Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2022-06-20

Sammanträde 2022-06-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef Eva Norgren föredrar för nämnden om uppsökande arbete.

2 Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott

Diarienummer 2022/ÄON 0065 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272, Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.

Planeringsunderlaget kommer att tas fram som ett komplement till översiktsplanen. Planeringsunderlaget kommer innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsfunktioner fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet kommer att förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott.pdf

3 Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd

Diarienummer 2022/ÄON 0046 016

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av Funkisgruppens boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 25 oktober 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under april och maj 2022 genomfört en kvalitetsgranskning av Funkisgruppens boendestöd. Granskningen visade att verksamheten har områden som behöver utvecklas och åtgärdas. Verksamheten måste säkerställa att den sociala dokumentationen genomförs enligt gällande lagstiftning samt att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd.pdf
Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd.pdf

4 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/ÄON 0167 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetskontrollers genomförde under 2021 en kvalitetsgranskning av Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende. Granskningsrapporten visade att det fanns brister i verksamheten som behövde åtgärdas. För att åtgärda bristerna har verksamheten upprättat en åtgärdsplan för att säkerställa att personal dokumenterar i enlighet med uppsatta krav. Förvaltningens bedömning är att verksamhetens åtgärder är tillräckliga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende.pdf

5 Dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/ÄON 0103 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Stefan Vallin.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Joakim Söderberg föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

6 Beslut om tillförordnad förvaltningschef

Diarienummer 2022/ÄON 0072 002

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Om förvaltningschefen på grund av sjukdom eller andra omständigheter är förhindrad från att utföra sina arbetsuppgifter utses Eva Norgren, Anna Larsson, Peter Berg eller Katarina Elyas som tillförordnad förvaltningschef.
2. När förvaltningschefen är frånvarande och en ersättare har utsetts kan ersättaren besluta i dennes ställe vad gäller beslut enligt nämndens delegationsordning.
3. Den tillförordnade förvaltningschefen övertar ansvaret från det att förvaltningschefen eller kommundirektören meddelar detta. Ett sådant meddelande ska om möjligt ske skriftligt.

Beskrivning av ärendet
När förvaltningschefen är frånvarande på grund av sjukdom eller semester kan en tillförordnad förvaltningschef behöva utses. När förvaltningschefen är frånvarande och det finns en utsedd ersättare har denne rätt att fatta beslut enligt delegationsordningen där förvaltningschefen är delegat.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om tillförordnad förvaltningschef.pdf

7 Samverkansavtal inom funktionshindersområdet

Diarienummer 2022/ÄON 0080 51

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

8 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för maj 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden, maj 2022.pdf

9 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL.pdf

11 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser
* Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 85

Bilagor
Antal köpta platser.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 85.pdf

§52 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef Eva Norgren föredrar för nämnden om uppsökande arbete.

§53 Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott

Diarienummer 2022/ÄON 0065 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272, Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.

Planeringsunderlaget kommer att tas fram som ett komplement till översiktsplanen. Planeringsunderlaget kommer innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsfunktioner fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet kommer att förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott.pdf

§54 Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd

Diarienummer 2022/ÄON 0046 016

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen av Funkisgruppens boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 25 oktober 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under april och maj 2022 genomfört en kvalitetsgranskning av Funkisgruppens boendestöd. Granskningen visade att verksamheten har områden som behöver utvecklas och åtgärdas. Verksamheten måste säkerställa att den sociala dokumentationen genomförs enligt gällande lagstiftning samt att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd.pdf
Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd.pdf

§55 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Villa Fornuddens

Diarienummer 2021/ÄON 0167 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetskontrollers genomförde under 2021 en kvalitetsgranskning av Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende. Granskningsrapporten visade att det fanns brister i verksamheten som behövde åtgärdas. För att åtgärda bristerna har verksamheten upprättat en åtgärdsplan för att säkerställa att personal dokumenterar i enlighet med uppsatta krav. Förvaltningens bedömning är att verksamhetens åtgärder är tillräckliga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende.pdf

§56 Dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/ÄON 0103 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Stefan Vallin.
3. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:13-19:35.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Joakim Söderberg föreslås bli dataskyddsombud.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:13-19:35. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla förslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

§57 Beslut om tillförordnad förvaltningschef

Diarienummer 2022/ÄON 0072 002

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Om förvaltningschefen på grund av sjukdom eller andra omständigheter är förhindrad från att utföra sina arbetsuppgifter utses Eva Norgren, Anna Larsson, Peter Berg eller Katarina Elyas som tillförordnad förvaltningschef.
2. När förvaltningschefen är frånvarande och en ersättare har utsetts kan ersättaren besluta i dennes ställe vad gäller beslut enligt nämndens delegationsordning.
3. Den tillförordnade förvaltningschefen övertar ansvaret från det att förvaltningschefen eller kommundirektören meddelar detta. Ett sådant meddelande ska om möjligt ske skriftligt.

Beskrivning av ärendet
När förvaltningschefen är frånvarande på grund av sjukdom eller semester kan en tillförordnad förvaltningschef behöva utses. När förvaltningschefen är frånvarande och det finns en utsedd ersättare har denne rätt att fatta beslut enligt delegationsordningen där förvaltningschefen är delegat.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om tillförordnad förvaltningschef.pdf

§58 Samverkansavtal inom funktionshindersområdet

Diarienummer 2022/ÄON 0080 51

Ärendet utgår.

§59 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för maj 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden, maj 2022.pdf

§60 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§61 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL.pdf

§62 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser
* Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 85

Bilagor
Antal köpta platser.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 85.pdf