Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-08-25

Sammanträde 2010-08-25

Datum
Klockan
18.30
Plats
Bollmora, Marknadsgränd 2
Mötesinformation

 

§44 Uppföljning av tillsyn vid förskolan Karlavagnen

Dnr 2010/BUN 0026-40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten.

Beskrivning av ärendet

Vid nämndens sammanträde i april 2010 lämnade förvaltningen en rapport om förskolan Karlavagnen. Nämnden beslutade då att ha ett extra sammanträde den 25 augusti 2010. Vid detta sammanträde ska en uppföljning av åtgärdsplan efter tillsynsbesök och brukarenkät redovisas samt de brister som diskuterades vid mötet med politiker i mars. Dessutom ska årsredovisningen för 2009 redovisas.

Förskolan Karlavagnen har vid ett flertal tillfällen haft tillsyn av Barn- och utbildningsförvaltningen. Anledningen till tillsynen har bland annat varit synpunkter på ledning och verksamhet från brukarna i förskolan. Under vintern/våren 2010 gjordes en större summering av förskolans utveckling under åren sedan start. I summeringen redovisades de åsikter som förmedlats till kommunen från brukare och anställda under åren som Karlavagnen varit i drift. Summeringen redovisades vid nämndsammanträdet i april 2010. Då beslutades även om en uppföljning av arbetet med att förbättra kvaliteten och stärka samverkan mellan alla parter i förskolan.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Rapport från Karlavagnen innehållande

- Rapport angående förskolan Karlavagnen (Veronica Ekestam)

- Summering Arbetsplan och nyckeltal (bilaga 1)

Checklista kvalitetssäkring juni 2010 är bilaga 3-5 (det finns ingen bilaga 2

- Barn KPI (bilaga 3)

- Pedagog KPI (bilaga 4)

- Nyckeltal för ledning (bilaga 5)

- Kommunikationsplan (bilaga 6)

- Affärsplan (bilaga 7)

- Bokslut 2009(bilaga 8)

§45 Uppföljning av ekonomin till och med maj 2010

Dnr 2010/BUN 0035-10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

­­­­­__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med maj redovisas i bilaga 1 och 2.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Bilagor:

1. Ekonomisk uppföljning

2. Resultatenheterna

§46 Rutiner för systematisk tillsyn vid enskilda förskolor och familjedaghem

Dnr 2010/BUN 0101-40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna rutinerna för systematisk tillsyn vid enskilda förskolor och familjedaghem.

Särskilt yttrande

Mathias Tegner (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Protokollsnotering

Inger Gemicioglu (V) ansluter sig till Mathias Tegners särskilda yttrande.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Sedan hösten 2008 har förvaltningen fastställda rutiner för tillsyn vid enskilda förskolor och familjedaghem. Nämnden beslutade i april § 30 att ge förvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för tillsyn av förskoleverk-samhet.

Förvaltningen har nu gjort en översyn av rutinerna och föreslår att nämnden godkänner de nya rutinerna för systematisk tillsyn enligt bilaga.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna rutinerna för systematisk tillsyn vid enskilda förskolor och familjedaghem.

Bilaga:

1. Tjänsteskrivelse

§47 Handlingsplan för handläggning av brukarsynpunkter

Dnr 2010/BUN 0103-009

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta handlingsplan för handläggning av brukarsynpunkter.

________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden § 29 att utarbeta en handlingsplan för hur brukarsynpunkter ska handläggas.

I den nya skollag som beslutades i juni 2010 sägs att alla skolor och skolhuvudmän ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta handlingsplan för handläggning av brukarsynpunkter.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse med PM

§48 Omvärldsbeskrivning och mål för 2011

Dnr 2010/BUN 0069-10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden noterar att man fått ett mycket bra underlag från förvaltningen.

- Nämnden beslutar att återremittera ärendet för komplettering med fristående enheters resultat i de avsnitt där uppgifter finns.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämnden har under våren vid ett flertal tillfällen diskuterat olika förslag till mål för verksamheten inför 2011. Vid barn- och utbildningsnämndens diskussion kring mål för verksamheten inför 2011 i juni 2010 ringades ett antal målområden in. Förvaltningen har nu tagit fram ytterligare underlag inom de aktuella områdena inför nämndens fortsatta arbete med att formulera mål och välja målnivåer.

I tjänsteskrivelsen presenteras underlag kring följande målområden:

  1. Andel elever med minst godkänt betyg i samtliga ämnen
  2. Arbetsmiljö, trygghet och arbetsro för elever och personal
  3. Andel högskoleutbildad personal i förskoleklass
  4. Andel barn i behov av särskilt stöd som kan få sin undervisning i Tyresö kommun
  5. Matematiska färdigheter i skolår 3

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden noterar att man fått ett mycket bra underlag från förvaltningen.

- Nämnden beslutar att återremittera ärendet för komplettering med fristående enheters resultat i de avsnitt där uppgifter finns.

Bilaga:

1. Tjänsteskrivelse

§49 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2010/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten

­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Rätt till plats i förskola och skolbarnomsorg 3 ärenden under juni

D 5 Skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, 2 ärenden under maj

D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 4 ärenden under maj och 2 ärenden under juni

Anne Bolmgren Inga ärenden under april och maj

Magnus Duvnäs D 17 Anpassad studiegång, 1 ärende under april Inga ärenden under maj juni

Ulrica Andersson D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 1 ärende under juli

Ulla Liden Inga ärenden under juni

Gunilla Petersen Inga ärenden under maj och juni

Pia Westergren Inga ärenden under maj och juni

Björn Åkerblom D17 Anpassad studiegång utanför skolan 1 ärende under maj och 1 ärende under januari och 1 ärende under mars

Inga ärenden under juni

Bertil Wennström Inga ärenden under april och maj

D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 30 ärenden under juni

Judit Larsson Inga ärenden under maj

Susanne Nyberger Inga ärenden under maj

Agneta Ahlin E 1 Mottagande i särskolan, 1 ärende under maj

och 1 ärende under juni

Lena Jansson Inga ärenden under mars, april, maj och juni

Kristina Jansson D 17 Anpassad studiegång, 1 ärende under mars

C1 Plats i förskoleklass, 70 barn , 3 grupper

D25 Elevernas placering på klasser och grupper F-9 enligt klasslistor i Extens

D13 Elevens val på Krusboda och Dalskolan

D28 Ordnings/trivselregler Krusboda skola

D 26 fastställa schema, inlagt i schemaprogram och Extensgrupper

Ingegerd Gren Rapport efter resa till Riga med basgruppsledarna

Petra Andersson B3 Avsteg från reglerna när det gäller uppsägning av plats 1 ärende

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämndens beslutar att notera delegationsbesluten