Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-04-23

Sammanträde 2008-04-23

Datum
Klockan
Plats

18 Uppföljning av ekonomin till och med mars 2008

Dnr 2008/BUN 092 042

Förslag till beslut
(Översändes senare)
Beskrivning av ärendet
Uppföljningen av ekonomin till och med mars 2008 redovisas i bilaga.

Bilagor
1. Uppföljning av ekonomin till och med mars
2. Resultatenheterna

19 Ekonomisk plan centrumskolorna Nyboda och Forellen

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utarbeta en plan för att få verksamheten vid Centrumskolorna i balans samt att en rapport lämnas till nämnden i september 2008.

Beskrivning av ärendet
Centrumskolorna främst Nyboda har under de senaste åren redovisat negativt resultat. För 2008 prognostiseras ett negativt resultat på 6,3 miljoner. Rektor föreslår i åtgärdsplan att ledningen för skolorna i slutet av april startar ett förutsättningslöst organistionsförändringsarbete inför läsåret 2009/2010.

Bilagor
1. Rektors åtgärdsplan

20 Rapport om uppföljning av tillsyn vid förskolan Karlavagnen

Dnr 2008/BIN 106 716

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutat att notera rapporten om tillsyn vid förskolan Karlavagnen.

Beskrivning av ärendet
Den 17 mars 2008 genomförde förvaltningen ett uppföljande tillsynsbesök vid förskolan Karlavagnen i enlighet med tidigare nämndbeslut. Vid tidigare tillsyn, senast den 21 september 2007, noterades brister i verksamheten. Sedan besöket i höstas har mycket utvecklingsarbete skett vid Karlavagnen och den dokumentation som då saknades har nu förevisats förvaltningen. Förvaltningen bedömer att Karlavagnen idag uppvisar en verksamhet av god kvalitet.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Rapport om tillsynen

21 Yttrande över motion om Fallande meritvärden, landets näst lägsta lärartäthet och färre lärare 2008 än 2007 kräver en ny budget

Dnr 2008/BUN 093 041

Förslag till beslut
- Barn och utbildningsnämnden beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige att avstyrka motionen.

Beskrivning av ärendet
Marita Bertilsson (s) och Kristijan Vaigur (s) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om Fallande meritvärden, landets näst lägsta lärartäthet och färre lärare 2008 än 2007 kräver en ny budget. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen för yttrande.

Förvaltningens tjänsteyttrande redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen redovisar i sitt yttrande den tydliga satsning på skolan som var det viktigaste inslaget i årets kommunala budget. Dessutom redovisas en del av det arbete som pågår med att utveckla verksamheten och förbättra våra elevers resultat. En ny budget är ingen lösning. Vägar till bättre resultat är fortsatta resursökningar i budgeten för 2009 och ett fortsatt ambitiöst kvalitetsarbete.

Bilagor
1. Tjänsteyttrande
2. Motionen

22 Justering av delegationsordning

Dnr 2008/BUN 139 002

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa delegationsordning från den 1 maj enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade i december 2007 beslut om ny delegationsordning från den 1 januari med anledning av den nya organisationen. Med anledning av bl a den nya organisationen för barn i behov av särskilt stöd föreslås vissa justeringar i delegationsordningen. Justeringarna är markerade med överstrykningar eller i kursiv stil.

Nämnden får enligt kommunallagen § 33 uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt kommunallagen § 34 får t.ex. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte delegeras.

Fördelen med delegering är att nämnden kan avlasta sig vanligt förekommande ärenden för att få mer tid att behandla principiella frågor. Därför föreslås delegering i främst rutinärenden.

I förslaget till delegationsordning har även ärenden som tjänstemän (t ex rektor) skall ta verkställighetsbeslut i förts in i delegationsordning för tydlighetens skull.

Besluten som tas på delegation skall redovisas till nämnden.

Bilaga
1. Delegationsordning

23 Prognos förskoleplatser 2008

Dnr 2008/BUN 112 710

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera prognosen för förskoleplatser 2008 och beskrivningen av åtgärder för att komma tillrätta med överkapacitet i centrumområdet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat prognosen för tillgång och efterfrågan på förskoleplatser i Tyresö kommun. Enligt tidigare uppdrag skulle förvaltningen även se över hur överkapaciteten i centrumområdet ska lösas. Detta kommer att ske inom den befintliga verksamheten.

I Strandområdet/östra Tyresö finns en större efterfrågan än tillgång på förskoleplatser. I området planeras nya platser på kortare och längre sikt.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Prognos förskoleplatser 2008

24 Ansökan om utökning av förskolan vid Tyresö Montessoriskola AB

Dnr 2008/BUN 085 619

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna en utökning av förskolan vid Tyresö Montessoriskola AB med 24 barn från och med augusti 2008. Kommunen beviljar därmed hyresbidrag för de utökade lokalkostnaderna.
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att startbidrag utgår enligt gällande regler.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Montessoriskola AB har ansökt om att få utöka sin förskoleverksamhet med 24 barn i åldrarna 3-5 år från och med augusti 2008. Förskolan redovisar att man har en kö med 25 barn i aktuell ålder, som man idag inte kan bereda plats för i verksamheten.

För att kunna ta emot ytterligare barn behöver förskolan utöka sina lokaler, och man har kontaktat fastighetsägaren Kungsleden för att få hyra lokaler i anslutning till förskolans nuvarande lokaler.

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar ansökan och redovisar sina synpunkter i tjänsteskrivelse.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Ansökan

25 Ansökan om auktorisation som huvudman för enskild förskola i Tyresö

Dnr 2008/BUN 057 716

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte auktorisera KLAX gGmbH Tyskland Norden Filial som huvudman för enskild förskola.

Beskrivning av ärendet
I en skrivelse till nämnden ansöker KLAX gGmbH Tyskland Norden Filial auktorisation som huvudman för enskild förskola i Tyresö kommun. KLAX driver, utöver ett flertal verksamheter i Tyskland, en förskola i Sollentuna kommun.

I Tyresö kommun råder idag ingen brist på förskoleplatser. Då behov uppstår och nya förskolor planeras har nämnden som rutin att inbjuda enskilda anordnare att driva verksamheten, och KLAX gGmbH Tyskland Norden Filial rekommenderas att inkomma med intresseanmälan då ett sådant tillfälle uppstår.

Ordförandeutlåtande
Vi är mycket positivt inställd till alternativa driftsformer men tillämpar inte allmän auktorisation som rutin. Vi har därför inte tagit ställning till KLAX lämplighet som anordnare, utan uppmanar företaget att lämna in intresseanmälan till kommunen då eventuellt behov av förskoleplatser uppstår och ny förskola i enskild regi planeras.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Ansökan

31 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2008/BUN 027 716

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för JG under förutsättning att:
- avtal med bolag inlämnas.
- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om
registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Beskrivning av ärendet
JG ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Bilaga:
Ansökan

32 Personuppgiftsombud

Dnr 2008/BUN 140 109

Förslag till beslut
- nämnden beslutar att till personuppgiftsombud för nämndens verksamhetsområde utse Monika Mogren.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen antog 1998-04-29 personuppgiftslagen PuL (1998:204) som delvis ersatte datalagen. Syftet med denna lag är att skydda personer mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998. Övergångsvis tillämpades datalagen för de databehandlingar som hade påbörjats före ikraftträdandet. Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och PuL reglerar nu behandlingar av personuppgifter.

Kommunstyrelsen betonar i sitt beslut om personuppgiftsombud vikten av att varje nämnd skall utse personuppgiftsombud för sitt ansvarsområde. Personuppgiftsombudet skall anmälas till Datainspektionen. Sedan 2001 har nämndsekreteraren varit personuppgiftsombud. I förvaltningens organisation från den 1 januari ligger denna uppgift på den administrativa handläggaren.

I de fall nämnden inte utser personuppgiftsombud finns anmälningsskyldighet till Datainspektionen i varje enskilt fall av behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig även sedan personuppgiftsombud utsetts.

Rektor/chef inom nämndens verksamhetsområde ansvarar för att anmäla vilka personuppgiftsregister verksamheten innehar till nämndens personuppgiftsombud.

33 Ansökan om ekonomiskt bidrag

Dnr 2008/BUN 026 053

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag från Tyresö Grundskolors föräldraförening.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Grundskolors föräldraförening, som är en paraplyorganisation som ansluter föräldraföreningar i kommunens kommunala grundskolor, ansöker om ekonomiskt bidrag till sin verksamhet. Föreningen fungerar som ett nätverk för föräldrar och föräldraföreningar i Tyresö. Barn- och utbildningsnämnden beviljade ett mindre bidrag under 2007.

Förvaltningen anser att nämnden inte skall ge föreningsbidrag.

Bilagor
1. Ansökan
2. Tjänsteskrivelse

34 Ansökan om att starta uteverksamhet

Dnr 2008/BUN 138 716

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna en utökning av Qvalitetspoolens förskoleverksamhet med en utegrupp med start i augusti 2008. Kommunen beviljar tillstånd för Qvalitetspoolen att disponera torpet Kobo vardagar. Ingen mat får dock tillagas i torpet Kobo.
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att startbidrag utgår enligt gällande regler.

Beskrivning av ärendet
Qvalitetspoolen har ansökt om att få utöka sin förskoleverksamhet med 20 barn i en utegrupp från och med augusti 2008. Som värmestuga vill man disponera torpet Kobo, Brakmarsvägen. Även Qvalitetspoolens befintliga lokaler vid förskolan Stjärnan kommer att kunna utnyttjas, och maten till verksamheten ska hämtas från Stjärnan.

Torpet används idag till uteverksamhet för förskolan Ringen. Ringens förskola kommer inte att använda torpet Kobo sommaren 2008.

Det råder idag platsbrist i området kring Tyresö Strand, och en del familjer i området placeras i förskola i andra områden. Qvalitetspoolen har kö till sin verksamhet vid Stjärnan.

Ordförandeutlåtande
Det är positivt att vi på detta sätt kan öka antalet platser i Strandområdet. Dessutom finns det ett betydande intresse för uteverksamhet inom förskolan.

Bilagor
Ansökan
Tjänsteskrivelse

35 Rapport om delegationsbeslut

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:
Birgitta Wigren D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 17 ärenden.
D5 Rapportering med anledning av att skolplikten ej fullgöra enligt skollagen, 1 ärenden

Margot Valegård D17 Anpassad studiegång, 4 ärende
D4 Beslut med aneldning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, upp till fem dagar, 1 ärende
Margreth Reiniusson E1 Mottagande i särskolan, 1 ärende
E5 Beslut om uppskjuten skolplikt, 1 ärende
E7 Anordnande av skolskjuts för enskild elev
B2 Avsteg från 15 timmarsregeln enligt 1.5 i reglerna för enskild verksamhet, 2 ärenden varav 1 avslag.

Susanne Nyberger Inga beslut februari och mars
Ann Catrine Bolmgren Inga beslut mars

36 Information

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärenden
1. Margret Reiniusson lämnar en muntlig rapport om delegationsbeslut, avsteg från 15 timmarsregeln förskola och skolbarnomsorg.
2. Rapport om Skolversärenden, individärenden
3. Rapport om rutiner för tillsyn av enskilda förskolor, familjedaghem och skolbarnsomsorg, Dnr 2008/BUN 142-716
4. Skrivelse från IF Metallsossen och LO Haninge Tyresö samt svar på skrivelsen
Mötesinformation

 

§18 Uppföljning av ekonomin till och med mars 2008

Dnr 2008/BUN 092 042

Barn och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera uppföljningen till och med mars månad samt

- att ge förvaltningen i uppdrag att lämna en rapport till nämnden i juni om de åtgärder som vidtagits för att dels tillse att tillämpningen av reglerna för tidsutnyttjandet inom barnomsorgen anpassas bättre till de politiska intentionerna, dels se över den så kallade 15-timmarsregeln i syfte att både minska kostnaderna och behovet av dispenshantering.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med mars 2008 redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande

För att minska befarat underskott för år 2008 får förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att dels tillse att tillämpningen av reglerna för tidsutnyttjandet inom barnomsorgen anpassas bättre till de politiska intentionerna, dels se över den så kallade 15-timmarsregeln i syfte att både minska kostnaderna och behovet av dispenshantering.

Förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera uppföljningen till och med mars månad samt

- att ge förvaltningen i uppdrag att lämna en rapport till nämnden i juni om de åtgärder som vidtagits för att dels tillse att tillämpningen av reglerna för tidsutnyttjandet inom barnomsorgen anpassas bättre till de politiska intentionerna och dels översynen av den så kallade 15-timmarsregeln i syfte att både minska kostnaderna och behovet av dispenshantering.

Bilagor

 1. Uppföljning av ekonomin till och med mars

 2. Resultatenheterna

§19 Ekonomisk plan centrumskolorna Nyboda och Forellen

Dnr 2008/BUN 173 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utarbeta en plan för att få verksamheten vid Centrumskolorna i balans samt att i samråd med personal, föräldrar och elever påbörja ett framtidsinriktat och långsiktigt arbete på hur skolorna i de centrala delarna i Tyresö skall utvecklas. En delrapport från förvaltningen lämnas i juni 2008 och en slutrapport i september 2008.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med ett skriftligt yttrande.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ersättaryttranden.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

Centrumskolorna främst Nyboda har under de senaste åren redovisat negativt resultat. För 2008 prognostiseras ett negativt resultat på 6,3 miljoner. Rektor föreslår i åtgärdsplan att ledningen för skolorna i slutet av april startar ett förutsättningslöst organistionsförändringsarbete inför läsåret 2009/2010.

Ordförandens förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utarbeta en plan för att få verksamheten vid Centrumskolorna i balans samt att en rapport lämnas till nämnden i september 2008.

Bilagor

1. Rektors åtgärdsplan

§20 Rapport om uppföljning av tillsyn vid förskolan Karlavagnen

Dnr 2008/BIN 106 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutat att notera rapporten om tillsyn vid förskolan Karlavagnen.

Beskrivning av ärendet

Den 17 mars 2008 genomförde förvaltningen ett uppföljande tillsynsbesök vid förskolan Karlavagnen i enlighet med tidigare nämndbeslut. Vid tidigare tillsyn, senast den 21 september 2007, noterades brister i verksamheten. Sedan besöket i höstas har mycket utvecklingsarbete skett vid Karlavagnen och den dokumentation som då saknades har nu förevisats förvaltningen. Förvaltningen bedömer att Karlavagnen idag uppvisar en verksamhet av god kvalitet.

Ordförandens förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutat att notera rapporten om tillsyn vid förskolan Karlavagnen.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Rapport om tillsynen

§21 Yttrande över motion om Fallande meritvärden, landets näst lägsta lärartäthet och färre lärare 2008 än 2007 kräver en ny budget

Dnr 2008/BUN 093 041

Förslag till beslut

- Nämnden beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige att avstyrka motionen.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) anmäler att de vid rösträtt hade röstat bifall till motionen.

Beskrivning av ärendet

Marita Bertilsson (s) och Kristijan Vaigur (s) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om Fallande meritvärden, landets näst lägsta lärartäthet och färre lärare 2008 än 2007 kräver en ny budget. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen för yttrande.

Förvaltningens tjänsteyttrande redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande

Förvaltningen redovisar i sitt yttrande den tydliga satsning på skolan som var det viktigaste inslaget i årets kommunala budget. Dessutom redovisas en del av det arbete som pågår med att utveckla verksamheten och förbättra våra elevers resultat. En ny budget är ingen lösning. Vägar till bättre resultat är fortsatta resursökningar i budgeten för 2009 och ett fortsatt ambitiöst kvalitetsarbete.

Ordförandens förslag till beslut

- Barn och utbildningsnämnden beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige att avstyrka motionen.

Yrkanden

Marita Bertilsson (s) yrkar att motionen skall bifallas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot bifall till motionen och finner att nämnden beslutat avstyrka motionen.

Bilagor

 1. Tjänsteyttrande

 2. Motionen

§22 Justering av delegationsordning

Dnr 2008/BUN 139 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar fastställa delegationsordning från den 1 maj enligt bilaga 1.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden fattade i december 2007 beslut om ny delegationsordning från den 1 januari med anledning av den nya organisationen. Med anledning av bl a den nya organisationen för barn i behov av särskilt stöd föreslås vissa justeringar i delegationsordningen. Justeringarna är markerade med överstrykningar eller i kursiv stil.

Nämnden får enligt kommunallagen § 33 uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt kommunallagen § 34 får t.ex. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte delegeras.

Fördelen med delegering är att nämnden kan avlasta sig vanligt förekommande ärenden för att få mer tid att behandla principiella frågor. Därför föreslås delegering i främst rutinärenden.

I förslaget till delegationsordning har även ärenden som tjänstemän (t ex rektor) skall ta verkställighetsbeslut i förts in i delegationsordning för tydlighetens skull.

Besluten som tas på delegation skall redovisas till nämnden.

Ordförandens förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa delegationsordning från den 1 maj enligt bilaga 1.

Bilaga

1. Delegationsordning

§23 Prognos förskoleplatser 2008

Dnr 2008/BUN 112 710

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera prognosen för förskoleplatser 2008 och beskrivningen av åtgärder för att komma tillrätta med överkapaciteten i centrumområdet.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat prognosen för tillgång och efterfrågan på förskoleplatser i Tyresö kommun. Enligt tidigare uppdrag skulle förvaltningen även se över hur överkapaciteten i centrumområdet ska lösas. Detta kommer att ske inom den befintliga verksamheten.

I Strandområdet/östra Tyresö finns en större efterfrågan än tillgång på förskoleplatser. I området planeras nya platser på kortare och längre sikt.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera prognosen för förskoleplatser 2008 och beskrivningen av åtgärder för att komma tillrätta med överkapacitet i centrumområdet.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Prognos förskoleplatser 2008

§24 Ansökan om utökning av förskolan vid Tyresö Montessoriskola AB

Dnr 2008/BUN 085 619

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att godkänna en utökning av förskolan vid Tyresö Montessoriskola AB med 24 barn från och med augusti 2008. Kommunen beviljar därmed hyresbidrag för de utökade lokalkostnaderna.

- Nämnden beslutar att startbidrag utgår enligt gällande regler.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ersättaryttranden.

Anmälan om jäv

Anna Lundh (kd) anmäler jäv och närvarar inte vid ärendets behandlingen.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Montessoriskola AB har ansökt om att få utöka sin förskoleverksamhet med 24 barn i åldrarna 3-5 år från och med augusti 2008. Förskolan redovisar att man har en kö med 25 barn i aktuell ålder, som man idag inte kan bereda plats för i verksamheten.

För att kunna ta emot ytterligare barn behöver förskolan utöka sina lokaler, och man har kontaktat fastighetsägaren Kungsleden för att få hyra lokaler i anslutning till förskolans nuvarande lokaler.

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar ansökan och redovisar sina synpunkter i tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna en utökning av förskolan vid Tyresö Montessoriskola AB med 24 barn från och med augusti 2008. Kommunen beviljar därmed hyresbidrag för de utökade lokalkostnaderna.

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att startbidrag utgår enligt gällande regler.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Ansökan

§25 Ansökan om auktorisation som huvudman för enskild förskola i Tyresö

Dnr 2008/BUN 057 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att inte auktorisera KLAX gGmbH Tyskland Norden Filial som huvudman för enskild förskola.

Beskrivning av ärendet

I en skrivelse till nämnden ansöker KLAX gGmbH Tyskland Norden Filial auktorisation som huvudman för enskild förskola i Tyresö kommun. KLAX driver, utöver ett flertal verksamheter i Tyskland, en förskola i Sollentuna kommun.

I Tyresö kommun råder idag ingen brist på förskoleplatser. Då behov uppstår och nya förskolor planeras har nämnden som rutin att inbjuda enskilda anordnare att driva verksamheten, och KLAX gGmbH Tyskland Norden Filial rekommenderas att inkomma med intresseanmälan då ett sådant tillfälle uppstår.

Ordförandeutlåtande

Vi är mycket positivt inställd till alternativa driftsformer men tillämpar inte allmän auktorisation som rutin. Vi har därför inte tagit ställning till KLAX lämplighet som anordnare, utan uppmanar företaget att lämna in intresseanmälan till kommunen då eventuellt behov av förskoleplatser uppstår och ny förskola i enskild regi planeras.

Ordförandens förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte auktorisera KLAX gGmbH Tyskland Norden Filial som huvudman för enskild förskola.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Ansökan

§32 Personuppgiftsombud

Dnr 2008/BUN 140 109

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att till personuppgiftsombud för nämndens verksamhetsområde utse Monika Mogren.

Beskrivning av ärendet

Riksdagen antog 1998-04-29 personuppgiftslagen PuL (1998:204) som delvis ersatte datalagen. Syftet med denna lag är att skydda personer mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998. Övergångsvis tillämpades datalagen för de databehandlingar som hade påbörjats före ikraftträdandet. Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och PuL reglerar nu behandlingar av personuppgifter.

Kommunstyrelsen betonar i sitt beslut om personuppgiftsombud vikten av att varje nämnd skall utse personuppgiftsombud för sitt ansvarsområde. Personuppgiftsombudet skall anmälas till Datainspektionen. Sedan 2001 har nämndsekreteraren varit personuppgiftsombud. I förvaltningens organisation från den 1 januari ligger denna uppgift på den administrativa handläggaren.

I de fall nämnden inte utser personuppgiftsombud finns anmälningsskyldighet till Datainspektionen i varje enskilt fall av behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig även sedan personuppgiftsombud utsetts.

Rektor/chef inom nämndens verksamhetsområde ansvarar för att anmäla vilka personuppgiftsregister verksamheten innehar till nämndens personuppgiftsombud.

Förslag till beslut

- nämnden beslutar att till personuppgiftsombud för nämndens verksamhetsområde utse Monika Mogren.

§33 Ansökan om ekonomiskt bidrag

Dnr 2008/BUN 026 053

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag från Tyresö Grundskolors föräldraförening.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Grundskolors föräldraförening, som är en paraplyorganisation som ansluter föräldraföreningar i kommunens kommunala grundskolor, ansöker om ekonomiskt bidrag till sin verksamhet. Föreningen fungerar som ett nätverk för föräldrar och föräldraföreningar i Tyresö. Barn- och utbildningsnämnden beviljade ett mindre bidrag under 2007.

Förvaltningen anser att nämnden inte skall ge föreningsbidrag.

Förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag från Tyresö Grundskolors föräldraförening.

Yrkanden

Marita Bertilsson (s) yrkar i första hand att ärendet skall återremitteras till förvaltningen och i andra hand att ansökan skall bifallas.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslaget om återremiss mot avslag och finner att nämnden beslutat avslå återremissen. Därefter ställer ordföranden ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat avslå ansökan.

Bilagor

 1. Ansökan

 2. Tjänsteskrivelse

§34 Ansökan om att starta uteverksamhet

Dnr 2008/BUN 138 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna en utökning av Qvalitetspoolens förskoleverksamhet med en utegrupp med start i augusti 2008. Kommunen beviljar tillstånd för Qvalitetspoolen att disponera torpet Kobo vardagar. Ingen mat får dock tillagas i torpet Kobo.

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att startbidrag utgår enligt gällande regler.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) inkommer med skriftliga ersättaryttranden.

Protokollsnotering

Noteras till protokollet att förvaltningen arbetar med en översyn av regelverket för enskild verksamhet.

Beskrivning av ärendet

Qvalitetspoolen har ansökt om att få utöka sin förskoleverksamhet med 20 barn i en utegrupp från och med augusti 2008. Som värmestuga vill man disponera torpet Kobo, Brakmarsvägen. Även Qvalitetspoolens befintliga lokaler vid förskolan Stjärnan kommer att kunna utnyttjas, och maten till verksamheten ska hämtas från Stjärnan.

Torpet används idag till uteverksamhet för förskolan Ringen. Ringens förskola kommer inte att använda torpet Kobo sommaren 2008.

Det råder idag platsbrist i området kring Tyresö Strand, och en del familjer i området placeras i förskola i andra områden. Qvalitetspoolen har kö till sin verksamhet vid Stjärnan.

Ordförandeutlåtande

Det är positivt att vi på detta sätt kan öka antalet platser i Strandområdet. Dessutom finns det ett betydande intresse för uteverksamhet inom förskolan.

Ordförandens förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna en utökning av Qvalitetspoolens förskoleverksamhet med en utegrupp med start i augusti 2008. Kommunen beviljar tillstånd för Qvalitetspoolen att disponera torpet Kobo vardagar. Ingen mat får dock tillagas i torpet Kobo.

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att startbidrag utgår enligt gällande regler.

Bilagor

 1. Ansökan
 2. Tjänsteskrivelse

§35 Rapport om delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 17 ärenden.

D5 Rapportering med anledning av att skolplikten ej fullgöra enligt skollagen, 1 ärenden

Margot Valegård D17 Anpassad studiegång, 4 ärende

D4 Beslut med aneldning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, upp till fem dagar, 1 ärende

Margreth Reiniusson E1 Mottagande i särskolan, 1 ärende

E5 Beslut om uppskjuten skolplikt, 1 ärende

E7 Anordnande av skolskjuts för enskild elev

B2 Avsteg från 15 timmarsregeln enligt 1.5 i reglerna för enskild verksamhet, 2 ärenden varav 1 avslag.

Susanne Nyberger Inga beslut februari och mars

Ann Catrine Bolmgren Inga beslut mars

Förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§36 Information

Förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärenden

1. Margret Reiniusson lämnar en muntlig rapport om delegationsbeslut, avsteg från 15 timmarsregeln förskola och skolbarnomsorg.

2. Rapport om Skolversärenden, individärenden

3. Rapport om rutiner för tillsyn av enskilda förskolor, familjedaghem och skolbarnsomsorg, Dnr 2008/BUN 142-716

4. Skrivelse från IF Metallsossen och LO Haninge Tyresö samt svar på skrivelsen.

5. Margreth Reiniusson informerade om verksamheten inom Särvux.

6. Förvaltningschefens rapport: Birgitta Wigren rapporter om att organisationen för barn i behov av särskilt stöd nu är fastställd efter avslutade förhandlingar med de fackliga organisationerna.

§37 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för AMW under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till sin reservation § 76, 2007.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) hänvisar till tidigare ersättaryttranden.

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till tidigare ersättaryttranden.

Beskrivning av ärendet

AMW ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Ordförandens förslag till beslut

Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för AMW under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansäkan avslås.

Noteras att Marie Åkesdotter (mp) anmäler att hon vid rästrätt hade yrkat avslag.

Noteras att Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rästrätt hade yrkat avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga:

Ansökan