Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2021-04-26

Sammanträde 2021-04-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt begäran kommer nämnden att få en mer detaljerad beskrivning av målkedjan på samtliga nivåer samt hur måluppföljning sker från enhet till nämnd. Vidare ges en beskrivning av mål och indikatorer på verksamhets- och enhetsnivå. Samtliga verksamhetschefer inom äldre- och omsorgsförvaltningen kommer att finnas på plats för att besvara nämndens frågor.

2 Återrapportering kvalitetsgranskning av Tärningens gruppbostad

Diarienummer 2020/ÄON 0132 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen genomförde under hösten 2020 en kvalitetsgranskning av Tärningens gruppbostad som drivs av Olivia Omsorg AB på uppdrag av Tyresö kommun. Kvalitetsgranskningen, som visade att det fanns flertal brister i verksamheten, presenterades för äldre- och omsorgsnämnden i januari.

Förvaltningen hade även innan kvalitetsgranskningen uppmärksammat brister i verksamheten bl.a. ifråga om avtalsuppföljning och inkomna klagomål. Förvaltningen har haft flertalet möten och kontakter med Oliva Omsorg AB, och begärde i december in en åtgärdsplan utifrån de brister som uppdagades i kvalitetsgranskningen. I januari utfärdade förvaltningen en varning om att Oliva Omsorg AB inte följde avtalet om driften av gruppbostaden, och samma månad beslutade förvaltningen att inte förlänga avtalet med Oliva Omsorg AB utan en ny upphandling av driften av Tärningens gruppbostad kommer att genomföras. Information till boende kommer att ske muntligen och skriftligen inom kort.

Verkställande direktör Caroline Ekström, regionchef Lena Bölander samt verksamhetschef Petra Nyberg från Olivia omsorg medverkar på sammanträdet.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. En prövning av barnets bästa har inte genomförts då det inte bedöms som relevant för ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av kvalitetsgranskning av Tärningens gruppbostad.pdf
Åtgärdsplan Tärningen.pdf

3 Granskning av servicebostad Alléplan 11

Diarienummer 2020/ÄON 0136 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av servicebostad Alléplan 11 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 21 juni 2021.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av servicebostad Alléplan 11. Granskningen visade till viss del en god kvalitet men att verksamheten behöver säkerställa att handlingar dokumenteras i den sociala journalen samt att all personal har kunskaper om vad rapporterings­skyldigheten enligt lex Sarah innebär. Samverkan mellan verksamheten och myndigheten behöver förbättras

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Granskning av servicebostad Alléplan 11.pdf
Granskningsrapport servicebostad Alléplan.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Granskning av servicebostad Alléplan 11.pdf

4 Granskning av servicebostaden Granängsringen

Diarienummer 2021/ÄON 0025 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Granskningen av Granängsringens servicebostad noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Granängsringens servicebostad. Granskningen visade sammantaget en god kvalitet på verksamheten, men att verksamheten behöver säkerställa att social dokumentation håller en god kvalitet. Samverkan mellan verksamheten och myndigheten behöver förbättras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Granskning av Granängsringens servicebostad.pdf
Granskningsrapport, Granskning av Granängsringens servicebostad.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Granskning av Granängsringens servicebostad.pdf

5 Inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/ÄON 0044 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner nämndens förslag till inriktning för ombyggnation av Björkdalen.
2. Nämnden begär att kommunstyrelsen beaktar nämnden behov av utökade budgetanslag för verksamhetsområde äldreomsorg med anledning av det nya vård- och omsorgsboendet till kommunplaneprocessen 2023, samt beaktar kompensation för del av år i kommunplaneprocessen 2022.

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningens förslag till inriktningsbeslut för ombyggnaden av Björkdalen antas.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Björkdalen inom Björkbackens äldrecentrum planeras att byggas om till ett modernt vård- och omsorgsboende med välfärdsteknik i framkant. Tyresö Bostäder AB, som äger fastigheten kommer att genomföra ombyggnaden och investeringen i fastigheten. Kommunens fastighetsavdelning har genomfört en förstudie, vilken bifogas och ett konsultbolag, som anlitats av Tyresö Bostäder, har lämnat förslag med tre alternativ. Alternativen redovisas i bilaga.

Utifrån ändamålsenlighet och kostnadsaspekter förordar förvaltningen ombyggnad enligt alternativ två och förtydligar förvaltningens förslag till inriktning för det nya boendet.

Planeringen är att boendet ska omfatta 44 platser med huvudinriktning för personer med demenssjukdom.

Den preliminära bedömningen är att årshyran för verksamheten kommer att öka med 2-3 mnkr. En utredning kommer att genomföras för att tydliggöra kostnadsökningen och bedöma nämndens behov av ekonomisk kompensation i ramen för äldreomsorg.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum.pdf
Förstudie - Björkbacken slutversion 200609.pdf
Bilaga 1 - Programhandling - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 2 - Byggnadsbeskrivning - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 3 - Rumsfunktionsprogram - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 4 - Typrumsbeskrivning - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 5 - BJÖRKBACKEN UTREDNING-K.pdf
Bilaga 5 - Björkdalen Utredning EL-system.pdf
Bilaga 5 - Utredning VVS-installationer Björkdalen.pdf
Bilaga 6 - Kostnadsbedömning Ombyggnad Björkdalens Äldreboende_20200327.pdf
Bilaga 7 - Verksamhetssynpunkter till kommande projektering.pdf
Bilaga 8 - Synpunkter medicinskt ansvarig sjuksköterska.pdf

6 Redovisning av statsbidrag 2020

Diarienummer 2021/ÄON 0038 12

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 om en reviderad rutin för hantering av riktade statsbidrag. Enligt rutinen ska nämnden löpande bevaka och ansöka/rekvirera statsbidragen inom sitt område. En fortlöpande återrapportering till nämnden ska ske, som ska bestå av delegationsbeslut där det framgår om nämnden ska ansöka/rekvirera aktuella statsbidrag eller inte.

Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering till nämnden ske i april varje år. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Redovisning av statsbidrag 2020.pdf
Bilaga, Äldre- och omsorgsnämnden sökta statsbidrag 2020.pdf

7 Justering av nämndbudget kostnadsslag

Diarienummer 2021/ÄON 0046 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Nämndens budget för intäkter och kostnader justeras i enlighet med förslaget till detaljbudget.

Beskrivning av ärendet
Syftet med att ta fram en budget är att denna ska fungera som ett signalsystem för när något avviker på ett problematiskt sätt. Om det är en avvikelse ska den förklaras. Därför är det viktigt att budget och redovisning bygger på samma förutsättningar.

För äldre- och omsorgsförvaltningen har interna intäkter- och kostnader eliminerats i den budget som beslöts i nämndplanen. I slutändan har det dock visat sig svårt att få till detta så att vi kan följa det i redovisningssystemet. Nu väljer man därför att återgå till att även redovisa både interna intäkter och kostnader. Om budget inte justeras kommer särskilt raderna intäkter och övriga kostnader visa stora avvikelser som inte signalerar ett fel, utan bara att siffrorna är framtagna utifrån olika förutsättningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Justering av nämndbudget kostnadsslag.pdf

8 Månadsuppföljning 2021 äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0030 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per mars för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport, äldre- och omsorgsnämnden mars 2021.pdf

9 Information om Lex Sarah-anmälan, verksamheter i kommunal regi, boendeenhet 6

Diarienummer 2021/ÄON 0042 009

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En anställd i personalen på ett gruppboende har uttryckt hot och allvarligt kränkt boenden Personen är inte längre anställd. Det inträffade är ett fysiskt och psykiskt övergrepp som medfört allvarliga konsekvenser för den enskildas psykiska hälsa och trygghet. Eftersom utredningen inte tydligt kan peka på om det inträffade är orsakat av en enskild medarbetares omdömeslösa handlande eller om även systematiska fel och brister i verksamheten ligger till grund för det inträffade, bedömer förvaltningen att händelsen är ett allvarligt missförhållande som ska anmälas till IVO. Anmälan gjordes den 25 mars. Åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen pågår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Information om Lex Sarah-anmälan VKR, boendeenhet 6.pdf

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Diarienummer 2021/ÄON 0041 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS.
En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2021. Inga ej verkställda beslut enlig 4 kap 1 § socialtjänstlagen finns att rapportera för perioden.

Bilagor
Rapport, ej verkställda beslut LSS per den 31 mars 2021.pdf

11 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson informerar muntligen om aktuella frågor och händelser inom äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden.

12 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Bilagor
Delegationsbeslut 4 kap 2 § Socialtjänstlagen per april 2021.pdf

§29 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt begäran kommer nämnden att få en mer detaljerad beskrivning av målkedjan på samtliga nivåer samt hur måluppföljning sker från enhet till nämnd. Vidare ges en beskrivning av mål och indikatorer på verksamhets- och enhetsnivå. Samtliga verksamhetschefer inom äldre- och omsorgsförvaltningen kommer att finnas på plats för att besvara nämndens frågor.

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20210426.pdf (121 kb)

§30 Återrapportering kvalitetsgranskning av Tärningens gruppbostad

Diarienummer 2020/ÄON 0132 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen genomförde under hösten 2020 en kvalitetsgranskning av Tärningens gruppbostad som drivs av Olivia Omsorg AB på uppdrag av Tyresö kommun. Kvalitetsgranskningen, som visade att det fanns flertal brister i verksamheten, presenterades för äldre- och omsorgsnämnden i januari.

Förvaltningen hade även innan kvalitetsgranskningen uppmärksammat brister i verksamheten bl.a. ifråga om avtalsuppföljning och inkomna klagomål. Förvaltningen har haft flertalet möten och kontakter med Oliva Omsorg AB, och begärde i december in en åtgärdsplan utifrån de brister som uppdagades i kvalitetsgranskningen. I januari utfärdade förvaltningen en varning om att Oliva Omsorg AB inte följde avtalet om driften av gruppbostaden, och samma månad beslutade förvaltningen att inte förlänga avtalet med Oliva Omsorg AB utan en ny upphandling av driften av Tärningens gruppbostad kommer att genomföras. Information till boende kommer att ske muntligen och skriftligen inom kort.

Regionchef Lena Bölander samt verksamhetschef Petra Nyberg från Olivia omsorg medverkar på sammanträdet.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. En prövning av barnets bästa har inte genomförts då det inte bedöms som relevant för ärendet.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar återrapporteringen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av kvalitetsgranskning av Tärningens gruppbostad.pdf
Åtgärdsplan Tärningen.pdf

§31 Granskning av servicebostad Alléplan 11

Diarienummer 2020/ÄON 0136 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen av servicebostad Alléplan 11 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 21 juni 2021.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av servicebostad Alléplan 11. Granskningen visade till viss del en god kvalitet men att verksamheten behöver säkerställa att handlingar dokumenteras i den sociala journalen samt att all personal har kunskaper om vad rapporterings­skyldigheten enligt lex Sarah innebär. Samverkan mellan verksamheten och myndigheten behöver förbättras

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar granskningen av servicebostad Alléplan 11 samt att åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till nämnden senast den 21 juni 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Granskning av servicebostad Alléplan 11.pdf
Granskningsrapport servicebostad Alléplan.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Granskning av servicebostad Alléplan 11.pdf

§32 Granskning av servicebostaden Granängsringen

Diarienummer 2021/ÄON 0025 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen av Granängsringens servicebostad noteras.
2. Sammanträdet ajourneras kl 19:36-19:46.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Granängsringens servicebostad. Granskningen visade sammantaget en god kvalitet på verksamheten, men att verksamheten behöver säkerställa att social dokumentation håller en god kvalitet. Samverkan mellan verksamheten och myndigheten behöver förbättras.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar granskningen av Granängsringens servicebostad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämndens bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i tio minuter. Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller förslaget om ajournering och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Granskning av Granängsringens servicebostad.pdf
Granskningsrapport, Granskning av Granängsringens servicebostad.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Granskning av Granängsringens servicebostad.pdf

§33 Inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/ÄON 0044 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner nämndens förslag till inriktning för ombyggnation av Björkdalen.
2. Nämnden begär att kommunstyrelsen beaktar nämnden behov av utökade budgetanslag för verksamhetsområde äldreomsorg med anledning av det nya vård- och omsorgsboendet till kommunplaneprocessen 2023, samt beaktar kompensation för del av år i kommunplaneprocessen 2022.
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till inriktningsbeslut för ombyggnaden av Björkdalen antas.

Reservation
Peter Freij (M), Nina Barzey (C) och Mattias Eriksson (KD) lämnar en gemensam skriftlig reservation (bilaga).

Protokollsanteckning
Om Ulla Hoffmann (V) hade haft rösträtt skulle hon ha yrkat bifall till ordförandeförslaget samt att ärendet avgörs idag.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Björkdalen inom Björkbackens äldrecentrum planeras att byggas om till ett modernt vård- och omsorgsboende med välfärdsteknik i framkant. Tyresö Bostäder AB, som äger fastigheten kommer att genomföra ombyggnaden och investeringen i fastigheten. Kommunens fastighetsavdelning har genomfört en förstudie, vilken bifogas och ett konsultbolag, som anlitats av Tyresö Bostäder, har lämnat förslag med tre alternativ. Alternativen redovisas i bilaga.

Utifrån ändamålsenlighet och kostnadsaspekter förordar förvaltningen ombyggnad enligt alternativ två och förtydligar förvaltningens förslag till inriktning för det nya boendet.

Planeringen är att boendet ska omfatta 44 platser med huvudinriktning för personer med demenssjukdom.

Den preliminära bedömningen är att årshyran för verksamheten kommer att öka med 2-3 mnkr. En utredning kommer att genomföras för att tydliggöra kostnadsökningen och bedöma nämndens behov av ekonomisk kompensation i ramen för äldreomsorg.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens förslag på inriktningsbeslut för ombyggnaden av Björkdalen antas. Vidare föreslår ordföranden att nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Kommunstyrelsen godkänner nämndens förslag till inriktning för ombyggnation av Björkdalen.
2. Nämnden begär att kommunstyrelsen beaktar nämnden behov av utökade budgetanslag för verksamhetsområde äldreomsorg med anledning av det nya vård- och omsorgsboendet till kommunplaneprocessen 2023, samt beaktar kompensation för del av år i kommunplaneprocessen 2022.

Yrkande
Susann Ronström (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget samt att ärendet avgörs idag.

Peter Freij (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att utreda kostnaderna för alternativ 3 samt dygnskostnaderna för samtliga alternativ. I andra hand yrkar han avslag till ordförandeförslaget. Nina Barzey (C), Mattias Eriksson (KD) och Ronnie Norén (SD) biträder Peter Freijs (M) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Peter Freij (M) med flera. Ordföranden finner att ärendet avgörs idag.

Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till att ärendet avgörs idag röstar ja och den som bifaller Peter Freijs (M) återremissyrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll, votering 1.

Ordföranden finner att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om nämnden avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att nämnden bifaller ordförandeförslaget.

Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som bifaller ordförandeförslaget röstar ja och den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll, votering 2.

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum.pdf
Förstudie - Björkbacken slutversion 200609.pdf
Bilaga 1 - Programhandling - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 2 - Byggnadsbeskrivning - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 3 - Rumsfunktionsprogram - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 4 - Typrumsbeskrivning - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 5 - BJÖRKBACKEN UTREDNING-K.pdf
Bilaga 5 - Björkdalen Utredning EL-system.pdf
Bilaga 5 - Utredning VVS-installationer Björkdalen.pdf
Bilaga 6 - Kostnadsbedömning Ombyggnad Björkdalens Äldreboende_20200327.pdf
Bilaga 7 - Verksamhetssynpunkter till kommande projektering.pdf
Bilaga 8 - Synpunkter medicinskt ansvarig sjuksköterska.pdf
Omröstningsprotokoll äldre- och omsorgsnämnden 2021-04-26 § 33 votering 1.pdf
Omröstningsprotokoll äldre- och omsorgsnämnden 2021-04-26 § 33 votering 2.pdf
Reservation M, KD och C, Äldre- och omsorgsnämnden § 33 .pdf

§34 Redovisning av statsbidrag 2020

Diarienummer 2021/ÄON 0038 12

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 om en reviderad rutin för hantering av riktade statsbidrag. Enligt rutinen ska nämnden löpande bevaka och ansöka/rekvirera statsbidragen inom sitt område. En fortlöpande återrapportering till nämnden ska ske, som ska bestå av delegationsbeslut där det framgår om nämnden ska ansöka/rekvirera aktuella statsbidrag eller inte.

Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering till nämnden ske i april varje år. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att informationen noteras samt att informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Redovisning av statsbidrag 2020.pdf
Bilaga, Äldre- och omsorgsnämnden sökta statsbidrag 2020.pdf

§35 Justering av nämndbudget kostnadsslag

Diarienummer 2021/ÄON 0046 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Nämndens budget för intäkter och kostnader justeras i enlighet med förslaget till detaljbudget.

Beskrivning av ärendet
Syftet med att ta fram en budget är att denna ska fungera som ett signalsystem för när något avviker på ett problematiskt sätt. Om det är en avvikelse ska den förklaras. Därför är det viktigt att budget och redovisning bygger på samma förutsättningar.

För äldre- och omsorgsförvaltningen har interna intäkter- och kostnader eliminerats i den budget som beslöts i nämndplanen. I slutändan har det dock visat sig svårt att få till detta så att vi kan följa det i redovisningssystemet. Nu väljer man därför att återgå till att även redovisa både interna intäkter och kostnader. Om budget inte justeras kommer särskilt raderna intäkter och övriga kostnader visa stora avvikelser som inte signalerar ett fel, utan bara att siffrorna är framtagna utifrån olika förutsättningar.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att nämndens budget för intäkter och kostnader justeras i enlighet med förslaget till detaljbudget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Justering av nämndbudget kostnadsslag.pdf

§36 Månadsuppföljning 2021 äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0030 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per mars för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att nämnden noterar uppföljningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport, äldre- och omsorgsnämnden mars 2021.pdf

§37 Information om Lex Sarah-anmälan, verksamheter i kommunal regi, boendeenhet 6

Diarienummer 2021/ÄON 0042 009

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En anställd i personalen på ett gruppboende har uttryckt hot och allvarligt kränkt boenden Personen är inte längre anställd. Det inträffade är ett fysiskt och psykiskt övergrepp som medfört allvarliga konsekvenser för den enskildas psykiska hälsa och trygghet. Eftersom utredningen inte tydligt kan peka på om det inträffade är orsakat av en enskild medarbetares omdömeslösa handlande eller om även systematiska fel och brister i verksamheten ligger till grund för det inträffade, bedömer förvaltningen att händelsen är ett allvarligt missförhållande som ska anmälas till IVO. Anmälan gjordes den 25 mars. Åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen pågår.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att nämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Information om Lex Sarah-anmälan VKR, boendeenhet 6.pdf

§38 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Diarienummer 2021/ÄON 0041 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2021. Inga ej verkställda beslut enlig 4 kap 1 § socialtjänstlagen finns att rapportera för perioden.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att rapporten noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Rapport, ej verkställda beslut LSS per den 31 mars 2021.pdf

§39 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson informerar muntligen om aktuella frågor och händelser inom äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden.

Beslut/Protokollsutdrag
§39_prot_20210426.pdf (121 kb)

§40 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att anmälda delegationsbeslut noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut 4 kap 2 § Socialtjänstlagen per april 2021.pdf