveckling fick
kommundirektören i uppdrag att utveckla andra metoder och arbetssätt för att
tillgodose behovet av kunskap för utvecklingsarbete.
 
Förvaltningen har tagit flera initiativ för att tillgodose behovet. Äldre- och omsorgsnämnden medverkar till finansiering till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) av ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-14 Alternativa metoder och arbetssätt för utvecklingsarbete inom socialtjänsten.pdf

§35 Redovisning av statsbidrag 2019

Dnr 2020/ÄON 0043 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen
 
Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-19 Återrapportering av statsbidrag inom äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden 2019.pdf 
Bilaga ÄON statsbidrag 2019.pdf

§36 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2020/ÄON 0045 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporten noteras
 
Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
 
Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. 
 
Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS.
 
En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej
verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov
tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
 
Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2020.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 Rapportering av ej verkställda beslut.pdf
Rapport ej verkställda beslut SoL mars 2020.pdf
Rapport ej verkställda beslut LSS mars 2020.pdf

§37 Ekonomisk uppföljning 2020

Dnr 2020/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen avser utfall per mars avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.      

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 Ekonomisk uppföljning mars 2020.pdf
Ekonomisk uppföljning för Äldre -och omsorgsförvaltningen mars 2020.pdf

§38 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

§39 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2020 för ÄON.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för habiliteringsersätning.pdf
Delegationsbeslut statsbidrag motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i
vården för demenssjuka.pdf
Ordförandebeslut om tillfälliga delegeringar inom äldreomsorg Tyresö kommun
covid-19.pdf
Ordförandebeslut om tillfälligt uppehåll i verkställighet med anledning av covid - 19.pdf
Delegationsbeslut om polisanmälan angående misstänkt brott begånget i tjänsten.pdf

§40 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0184 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §36 Kommundirektörens rapport 31 mars 2020, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §40 Årsredovisning för 2019 Tyresö Bostäder, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen §42 Information om behovsanalyser inför kommunplan 2021, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §43 Sammanställning av statsbidrag,  finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §53 Närvarorätt vid sammanträden,  finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §54 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-04-15 §38 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019,
finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-04-15)
- Kommunstyrelsen 2020-04-15 §40 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att möjliggöra deltagande på distans, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-04-15)

§41 Anmälningar/meddelanden 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för april listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning ÄON.pdf
Antal köpta platser 2020.pdf
Återrapportering av 2019 års statsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen.pdf
Återrapportering av 2019 års statsbidrag till kommuner och regioner (landsting) om hbt-personer.pdf
Cirkulär 20_13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro.pdf 
Ordförandebeslut om verkställande av insatser enligt 2 a 6 kap. SoL.pdf
Ordförandebeslut inga garanterade tillfälliga omsorgsinsatser Kinda kommun.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 42.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 43.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 53.pdf