Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2021-10-25

Sammanträde 2021-10-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Marika Skarpenhed föredrar för äldre- och omsorgsnämnden om anhörigstöd och anhörigpolicyn.

2 Måltidspolicy

Diarienummer 2021/ÄON 0105 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Beskrivning av ärendet
Måltidsservice har tagit fram ett förslag till kommunövergripande måltidspolicy. Förslaget innebär att kvalitetsnivån på arbetet kring måltider tydliggörs, i syfte att skapa samsyn och likvärdighet för måltider i kommunens olika verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Barnrättsprövning Måltidspolicy.pdf
Måltidspolicy utkast.pdf

3 Granskningsrapporter för två servicebostäder inom bostadsenhet 6

Diarienummer 2021/ÄON 0107 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av servicebostäderna Hasselbacken och Pastellgränd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden på januarinämnden 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av servicebostäderna Hasselbacken och Pastellgränd. Granskningen visade att verksamheterna i huvudsak en god kvalitet men att det finns förbättringsmöjligheter på Hasselbacken och brister på Pastellgränd. Bägge verksamheterna behöver säkerställa att handlingar dokumenteras korrekt i den sociala journalen och Pastellgränd behöver säkerställa att all personal har kunskaper om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapporter för två servicebostäder inom Bostadsenhet 6.pdf
Granskningsrapport Hasselbacken.pdf
Granskningsrapport Pastellgränd.pdf

4 Återrapportering av åtgärder gällande granskning av Villa Strandvägens gruppbostad

Diarienummer 2021/ÄON 0062 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun har genomfört en kvalitetsgranskning av Villa Strandvägens gruppbostad, i enlighet med äldre- och omsorgsnämndens granskningsplan för privat och kommunal verksamhet. Granskningen visade att det fanns flera brister i verksamheten som behövde åtgärdas. Verksamhetschefen för omsorg om personer med funktionsnedsättning redogör muntligen för verksamhetens arbete gällande dessa åtgärder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering av åtgärder gällande granskning av Villa Strandvägens gruppbostad.pdf

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2021

Diarienummer 2021/ÄON 0041 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § Socialtjänstlagen, SoL, samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS.
En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2021. Inga ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen finns att rapportera för perioden.

Bilagor
Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 september 2021.pdf

6 Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2022

Diarienummer 2021/ÄON 0104 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Datum för äldre- och omsorgsnämnden under 2022 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden under 2022 föreslås fastställas enligt förvaltningens förslag. Förslaget bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf

7 Månadsuppföljning 2021 äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0030 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall för september för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden, september 2021.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Följande anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL.pdf

10 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.
Följande anmäls:
* Antal köpta platser 2021

Bilagor
Antal köpta platser 2021.pdf

§74 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Marika Skarpenhed föredrar för äldre- och omsorgsnämnden om anhörigstöd och anhörigpolicyn.

§75 Måltidspolicy

Diarienummer 2021/ÄON 0105 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Reservation
Peter Freij (M) anmäler en reservation med hänvisning till Moderaternas reservation i hållbarhetsutskottet den 19 juni 2019, § 39. Protokollsutdraget från hållbarhetsutskottets sammanträde, även innehållandes reservationen, biläggs ärendet.

Mattias Eriksson (KD) anmäler en skriftlig reservation. [Reservationen är inte inlämnad i tid för justering.]

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) meddelar att hon hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Måltidsservice har tagit fram ett förslag till kommunövergripande måltidspolicy. Förslaget innebär att kvalitetsnivån på arbetet kring måltider tydliggörs, i syfte att skapa samsyn och likvärdighet för måltider i kommunens olika verksamheter.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Yrkande
Susanne Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mattias Eriksson (KD) yrkar i första hand på återremiss med motiveringen att anhörigpolicyn bör ha direktiv om specifik och konkret policy för äldreomsorgen.
Mattias Eriksson (KD) yrkar i andra hand avslag till ordförandeförslaget.
Peter Freij (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget med hänvisning till Moderaternas förslag till beslut i hållbarhetsutskottet den 10 oktober 2021, § 51. Protokollsutdraget från hållbarhetsutskottets sammanträde biläggs ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan avgöra ärendet idag. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla avslagsyrkandet. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Barnrättsprövning Måltidspolicy.pdf
Måltidspolicy utkast.pdf
§ 51 Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 2019-06-19 §39.pdf
§ 51 Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 51.pdf

§76 Granskningsrapporter för två servicebostäder inom bostadsenhet 6

Diarienummer 2021/ÄON 0107 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen av servicebostäderna Hasselbacken och Pastellgränd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden på januarinämnden 2022.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande och hänvisar till det särskilda yttrandet som lämnades in till äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 27 september 2021, § 69. Protokollsutdraget från äldre- och omsorgsnämndens sammanträde, även innehållandes yttrandet, biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av servicebostäderna Hasselbacken och Pastellgränd. Granskningen visade att verksamheterna i huvudsak en god kvalitet men att det finns förbättringsmöjligheter på Hasselbacken och brister på Pastellgränd. Bägge verksamheterna behöver säkerställa att handlingar dokumenteras korrekt i den sociala journalen och Pastellgränd behöver säkerställa att all personal har kunskaper om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapporter för två servicebostäder inom Bostadsenhet 6.pdf
Granskningsrapport Hasselbacken.pdf
Granskningsrapport Pastellgränd.pdf

§77 Återrapportering av åtgärder gällande granskning av Villa Strandvägens gruppbostad

Diarienummer 2021/ÄON 0062 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun har genomfört en kvalitetsgranskning av Villa Strandvägens gruppbostad, i enlighet med äldre- och omsorgsnämndens granskningsplan för privat och kommunal verksamhet. Granskningen visade att det fanns flera brister i verksamheten som behövde åtgärdas. Verksamhetschefen för omsorg om personer med funktionsnedsättning redogör muntligen för verksamhetens arbete gällande dessa åtgärder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering av åtgärder gällande granskning av Villa Strandvägens gruppbostad.pdf

§78 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2021

Diarienummer 2021/ÄON 0041 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Rapporten noteras.
2. Sammanträdet ajourneras klockan 20:02-20:08.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § Socialtjänstlagen, SoL, samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2021. Inga ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen finns att rapportera för perioden.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras klockan 20:02-20:08. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller förslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 september 2021.pdf
Särskilt yttrande § 78 (M).pdf

§79 Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2022

Diarienummer 2021/ÄON 0104 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Datum för äldre- och omsorgsnämnden under 2022 fastställs enligt förvaltningens förslag med ändringen att äldre- och omsorgsnämndens sammanträden startar klockan 18:30.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) meddelar att hon hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden under 2022 föreslås fastställas enligt förvaltningens förslag. Förslaget bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.

Ordförandeförslag
Ordföranden Tony Thorén (L) föreslår att datum för äldre- och omsorgsnämnden under 2022 fastställs enligt förvaltningens förslag med ändringen att äldre- och omsorgsnämndens sammanträden under 2022 startar klockan 18:30.

Yrkande
Susanne Ronström (S), Marie-Louise Larsson (S) och Jörgen Nilsson (SD) ändringsyrkar att äldre- och omsorgsnämndens sammanträden under 2022 startar klockan 18:30.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan besluta enligt ordförandeförslaget, inkluderat ändringen att äldre- och omsorgsnämndens sammanträden under 2022 startar klockan 18:30. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf

§80 Svar på revisionsrapport gällande granskning av hemtjänsten i Tyresö kommun

Diarienummer 2021/ÄON 0115 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Äldre- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande antas som äldre- och omsorgsnämndens svar på revisionsrapporten gällande granskning av hemtjänsten i Tyresö kommun.
Mattias Eriksson (KD) deltar inte i beslutet.
Peter Freij (M) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Revisionsbyrån EY har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun genomfört en granskning av kommunens hemtjänstverksamhet. Granskningens syfte har varit att bedöma om äldre- och omsorgsnämnden har säkerställt att hemtjänst för äldre bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Sammanfattningsvis konstateras att nämnden till stora delar har tillsett att hemtjänsten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Kommunrevisionen bedömer dock att vissa förbättringar behöver vidtas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar revisionsrapport hemtjänsten.pdf
Revisionsrapport Granskning av hemtjänst Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av hemtjänst Tyresö kommun.pdf

§81 Månadsuppföljning 2021 äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0030 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall för september för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden, september 2021.pdf

§82 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Bilagor
Tid- och aktivtetsplan.pdf

§83 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).
Följande anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL.pdf

§84 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.
Följande anmäls:
* Antal köpta platser 2021

Bilagor
Antal köpta platser 2021.pdf