Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-12-04

Sammanträde 2013-12-04

Datum
Klockan
Plats

1 Information - Tema Långvarig frånvaro

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Lärare Jörgen Thullberg informerar om verksamheten vid Återvändarskolan.

2 Tillskapande av grundskoleplatser i Trollbäcken

Dnr 2013/BUN 0101 84

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- att kommunstyrelsen ger förvaltningschefen för barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att beställa en ombyggnation av
Fornuddens skola som ökar skolans kapacitet med med två klasser, ca 50
elever. Den nya byggnaden inkluderar även fritidshem. Kostnadsberäkning
inhämtas av fastighetsavdelningen.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- att inte flytta årskurs 6 till Sofiebergsskolan enligt tidigare beslut.
- att från och med höstterminen 2014 startar inte starta några nya klasser från
årskurs 4 på Sofiebergsskolan. Sofiebergsskolan ställer successivt om och tar
in ytterligare klass i respektive årskurs F-3.
- att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta
genomlysningen av volymprognos och presentera ett underlag för beslut
våren 2014 till barn- och utbildningsnämnden för resterande kommundelar
från 3 till 10 års sikt.

Beskrivning av ärendet
- Befolkningsökningen i området Trollbäcken skapar behov av fler platser i förskoleklass upp till och med årskurs 6.
- Byggnationen på Fornudden skola ersätter inhyrda paviljonger.
- Osäkerhet i samband med Internationella Engelska skolans etablering.
- Kapacitetsökning med 50 elever.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med fastighetsavdelningen tagit fram en detaljplan för en ombyggnation av Fornuddens skola med utgångspunkt att vara en flexibel byggnad med plats för 9 hemklassrum, ca 225 elever i tre paralleller. Skolan kommer att byggas med utgångspunkt i barn- och utbildningsförvaltningens lokalstrategiplan för förskola och skola. Skollokalen ersätter tre externt inhyrda paviljonger vilka är omoderna och har ett stort behov av underhåll. Kapacitetsökningen jämfört med idag blir ca 50 elever dvs. två klassrum, vilket inte kräver någon kapacitetsökning i övriga lokaler på Fornudden skola så som matsal och kök. I och med detta byggs även ett musikrum, vilket har saknats på såväl Fornuddens skola som Sofiebergsskolan. Musikrummet kommer att delas mellan skolorna. Ombyggnationen beräknas kosta 17 - 20 miljoner kronor enligt fastighetsavdelningen, och stå klar inför höstterminen 2015. För att hantera logistiken runt verksamheterna kommer befintliga paviljonger och ersättningspaviljonger att behöva nyttjas under byggtiden.

Skolmarknaden gör att planeringsförutsättningarna inte är givna. I kommundelen Trollbäckens närområde ligger friskolan Kunskapsskolan som tar in elever från årskurs 6 och mot centrumområdet ligger den kommunala skolan Nyboda skola som tar in elever från årskurs 4. Båda skolorna lockar elever från kommundelen Trollbäcken. Skolinspektionen har beviljat Internationella Engelska skolan tillstånd att starta en F-9 skola i Tyresö kommun höstterminen 2014. I ett startläge planerar skolan att fokusera från årskurs 4. Hur detta påverkar skolorna i kommundelen Trollbäcken är för närvarande osäkert. Faktorer som geografisk placering, antal paralleller och nuvarande kösituation är avgörande.

I nuläget påverkas framförallt Sofiebergs skola av att elever väljer en annan skola från årskurs 4. Detta påverkar hur effektivt skolan kan nyttja sina lokaler. En skola som endast har en klass per årskurs har svårt att både organisera sig och få ekonomisk balans. När elevunderlaget blir mindre accentueras detta ytterligare. Haninge kommun angränsar till kommundelen Trollbäcken. Elever från Haninge kommun är en osäkerhet när det gäller antalet platser.

Förvaltningschefen föreslås få uppdraget att beställa en ombyggnation av Fornuddens skola. För att åstadkomma en effektivare skolorganisation föreslås att nämnden beslutar att flytta över årskurs 4 och 5 till Kumla skola. Sofieberg blir två parallella klasser per årskurs i en F-3 skola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Behovsanalys av grundskoleplatser i området Trollbäcken.docx
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Ekonomisk rapport per 31 oktober

Dnr 2013/BUN 0056 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Den ekonomiska rapporten per 31 oktober noteras..

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2013 för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Uppföljningen visar utfall till och med oktober samt prognos för helåret.

Bilagor
TS - Ekonomisk rapport per 31 oktober.pdf
Ekonomisk uppföljning oktober 2013 - BUN 131204.xlsx

4 Riktlinjer avgiftskontroll förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Dnr 2013/BUN 0201 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden antar riktlinjerna för avgiftskontroll förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Beskrivning av ärendet
Barn-och utbildningsförvaltningen beslutade i augusti 2013 att avgiftskontroll inom barnomsorgen (förskola och fritidshem) skulle genomföras. Nämnden informerades om beslutet den 18 september 2013. Avgiftskontrollen ska göras årligen så länge det lönar sig och syftet med den är att ta ut en rättvis avgift.
Förvaltningen har tagit fram riktlinjer/rutiner som ska gälla vid genomförandet av avgiftskontrollen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse: Riktlinjer avgiftskontroll förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Rapport - Temagranskning av hur föräldrainflytandet fungerar inom Tyresö kommuns grundskolor.

Dnr 2013/BUN 0193 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Temagranskningen av hur föräldrainflytandet fungerar inom Tyresö kommuns grundskolor noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 2012-11-27 en granskningsplan för fristående och kommunal verksamhet för år 2013.
Föreliggande temagranskning ingår i granskningsplanen.

Granskningen har genomförts av kvalitetsgruppen inom projekt Medborgarfokus.
Målet med denna temagranskning har varit att få fram ett underlag som visar hur föräldrainflytandet fungerar i Tyresö kommuns grundskolor samt att synliggöra och påvisa såväl framgångsfaktorer som utvecklingsområden och brister.
Följande tre frågeställningar har granskats:
- Vilka former för föräldrainflytande finns?
- Hur upplever föräldrarna att de har möjlighet att påverka skolans verksamhet?
- Hur arbetar skolorna med synpunktshantering?

Granskningens bedömning avb kvalitet vägs samman av:
- Verksamhetens förutsättningar, (strukturkvalitet)
- Arbetet i verksamheten, (processkvalitet)
- Måluppfyllelsen, (resultatkvalitet).

Temagranskningen kan sammanfattas:
* Samtliga skolor informerar föräldrarna om skolans verksamhet och föräldrarna ges möjlighet till inflytande via utvecklingssamtal och föräldramöten.
* Skolorna behöver hitta forum för samråd som gör föräldrarna mer delaktiga.
* Skolorna behöver utveckla strategier för hur de kan nå en högre svarsfrekvens på föräldraundersökningen.
* skolorna behöver informera föräldrarna om hur de använder resultaten från föräldraenkäterna.
* Sammanställning och analys av inkomna synpunkter och klagomål behöver utvecklas.

Bilagor
DOC011113-01112013 152619.pdf
Tjänsteskrivelse: Rapport - Temagranskning av hur föräldrainflytandet fungerar inom Tyresö kommuns grundskolor.pdf

6 Rapport - Metoder mot mobbning och kränkande behandling i Tyresö kommuns grundskolor.

Dnr 2013/BUN 0059 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar rapporten om metoder mot kränkande behandling.

Beskrivning av ärendet
I denna kartläggning ges en överblick av hur kommunens skolor och förskolor arbetar mot kränkande behandling. Speciellt fokus läggs på vilka metoder man använder sig av, såväl för att förebygga som för att åtgärda kränkningar. Kartläggningen behandlar även Skolverkets utvärdering och övrig forskning kring olika antimobbningsprogram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Rapport - Metod mot kränkande behandling.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Rapport - Pågående ärenden hos Skolinspektionen

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vid varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barb- och elevombudet. I sammanställningen framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Inspektionsärenden per den 18 november 2013.doc
Tjänsteskrivelse Inspektionsärenden per den 18 november 2013.doc

8 Delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Ulla Lidén
C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under november 2013.

Bertil Wennström
C12 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1 beslut under oktober 2013, C12 Enskild undervisning, 1 beslut under september 2013, C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under oktober 2013.

Michael Martinsson
C60 Tilläggsbelopp, 8 beslut under oktober 2013.

Håkan Bertilsson
C59 Avsteg från reglerna om skolskjuts, 2 beslut under oktober 2013.

Erik Sanner
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet, 6 beslut under november 2013.

9 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige
- Delårsrapport KF per 31 augusti 2013, 2013/KF 0322

Södertörnskommunerna Samverkar
- Rapport Södertörns nyckeltal 2012 - Konkurrerar vi om våra förskollärare?, 2013/BUN 0196
- Rapport Södertörns nyckeltal 2012 - Grundskolan, 2013/BUN 0196

Bilagor
KS Delårsrapport per augusti 2013.pdf
Förskola nyckeltal 2013[1].pdf
Grundskolans nyckeltal 2013[1].pdf

§99 Information - Tema Långvarig frånvaro

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Lärare Jörgen Thullberg och beteendevetare Louise Backman informerar om verksamheten vid Återvändarskolan.

Beslut/Protokollsutdrag
§99_prot_20131204.pdf (45 kb)

§100 Tillskapande av grundskoleplatser i Trollbäcken

 

Dnr 2013/BUN 0101 84

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsförvaltningen med uppdrag att berörda rektorer samråder med respektive föräldraråd.

Särskilt yttrande

Jannice Rochstroh (s) lämnar särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

- Befolkningsökningen i området Trollbäcken skapar behov av fler platser i
  förskoleklass upp till och med årskurs 6.
- Byggnationen på Fornudden skola ersätter inhyrda paviljonger.
- Osäkerhet i samband med Internationella Engelska skolans etablering.
- Kapacitetsökning med 50 elever.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med fastighetsavdelningen tagit fram en detaljplan för en ombyggnation av Fornuddens skola med utgångspunkt att vara en flexibel byggnad med plats för 9 hemklassrum, ca 225 elever i tre paralleller. Skolan kommer att byggas med utgångspunkt i barn- och utbildningsförvaltningens lokalstrategiplan för förskola och skola. Skollokalen ersätter tre externt inhyrda paviljonger vilka är omoderna och har ett stort behov av underhåll. Kapacitetsökningen jämfört med idag blir ca 50 elever dvs. två klassrum, vilket inte kräver någon kapacitetsökning i övriga lokaler på Fornudden skola så som matsal och kök. I och med detta byggs även ett musikrum, vilket har saknats på såväl Fornuddens skola som Sofiebergsskolan. Musikrummet kommer att delas mellan skolorna. Ombyggnationen beräknas kosta 17 - 20 miljoner  kronor enligt fastighetsavdelningen, och stå klar inför höstterminen 2015. För att hantera logistiken runt verksamheterna kommer befintliga paviljonger och ersättningspaviljonger att behöva nyttjas under byggtiden.

Skolmarknaden gör att planeringsförutsättningarna inte är givna.
I kommundelen Trollbäckens närområde ligger friskolan Kunskapsskolan som tar in elever från årskurs 6 och mot centrumområdet ligger den kommunala skolan Nyboda skola som tar in elever från årskurs 4. Båda skolorna lockar elever från kommundelen Trollbäcken. Skolinspektionen har beviljat Internationella Engelska skolan tillstånd att starta en F-9 skola i Tyresö kommun höstterminen 2014. I ett startläge planerar skolan att fokusera från årskurs 4. Hur detta påverkar skolorna i kommundelen Trollbäcken är för närvarande osäkert. Faktorer som geografisk placering, antal paralleller och nuvarande kösituation är avgörande.

I nuläget påverkas framförallt Sofiebergs skola av att elever väljer en annan skola från årskurs 4. Detta påverkar hur effektivt skolan kan nyttja sina lokaler. En skola som endast har en klass per årskurs har svårt att både organisera sig och få ekonomisk balans. När elevunderlaget blir mindre accentueras detta ytterligare.  Haninge kommun angränsar till kommundelen Trollbäcken. Elever från Haninge kommun är en osäkerhet när det gäller antalet platser.

Förvaltningschefen föreslås få uppdraget att beställa en ombyggnation av Fornuddens skola. För att åstadkomma en effektivare skolorganisation föreslås att nämnden beslutar att flytta över årskurs 4 och 5 till Kumla skola. Sofieberg blir två parallella klasser per årskurs i en F-3 skola.

Ordförandeförslag

Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsförvaltningen med uppdrag att berörda rektorer samråder med respektive föräldraråd.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Beslut om tillskapande av grundskoleplatser i Trollbäcken.pdf
Särskilt yttrande från Socialdemokraterna, 2013-12-04.pdf

§101 Ekonomisk rapport per 31 oktober

Dnr 2013/BUN 0056 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Den ekonomiska rapporten per 31 oktober noteras..

Beskrivning av ärendet

Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2013 för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Uppföljningen visar utfall till och med oktober samt prognos för helåret.

Med anledning av den ekonomiska rapporten och prognosen för helåret har förvaltningschefen beslutat om

- Stort restriktivitet avseende inköp och anställningar under resten av året
  samt
- Utredning av modersmålsundervisningen.

Bilagor

Tjänsteskrivelse: Ekonomisk uppföljning, oktober 2013.pdf

§102 Riktlinjer avgiftskontroll förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Dnr 2013/BUN 0201 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden antar riktlinjerna för avgiftskontroll förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Beskrivning av ärendet

Barn-och utbildningsförvaltningen beslutade i augusti 2013 att avgiftskontroll inom barnomsorgen (förskola och fritidshem) skulle genomföras. Nämnden informerades om beslutet den 18 september 2013. Avgiftskontrollen ska göras årligen så länge det lönar sig och syftet med den är att ta ut en rättvis avgift.
Förvaltningen har tagit fram riktlinjer/rutiner som ska gälla vid genomförandet av avgiftskontrollen.

Bilagor

Tjänsteskrivelse: Riktlinjer avgiftskontroll förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.pdf

§103 Rapport - Temagranskning av hur föräldrainflytandet fungerar inom Tyresö kommuns grundskolor.

Dnr 2013/BUN 0193 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Temagranskningen av hur föräldrainflytandet fungerar inom Tyresö kommuns grundskolor noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde 2012-11-27 en granskningsplan för fristående och kommunal verksamhet för år 2013.
Föreliggande temagranskning ingår i granskningsplanen.

Granskningen har genomförts av kvalitetsgruppen inom projekt Medborgarfokus.
Målet med denna temagranskning har varit att få fram ett underlag som visar hur föräldrainflytandet fungerar i Tyresö kommuns grundskolor samt att synliggöra och påvisa såväl framgångsfaktorer som utvecklingsområden och brister.
Följande tre frågeställningar har granskats:
- Vilka former för föräldrainflytande finns?
- Hur upplever föräldrarna att de har möjlighet att påverka skolans
   verksamhet?
- Hur arbetar skolorna med synpunktshantering?

Granskningens bedömning av kvalitet vägs samman av:
- Verksamhetens förutsättningar, (strukturkvalitet)
- Arbetet i verksamheten, (processkvalitet)
- Måluppfyllelsen, (resultatkvalitet).

Temagranskningen kan sammanfattas:
* Samtliga skolor informerar föräldrarna om skolans verksamhet och
  föräldrarna ges möjlighet till inflytande via utvecklingssamtal och
  föräldramöten.
* Skolorna behöver hitta forum för samråd som gör föräldrarna mer
  delaktiga.
* Skolorna behöver utveckla strategier för hur de kan nå en högre
   svarsfrekvens på föräldraundersökningen.
* skolorna behöver informera föräldrarna om hur de använder resultaten från
   föräldraenkäterna.
* Sammanställning och analys av inkomna synpunkter och klagomål behöver
   utvecklas.

Bilagor

Temagranskning av hur föräldrainflytandet fungerar inom Tyresö kommuns grundskolor
Tjänsteskrivelse: Rapport - Temagranskning av hur föräldrainflytandet fungerar inom Tyresö kommuns grundskolor.pdf

§104 Rapport - Metoder mot mobbning och kränkande behandling i Tyresö kommuns grundskolor.

Dnr 2013/BUN 0059 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar rapporten om metoder mot kränkande behandling.

Beskrivning av ärendet

I denna kartläggning ges en överblick av hur kommunens skolor och förskolor arbetar mot kränkande behandling. Speciellt fokus läggs på vilka metoder man använder sig av, såväl för att förebygga som för att åtgärda kränkningar. Kartläggningen behandlar även Skolverkets utvärdering och övrig forskning kring olika antimobbningsprogram.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, Rapport - Metod mot kränkande behandling.pdf

§105 Rapport - Pågående ärenden hos Skolinspektionen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vid varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barb- och elevombudet. I sammanställningen framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor

Tjänsteskrivelse: Inspektionsärenden per den 18 november 2013.doc
Inspektionsärenden per den 18 november 2013.doc

§106 Skolvalskriterier

Dnr 2013/BUN 0204 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1 - Ärendet tas upp som extra ärende vid dagens sammanträde.

2 - Urvalsgrunderna barn i behov av särskilt stöd, syskonförtur, elever som
     gått i skolans förskoleklass och närhetsprincip, i nämnd ordning är
     reglerna för val av skola.

Beskrivning av ärendet

Inför varje ny årskursstart, i augusti, sker val av skola under januari månad. Val av skola sker till förskoleklass och till åk 7.

Eleven och elevens föräldrar får genom kommunens hemsida välja den skola man tycker passar en bäst. Här hanteras kommunens egna grundskolor lika som andra huvudmäns grundskolor.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål nämnden placerar en elev vid en viss skolenhet. Vårdnadshavarens önskemål får emellertid inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet.
När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, efter det att barn i behov av särskilt stöd erbjudits plats, måste kommunen bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.
Om barnet haft en placering i förskoleklass på en kommunal skolenhet har det förtur till plats i årskurs 1 på den skolenheten.

En vårdnadshavare kan även ansöka om en plats i en fristående grundskola i eller utanför hemkommunen för sitt barn. Huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Även elever med behov av särskilt stöd kan välja den fristående grundskola de vill gå på. Finns det plats på skolan har alla som grundregel rätt att gå där oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun.
Det är huvudmannen för skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på skolan.

Om det inte finns plats för alla sökande, får den fristående skolan göra ett urval bland de sökande utifrån följande urvalsgrunder:
   - syskonförtur
   - elever som gått i skolans förskoleklass
   - kötid
   - närhetsprincip

Den fristående skolan kan välja att använda en eller flera av grunderna. Skolan måste dock vara tydlig med vilka urvalsgrunder som används och i vilken ordning. för att nå likvärdighet i skolvalet så gäller friskolornas regler också kommunala skolor.

I Tyresö kommuns regler för val av skola finns för närvarande urvalsgrunderna elever som gått i skolans förskoleklass och närhetsprincip.

Förslaget att införa syskonförtur som urvalsgrund skulle innebära att mottagande i kommunal skola först tog hänsyn till detta urval innan närhetsprincip gäller.

Ordförandeförslag

Ärendet tas upp som extra ärende vid dagens sammanträde.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Skolvalskriterier.pdf

§107 Delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Ulla Lidén
C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under november 2013.

Bertil Wennström
C12 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1 beslut under oktober 2013, C12 Enskild undervisning, 1 beslut under september 2013, C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under oktober 2013.

Michael Martinsson
C60 Tilläggsbelopp, 8 beslut under oktober 2013.

Håkan Bertilsson
C59 Avsteg från reglerna om skolskjuts, 2 beslut under oktober 2013.

Erik Sanner
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet, 6 beslut under november 2013.

Beslut/Protokollsutdrag
§107_prot_20131204.pdf (46 kb)

§108 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige
- Delårsrapport KF per 31 augusti 2013, 2013/KF 0322

Södertörnskommunerna Samverkar
- Rapport Södertörns nyckeltal 2012 - Konkurrerar vi om våra förskollärare?,
  2013/BUN 0196
- Rapport Södertörns nyckeltal 2012 - Grundskolan, 2013/BUN 0196

Beslut/Protokollsutdrag
§108_prot_20131204.pdf (45 kb)

§109 Delårsrapport 2013 - Uppföljning av mål med handlingsplan

Dnr 2013/BUN 0056 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Den kompletterande uppföljningen av målen i kommunplanen med handlingsplan godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet tas upp som extra ärende vid dagens sammaträde.

Särskilt yttrande

Jannice Rochstroh (s) lämnar särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Inför kommunens delårsrapport per 31 augusti genomfördes förutom ett ekonomiskt delårsbokslut även en mätning av uppfyllelsen av kommunplanens treåriga mål.
Delårsbokslutet och måluppföljningen behandlades vid nämndens sammanträde 2013-09-18, godkändes och rapporterades till kommunstyrelsen.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-11-07 beslutades att uppdra till nämnderna att redovisa en handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås och att handlingsplanen redovisas till kommunstyrelsen i december.

Ordförandeförslag

1 - Ärendet tas upp som extra ärende vid dagens sammaträde.
2 - Den kompletterande uppföljningen av målen i kommunplanen med
     handlingsplan godkänns och rapporteras till kommunstyrelsen.

Bilagor

Tjänsteskrivelse; Delårsrapport 2013 - Uppföljning av mål med handlingsplan.pdf
Särskilt yttrande från Socialdemokraterna, 2013-12-04.pdf

§110 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef Anita Brynje informerar om:

- Arbetsmiljöverkets pågående inspektion i Tyresö kommun.

- Skolinspektionens förestående inspektion av verksamheten under våren
   2014.

- pågående arbete med enhetsplaner.

Utvecklingsstrateg Erik Sanner informerar om:

- villkor för kommunens förstelärare.

Beslut/Protokollsutdrag
§110_prot_20131204.pdf (45 kb)