Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2024-04-29

Sammanträde 2024-04-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2024/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Emil Johansson, ny rektor på Tyresö gymnaisum presenterar sig.

2 Månadsrapport 2024

Diarienummer 2024/GVN 0009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar utfall per den 30 mars 2024 avseende barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden gymnasium och vuxenutbildning.

3 Årssammanställning statsbidrag 2023

Diarienummer 2024/GVN 0026

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under verksamhetsåret 2023 beviljades Tyresö kommun totalt 90 826 276 kronor i statsbidrag av Skolverket för verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområden.

4 Remisser från Skolinspektionen 2024

Diarienummer 2024/GVN 0012

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig över ansökningar om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskolor, ansökningar om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, ansökningar om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning i gymnasieskolan, i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett svar till Skolinspektionen. Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som svar på remisserna från Skolinspektionen.

5 Redovisning nämnduppdrag om förutsättningar att starta upp högskoleförberedande program i Tyresö gymnasiums lokaler

Diarienummer 2023/GVN 0018

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av nämnduppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
På gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 2023-03-23 fick förvaltningen ett följduppdrag kopplat till gymnasiestratgin att utreda möjligheten att starta högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium. Utredningen skulle undersöka om det är organisatoriskt möjligt att genomföra detta i nuvarande lokaler, vilka förändringar i lokalerna som skulle krävas, vilken upprustning av lokalerna som kan göras för samtliga program, och hur lokalkostnaderna skulle påverkas av en uppstart av högskoleförberedande program inklusive nödvändiga lokalförändringar och upprustning.

6 Utökning av programutbudet med högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium

Diarienummer 2024/GVN 0025

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Utökning av programutbudet med ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet på Tyresö gymnasium från och med höstterminen 2025 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen fick på nämndsammanträdet 2023-03-23 i uppdrag att utreda möjligheten att starta upp högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium. Förvaltningen har inom ramen för det uppdraget gjort en lokalinventering av gymnasiets lokaler och dess användning samt utrett vilken förändring och upprustning som krävs för att starta högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium. Lokalinventeringen visar att genom omorganisering av nyttjandet av lokalerna på Tyresö gymnasium så är det möjligt att utöka programutbudet med högskoleförberedande program. Förvaltningen har utifrån Gymnasiestrategin utrett ytterligare förutsättningar för att utöka programutbudet med högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium i linje med den beslutade Gymnasiestrategin.
Den lokalinventering som gjorts av förvaltningen visar på möjligheten att utöka programutbudet på Tyresö gymnasium med högskoleförberedande program. Gymnasiestrategin beslutades på nämndsammanträdet 2021-04-28 och för att säkerställa att aktuell information och statistik finns för en utökning av programutbudet med högskoleförberedande program så har förvaltningen kartlagt vilka förutsättningar som finns idag gällande elevunderlag, vilka gymnasieprogram elever folkbokförda i kommunen går på, ekonomiska förutsättningar, möjligheter och risker, vilket redovisas i sin helhet bifogat PM Utökning av programutbudet på Tyresö gymnasium.

7 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2024/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

8 Statistik antal kränkningsanmälningar

Diarienummer 2024/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2024/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2024/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

11 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2024/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen.

§30 Informationsärende

Diarienummer 2024/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Emil Johansson, ny rektor på Tyresö gymnaisum presenterar sig.

§31 Månadsrapport 2024

Diarienummer 2024/GVN 0009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar utfall per den 30 mars 2024 avseende barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden gymnasium och vuxenutbildning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Hanne Sofia Carlsson (C) lämnar särskilt yttrande, se bilaga.

§32 Årssammanställning statsbidrag 2023

Diarienummer 2024/GVN 0026

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under verksamhetsåret 2023 beviljades Tyresö kommun totalt 90 826 276 kronor i statsbidrag av Skolverket för verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområden.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

§33 Remisser från Skolinspektionen 2024

Diarienummer 2024/GVN 0012 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig över ansökningar om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskolor, ansökningar om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, ansökningar om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning i gymnasieskolan, i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett svar till Skolinspektionen. Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som svar på remisserna från Skolinspektionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från Skolinspektionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

§34 Redovisning nämnduppdrag om förutsättningar att starta upp

Diarienummer 2023/GVN 0018

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Redovisningen av nämnduppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
På gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 2023-03-23 fick förvaltningen ett följduppdrag kopplat till gymnasiestratgin att utreda möjligheten att starta högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium. Utredningen skulle undersöka om det är organisatoriskt möjligt att genomföra detta i nuvarande lokaler, vilka förändringar i lokalerna som skulle krävas, vilken upprustning av lokalerna som kan göras för samtliga program, och hur lokalkostnaderna skulle påverkas av en uppstart av högskoleförberedande program inklusive nödvändiga lokalförändringar och upprustning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av nämnduppdraget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§35 Utökning av programutbudet med högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium

Diarienummer 2024/GVN 0025 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Utökning av programutbudet med ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet på Tyresö gymnasium från och med höstterminen 2025 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen fick på nämndsammanträdet 2023-03-23 i uppdrag att utreda möjligheten att starta upp högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium. Förvaltningen har inom ramen för det uppdraget gjort en lokalinventering av gymnasiets lokaler och dess användning samt utrett vilken förändring och upprustning som krävs för att starta högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium. Lokalinventeringen visar att genom omorganisering av nyttjandet av lokalerna på Tyresö gymnasium så är det möjligt att utöka programutbudet med högskoleförberedande program. Förvaltningen har utifrån Gymnasiestrategin utrett ytterligare förutsättningar för att utöka programutbudet med högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium i linje med den beslutade Gymnasiestrategin.
Den lokalinventering som gjorts av förvaltningen visar på möjligheten att utöka programutbudet på Tyresö gymnasium med högskoleförberedande program. Gymnasiestrategin beslutades på nämndsammanträdet 2021-04-28 och för att säkerställa att aktuell information och statistik finns för en utökning av programutbudet med högskoleförberedande program så har förvaltningen kartlagt vilka förutsättningar som finns idag gällande elevunderlag, vilka gymnasieprogram elever folkbokförda i kommunen går på, ekonomiska förutsättningar, möjligheter och risker, vilket redovisas i sin helhet bifogat PM Utökning av programutbudet på Tyresö gymnasium.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Yrkanden
Heinz Sjögren (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Heinz Sjögren (L) lämnar särskilt yttrande, se bilaga.
Bengt Bäckström (SD) lämnar särskilt yttrande, se bilaga.

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

§36 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2024/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

§37 Statistik antal kränkningsanmälningar

Diarienummer 2024/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

§38 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2024/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

§39 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2024/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

§40 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2024/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen.