Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2007-06-13

Sammanträde 2007-06-13

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (14 kb)
Mötesinformation

 

§44 Utredning om undervisning i svenska som andra språk

Dnr 2007/BUN 190 611

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att anta förslaget om att införa modellen med direktintegrering med stöd enligt den modell som beskrivs i utredningen.

 2. Nämnden beslutar att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att organisera undervisningen i svenska som andra språk.

 3. Nämnden beslutar, efter förslag från (s)-gruppen, att mottagningsklassen på Nyboda skola successivt avvecklas när skolintroduktionsgruppen är etablerad.

 4. Nämnden beslutar, efter förslag från (s)-gruppen, att en första uppföljning ska redovisas för nämnden när Nyboda skolas mottagningsklass är avvecklad.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett skriftligt ersättaryttrande.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 18 april 2007.

Barn- och utbildningsnämnden uppdrog redan under år 2003 till förvaltningen att utarbeta mål och riktlinjer för undervisning i svenska som andra språk. Förvaltningen har därefter gjort en översyn av hela mottagandet och undervisningen av nyanlända elever med annat modersmål än svenska samt organisationen för svenska som andra språk (SvA). En sammanfattning av rapporten ”Från tamburen till salen” redovisas i bilaga 2. Tjänsteskrivelse redovisas i bilaga 1.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att anta förslaget till avveckling av mottagningsklassen på Nyboda skola till förmån för direktintegrering enligt den modell som beskrivs i utredningen.

- att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att organisera undervisningen i svenska som andra språk.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Sammanfattning av rapporten ”Från tamburen till salen”

 3. Ersättaryttrande (v)

§45 Ansökan från enskild dagbarnvårdare om att få anställa en medarbetare

Dnr 2007/BUN 101 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att bevilja ansökan från Lena Berntzon om att få anställa en medarbetare.

 2. Nämnden beslutar att Lena Berntzons familjedaghem skall ha maximalt 15 platser.

 3. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att lämna en mer detaljerad redovisning vid nämndens nästa sammanträde kring:

- vilka kriterier som gäller för tillstånd att driva familjedaghem, kommunala och enskilda?

- hur ofta görs tillsyn, hur går det till och vad som granskas?

- hur många barn finns i kommunala och enskilda familjedaghem?

- vilka möjligheter finns för kommunen att begränsa barnantalet?

Protokollsnotering

Till protokollet noteras att (s)-gruppen ej deltog i beslutspunkten nummer 2.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson inkommer med ett särskilt yttrande från (s)-gruppen.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett skriftligt ersättaryttrande.

Ärendebeskrivning

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde den 18 april 2007 för komplettering.

Lena Berntzon är verksam som enskild dagbarnvårdare sedan augusti 2004. Lena är utbildad barnskötare och har tidigare arbetat som kommunal dagbarnvårdare. Familjen bor i en radhusliknande lägenhet i Öringe. Lägenheten är barnanpassad och barnen får vistas i stora delar av lägenheten. På baksidan har de en inhägnad liten uteplats och i området finns flera lekplatser samt en gemensamhetslokal som familjedaghemmet kan använda. Lena Berntzon ansöker nu om att utöka verksamheten genom att anställa sin man.

Med hänsyn till att verksamheten bedrivs i en bostad bör tillståndet kompletteras med en gräns för antalet barn.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att bevilja ansökan

- att Lena Berntzons familjedaghem skall ha maximalt 15 platser

Yrkande

(S)-gruppen yrkar att nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att lämna en mer detaljerad redovisning vid nämndens nästa sammanträde kring:

- vilka kriterier som gäller för tillstånd att driva familjedaghem, kommunala och enskilda?

- hur ofta görs tillsyn, hur går det till och vad som granskas?

- hur många barn finns i kommunala och enskilda familjedaghem?

- vilka möjligheter finns för kommunen att begränsa barnantalet?

Yrkandet tillstyrks.

Bilagor

 1. Ansökan
 2. Tjänsteskrivelse
 3. Kompletterande tjänstskrivelse med bilaga
 4. Särskilt yttrande (s)
 5. Ersättaryttrande (v)

§46 Ekonomisk uppföljning till och med april 2007

Dnr 2007/BUN 151 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att notera uppföljningen samt att överlämna den med kommentarer till kommunstyrelsen.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Uppföljningen av ekonomin till och med april 2007 redovisas, samt kommentar till månadsprognos för april. Resultatenheternas resultat per 31 maj redovisas.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att notera uppföljningen.

Bilagor:

 1. uppföljning till och med april samt kommentarer

 2. sammanställning av resultatenheternas resultat till och med maj

§47 Rapport om förebyggande undervisning om alkohol, narkotika och tobak (ANT)

Dnr 2007/BUN 202-611

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att notera rapporten om förebyggande undervisning kring alkohol, narkotika och tobak.

Ärendebeskrivning

Nämnden har av förvaltningen begärt att få en redovisning av den förebyggande undervisningen om alkohol, narkotika och tobak. Förvaltningen har tillsammans med kommunens drogförebyggare beskrivit förutsättningarna för förebyggande undervisning i ANT-frågor.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att notera rapporten om förebyggande undervisning kring alkolhol, narkotika och tobak.

Bilaga:

1. Rapporten

§48 Rutiner för elevers övergång mellan grundskolan och gymnasieskolan

Dnr 2007/BUN 297 611

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämndens beslutar att för sin del fastställa övergångsrutinerna enligt bilaga för elevers övergång mellan grundskola och gymnasieskola.

Ärendebeskrivning

I anslutning till förändringen av nämndernas organisation fick barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att besluta om övergångsrutiner. Rutinerna för elevers överång mellan grundskola och gymnasieskola har därför setts över och reviderats.

Vid sammanträdet informeras om att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutat att för sin del fastställa övergångsrutinerna.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att för sin del fastställa rutiner för elevers övergång mellan grundskola och gymnasieskola

Bilaga: Rutiner för elevers överång mellan grundskola och gymnasieskola

§49 Rapport om utvärdering av elevhälsans organisation

Dnr 2007/BUN 301 624

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1.Nämnden beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta implementeringen av den nya organisationen med följande fokusområden:

1.1. att förtydliga bedömargruppernas roll och funktion.

1.2. att fortsätta anpassningen av de administrativa systemen.

1.3. att utreda hur man i framtiden ska hantera chefsstrukturerna för skolsköterskor och psykologer.

2. Nämnden beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag om fortsatt uppföljning under hösten 2007.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett skriftligt ersättaryttrande.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslöt den 16 juni 2004 att en ny organisation för elevhälsa skulle införas från och med 1 januari 2005 och att den nya organisationen skulle utvärderas under våren 2007.

Tf förvaltningschef Kerstin Hedén gav i januari 2007 sakkunnig för elevhälsa Margreth Reiniusson uppdraget att vara projektledare för utvärderingen. Enkätsammanställningar, intervjuer och delar av rapporten är utförda av utredare Ulrica Andersson.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta implementeringen av den nya organisationen med följande fokusområden:

 1. att förtydliga bedömargruppernas roll och funktion.

 2. att fortsätta anpassningen av de administrativa systemen.

 3. att utreda hur man i framtiden ska hantera chefsstrukturerna för skolsköterskor och psykologer.

- att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en lägesrapport under hösten 2008.

Bilaga:

Rapport om utvärdering av elevhälsans organisation

§51 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2007/BUN 153 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.

Ordförandebeslut

Mats Fält Uppdrag till förvaltningen att granska situationen vid förskolan Karlavagnen.

Licensiering som enskild dagbarnvårdare för eget barn till: Martina Hogart, Ann-Sofie Svärdh, Carina Hallgren och Susana Gonzales Edenberg.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Monica Hedlund B2 12 Anpassad studiegång, 1 ärende B 2 11 Placering i särskild undervisningsgrupp, 9 ärenden.

B2 13 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 20 ärenden.

Margreth Reinusson B1.3 Avsteg från 15 timmarsregeln, enskild verksamhet, 2 ärenden.

B2.4 Anordnande av skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer, 5 ärenden

B3.1 Mottagande i särskolan, 2 ärenden

IngMarie Lindgren B2.13 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 2 ärenden.

B1.2 Avsteg från 15 timmarsregeln, kommunal verksamhet, 10 ärenden.

Margot Valegård B2.12 Anpassad studiegång, 1 ärende.

Susanne Nyberger B2.1 Uppskjuten skolplikt, 1 ärende.

Lena Jansson B2.1 Uppskjuten skolplikt, 1 ärende.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att notera delegationsbesluten.

§53 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2007/BUN 017 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för JP, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) inkommer med skriftlig reservation.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) inkommer med skriftligt ersättaryttrande.

­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

JP ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid bembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för JP, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga

1. Ansökan

§54 Ansökan om tillstånd att driva enskild förskola i Tyresö kommun

Dnr 2007/BUN 251 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att bevilja ansökan, från förskolan Gullspira enskild firma, om tillstånd att driva enskild förskola i Tyresö kommun.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) inkommer med skriftligt ersättaryttrande.

Ärendebeskrivning

En intresseanmälan har inkommit från Marianne Lind att driva förskolan Gullspira i lokalerna som förskolan Rödkinda lämnar den 31 juli. Förskolan Gullspira erbjuder svensk förskolepedagogik i enlighet med läroplan för förskolan (Lpfö 98). Enligt verksamhetsplanen kommer förskolan att tillämpa ett temainriktat arbetssätt med miljön som den tredje pedagogen.

Förskoleverksamheten är planerad att drivas i mindre skala med två anställda och de har för avsikt att ta emot maximalt 17 barn. Antalet barn beräknas i genomsnitt bli omkring 15. För att starta verksamheten anger anordnaren att de behöver 11 barn, men de kan tänka sig att ta in fler barn redan från början.

Det finns gott om förskoleplatser i området. Enligt prognosen är behovet av förskoleplatser i området täckt utan tillskott av Gullspira. Lokalerna är ändamålsenliga och kan ta emot fler barn än planerade 11-15, vilket gör att lokalkostnaden per barn blir högre än genomsnittet i kommunen.

Ordförandeutlåtande

Majoriteten strävar efter större valfrihet och ett ökat inslag av fristående verksamhet inom barnomsorgen i kommunen. Därför är vi positiva till att ge de sökande möjlighet att driva förskoleverksamhet i de lokaler som i sommar lämnas av Rödkinda.

I kommunens nuvarande regelsystem för bidrag till förskoleverksamhet finns ingen direkt koppling mellan hyreskostnader och antalet barn. Detta är olyckligt. En översyn av systemet pågår inom kommunkansliet i syfte att skapa en sådan koppling.

Så länge det nuvarande systemet för hyreshantering gäller måste det tillämpas för alla förskolor - inklusive den nu aktuella.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att bevilja ansökan, från förskolan Gullspira enskild firma, om tillstånd att driva enskild förskola i Tyresö kommun.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

§55 Behandling av personuppgifter i Skolportalen

Dnr 2007/BUN 302 194

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att godkänna de riktlinjer som finns redovisade i informationsblad, om behandling av personuppgifter i Skolportalen, riktat till vårdnadshavare till barn i Tyresö Kommuns skolor och förskolor.

____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

I Tyresö Kommuns Skolportal kommer personuppgifter att behandlas. Enligt personuppgiftslagen (PuL) har nämnden skyldighet att inhämta de registrerades samtycke till behandlingen samt informera elever och vårdnadshavare om följande:

 • Vem som är personuppgiftsansvarig
 • Ändamålet med behandlingen
 • Vilka uppgifter som behandlas
 • Hur länge uppgifterna sparas
 • Vilka uppgifterna kan komma att lämnas ut till
 • Att den registrerade har rätt att begära information om behandlingen av de personuppgifter som rör honom eller henne (registerutdrag)
 • Att de registrerade har rätt att begära att felaktiga uppgifter ska rättas.

Bakgrund

Datainspektionen genomförde i december 2006 inspektion vid en skola i Nynäshamns kommun i syfte att kontrollera skolans rapportering till föräldrar via Internet och webbapplikationen Dexter. Datainspektionens beslut publicerades 2007-02-14, och innebär att Nynäshamns kommun åläggs att öka säkerheten samt komplettera informationen kring sin behandling av personuppgifter i Dexter.

Tyresö Kommuns applikation Skolportalen är byggd i Dexter, samma system som Nynäshamns kommun använder. Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö har utifrån Datainspektionens beslut tagit fram ett informationsblad för att i möjligaste mån efterleva kraven på information enligt PuL. Informationsbladet kommer att skickas till samtliga vårdnadshavare i samband med att de får inloggningsuppgifter till Skolportalen, samt publiceras i Skolportalen.

Parallellt pågår arbetet med att finna tekniska åtgärder för att öka säkerheten i Skolportalen med hjälp av säkrare inloggning (e-ID eller motsvarande). Tyresö Kommun kommer dessutom att begränsa möjligheten för såväl skolpersonal som vårdnadshavare att notera känsliga personuppgifter i fritextfält i Skolportalen.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att godkänna de riktlinjer som finns redovisade i informationsblad, om behandling av personuppgifter i Skolportalen, riktat till vårdnadshavare till barn i Tyresö Kommuns skolor och förskolor.

Bilaga

1. Informationsblad om behandling av personuppgifter i Skolportalen

§56 Granskning av förskolan Karlavagnen

Dnr 2007/BUN 223 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens granskning av verksamheten vid förskolan Karlavagnen.

 2. Nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att redovisa uppföljningen vid nämndens sammanträde i oktober.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Med anledning av en inkommen skrivelse från personal på förskolan Karlavagnen fick barn- och utbildningsförvaltningen av ordföranden i uppdrag att granska verksamheten. Flera av de brister som framfördes har redan åtgärdats eller är under planering för vidare förbättring. Förvaltningen tycker det är viktigt att verksamheten arbetar vidare med de föreslagna förbättringsåtgärder som framgår av protokollet. För att säkerställa att så skett föreslås en uppföljning under september månad, vilket såväl förvaltningens representanter som Karlavagnens förskolechef är överens om.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att godkänna förvaltningens granskning av verksamheten vid förskolan Karlavagnen.

Bilagor

 1. Inkommen skrivelse (redovisas vid nämndens sammanträde)

 2. Protokoll från tillsynsbesök

§57 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att notera informationen.

_____________________________________________________________

 1. Rektor Jan Bideke, informerar i inledningen av nämndens sammanträde om utvecklingen på Nyboda skola.

 2. Carin Forsberg redovisar Våga visas brukarundersökning 2007. Dnr 2007/BUN 296-609

 3. Rapport från KOMREV om granskaning av intern kontroll. Dnr 2007/BUN 007.

 4. Regeringsbeslut om framställning om författningsändringar för en mer flexibel skolstart. Dnr 2007/BUN 092-610.

 5. IngMarie Lindgren och Kerstin Hedén lämnar muntlig information om förändrad ledningsorganisation för förskolorna Loket och Tärningen.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att notera informationen.