Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-04-28

Sammanträde 2010-04-28

Datum
Klockan
Plats

22 Kartläggning av grundskolornas arbete med vägledning och samarbete med näringslivet

24 Åtgärder för elever som riskerar att inte nå målen

25 Rapport om delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Ärendeförteckning.pdf (55 kb)
Mötesinformation

 

§15 Uppföljning av ekonomin till och med mars

Dnr 2010/BUN 0035 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med mars redovisas i bilaga 1 och 2.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen

Bilagor:

1. Ekonomisk uppföljning

2. Resultatenheterna


§16 Hyrespeng till enskilda förskolor med tyresö kommun som hyresvärd

Dnr 2010/BUN 0035 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att förlänga övergångslösningen för enskilda förskolor som har Tyresö kommuns om hyresvärd till att omfatta hela budgetåret 2010.

- Nämnden beslutar att förvaltningen ersätter hyran till enskilda förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd under en övergångsperiod motsvarande hela budgetåret 2010.

Protokollsanteckning

Ledamöterna från socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande

Mathias Tegner (S) inkommer med ett särskilt yttrande inkommer från socialdemokraterna.

Protokollsanteckning

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till sitt ersättaryttrande 2010-12-16. och meddelar att hon vid rösträtt inte hade deltagit i beslutet.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Den nya lagen Offentliga bidrag på lika villkor innebär att lokalkostnader inkl. lokalhyra skall ingå i pengen till barn/elever i förskola/skola. Tillämpningen av lagen kommer att påverka de enskilda anordnarna i olika utsträckning. Nämnden beslutade i december 2009 att enskilda förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd skulle omfattas av en övergångsperiod på sex månader i samband med genomförandet av lagförändringen. Under våren 2010 pågår en utredning i Tyresö kommun där hyressättningen ses över. Förvaltningen gör därmed bedömningen att den praktiska implementeringen är möjlig först 2011. Förvaltningen anser därför att det är rimligt att övergångsperioden för enskilda förskolor förlängs till att omfatta hela budgetåret 2010.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att förlänga övergångslösningen för enskilda förskolor som har Tyresö kommuns om hyresvärd till att omfatta hela budgetåret 2010.

- Nämnden beslutar att förvaltningen ersätter hyran till enskilda förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd under en övergångsperiod motsvarande hela budgetåret 2010.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§17 Komplettering till omvärldsbeskrivning samt diskussion om målen inför 2011.

Dnr 2010/BUN 0069 10

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera komplettering till omvärldsbeskrivningen som ett ytterligare underlag inför budget 2011.

- Nämnden beslutar att en fortsatt diskussion genomför den 1 juni från kl. 13.00.

Beskrivning av ärendet

I kommunens stragegi- och budgetplan ingår en kommungemensam omvärldsanalys. Inför barn- och utbildningsnämndens arbete med mål och budget inför 2011 behandlades vid nämndens sammanträdet i mars en omvärldsbeskrivning. Omvärldsbeskrivningen kompletteras med uppgifter om övergången från grundskolan till gymnasiet samt med uppgifter om kostnader för skolhälsovård och kostnader för skolbarnomsorg.

Baserad på omvärdsbeskrivningen diskuterar nämnden målen inför 2011.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera komplettering till omvärldsbeskrivningen som ett ytterligare underlag inför budget 2011.

Bilagor

  1. Övergång till gymnasieskolan elever folkbokförda i Tyresö Kommun

  2. Kostnader för skolhälsovård 2007-2010

  3. Kostnader för skolbarnomsorg åren 2007-2009

§18 Internkontroll 2010

Dnr 2010/BUN 0070-016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa plan för inriktning på den interna kontrollen 2010.

- nämnden beslutar att förvaltningen ska redovisa åtgärder för de konstaterade bristerna 2009 före sommaren.

- nämnden beslutar att förvaltningen ska redovisa genomförd internkontrollen för 2010 till nämnden i december.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll. Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för att förvaltningen har en organisation samt regler och anvisningar för den interna kontrollen. Förslag till inriktning på den interna kontrollen redovisas i tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa plan för inriktning på den interna kontrollen 2010.

- nämnden beslutar att förvaltningen ska redovisa åtgärder för de konstaterade bristerna 2009 före sommaren.

- nämnden beslutar att förvaltningen ska redovisa genomförd internkontrollen för 2010 till nämnden i december.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§19 Rapport om förskolan Karlavagnen

Dnr 2010/BUN 0026 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera rapporten om förskolan Karlavagnen.

- Nämnden beslutar att ett extra sammanträde hålls den 25 augusti 2010. Vid sammanträdet ska en uppföljning av åtgärdsplan efter tillsynsbesök och brukarenkät redovisas samt de brister som diskuterades vid mötet med politiker i mars. Dessutom ska årsredovisningen för 2009 redovisas.

Reservation

Mathias Tegner (s) inkommer med en reservation.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I februari 2010 lämnades en kortare rapport efter att förvaltningen fått synpunkter på verksamheten vid förskolan Karlavagnen i december 2009.

Förvaltningen fick då i uppdrag av nämnden att lämna en fördjupad redovisning kring Karlavagnen. Rapporten redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten om förskolan Karlavagnen.

Yrkande

Mathias Tegner (S) har följande yrkande

  1. Nämnden beslutar att förvaltningen utarbetar en handlingsplan för hur brukarkritik ska hanteras.

  2. Nämnden beslutar att förvaltningen ska se över tillsynsrutinerna för enskilda och kommunal enheter.

  3. Nämnden beslutar att ett extra sammanträde ska hållas i augusti för att följa upp förskolans kvalitet.

  4. Nämnden beslutar att en extra brukarundersökning genomförs och redovisas på sammanträdet i augusti.

  5. Nämnden beslutar att en kvalitativ brukarundersökning, exempelvis fokusgrupper genomförs och redovisas på sammanträdet i augusti.

  6. Nämnden beslutar om ett föreläggande för att åtgärda iaktagna brister

Beslutsgång

Ordföranden föreslår och yrkandena 1 och 2 besvarats genom att nämnden behandlar dessa i separata § 29 och §30. Nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden föreslår enligt yrkande 3 att ett extra sammanträde håll den 25 augusti. Nämnden beslutar enligt förslaget. Vid sammanträdet ska en uppföljning av åtgärdsplan efter tillsynsbesök och brukarenkät redovisas samt de brister som diskuterades vid mötet med politiker i mars. Dessutom ska årsredovisningen för 2009 redovisas.

Ordföranden ställer proposition på yrkande 4 och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på yrkande 5 och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på yrkande 6 och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Protokollsanteckning

Marie Åkesdotter (MP) vill till protokollet notera att hon vid rösträtt hade stött yrkandena från socialdemokraterna.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse med bilagor

§20 Rapport om uppföljning av utbildning av nyanlända elever i tyresö kommuns grundskolor

Dnr 2010/BUN 0081 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämndens beslutar att notera rapporten om mottagande av nyanlända grundskoleelever.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt följa upp undervisningen av nyanlända elever i kommunens kvalitetsredovisning, samt att där särskilt redovisa de åtgärder som vidtagits inom organisationen med anledning av uppföljningen.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

År 2007 beslutade barn- och utbildningsnämnden om en ny organisation för mottagande av nyanlända elever i Tyresö kommuns grundskolor. Den nuvarande organisationen innebär att alla elever direktintegreras i någon av kommunens grundskolor, utifrån sin folkbokföringsadress.

En första uppföljning av organisationen med direktintegrering presenterades för barn- och utbildningsnämnden i juni 2008. Nu har en mer omfattande genomlysning av hur systemet fungerar idag genomförts av förvaltningen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämndens beslutar att notera rapporten om mottagande av nyanlända grundskoleelever.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt följa upp undervisningen av nyanlända elever i kommunens kvalitetsredovisning, samt att där särskilt redovisa de åtgärder som vidtagits inom organisationen med anledning av uppföljningen.

Protokollsnotering

Margareta Ternstedt (FP) noterar till protokollet vikten av att vid uppföljning av verksamheten se på elevernas resultat i samtliga ämnen samt se över ämneslärarnas behov av utbildning.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

2. Rapporten med bilagor

§21 Rapport om uppföljning av den Öppna verksamheten

Dnr 2010/BUN 0082 42

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.

________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I samband med att barn- och utbildningsnämnden rekommenderade kommunfullmäktige att inte genomföra en fritidsvaneenkät bland kommunens ungdomar, fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av de öppna fritidsverksamheter som finns i kommunen idag.

Uppföljningen redovisas i bifogad rapport.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

2. Rapporten

§22 Kartläggning av grundskolornas arbete med vägledning och samarbete med näringslivet

Dnr 2010/BUN 0083 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga grundskolornas arbete med vägledning i vid bemärkelse och deras samarbete med näringsliv och närsamhälle, samt att formulera förslag på utveckling av arbetet. Arbetet redovisas för nämnden under hösten 2010.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Ordförandeförslag

En viktig del av skolans uppdrag är att stötta elevernas utveckling till samhällsmedborgare, och vägleda dem i deras kommande val av utbildning och arbete. Detta viktiga arbete måste börja redan i tidig ålder och genomsyra arbetet under hela skoltiden, för att i de högre åldrarna bli alltmer konkret då de viktiga valen av yrke och livsinriktning närmar sig.

Samtidigt är en förankring i samhället och koppling till omvärlden en del i skolans motivationsarbete. Elever som ser varför de lär sig och hur kunskaper kommer till användning, blir mer motiverade i sitt skolarbete.

Under perioden 2008-2010 har ett av barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål varit att utveckla formerna för skolornas samverkan med näringsliv och närsamhälle. Under denna tid har mycket arbete gjorts på våra enheter, något som dels redovisats i kvalitetsredovisningar, dels syns i resultaten på den fråga angående samverkan som ställts i den årliga brukarenkäten. Alla enheter har idag utvecklat någon form av samverkan med omvärlden i sin undervisning.

För att fortsätta den positiva utvecklingen och ta nästa steg, bör förvaltningen göra en genomlysning av grundskolornas studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. Samtidigt bör en kartläggning av det samarbete som idag sker med närsamhälle och näringsliv göras. Därigenom kan goda exempel lyftas fram till inspiration för andra enheter, och förslag till åtgärder för att ytterligare förbättra styrningen på övergripande nivå presenteras.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga grundskolornas arbete med vägledning i vid bemärkelse och deras samarbete med näringsliv och närsamhälle, samt att formulera förslag på utveckling av arbetet. Arbetet redovisas för nämnden under hösten 2010.

§23 Rektors uppdrag och ansvar

Dnr 2010/BUN 0084 22

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga rektorernas roll och ansvar vid de kommunala skolorna i Tyresö kommun med utgångspunkt i skollagens nuvarande krav samt kraven i förslaget till ny skollag. Arbetet redovisas för nämnden under hösten 2010.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) inkommer med ett ersättaryttrande.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Ordförandeförslag

Rektor har ett omfattande och betydelsefullt uppdrag, som ytterligare skärps i förslaget till ny skollag. Både i forskning och debatt har man under de senaste åren lyft fram ledarskapet, och särskilt rektors roll, som särskilt betydelsefull för skolans kvalitet och resultat. Rektorsfunktionen beskrivs, bland annat av Skolinspektionen, som central för att skapa en skola av god kvalitet för alla, där de nationella målen uppfylls och där lärandet upplevs som meningsfullt, stimulerande och tryggt.

Rektorsbefattningen innehåller krav på att rektor ska leda skolans inre arbete, ha överblick över de förutsättningar som finns och med hjälp av dessa bedriva verkningsfulla utvecklingsprocesser, samt få skolan som helhet att fungera väl. Studier om framgångsrika skolor visar att en framgångsfaktor är utövandet av ett tydligt, demokratiskt ledarskap som fokuserar både på skolans kunskapsmål och sociala mål. Skolinspektionen genomför under 2010 en särkskild kvalitetsgranskning av rektors ledarskap i förhållande till de nationella styrdokumenten.

Samtidigt som skolans ledarskap har lyfts fram på många håll har rektorernas ansvar i Tyresös skolor förändrats genom omorganisationer. Sammantaget motiverar dessa faktorer att rektorsrollen följas upp i förhållande till styrdokumenten. Förvaltningen bör utreda om rektorerna vid de kommunala skolorna i Tyresö har de förutsättningar som krävs för att ta sitt ansvar enligt styrdokumenten, samt kartlägga hur rektorerna själva ser på sin roll och hur de säkerställer att gällande regelverk följs. I utredningen bör förvaltningen även ta hänsyn till de krav på rektor som följer med förslaget till ny skollag.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga rektorernas roll och ansvar vid de kommunala skolorna i Tyresö kommun med utgångspunkt i skollagens nuvarande krav samt kraven i förslaget till ny skollag. Arbetet redovisas för nämnden under hösten 2010.

§24 Åtgärder för elever som riskerar att inte nå målen

Dnr 2010/BUN 0085 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga det arbete som skolorna gör för att ge alla elever möjligheter att nå minst godkänt betyg i samtliga ämnen, samt vid behov presentera förslag till åtgärder för förbättring. Arbetet redovisas för nämnden under hösten 2010.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Ordförandeförslag

Ett av barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål under de senaste två åren har varit att en högre andel av avgångseleverna i grundskolan ska ha nått minst godkänt betyg i samtliga ämnen. Efter synpunkter från Skolverket vid tillsyn 2008 och en nationell debatt kring risken att svenska skolor utvecklas mot ”tre-ämnesskolor” med alltför stort fokus på svenska, engelska och matematik, lades fokus inte bara på att eleverna ska nå behörighet till gymnasieskolan, utan på att höja andelen godkända i samtliga ämnen. 2009 var andelen 80 procent av eleverna, vilket är ett mycket bra resultat, och förmodligen en faktor som bidragit till det höjda meritvärdet i kommunen. Vår vision måste dock vara att höja nivån ytterligare.

Alla grundskolans ämnen är viktiga för elevens kunskapsutveckling. Grundskolan har ett ansvar för att upprätta åtgärdsprogram då en elev riskerar att inte nå målen i ett ämne. Skolinspektionen anser att det finns brister på många håll i uppföljningen framför allt av de praktisk-estetiska ämnena, och myndigheten genomför just nu kvalitetsgranskningar av undervisning och uppföljning inom såväl musik som idrott och hälsa. En av de faktorer som ska granskas är hur kommuner och skolor säkerställer att åtgärdsprogram alltid upprättas då elever riskerar att inte nå målen även i dessa ämnen.

Ett minst godkänt resultat i samtliga ämnen betyder mycket för elevens fortsatta studier. Undersökningar visar att elever som saknar betyg i ett ämne är betydligt mer benägna att avbryta sina gymnasiestudier. I förslaget till nya behörighetsregler för gymnasieskolan höjs kraven. Enligt förslaget krävs godkänt betyg i svenska, engelska, matematik och ytterligare minst fem ämnen för behörighet till yrkesinriktat program. För behörighet till teoretiskt gymnasieprogram krävs godkänt betyg i svenska, engelska, matematik och ytterligare minst nio av grundskolans ämnen.

För att säkerställa att arbetet i Tyresö kommun är kvalitetssäkrat och förberett för de nya behörighetsreglerna, samt att skolorna lägger stor vikt vid att ge eleverna möjlighet att nå målen i samtliga ämnen, bör förvaltningen få i uppdrag att kartlägga hur skolorna i kommunen följer upp och stöttar de elever som riskerar att inte nå målen i något av grundskolans ämnen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga det arbete som skolorna gör för att ge alla elever möjligheter att nå minst godkänt betyg i samtliga ämnen, samt vid behov presentera förslag till åtgärder för förbättring. Arbetet redovisas för nämnden under hösten 2010.

Tilläggsyrkande

Mathias Tegner (S) har följande tilläggsyrkande:

Nämnden beslutar att ge ökade resurser till elver som inte når målen.

Beslutsgång

Nämnden bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden proposion på tilläggsyrkandet och finner att nämndens avslagit tilläggsyrkandet.

Protokollsanteckning

Marie Åkesdotter (MP) vill till protokollet notera att hon vid rösträtt hade stött tilläggsyrkandet från socialdemokraterna.

§25 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2010/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän och ordföranden.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Rätt till plats i förskola och skolbarnomsorg 11 ärenden under mars

D 5 Skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, 7 ärenden under mars

D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 16 ärenden under mars

Anne Bolmgren Inga ärenden under mars

Magnus Duvnäs D 17 Anpassad studiegång, 1 ärende under januari Inga ärenden under februari

Susanne Nyberger Inga ärenden under februari, mars

Lena Jansson Inga ärenden under februari, mars

Agnetha Hedenbergh Vårdnadsbidrag, 5 ärenden under februari

Kia Broomé Inga ärenden under februari

Judit Larsson Inga ärenden under februari och mars

Ulla Liden Inga ärenden under mars

Björn Åkerblom D17 Anpassad studiegång utanför skolan

Pia Westergren Inga ärenden under mars

Gunilla Petersen Inga ärenden under mars

Agneta Ahlin Inga ärenden under mars

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 3 ärenden under mars

Beslut enligt delegation till ordföranden

Hans Lindberg Ansökan om förhöjd dagbarnvårdarpeng till enskild dagbarnvårdare, ett ärende under april, beslut avslag.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§26 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, Dnr 2010/BUN 061-41.

2. Förvaltningschefens rapport

2.1 Sommarskola genomförs på samma sätt som förra året. Årskurs 9 en vecka när skolan slutar i juni och årskurserna 7 och 8 veckan innan skolan börjar i augusti.

2.2 Premieskola för elever i åk 8 genomförs en vecka när skolan slutar i juni.

2.3 Folkhälsoinstitutets undersökning om barn och ungas hälsa

2.4 Nyckel – andel elver som äter skollunch vid kommunens 6-9 skolor, Dnr 2010/BUN 0036-010

2.5 Pia Westergren slutar sin anställning som rektor, på egen begäran, i anslutning till semestern, hon tillträder en rektorstjänst för en F-9 skola i Stockholms kommun.

2.6 Skolinspektionen har gjort flygande inspektion av idrottslektion vid 200 skolor i Tyresö besökte de Nyboda skola.

2.7 Skolverket har gjort kontrollrättning av nationella proven vid ett antal skolor i landet i Tyresö på Strandskolan.

2.8 Rekryteringen av kökschef till de sex skolresturangerna pågår samt intern rekrytering av kokar.

2.9 Förvaltningens ledningsgrupp har haft en fördjupningsdag kring barn i behov av särskilt stöd och arbetar med att urforma ett projekt.

3. Rapport från revisorerna om övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2009, Dnr 2010/BUN 080-016.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

§27 Bomanska skolfonden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att utse följande personer att utse Bomanska skolfondens stipendiater 2010, Margareta Ternstedt (FP), Anna Lund (KD) och Marie Åkesdotter (MP)

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Bomanska skolfonden har tillkommit genom en donation i testamente, från april 1825, av viktualiehandlaren Eric Boman Ericson.

Avkastningen på fondens värde kan användas till belöningar åt de barn som visa mästa flit och bästa framsteg.

Avkastningen på fondens värde har de senaste åren uppgått till mellan 2 och 3 tusen kronor och delas ut som stipendium till en – tre elever, mantalsskrivna i kommunen, i avgångsklass från det obligatoriska skolväsendet i kommunen.

Skolornas rektorer lämnar förslag till mottagare av stipendiet med motivering senast den 15 maj, förslagen skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Mottagare av stipendiet utses av en grupp politiker bestående av två ledamöter från majoriteten och en från oppositionen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att utse följande personer att utse Bomanska skolfondens stipendiater 2010, Margareta Ternstedt (FP), Anna Lund (KD) och Marie Åkesdotter (MP)

§28 Volymprognos för Östra Tyresö

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet i juni utarbeta en volymprognos över antalet barn i varje årskull för perioden 2011 – 2020.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

För att möjliggöra en planering av behovet av förskole- och skollokaler inom Östra Tyresö behövs en långsiktig prognos över utvecklingen av barn- och elevunderlaget.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet i juni utarbeta en volymprognos över antalet barn i varje årskull för perioden 2011 – 2020.

§29 Handlingsplan för brukarkritik

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för hur brukarkritik ska handläggas.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I anslutning till § 19 lämnar Mathias Tegner ett yrkande om att nämnden ska ha en handlingplan för brukarkritik. Handlingsplanen ska vara övergripande för nämndens verksamhet.

Ordförandens förslag till beslut

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för hur brukarkritik ska handläggas.

§30 Översyn av rutiner för tillsyn av verksamhet

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av rutinerna för tillsyn av förskoleverksamheten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I anslutning till § 19 lämnar Mathias Tegner ett yrkande om att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för tillsyn av enskilda och kommunala enheters förskoleverksamhet.

Ordförandens förslag till beslut

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av rutinerna för tillsyn av förskoleverksamheten.