Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2022-02-21

Sammanträde 2022-02-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
1. Ranveig Martinsen från Stora Sköndal föredrar för äldre- och omsorgsnämnden om Sköndalsvillan i Tyresö.
2. Miljöstrateg Felix Ockborn föredrar för äldre- och omsorgsnämnden om cirkulärekonomi.

2 Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021

Diarienummer 2022/ÄON 0021 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde noteras.
2. Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter granskas regelbundet av kvalitetscontrollers inom enheten för juridik och utredning. Granskningarna redovisas årligen till respektive nämnd.

Inom äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde har kvalitetsgranskningar genomförts av samtliga servicebostäder och två nystartade gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service, LSS. En granskning av ett vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen avslutades i början av januari 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021.pdf
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021.pdf

3 Granskningsrapport för Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/ÄON 0167 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast 20 juni 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende. Granskningen visade att verksamheten i huvudsak har god kvalitet. Det finns områden som behöver utvecklas. Verksamheten behöver säkerställa att personalen dokumenterar i enlighet med de krav som ställs. Verksamheten behöver även implementera företagets måltidskoncept för samtliga anställda så att måltiderna blir trivsamma för de boende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende.pdf
Granskningsrapport för Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende.pdf

4 Uppföljande svar på revisionsrapport gällande granskning av hemtjänsten i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/ÄON 0023

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Äldre- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande antas som äldre- och omsorgsnämndens uppföljande svar på revisionsrapporten gällande granskning av hemtjänsten i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden antog vid sammanträdet den 25 oktober 2021 förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten gällande granskning av hemtjänsten i Tyresö kommun (ärende § 80). Revisionen upplever att nämnden i sitt svar anger att verksamhetens möjligheter att utvecklas, bland annat i enlighet med revisionens rekommendationer, begränsas av tillgängligt budgetutrymme.
Revisionen förhåller sig frågande till detta då nämnden samtidigt tycks komma att redovisa ett budgetöverskott för 2021. Revisionen har därmed begärt uppföljande svar på frågan:
Vad kommer äldre- och omsorgsnämnden framgent vidta för åtgärder för att framgent säkerställa att verksamheten erhåller de medel som behövs för att höja kvaliteten?

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljande svar på revisionsrapport gällande granskning av hemtjänsten i Tyresö kommun.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Planering av nya gruppbostäder och servicelägenheter enligt LSS

Diarienummer 2022/ÄON 0035 51

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Planeringen av nya gruppbostäder och servicelägenheter godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen redovisar planering för att möta behovet av nya gruppboenden och servicebostäder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planering av nya gruppbostäder och servicelägenheter enligt LSS.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-02-09 § 8.pdf
Yttrande från kommunala funktionshindersrådet om planering av nya gruppbostäder och servicelägenheter enligt LSS.pdf

6 Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2022/ÄON 0007 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning och verksamhetsområde 5 äldreomsorg med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat, riskhanteringsplan och barnbokslut godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2021 för verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning och verksamhetsområde 5 äldreomsorg. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2021 från kommun- och nämndplan. Ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan har följts upp. En uppföljning kring hur förvaltningen bidrar till att arbeta mot målen i Agenda 2030 har gjorts. Verksamhetsberättelsen innehåller även ett barnbokslut.
Verksamhetsberättelsen är under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf

7 Information om LSS-boendet Strandvägen

Diarienummer 2022/ÄON 0034 51

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson och verksamhetschef Anna Larsson lämnar muntlig information om LSS-boendet Strandvägen vid sammanträdet.

8 Information med anledning av covid-19

Diarienummer 2022/ÄON 0031 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet med anledning av covid-19.

9 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL
* Ändring av delegationsbeslut angående ersättning till utförare
* Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKR - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
* Justering av avgifter mm för äldre och personer med funktionsnedsättning p g a förändringar av prisbasbeloppet 1 januari 2022

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL.pdf
Ändring av delegationsbeslut angående ersättning till utförare.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKR - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.pdf
Justering av avgifter mm för äldre och personer med funktionsnedsättning p g a förändringar av prisbasbeloppet 1 januari 2022.pdf
Justering av avgifter mm för äldre och personer med funktionsnedsättning p g a förändringar av prisbasbeloppet 1 januari 2022 (underskrivet).pdf

11 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser 2022

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:34-19:40.

Beskrivning av ärendet
1. Ranveig Martinsen och Helena Gille från Stora Sköndal föredrar för äldre- och omsorgsnämnden om Sköndalsvillan i Tyresö.
2. Miljöstrateg Felix Ockborn föredrar för äldre- och omsorgsnämnden om cirkulärekonomi.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 6 minuter. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla förslaget och finner att nämnden bifaller det.

§12 Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021

Diarienummer 2022/ÄON 0021 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde noteras.
2. Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter granskas regelbundet av kvalitetscontrollers inom enheten för juridik och utredning. Granskningarna redovisas årligen till respektive nämnd.

Inom äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde har kvalitetsgranskningar genomförts av samtliga servicebostäder och två nystartade gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service, LSS. En granskning av ett vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen avslutades i början av januari 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021.pdf
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021.pdf

§13 Granskningsrapport för Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/ÄON 0167 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen av Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast 20 juni 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende. Granskningen visade att verksamheten i huvudsak har god kvalitet. Det finns områden som behöver utvecklas.

Verksamheten behöver säkerställa att personalen dokumenterar i enlighet med de krav som ställs. Verksamheten behöver även implementera företagets måltidskoncept för samtliga anställda så att måltiderna blir trivsamma för de boende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende.pdf
Granskningsrapport för Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende.pdf

§14 Uppföljande svar på revisionsrapport gällande granskning av hemtjänsten i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/ÄON 0023

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Äldre- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande antas som äldre- och omsorgsnämndens uppföljande svar på revisionsrapporten gällande granskning av hemtjänsten i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden antog vid sammanträdet den 25 oktober 2021 förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten gällande granskning av hemtjänsten i Tyresö kommun (ärende § 80). Revisionen upplever att nämnden i sitt svar anger att verksamhetens möjligheter att utvecklas, bland annat i enlighet med revisionens rekommendationer, begränsas av tillgängligt budgetutrymme. Revisionen förhåller sig frågande till detta då nämnden samtidigt tycks komma att redovisa ett budgetöverskott för 2021. Revisionen har därmed begärt uppföljande svar på frågan:

Vad kommer äldre- och omsorgsnämnden framgent vidta för åtgärder för att framgent säkerställa att verksamheten erhåller de medel som behövs för att höja kvaliteten?

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljande svar på revisionsrapport gällande granskning av hemtjänsten i Tyresö kommun.pdf

§15 Planering av nya gruppbostäder och servicelägenheter enligt LSS

Diarienummer 2022/ÄON 0035 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Planeringen av nya gruppbostäder och servicelägenheter godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen redovisar planering för att möta behovet av nya gruppboenden och servicebostäder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planering av nya gruppbostäder och servicelägenheter enligt LSS.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-02-09 § 8.pdf
Yttrande från kommunala funktionshindersrådet om planering av nya gruppbostäder och servicelägenheter enligt LSS.pdf

§16 Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2022/ÄON 0007 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning och verksamhetsområde 5 äldreomsorg med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat, riskhanteringsplan och barnbokslut godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2021 för verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning och verksamhetsområde 5 äldreomsorg. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2021 från kommun- och nämndplan. Ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan har följts upp. En uppföljning kring hur förvaltningen bidrar till att arbeta mot målen i Agenda 2030 har gjorts. Verksamhetsberättelsen innehåller även ett barnbokslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf
Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf

§17 Information om LSS-boendet Strandvägen

Diarienummer 2022/ÄON 0034 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson och verksamhetschef Anna Larsson lämnar muntlig information om LSS-boendet Strandvägen vid sammanträdet.

§18 Information med anledning av covid-19

Diarienummer 2022/ÄON 0031 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet med anledning av covid-19.

§19 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson och verksamhetschef Eva Norgren lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§20 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).
Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL
* Ändring av delegationsbeslut angående ersättning till utförare
* Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKR - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
* Justering av avgifter mm för äldre och personer med funktionsnedsättning p g a förändringar av prisbasbeloppet 1 januari 2022

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL.pdf
Ändring av delegationsbeslut angående ersättning till utförare.pdf
Ändring av delegationsbeslut angående ersättning till utförare (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKR - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKR - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus (underskrivet).pdf
Justering av avgifter mm för äldre och personer med funktionsnedsättning p g a förändringar av prisbasbeloppet 1 januari 2022.pdf
Justering av avgifter mm för äldre och personer med funktionsnedsättning p g a förändringar av prisbasbeloppet 1 januari 2022 (underskrivet).pdf

§21 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser 2022

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf