Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-06-13

Sammanträde 2012-06-13

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset lokal Bollmora

24 Återremiss av motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter, för komplettering av redovisning av hyreskostnader inom skola och förskola

Dnr 2010 BUN/138 001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att komplettera tidigare beslut med förteckning över hyreskostnader och överlämna den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Ärendet behandlades i Barn- och utbildningsnämnden den 15 februari 2012 och har återremitterats från kommunstyrelsen för komplettering med redovsning av hyreskostnader inom skola och förskola.

Bilaga
1. Fastighetsavdelningens sammanställning av hyreskostnader.
2. Kommunstyrelsens återremiss av motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter.
3. Barn- och utbildningsnämndens yttrande.
4. Motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter.

25 Ledamöter i samrådsgrupp mellan landstinget och kommunen

Dnr 2012/BUN 0103 001


Bordlagt ärende.

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att till ledamöter utse nämndens ordförande och 2:e vice ordförande och till ersättare utse nämndens 1:e vice ordförande.

Beskrivning av ärendet
Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 2 maj 2012.

Samrådsgruppen i Tyresö, är ett råd för samverkan mellan landstinget och kommunen. Syftet med och uppdraget för samrådsgruppen är följande:

* Att politiskt samordna huvudmännens insatser utifrån ett befolkningsperspektiv. Syftet är att enskilda ska få god vård och inte falla mellan stolarna då vård- och omsorgsuppgifter ombesörjs av flera huvudmän.
* Att förmedla information och kunskap mellan huvudmännen. Syftet är att skapa en gemensam bild av verkligheten och om varandras förutsättningar och ansvar. Information ska ges av vad som är på gång eller planeras hos respektive huvudman (både på riksplan, regionalt och lokalt), och som kan påverka den andra huvudmannen.
* Att följa upp att de gemensamma resurserna används effektivt och att ingen övervältring av ansvar och kostnader sker på den andre huvudmannen.
* Att följa pågående samverkansformer och vid behov initiera nya.
* Att ta upp/lösa samverkansproblem där verksamhetschef/er inte kommer vidare.
* Att larma uppåt när förutsättningar saknas för samverkan (SLL, KSL, riksdag m.fl.)

Gruppen har en beredande funktion, ingen beslutsfunktion. Besluten fattas i respektive organisation.
Politiska representanter från kommunen är fyra från socialnämnden, en från Barn- och utbildningsnämnden och från landstinget finns fem representanter.
I gruppen ingår två tjänstemän från socialförvaltningen, en tjänsteman från barn- och utbildningsförvaltningen och två tjänstemän från SÖSO.

26 Uppföljning av ekonomin

Dnr 2012 BUN/0144-10


Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera den ekonomiska uppföljningen per 30 april 2012.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunens styrprocess redovisas det ekonomiska utfallet efter varje tertial till nämnden.

Bilaga
1. Ekonomisk uppföljning för nämnden per den 30 april.
2. Ekonomisk uppföljning för resultatenheterna per den 30 april.

27 Rapport om delegationsbeslut

Dnr BUN


Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordföranden:
Ann-Christin Svensson: Rekommendation om avtal om verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna. Dnr 2012 BUN/075-012. Bilaga.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Birgitta Wigren B1 Avsteg från reglerna förskoleverksamhet,
4 beslut under april
Agneta Ahlin C59 Skolskjuts, 1 beslut under mars och 1 beslut under april
E1 Mottagande i särskola, 1 beslut under april
Olga Lidman Inga beslut under april
Marco Suares Inga beslut under april
Gunilla Petersen Inga beslut under april
Viola Loch Inga beslut under april
Kristina Jansson D16 Elevens val, 1 beslut under april
C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under maj
Eva Kjellgren Inga beslut under mars, april, maj
Ulla Lidén Inga beslut under mars, april
Björn Åkerblom
Kumla Inga beslut under april
Magnus Duvnäs C2 Anställning av lärare och barnskötare,
2 beslut under maj
Iréne Erlandsson Inga beslut under mars, april

28 Ändringar i Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg


Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att anta ändringar i Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, i enlighet med bilaga 2. Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2012.

Beskrivning av ärendet
Enligt skollagen ska kommunerna erbjuda plats i förskola för barn vars vårdnadshavare är berättigade till det senast inom fyra månader efter den önskade startmånaden. Tyresö kommun garanterar plats redan inom tre månader och dessutom en förskoleplacering inom den kommundel man bor i. Den som söker plats i förskola får ange flera alternativ och om man inte får sitt förstahandsalternativ kan man få stå kvar i en byteskö. Det finns även ett antal förtursregler som tillämpas i samband med placering av barn i förskola. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår vissa förtydliganden i gällande köregler i syfte att underlätta såväl ansökningar som intern handläggning av placeringar.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Förslag till reviderade Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, avsnitt 2.3. Kö och placering
3. Gällande lydelse av Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, avsnitt 2.3 Kö och placering

29 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärenden
1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2012/BUN-ind 013-41
2. Betygen ht 2011 för årskurs 8 och 9 diskuteras
3. Öppna jämförelser från SKL diskuteras. Frågor från Camilla Sellergren biläggs.
4. Förvaltningschefens rapport
5. Nya reglementen för Barn- och utbildningsnämnden, dnr 2012 BUN/138-001 och 2012/137-001.
6. Ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden, dnr 2012 BUN 0140-001
7. Åtgärder vid kränkande behandling, stöddokument för rektorer, dnr 2012 BUN/0145-006

§24 Återremiss av motion anvående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter, för komplettering av redovisning av hyreskostnader inom skola och förskola

Dnr 2010/BUN/138 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att komplettera tidigare beslut med förteckning över hyreskostnader och överlämna den till kommunstyrelsen.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet att avslå bifallsyrkandet till motionen.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Ärendet behandlades i Barn- och utbildningsnämnden den 15 februari 2012 och har återremitterats från kommunstyrelsen för komplettering med redovisning av hyreskostnader inom skola och förskola.

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att komplettera tidigare beslut med förteckning över hyreskostnader och överlämna den till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Marin Nilsson (S) yrkar att nämnden ska bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot yrkandet från Martin Nilsson och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilaga

1. Fastighetsavdelningens sammanställning av hyreskostnader.

2. Kommunstyrelsens återremiss av motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter.

3. Barn- och utbildningsnämndens yttrande.

4. Motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter.

§25 Representanter i samrådsgrupp mellan landsstinget och kommunen Bordlagt ärende.

Dnr 2012/BUN 0103 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att till representanter utse nämndens ordförande och 2:e vice ordförande och till ersättare utse nämndens 1:e vice ordförande.

Reservation
Martin Nilsson (S) inkommer med en skriftlig reservation.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 2 maj 2012.

Samrådsgruppen i Tyresö, är ett råd för samverkan mellan landstinget och kommunen. Syftet med och uppdraget för samrådsgruppen är följande:

· Att politiskt samordna huvudmännens insatser utifrån ett befolkningsperspektiv. Syftet är att enskilda ska få god vård och inte falla mellan stolarna då vård- och omsorgsuppgifter ombesörjs av flera huvudmän.

· Att förmedla information och kunskap mellan huvudmännen. Syftet är att skapa en gemensam bild av verkligheten och om varandras förutsättningar och ansvar. Information ska ges av vad som är på gång eller planeras hos respektive huvudman (både på riksplan, regionalt och lokalt), och som kan påverka den andra huvudmannen.

· Att följa upp att de gemensamma resurserna används effektivt och att ingen övervältring av ansvar och kostnader sker på den andre huvudmannen.

· Att följa pågående samverkansformer och vid behov initiera nya.

· Att ta upp/lösa samverkansproblem där verksamhetschef/er inte kommer vidare.

· Att larma uppåt när förutsättningar saknas för samverkan (SLL, KSL, riksdag m.fl.)

Gruppen har en beredande funktion, ingen beslutsfunktion. Besluten fattas i respektive organisation.

Politiska representanter från kommunen är fyra från socialnämnden, två från Barn- och utbildningsnämnden och från landstinget finns fem representanter.

Ordförandens förslag till beslut

- nämnden beslutar att till ledamöter utse nämndens ordförande och 2:e vice ordförande och till ersättare utse nämndens 1:e vice ordförande.

Yrkanden
Martin Nilsson (S) yrkar att nämnden ska utse Jerry Svensson (S) och nämndens ordförande till ledamöter i samverkansgruppen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Martin Nilssons förslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Omröstning
Omröstning begärs av Martin Nilsson (S) och omröstningen verkställs.

Röstordningen fastställs
Den som röstar nej röstar för ordförandeförslaget
Den som röstar ja röstar för Martin Nilsson förslag

Röstningen utfaller med 4 ja röster och 6 nej röster och en som avstod.

Ordföranden konstaterar att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilaga

1. Röstningslista


§26 Uppföljning av ekonomin

Dnr 2012/BUN 0144 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera den ekonomiska uppföljningen per den 30 april 2012.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I enlighet med kommunens styrprocess redovisas det ekonomiska utfallet efter varje tertial till nämnden.

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera den ekonomiska uppföljningen per den 30 april 2012.

Bilaga

  1. Ekonomisk uppföljning för nämnden per den 30 april.
  2. Ekonomisk uppföljning för resultatenheterna per den 30 april.


 

§27 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2012/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordföranden:

Ann-Christin Svensson: Rekommendation om avtal om verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna. Dnr 2012 BUN/075-012. Bilaga.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Avsteg från reglerna förskoleverksamhet,

4 beslut under april

Agneta Ahlin C59 Skolskjuts, 1 beslut under mars och 1 beslut under april

E1 Mottagande i särskola, 1 beslut under april

Olga Lidman Inga beslut under april

Marco Suares Inga beslut under april

Gunilla Petersen Inga beslut under april

Viola Loch Inga beslut under april

Kristina Jansson D16 Elevens val, 1 beslut under april

C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under maj

Eva Kjellgren Inga beslut under mars, april, maj

Ulla Lidén Inga beslut under mars, april

Björn Åkerblom

Kumla Inga beslut under april

Magnus Duvnäs C2 Anställning av lärare och barnskötare,

2 beslut under maj

Iréne Erlandsson Inga beslut under mars, april

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av nämndens ordförande och nämndens ledamot Sarah Heidenborg:

Utseende av stipendiat till Bomanska skolfonden, dnr 2012/BUN 0113-007

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.


§28 Ändringar i Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Dnr 2012/BUN 0102 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta ändringar i Riktlinjer för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg, i enlighet med bilaga 2, med undantag av andra och tredje raden under punkt 2 Syskonförtur. Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2012.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Enligt skollagen ska kommunerna erbjuda plats i förskola för barn vars vårdnadshavare är berättigade till det senast inom fyra månader efter den önskade startmånaden. Tyresö kommun garanterar plats redan inom tre månader och dessutom en förskoleplacering inom den kommundel man bor i. Den som söker plats i förskola får ange flera alternativ och om man inte får sitt förstahandsalternativ kan man få stå kvar i en byteskö. Det finns även ett antal förtursregler som tillämpas i samband med placering av barn i förskola. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår vissa förtydliganden i gällande köregler i syfte att underlätta såväl ansökningar som intern handläggning av placeringar.

Ordförandens förslag till beslut

- nämnden beslutar att anta ändringar i Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, i enlighet med bilaga 2. Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2012.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Förslag till reviderade Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, avsnitt 2.3. Kö och placering

3. Gällande lydelse av Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, avsnitt 2.3 Kö och placering

§29 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen samt att punkt 2 och 3 diskuteras under nämndens konferens i Almåsa i augusti 2012.

Särskilt yttrande

Marin Nilsson (S) inkommer med särskilt yttrande kring förvaltningschefens rapport.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärenden

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2012/BUN-ind 013-41

2. Betygen ht 2011 för årskurs 8 och 9 diskuteras under nämndens konferens i Almåsa i augusti 2012.

3. Öppna jämförelser från SKL diskuteras under nämndens konferens i Almåsa i augusti 2012. Frågor från Camilla Sellergren (MP) biläggs.

4. Förvaltningschefens rapport

4.1. Information om pågående förändringar vid skolorna Forellen-Nyboda, Hanviken och Fornudden. En övrig fråga från Camilla Sellergren (MP) rörande Nyboda skola tas upp vid nästa nämndsammanträde.

4.2. Information om tillsättning av tjänster vid nya Nyboda skola.

4.3. Lärarförbundet har gjort en anmälan om arbetsmiljön på Forellen.

4.4. Information om ny IT-plattform för gemensam kö för förskolor.

5. Nya reglementen för Barn- och utbildningsnämnden, dnr 2012 BUN/138-001 och 2012/137-001.

6. Ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden, dnr 2012 BUN 0140-001

7. Åtgärder vid kränkande behandling, stöddokument för rektorer, dnr 2012 BUN/0145-006.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen.