Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-12-20

Sammanträde 2017-12-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Arbetsgång vid problematisk frånvaro i Tyresö kommuns grundskolor

Dnr 2017/BUN 0153

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Arbetsgång vid problematisk skolfrånvaro i Tyresö kommuns grundskolor noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en rutin i form av en arbetsgång vid frånvaro i Tyresö kommuns grundskolor.

Syftet med en tydlig arbetsgång vid frånvaro i grundskolan är att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att motverka skolfrånvaro.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Problematisk skolfrånvaro.pdf

2 Riktlinjer för ekonomisk ersättning

Dnr 2017/BUN 0156

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för ekonomisk ersättning antas.

Beskrivning av ärendet
I samband med att riktlinjer för förskolan togs fram under våren 2017 så behövdes även riktlinjerna för ekonomisk ersättning, ansvarsfördelning och tillsyn ses över för att stämma överens med de förstnämnda.

Förvaltningen har sett över och reviderat tidigare riktlinjer samt tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för ekonomisk ersättning som ska ersätta de nuvarande.

De huvudsakliga förändringarna är:

- 'Ansvarsfördelning, har tagits bort då detta avsåg ansvar mellan fastighetsavdelningen och hyresgäst. Detta regleras i annat dokument.

- 'Tillsyn' har också tagits bort då detta regleras i riktlinjer för förskolan, Dnr 2017/BUN 0007.

- En tydligare beskrivning av ekonomisk ersättning för extraordinärt stöd, modersmålundervisning och lovskola har gjorts i kapitel 4.

- I de nya riktlinjerna finns samtliga ersättningar för huvudman som bedriver skola och pedagogisk omsorg. De tidigare riktlinjerna avsåg enbart förskola. För grundskolan fanns tidigare enbart en prislista.

- Information om föräldraavgifter finns även i de nya riktlinjerna, vilket inte fanns med alls i de föregående.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer ekonomisk ersättning.docx
Riktlinjer ekonomisk ersättning.docx

3 Ekonomisk uppföljning november 2017

Dnr 2017/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Den ekonomiska informationen per november 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska informationen till och med november månad 2017 redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

4 Uppföljningsrapport avseende Slottsparken, Trollebo och Trollflöjten

Dnr 2017/BUN 0161

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningsrapporten för tre fristående förskolor, Slottsparken (Växa), Trollebo och Trollflöjten (f.d. Kyrkans förskola) noteras.

- Förskolan Trollebo ska lämna in en plan mot diskriminering och kränkande behandling med uppföljning av föregående års åtgärder samt ny kartläggning. Planen ska vara kvalitetsenheten tillhanda senast 2018-03-28.

Beskrivning av ärendet
Rapporten är en uppföljning av den tillsyn som gjordes av tre fristående förskolor Slottsparken(Växa), Trollebo och Trollflöjten (f.d. Kyrkans förskola) våren 2016. Syftet med rapporten är att ge en nulägesbeskrivning av föregående tillsyn och kring de utvecklingsområden som då konstaterades.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljningsrapport.docx
Uppföljningsrapport Slottsparken Trollebo och Trollflöjten.pdf

5 Ändring av barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdatum i februari 2018

Dnr 2017/BUN 0131 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 februari 2018 flyttas till den 28 februari 2018.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 februari 2018 föreslås flyttas till den 28 februari 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar beslut som tagits enligt delegationsordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Delegationsbeslut förskola december 2017.docx
Rapportering delegationsbeslut barn- och elevhälsan 2017-11-22 t.o.m. 2017-11-29.doc

7 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kränkande behandling 171213.docx

8 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar det för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ärenden hos Skolinsp. och BEO 171213.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx

9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

10 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
PM Giftfri förskola.docx

§103 Arbetsgång vid problematisk frånvaro i Tyresö kommuns grundskolor

Dnr 2017/BUN 0153

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Arbetsgång vid problematisk skolfrånvaro i Tyresö kommuns grundskolor noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en rutin i form av en arbetsgång vid frånvaro i Tyresö kommuns grundskolor.
 
Syftet med en tydlig arbetsgång vid frånvaro i grundskolan är att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att motverka skolfrånvaro.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Problematsik skolfrånvaro.pdf

§104 Riktlinjer för ekonomisk ersättning

Dnr 2017/BUN 0156

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Riktlinjer för ekonomisk ersättning antas.

Reservation
Jerry Svensson (S) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till Jerry Svenssons (S) yrkande om hon haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I samband med att riktlinjer för förskolan togs fram under våren 2017 så behövdes även riktlinjerna för ekonomisk ersättning, ansvarsfördelning och tillsyn ses över för att stämma överens med de förstnämnda.
 
Förvaltningen har sett över och reviderat tidigare riktlinjer samt tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för ekonomisk
ersättning som ska ersätta de nuvarande.
 
De huvudsakliga förändringarna är:
-  "Ansvarsfördelning" har tagits bort då detta avsåg ansvar mellan fastighetsavdelningen och hyresgäst. Detta regleras i annat dokument.
 
- "Tillsyn" har också tagits bort då detta regleras i riktlinjer för förskolan, Dnr 2017/BUN 0007.
 
-  En tydligare beskrivning av ekonomisk ersättning för extraordinärt stöd, modersmålundervisning och lovskola har gjorts i kapitel 4.
 
- I de nya riktlinjerna finns samtliga ersättningar för huvudman som bedriver skola och pedagogisk omsorg. De tidigare riktlinjerna avsåg enbart förskola. För grundskolan fanns tidigare enbart en prislista.
 
- Information om föräldraavgifter finns även i de nya riktlinjerna, vilket inte fanns med alls i de föregående.

Yrkande
Jerry Svensson (S) och Lillan Nylinder (MP) yrkar att ärendet återemitteras med motiveringen att de föreslagna riktlinjerna riktar fokus i en annan riktning än vad skollagen anger.
 
Christer Flodfält (M) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer ekonomisk ersättning.docx
Riktlinjer ekonomisk ersättning.docx
2017 12 20 reservation riktlinjer för ekonomisk ersättning.pdf

§105 Ekonomisk uppföljning november 2017

Dnr 2017/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Den ekonomiska informationen per november 2017 noteras.

Särskilt yttrande
Jerry Svensson (S) anmäler ett särskilt yttrande för socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska informationen till och med november månad 2017 redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Ekonomisk uppföljning bou november 20171214.docx
2017 12 20 yttrande ekonomisk uppföljning.pdf

§106 Omfördelning av medel mellan VO1 och VO2

Dnr 2017/BUN 0169

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- 6 miljoner kronor omfördelas från VO1, förskola till VO2, grundskola för verksamhetsåret 2017.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att omfördela 6 miljoner kronor från VO1, förskola till VO2, grundskola för verksamhetsåret 2017.
- Om kommunfullmäktige beslutar om en omfördelning på 6 miljoner ska summan delas ut till grundsärskolan, externa placeringar samt skolskjuts inom VO2, grundskola.
 
Särskilt yttrande
Jerry Svensson (S) anmäler ett särskilt yttrande för socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 förstärktes den ekonomiska ramen till förskolan med 10 miljoner kronor i syfte att öka pedagogtätheten och öka andelen förskollärare. Under 2017 har förskolan sökt och fått statsbidrag för minskade barngrupper.

Införandet av bemanningsenheten (vikariepool) startar februari 2018. I budget 2017 avsattes 1,5 miljoner kronor för införandet.

Prognosen för helåret 2017 visar att VO1, förskola ger ett överskott på 7 miljoner kronor.
 
Inom grundskolan har de externa placeringarna varit fortsatt högre än budget. Underskottet per november är 3,3 miljoner kronor.

Grundsärskolan bedöms vara underfinansierade, med 1,7 miljoner kronor totalt.
Skolskjutsar till externa placeringar och grundsärskolan är en betydande del av den totala kostnaden för skolskjuts. Av underskottet för skolskjutsar bedöms cirka 1 miljon kronor komma från externa placeringar och grundsärskola.

Prognosen för helåret 2017 visar att VO2, grundskola inklusive grundsärskola, ger ett underskott på 12,8 miljoner kronor.
 
Barn- och utbildningsnämnden förslår därför att för 2017 omfördela 6 miljoner kronor från VO1, förskola till VO2 grundskola, och att inom VO2 grundskola fördela medlen till externa placeringar, grundsärskola och skolskjuts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
2017 12 20 Särskilt yttrande Omfördelning av medel.pdf

§107 Uppföljningsrapport avseende Slottsparken, Trollebo och Trollflöjten

Dnr 2017/BUN 0161

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Uppföljningsrapporten för tre fristående förskolor, Slottsparken (Växa), Trollebo och Trollflöjten (f.d. Kyrkans förskola) noteras.
 
- Förskolan Trollebo ska lämna in en plan mot diskriminering och kränkande behandling med uppföljning av föregående års åtgärder samt ny kartläggning. Planen ska vara kvalitetsenheten tillhanda senast 2018-03-28.

Beskrivning av ärendet
Rapporten är en uppföljning av den tillsyn som gjordes av tre fristående förskolor Slottsparken(Växa), Trollebo och Trollflöjten (f.d. Kyrkans förskola) våren 2016. Syftet med rapporten är att ge en nulägesbeskrivning av föregående tillsyn och kring de utvecklingsområden som då konstaterades.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljningsrapport.docx
Uppföljningsrapport Slottsparken Trollebo och Trollflöjten.pdf

§108 Ändring av barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdatum i februari 2018

Dnr 2017/BUN 0131 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 februari 2018 flyttas till den 28 februari 2018.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 februari 2018 föreslås flyttas till den 28 februari 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§109 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar beslut som tagits enligt delegationsordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Delegationsbeslut förskola december 2017.docx
Rapportering delegationsbeslut barn- och elevhälsan 2017-11-22 t.o.m. 2017-11-29.doc
Delegationsbeslut grundskola 20 december 2017.docx

§110 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kränkande behandling 171213.docx

§111 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar det för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ärenden hos Skolinsp. och BEO 171213.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx

§112 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
 Information från förvaltningschefen:
- Ann-Catrine Hagner har avslutat sin tjänst som stabschef på förvaltningskontoret. Helena Törnqvist, kommunikatör, går in som t.f. stabschef fram till och med den 1 april 2018, då den nya stabschefen Marika Lyman börjar.
- Rekrytering av ny nämndsekreterare pågår. Två kandidater är utvalda för en andra intervju under mellandagarna.
 
Information från verksamhetschefen för förskolan:
- Rekrytering av utredare pågår. Fem stycken kandidater är inbokade för intervjuer. Rekryteringen beräknas bli färdig i januari 2018.
- Den nya bemaningsenheten påbörjar sin verksamhet den 1 februari 2018.

Beslut/Protokollsutdrag
§112_prot_20171220.pdf (110 kb)

§113 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
PM Giftfri förskola.docx
Brev från förvaltningschefen 171219.pdf
Brev med anledning av #metoo.pdf