Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2021-11-22

Sammanträde 2021-11-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Anhörigpolicy

Diarienummer 2021/ÄON 0122 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anhörigpolicyn antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
Äldre- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en policy för anhörigstöd. Policyn syftar till att tydliggöra hur förvaltningen ska arbeta med att utveckla anhörigstödet.

Med anhörigstöd avses alla insatser som minskar den fysiska och psykiska belastningen hos den som, genom frivilligt åtagande, hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt stötta och underlätta för de anhöriga. Stödet är även avsett att bidra till en förbättrad livssituation och en minskad risk för ohälsa hos den anhörige. Anhörigstödet som syftar till att vara förebyggande och hälsofrämjande kan kopplas till mål 3 god hälsa och välbefinnande i Agenda 2030.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anhörigpolicy.pdf
Anhörigpolicy.pdf

2 Granskningsrapport för Villa Stjärnvägens gruppbostad

Diarienummer 2021/ÄON 0109 51

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Villa Stjärnvägens gruppbostad. Granskningen visade att verksamheten har en god kvalitet samt ett flertal områden där de kan bidra med goda exempel till kommunens övriga verksamheter. Det finns områden som behöver utvecklings i verksamheten. Verksamheten behöver säkerställa att personalen dokumenterar i enlighet med de krav som ställs. Verksamhetsområdet behöver även utveckla en samverkansform med hälso- och sjukvårdsteamet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport Villa Stjärnvägens gruppbostad.pdf
Granskningsrapport Villa Stjärnvägens gruppbostad.pdf

3 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Villa Strandvägens gruppbostad

Diarienummer 2021/ÄON 0062 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun har genomfört en kvalitetsgranskning av Villa Strandvägens gruppbostad, i enlighet med äldre- och omsorgsnämndens granskningsplan för privat och kommunal verksamhet. Granskningen visade att det fanns flera brister i verksamheten som behövde åtgärdas. Verksamhetschefen för omsorg om personer med funktionsnedsättning redogör muntligen för verksamhetens arbete gällande dessa åtgärder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder gällande granskning av Villa Strandvägens gruppbostad.pdf

4 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av fyra servicebostäder inom bostadsenhet 1

Diarienummer 2021/ÄON 0100 51

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten juridik och utredning genomförde under våren och sommaren 2021 granskningar av servicebostäderna Angelikagränd, Bollmoravägen, Kanelgränd 22 samt Kanelgränd 37 som alla ingår i bostadsenhet 1 1 . Syftet med granskningarna var att beskriva verksamhetens kvalitet. Granskningarna visade att servicebostäderna inom bostadsenhet 1 hade brister i sin verksamhet som behövde åtgärdas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskning av fyra servicebostäder inom bostadsenhet 1.pdf

5 Avtalsuppföljning för Krusmyntans vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/ÄON 0074 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Avtalsuppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsförvaltningen har gjort en avtalsuppföljning av Krusmyntans vård- och omsorgsboende under perioden april-juni 2021.

Till grund för uppföljningen ligger inhämtad dokumentation som bland annat kvalitetsberättelse och tillståndsbevis från IVO, platsbesök och samtal med verksamhetschefen Annika Nilsson och enhetschefen Sabina Westman, kontroll av genomförandeplan, social dokumentation samt bemanningsschema och enkät.
Den sammanlagda bedömningen är att utföraren uppfyller avtalsvillkoren. Utföraren behöver dock säkerställa att samtliga delar av genomförandeplanerna är uppdaterade, att den sociala dokumentationen mer följer "en röd tråd" samt att HSL-dokumentation inte journalförs i den sociala dokumentationen. Vidare behöver utföraren göra en uppfräschning och översyn av utemiljön för de boende. Förvaltningen kommer att följa bemanningen nattetid för att se att utföraren säkerställer god omsorg och säkerhet för de boende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtalsuppföljning för Krusmyntans vård- och omsorgsboende.pdf
Avtalsuppföljning för Krusmyntans vård- och omsorgsboende.pdf

6 Avtalsuppföljning för Villa Basilikas vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/ÄON 0075 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Avtalsuppföljningen noteras.
2. En uppföljning av utemiljön ska ske på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 december 2021.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsförvaltningen har gjort en avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Villa Basilika under perioden april-juni 2021.
Till grund för denna uppföljning ligger inhämtad dokumentation som bland annat kvalitetsberättelse och tillståndsbevis från IVO, platsbesök och samtal med verksamhetschefen Kristiina Abbott, kontroll av genomförandeplan, social dokumentation samt bemanningsschema och enkät.

Den sammanlagda bedömningen är att utföraren uppfyller avtalsvillkoren. Verksamheten behöver dock se till att genomförandeplanerna är uppdaterade samt att den sociala dokumentationen inte blandas med HSL-dokumentation. Villa Basilika har tillgång till/delar trädgård med Krusmyntans vård- och omsorgsboende. Utemiljön på Krusmyntan är eftersatt och behöver fräschas upp. Utföraren har, efter begäran från förvaltningen inkommit med en redogörelse för hur de hur de aktivt och långsiktig ska arbeta med utemiljön. Förvaltningen kommer att följa upp hur arbetet med utemiljön fortskrider. En första avstämning kommer att ske under hösten 2021. Vidare kommer förvaltningen att följa bemanningen nattetid för att se att utföraren säkerställer god omsorg och säkerhet för de boende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtalsuppföljning för Villa Basilikas vård- och omsorgsboende.pdf
Avtalsuppföljning för Villa Basilikas vård- och omsorgsboende.pdf

7 Avtalsuppföljning för Fornuddens vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/ÄON 0113 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Avtalsuppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har gjort en avtalsuppföljning av Fornuddens vård- och omsorgsboende under perioden maj-oktober 2021.

Till grund för denna uppföljning ligger inhämtad dokumentation som bland annat kvalitetsberättelse och tillståndsbevis från IVO, platsbesök och samtal med aktivitetssamordnaren Johanna Nyström den 15 september beträffande utemiljön och aktiviteter, platsbesök den 13 oktober och samtal med verksamhetschefen Malin Johansson, kontroll av genomförandeplan, social dokumentation samt bemanningsschema och enkät.

Verksamheten behöver utveckla genomförandeplanerna så att "hur" insatsen/stödet ska utföras blir mer tydligt samt att de är helt uppdaterade. Vidare att den sociala dokumentationen inte blandas med HSL-dokumentation. Dokumentationen behöver vidareutvecklas och göras mer fyllig exempelvis när det gäller inträffande händelser och besök av anhöriga.

Den sammanlagda bedömningen är att utföraren uppfyller avtalsvillkoren.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtalsuppföljning för Fornuddens vård- och omsorgsboende.pdf
Avtalsuppföljning för Fornuddens vård- och omsorgsboende.pdf

8 Månadsuppföljning för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2021/ÄON 0030 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall för oktober för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden oktober 2021.pdf

9 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Följande anmäls:
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL
- Ansökan om statsbidrag
- Fördelning av statsbidrag avseende habiliteringsersättning
- Verkställighetsbeslut om tillfälligt undantag från kravet om fysiska underskrifter

Bilagor
Delegationsbeslut 4 kap 2 2021 november.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag avseende habiliteringsersättning (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag avseende habiliteringsersättning.pdf
Verkställighetsbeslut om tillfälligt undantag från kravet om fysiska underskrifter (underskrivet).pdf
Verkställighetsbeslut om tillfälligt undantag från kravet om fysiska underskrifter.pdf

11 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.

Följande anmäls:
- Antal köpta platser 2021
- Omprövning av beslut enligt 37 § förvaltningslagen

Bilagor
Antal köpta platser 2021.pdf
Omprövning av beslut enligt 37 § förvaltningslagen.PDF

§85 Anhörigpolicy

Diarienummer 2021/ÄON 0122 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Anhörigpolicyn antas.
2. Anhörigpolicyn skickas till kommunala funktionsrättsrådet för att inhämta åsikter. Äldre- och omsorgsnämnden tar emot rådets åsikter och reviderar policyn vid behov.

Reservation
Roger Gusthage (M) och Raymond Moubé (C) anmäler en gemensam skriftlig reservation. Reservationen biläggs ärendet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) meddelar att hon hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en policy för anhörigstöd. Policyn syftar till att tydliggöra hur förvaltningen ska arbeta med att utveckla anhörigstödet.

Med anhörigstöd avses alla insatser som minskar den fysiska och psykiska belastningen hos den som, genom frivilligt åtagande, hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt stötta och underlätta för de anhöriga. Stödet är även avsett att bidra till en förbättrad livssituation och en minskad risk för ohälsa hos den anhörige. Anhörigstödet som syftar till att vara förebyggande och hälsofrämjande kan kopplas till mål 3 god hälsa och välbefinnande i Agenda 2030.

Ordförandeförslag
Ordföranden Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att anhörigpolicyn antas.

Yrkande
Roger Gusthage (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att det bör passera kommunala funktionsrättsrådet samt att det bör framgå från handlingarna att ärendet har passerat kommunala pensionärsrådet.

Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeslaget samt att ärendet ska avgöras idag.

Susann Ronström (S) tilläggsyrkar att policyn skickas till kommunala funktionsrättsrådet för att inhämta åsikter samt att äldre- och omsorgsnämnden tar emot rådets åsikter och reviderar policyn vid behov.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan avgöra ärendet idag. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla ordförandeförslaget. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla Susann Ronströms (S) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anhörigpolicy.pdf
Anhörigpolicy.pdf
Reservation (M,C) 2021-11-22 § 85.pdf

§86 Granskningsrapport för Villa Stjärnvägens gruppbostad

Diarienummer 2021/ÄON 0109 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Villa Stjärnvägens gruppbostad. Granskningen visade att verksamheten har en god kvalitet samt ett flertal områden där de kan bidra med goda exempel till kommunens övriga verksamheter. Det finns områden som behöver utvecklings i verksamheten. Verksamheten behöver säkerställa att personalen dokumenterar i enlighet med de krav som ställs. Verksamhetsområdet behöver även utveckla en samverkansform med hälso- och sjukvårdsteamet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport Villa Stjärnvägens gruppbostad.pdf
Granskningsrapport Villa Stjärnvägens gruppbostad.pdf

§87 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Villa Strandvägens gruppbostad

Diarienummer 2021/ÄON 0062 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun har genomfört en kvalitetsgranskning av Villa Strandvägens gruppbostad, i enlighet med äldre- och omsorgsnämndens granskningsplan för privat och kommunal verksamhet. Granskningen visade att det fanns flera brister i verksamheten som behövde åtgärdas. Verksamhetschefen för omsorg om personer med funktionsnedsättning redogör muntligen för verksamhetens arbete gällande dessa åtgärder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder gällande granskning av Villa Strandvägens gruppbostad.pdf

§88 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av fyra servicebostäder inom bostadsenhet 1

Diarienummer 2021/ÄON 0100 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten juridik och utredning genomförde under våren och sommaren 2021 granskningar av servicebostäderna Angelikagränd, Bollmoravägen, Kanelgränd 22 samt Kanelgränd 37 som alla ingår i bostadsenhet 1 1 . Syftet med granskningarna var att beskriva verksamhetens kvalitet. Granskningarna visade att servicebostäderna inom bostadsenhet 1 hade brister i sin verksamhet som behövde åtgärdas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskning av fyra servicebostäder inom bostadsenhet 1.pdf

§89 Avtalsuppföljning för Krusmyntans vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/ÄON 0074 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Avtalsuppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsförvaltningen har gjort en avtalsuppföljning av Krusmyntans vård- och omsorgsboende under perioden april-juni 2021.

Till grund för uppföljningen ligger inhämtad dokumentation som bland annat kvalitetsberättelse och tillståndsbevis från IVO, platsbesök och samtal med verksamhetschefen Annika Nilsson och enhetschefen Sabina Westman, kontroll av genomförandeplan, social dokumentation samt bemanningsschema och enkät.
Den sammanlagda bedömningen är att utföraren uppfyller avtalsvillkoren.

Utföraren behöver dock säkerställa att samtliga delar av genomförandeplanerna är uppdaterade, att den sociala dokumentationen mer följer "en röd tråd" samt att HSL-dokumentation inte journalförs i den sociala dokumentationen. Vidare behöver utföraren göra en uppfräschning och översyn av utemiljön för de boende. Förvaltningen kommer att följa bemanningen nattetid för att se att utföraren säkerställer god omsorg och säkerhet för de boende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtalsuppföljning för Krusmyntans vård- och omsorgsboende.pdf
Avtalsuppföljning för Krusmyntans vård- och omsorgsboende (Rättad version).pdf

§90 Avtalsuppföljning för Villa Basilikas vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/ÄON 0075 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Avtalsuppföljningen noteras.
2. En uppföljning av utemiljön ska ske på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 december 2021.
3. En uppföljning av bemanningen ska ske på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 december 2021.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsförvaltningen har gjort en avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Villa Basilika under perioden april-juni 2021.

Till grund för denna uppföljning ligger inhämtad dokumentation som bland annat kvalitetsberättelse och tillståndsbevis från IVO, platsbesök och samtal med verksamhetschefen Kristiina Abbott, kontroll av genomförandeplan, social dokumentation samt bemanningsschema och enkät.

Den sammanlagda bedömningen är att utföraren uppfyller avtalsvillkoren. Verksamheten behöver dock se till att genomförandeplanerna är uppdaterade samt att den sociala dokumentationen inte blandas med HSL-dokumentation. Villa Basilika har tillgång till/delar trädgård med Krusmyntans vård- och omsorgsboende. Utemiljön på Krusmyntan är eftersatt och behöver fräschas upp. Utföraren har, efter begäran från förvaltningen inkommit med en redogörelse för hur de hur de aktivt och långsiktig ska arbeta med utemiljön. Förvaltningen kommer att följa upp hur arbetet med utemiljön fortskrider. En första avstämning kommer att ske under hösten 2021. Vidare kommer förvaltningen att följa bemanningen nattetid för att se att utföraren säkerställer god omsorg och säkerhet för de boende.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Avtalsuppföljningen noteras.
2. En uppföljning av utemiljön ska ske på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 december 2021.

Yrkande
Susann Ronström (S) tilläggsyrkar att äldre- och omsorgsnämnden får en uppföljning av bemanningen på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 december 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla ordförandeförslaget tillsammans med Susann Ronströms (S) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och tilläggsyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtalsuppföljning för Villa Basilikas vård- och omsorgsboende.pdf
Avtalsuppföljning för Villa Basilikas vård- och omsorgsboende.pdf

§91 Avtalsuppföljning för Fornuddens vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/ÄON 0113 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Avtalsuppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har gjort en avtalsuppföljning av Fornuddens vård- och omsorgsboende under perioden maj-oktober 2021.

Till grund för denna uppföljning ligger inhämtad dokumentation som bland annat kvalitetsberättelse och tillståndsbevis från IVO, platsbesök och samtal med aktivitetssamordnaren Johanna Nyström den 15 september beträffande utemiljön och aktiviteter, platsbesök den 13 oktober och samtal med verksamhetschefen Malin Johansson, kontroll av genomförandeplan, social dokumentation samt bemanningsschema och enkät.

Verksamheten behöver utveckla genomförandeplanerna så att "hur" insatsen/stödet ska utföras blir mer tydligt samt att de är helt uppdaterade. Vidare att den sociala dokumentationen inte blandas med HSL-dokumentation. Dokumentationen behöver vidareutvecklas och göras mer fyllig exempelvis när det gäller inträffande händelser och besök av anhöriga.

Den sammanlagda bedömningen är att utföraren uppfyller avtalsvillkoren.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtalsuppföljning för Fornuddens vård- och omsorgsboende.pdf
Avtalsuppföljning för Fornuddens vård- och omsorgsboende.pdf

§92 Månadsuppföljning för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2021/ÄON 0030 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall för oktober för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden oktober 2021.pdf

§93 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§94 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).
Följande anmäls:
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL
- Ansökan om statsbidrag
- Ersättning till utförare
- Fördelning av statsbidrag avseende habiliteringsersättning
- Verkställighetsbeslut om tillfälligt undantag från kravet om fysiska underskrifter

Bilagor
Delegationsbeslut 4 kap 2 2021 november.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag.pdf
Delegationsbeslut om ersättning till utförare (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om ersättning till utförare.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag avseende habiliteringsersättning (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag avseende habiliteringsersättning.pdf
Verkställighetsbeslut om tillfälligt undantag från kravet om fysiska underskrifter (underskrivet).pdf
Verkställighetsbeslut om tillfälligt undantag från kravet om fysiska underskrifter.pdf

§95 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.
Följande anmäls:
- Antal köpta platser 2021
- Omprövning av beslut enligt 37 § förvaltningslagen

Bilagor
Antal köpta platser 2021.pdf
Omprövning av beslut enligt 37 § förvaltningslagen.PDF