Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2020-11-26

Sammanträde 2020-11-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2020/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lena Beskow (rektor) och Pia Svendsen (skokurator) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om säkerhets- och trygghetsarbetet på Tyresö gymnasium.

2 Månadsrapport

Diarienummer 2020/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per oktober redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport oktober GVN.pdf

3 Nämndplan 2021

Diarienummer 2020/GVN 0057

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Nämnd- och förvaltningsplan 2021 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildning antas.
2. Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2020-11-19 fattar beslut om antagande av kommunplanen för perioden 2021-2024 med budget 2021 och att protokollet i samband därmed justeras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildningen för 2021. Förslaget baseras på förslag till kommunplan 2021-2024 med budget för 2021 som antas av kommunfullmäktige den 19 november 2020.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2020 § 70 att tillgänglighetsplanens aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan. Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Den uppdaterade måldelningsprocessen innebär att varje avdelning/enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Bilagor
nämndplan GVN.pdf
Tjänsteskrivelse nämndplan GVN.docx

4 Nämnduppdrag om att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola på gymnasienivå

Diarienummer 2019/GVN 0053

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde ns förslag till beslut
1. Resursskola inom introduktionsprogram inriktning NPF med organisatorisk tillhörighet under Tyresö gymnasium startar höstterminen 2021, och drivs under den initiala treårsperioden i projektform.
2. Verksamheten finansieras inom ramen för verksamhetsområde 6 gymnasieskola.
3. Styrgruppen för projektet resursskola ges i uppdrag att utvärdera verksamheten efter två år. Om utvärderingen visar goda resultat implementeras resursskolan i ordinarie verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, att ta fram en förstudie i syfte att utreda förutsättningarna för att starta en resursskola på gymnasienivå i kommunal regi i Tyresö. Förstudien presenterades för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under sammanträdet den 27 april 2020. Nämnden godkände redovisningen av förstudien och beslutade att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan vidare, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösning. I utredningen presenteras programutbudet inom nationella program för elever i behov av särskilt stöd inom Stockholmsregionen. I utredningen redovisas Tyresöelevers val inför läsåret 2020/2021 och elevfördelningen mellan de nationella program som Tyresöelever studerar inom. Majoriteten av eleverna har sökt till introduktionsprogram. Det nationella program som flest Tyresöelever har sökt till är naturvetenskapsprogrammet. Många av eleverna har sökt till fristående resursskolor. Inom nationella program har alla sökt till fristående resursskolor. Inriktning speldesign har varit en attraktiv inriktning för Tyresöelever med behov av särskilt stöd vid val till gymnasium 2020.

Höstterminen 2020 går 60 Tyresöelever på gymnasiala resursskolor eller skolor som erhåller tilläggsbelopp eller verksamhetsstöd. I jämförelse med våren 2020 är det en minskning med 6 elever.

Det är 22 av 60 elever som har gymnasiebehörighet och studerar inom ett nationellt program höstterminen 2020.

Det är en jämn fördelning mellan programmen. Inom högskoleförberedande program studerar majoriteten av Tyresöeleverna inom estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Inom yrkesprogram studerar majoriteten av Tyresöeleverna inom fordonsprogrammet med inriktning personbil och barn- och fritidsprogrammet. Det är två elever inom el- och energiprogrammet inriktning datorteknik.

Under hösten 2020 finns det totalt 38 Tyresöelever med behov av särskilt stöd som saknar gymnasiebehörighet och studerar inom introduktionsprogram. 25 av eleverna inom introduktionsprogram studerar inom individuellt alternativ, varav 16 inom första året, åtta inom andra året och en inom tredje året. En viss ökning har skett inom introduktionsprogram för elever i behov av särskilt stöd på Tyresö gymnasium. Höstterminen 2020 studerar 14 elever inom introduktionsprogrammet på Tyresö gymnasium med AST-inriktning. Vårterminen 2020 var det åtta elever.

Rekommendationen är att starta en resursskola i första hand inom introduktionsprogram med inriktning NPF. Inom introduktionsprogram finns det i dagsläget ett elevunderlag och Tyresö kommun kan styra elevernas skolplacering. Tyresö kommun kan i första hand placera eleverna inom introduktionsprogram med inriktning NPF i resursskolan i kommunen. Det som förstudien och utredningen visar är att föräldrarna och eleverna i första hand efterfrågar struktur och anpassningar utifrån de behov som målgruppen har. Genom att starta en resursskola inom introduktionsprogram kan resursskolan få möjlighet att skapa och utveckla struktur och anpassningar för målgruppen. Genom att utveckla verksamheten inom resursskolan utifrån elevernas behov, kan skolan marknadsföra sig innan skolan eventuellt vid behov startar ett nationellt program framöver. Resursskolan rekommenderas organiseras under Tyresö gymnasium och placeras i Tyresö gymnasiums lokaler.

Rekommendationen är att starta en resursskola med två grupper med cirka 10 elever var inom introduktionsprogram första året i enlighet med förstudiens rekommendation. Förvaltningen bör få i uppdrag att tillsätta en styrgrupp som arbetar med att starta en resursskola. Styrgruppen bör strukturera och organisera skolan efter målgruppens behov samt specificera antagningskraven till skolan. Styrgruppen rekommenderas utvärdera resursskolan efter första året och undersöka om det är lämpligt att utöka resursskolan med ett nationellt program eller fortsätta enbart med introduktionsprogram. Resursskolan föreslås drivas i projektform under barn- och utbildningsförvaltningen under en treårsperiod, med en utvärdering efter två år och beslut om en eventuell implementering.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 6
gymnasieskola.

En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 2.

Ordförandeutlåtande
En resursskola inom Tyresö gymnasiums organisation skulle inte bara kunna innebära bättre nyttjande av resurser. Det skulle också innebära att Tyresö kommun kan ge elever med stort behov av särskilt stöd ännu bättre möjligheter.

Med en resursskola i egen regi kan vi erbjuda elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mindre undervisningsgrupper, bättre möjligheter till
individanpassat stöd och starkare struktur. Tyresö kommun riskerar inte heller
att vara beroende av andra kommuner för att kunna erbjuda våra Tyresöelever
specialanpassat stöd vid exempelvis platsbrist.

Att starta upp nya verksamheter kommer alltid att innebära vissa risker. Bedömningen är dock att riskerna är små i förhållande till de vinster kommunen med stor sannolikhet kommer att göra. Både vad gäller det ekonomiska perspektivet men framförallt vad gäller vinsten för de elever som behöver specialanpassat stöd.

Det råder få tveksamheter kring ifall det är klokt att starta en resursskola inom Tyresö gymnasiums organisation. För kommunen, för Tyresö gymnasium och inte minst för individen är det bra ifall verksamheten startas upp snarast möjligt även om det bör följas upp och utvärderas som senast två år efter uppstart.

Jag föreslår nämnden att besluta att ge förvaltningen i uppdrag att starta upp resursskola inom introduktionsprogrammen med inriktning NPF till höstterminen 2021 enligt förvaltningens förslag till beslut.

Bilagor
Förstudie resursskola på gymnasienivå.pdf
Bilaga 2-Prövning av barnets bästa.pdf
Resursskola på gymnasienivå.pdf
Ekonomisk kalkyl resursskola gym.pdf
Tjänsteskrivelse.docx

5 Uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen och Second Chance School 2021

Diarienummer 2020/GVN 0064 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Räkna upp prislistan för introduktionsprogrammen med 2,5 procent 2021 jämfört med 2020.
2. Räkna upp prislistan för Second Chance School med 2,5 procent 2021 jämfört med 2020.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för introduktionsprogrammen. Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen och Second Chance School räknas upp med 2,5 procent jämfört med 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriser för IM 2021.docx

6 Uppräkning av programpriser gymnasiesärskolan 2021

Diarienummer 2020/GVN 0065 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Räkna upp prislistan för gymnasiesärskolan med 2,5 procent jämfört med 2020.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för gymnasiesärskolan. Förvaltningen föreslår att programpriserna för gymnasiesärskolan räknas upp med 2,5 procent jämfört med 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriser för gymnasiesärskolan 2021.docx

7 Nämnduppdrag; Stärkt trygghet på Tyresö Gymnasium

Diarienummer 2020/GVN 0067 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda trygghet och kränkande behandling på Tyresö gymnasium i enlighet med ordförandeutlåtandet.

Beskrivning av ärendet
För att nämnden ska kunna säkerställa sitt ansvar för en bra miljö på Tyresö gymnasium ges förvaltningschefen i uppdrag att se över tryggheten och arbetet mot kränkande behandling med fokus på följande områden: En grundlig genomlysning av elevers upplevda trygghet på Tyresö gymnasium utförd av utredare inom kommunens centrala förvaltning.

En översyn av nämndens ansvar över kränkande behandling på Tyresö gymnasium och hur nämndens hantering av ärenden ska bedrivas.

Jämförelse med jämförbara skolor utanför kommunen skall göras, både för att hitta överförbara förändringar i arbetet och för att se om situationen skiljer sig från övriga kommuner.

Med bakgrund av det som kommer fram i utredningen föreslå konkreta förändringar i arbetssätt, policys och annat i syfte att nämnden bättre ska kunna verka för en övergripande trygghet på Tyresö gymnasium.

Ordförandeutlåtande
För att Tyresö gymnasium ska kunna ge både lärare och elever rätt förutsättningar för att bedriva högkvalitativ undervisning krävs det att arbetsmiljön för de båda är fullgod. En viktig del i det är att man ska kunna känna sig trygg och fredad från kränkande behandling i skolmiljön.

För att nämnden ska kunna säkerställa sitt ansvar för en bra miljö på Tyresö
gymnasium ges förvaltningschefen i uppdrag att se över tryggheten och arbetet mot kränkande behandling med fokus på följande områden:

En grundlig genomlysning av elevers upplevda trygghet på Tyresö gymnasium utförd av utredare inom kommunens centrala förvaltning.

En översyn av nämndens ansvar över kränkande behandling på Tyresö gymnasium och hur nämndens hantering av ärenden ska bedrivas.

Jämförelse med jämförbara skolor utanför kommunen ska göras, både för att hitta överförbara förändringar i arbetet och för att se om situationen skiljer sig från övriga kommuner.

Med bakgrund av det som kommer fram i utredningen föreslå konkreta förändringar i arbetssätt, policys och annat i syfte att nämnden bättre ska kunna verka för en övergripande trygghet på Tyresö gymnasium.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut C3L okt 2020.pdf
Delegationsbeslut resurssamordnare.pdf
Delegationsbeslut skolchef oktober.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf
Ordförandebeslut.pdf
Ordförandebeslut.docx

9 Statsbidrag

Diarienummer 2020/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för lärarlönelyftet HT 2020. Ansökt om 5 732 897 kronor i statsbidrag, 524 406 kronor avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för lärarassistenter HT 2020. Ansökt om 118 987 kronor, avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning HT 2020. Ansökt om 1 076 250 kronor, avser Tyresö gymnasium.

Beslut
Statsbidrag för högskolestudier sva och sfi 2020. Beslut om att bevilja 61 040 kronor i statsbidrag, 30 520 avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för lovskola 2020. Beslut om att bevilja 106 177 kronor i statsbidrag, 70 777 avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för papperslösa barn HT 2020. Beslut om att bevilja 67 529 kronor.
Statsbidrag redovisning för introduktionsprogram 2019. Beslut om att återbetala 84 000 kronor, avser Tyresö gymnasium.

Bilagor
Beslut högskolestudier sva och sfi HT 20.pdf
Beslut introduktionsprogram redovisning 2019.pdf
Beslut lovskola 2020.pdf
Beslut papperslösa barn 2020.pdf

10 Kränkande behandling

Diarienummer 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

11 Information från förvaltningen

Diarienummer 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Aktuellt inom verksamheterna.

§70 Informationsärende

Diarienummer 2020/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lena Beskow (rektor) och Pia Svendsen (skolkurator) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om säkerhets- och trygghetsarbetet på Tyresö gymnasium.

§71 Månadsrapport

Diarienummer 2020/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per oktober redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport oktober GVN.pdf

§72 Nämndplan 2021

Diarienummer 2020/GVN 0057

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Nämnd- och förvaltningsplan 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning antas.
2. Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2020-11-19 fattar beslut om antagande av kommunplanen för perioden 2021-2024 med budget 2021 och att protokollet i samband därmed justeras.

Fredrik Bergkuist (M), Jan-Åke Svensson (M) och Hampus Degramo (M) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Fredrik Bergkuist (M) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildningen för 2021. Förslaget baseras på förslag till kommunplan 2021-2024 med budget för 2021 som antas av kommunfullmäktige den 19 november 2020. Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2020 § 70 att tillgänglighetsplanens aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan. Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Den uppdaterade måldelningsprocessen innebär att varje avdelning/enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att nämnd- och förvaltningsplan 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning antas.

Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2020-11-19 fattar beslut om antagande av kommunplanen för perioden 2021-2024 med budget 2021 och att protokollet i samband därmed justeras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
nämnd- och förvaltningsplan GVN.pdf
Tjänsteskrivelse nämndplan GVN.pdf

§73 Resursskola på gymnasienivå

Diarienummer 2019/GVN 0053

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Resursskola inom introduktionsprogram inriktning NPF med organisatorisk tillhörighet under Tyresö gymnasium startar höstterminen 2021, och drivs under den initiala treårsperioden i projektform.
2. Verksamheten finansieras inom ramen för verksamhetsområde 6 gymnasieskola.
3. Styrgruppen för projektet resursskola ges i uppdrag att utvärdera verksamheten efter två år. Om utvärderingen visar goda resultat implementeras resursskolan i ordinarie verksamhet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade bifallit beslutet om hon hade haft rösträtt.
Nina Barzey (C) hade bifallit beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, att ta fram en förstudie i syfte att utreda förutsättningarna för att starta en resursskola på gymnasienivå i kommunal regi i Tyresö. Förstudien presenterades för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under sammanträdet den 27 april 2020. Nämnden godkände redovisningen av förstudien och beslutade att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan vidare, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösning.

I utredningen presenteras programutbudet inom nationella program för elever i behov av särskilt stöd inom Stockholmsregionen.

I utredningen redovisas Tyresöelevers val inför läsåret 2020/2021 och elevfördelningen mellan de nationella program som Tyresöelever studerar inom.

Majoriteten av eleverna har sökt till introduktionsprogram. Det nationella program som flest Tyresöelever har sökt till är naturvetenskapsprogrammet.

Många av eleverna har sökt till fristående resursskolor. Inom nationella program har alla sökt till fristående resursskolor. Inriktning speldesign har varit en attraktiv inriktning för Tyresöelever med behov av särskilt stöd vid val till gymnasium 2020.

Höstterminen 2020 går 60 Tyresöelever på gymnasiala resursskolor eller skolor som erhåller tilläggsbelopp eller verksamhetsstöd. I jämförelse med våren 2020 är det en minskning med 6 elever.

Det är 22 av 60 elever som har gymnasiebehörighet och studerar inom ett nationellt program höstterminen 2020.

Det är en jämn fördelning mellan programmen. Inom högskoleförberedande program studerar majoriteten av Tyresöeleverna inom estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Inom yrkesprogram studerar majoriteten av Tyresöeleverna inom fordonsprogrammet med inriktning personbil och barn- och fritidsprogrammet. Det är två elever inom el- och energiprogrammet inriktning datorteknik.

Under hösten 2020 finns det totalt 38 Tyresöelever med behov av särskilt stöd som saknar gymnasiebehörighet och studerar inom introduktionsprogram. 25 av eleverna inom introduktionsprogram studerar inom individuellt alternativ, varav 16 inom första året, åtta inom andra året och en inom tredje året. En viss ökning har skett inom introduktionsprogram för elever i behov av särskilt stöd på Tyresö gymnasium. Höstterminen 2020 studerar 14 elever inom introduktionsprogrammet på Tyresö gymnasium med AST-inriktning. Vårterminen 2020 var det åtta elever.

Rekommendationen är att starta en resursskola i första hand inom introduktionsprogram med inriktning NPF. Inom introduktionsprogram finns det i dagsläget ett elevunderlag och Tyresö kommun kan styra elevernas skolplacering. Tyresö kommun kan i första hand placera eleverna inom introduktionsprogram med inriktning NPF i resursskolan i kommunen. Det som förstudien och utredningen visar är att föräldrarna och eleverna i första hand efterfrågar struktur och anpassningar utifrån de behov som målgruppen har. Genom att starta en resursskola inom introduktionsprogram kan resursskolan få möjlighet att skapa och utveckla struktur och anpassningar för målgruppen. Genom att utveckla verksamheten inom resursskolan utifrån elevernas behov, kan skolan marknadsföra sig innan skolan eventuellt vid behov startar ett nationellt program framöver. Resursskolan rekommenderas organiseras under Tyresö gymnasium och placeras i Tyresö gymnasiums lokaler.

Rekommendationen är att starta en resursskola med två grupper med cirka 10 elever var inom introduktionsprogram första året i enlighet med förstudiens rekommendation. Förvaltningen bör få i uppdrag att tillsätta en styrgrupp som arbetar med att starta en resursskola. Styrgruppen bör strukturera och organisera skolan efter målgruppens behov samt specificera antagningskraven till skolan. Styrgruppen rekommenderas utvärdera resursskolan efter första året och undersöka om det är lämpligt att utöka resursskolan med ett nationellt program eller fortsätta enbart med introduktionsprogram. Resursskolan föreslås drivas i projektform under barn- och utbildningsförvaltningen under en treårsperiod, med en utvärdering efter två år och beslut om en eventuell implementering.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 6
gymnasieskola.

En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 2.

Ordförandeutlåtande
En resursskola inom Tyresö gymnasiums organisation skulle inte bara kunna innebära bättre nyttjande av resurser. Det skulle också innebära att Tyresö kommun kan ge elever med stort behov av särskilt stöd ännu bättre möjligheter.

Med en resursskola i egen regi kan vi erbjuda elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mindre undervisningsgrupper, bättre möjligheter till individanpassat stöd och starkare struktur. Tyresö kommun riskerar inte heller att vara beroende av andra kommuner för att kunna erbjuda våra Tyresöelever specialanpassat stöd vid exempelvis platsbrist.

Att starta upp nya verksamheter kommer alltid att innebära vissa risker. Bedömningen är dock att riskerna är små i förhållande till de vinster kommunen med stor sannolikhet kommer att göra. Både vad gäller det ekonomiska perspektivet men framförallt vad gäller vinsten för de elever som behöver specialanpassat stöd.

Det råder få tveksamheter kring ifall det är klokt att starta en resursskola inom Tyresö gymnasiums organisation. För kommunen, för Tyresö gymnasium och inte minst för individen är det bra ifall verksamheten startas upp snarast 
möjligt även om det bör följas upp och utvärderas som senast två år efter uppstart.

Jag föreslår nämnden att besluta att ge förvaltningen i uppdrag att starta upp resursskola inom introduktionsprogrammen med inriktning NPF till höstterminen 2021 enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att resursskola inom introduktionsprogram inriktning NPF med organisatorisk tillhörighet under Tyresö gymnasium startar höstterminen 2021, och drivs under den initiala treårsperioden i projektform.

Verksamheten finansieras inom ramen för verksamhetsområde 6 gymnasieskola. Styrgruppen för projektet resursskola ges i uppdrag att utvärdera verksamheten efter två år. Om utvärderingen visar goda resultat implementeras resursskolan i ordinarie verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Förstudie resursskola på gymnasienivå.pdf
Resursskola på gymnasienivå.pdf
Ekonomisk kalkyl resursskola gym.pdf
Prövning av barnets bästa.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§74 Uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen och Second Chance School 2021

Diarienummer 2020/GVN 0064 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Räkna upp prislistan för introduktionsprogrammen med 2,5 procent 2021 jämfört med 2020.
2. Räkna upp prislistan för Second Chance School med 2,5 procent 2021 jämfört med 2020.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för introduktionsprogrammen. Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen och Second Chance School räknas upp med 2,5 procent jämfört med 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att räkna upp prislistan för introduktionsprogrammen med 2,5 procent 2021 jämfört med 2020.

Räkna upp prislistan för Second Chance School med 2,5 procent 2021 jämfört med 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriser för IM 2021.pdf

§75 Uppräkning av programpriser gymnasiesärskolan 2021

Diarienummer 2020/GVN 0065 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Räkna upp prislistan för gymnasiesärskolan med 2,5 procent jämfört med 2020.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för gymnasiesärskolan. Förvaltningen föreslår att programpriserna för gymnasiesärskolan räknas upp med 2,5 procent jämfört med 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att räkna upp prislistan för gymnasiesärskolan med 2,5 procent jämfört med 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriser för gymnasiesärskolan 2021.pdf

§76 Nämnduppdrag; Stärkt trygghet på Tyresö Gymnasium

Diarienummer 2020/GVN 0067 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda trygghet och kränkande behandling på Tyresö gymnasium i enlighet med ordförandeutlåtandet.

Beskrivning av ärendet
För att nämnden ska kunna säkerställa sitt ansvar för en bra miljö på Tyresö gymnasium ges förvaltningschefen i uppdrag att se över tryggheten och arbetet mot kränkande behandling med fokus på följande områden: En grundlig genomlysning av elevers upplevda trygghet på Tyresö gymnasium utförd av utredare inom kommunens centrala förvaltning.

En översyn av nämndens ansvar över kränkande behandling på Tyresö gymnasium och hur nämndens hantering av ärenden ska bedrivas. Jämförelse med jämförbara skolor utanför kommunen skall göras, både för att hitta överförbara förändringar i arbetet och för att se om situationen skiljer sig från övriga kommuner.

Med bakgrund av det som kommer fram i utredningen föreslå konkreta förändringar i arbetssätt, policys och annat i syfte att nämnden bättre ska kunna verka för en övergripande trygghet på Tyresö gymnasium.

Ordförandeutlåtande
För att Tyresö gymnasium ska kunna ge både lärare och elever rätt förutsättningar för att bedriva högkvalitativ undervisning krävs det att arbetsmiljön för de båda är fullgod. En viktig del i det är att man ska kunna känna sig trygg och fredad från kränkande behandling i skolmiljön.

För att nämnden ska kunna säkerställa sitt ansvar för en bra miljö på Tyresö gymnasium ges förvaltningschefen i uppdrag att se över tryggheten och arbetet mot kränkande behandling med fokus på följande områden:

En grundlig genomlysning av elevers upplevda trygghet på Tyresö gymnasium utförd av utredare inom kommunens centrala förvaltning.

En översyn av nämndens ansvar över kränkande behandling på Tyresö gymnasium och hur nämndens hantering av ärenden ska bedrivas.

Jämförelse med jämförbara skolor utanför kommunen ska göras, både för att hitta överförbara förändringar i arbetet och för att se om situationen skiljer sig från övriga kommuner.

Med bakgrund av det som kommer fram i utredningen föreslå konkreta förändringar i arbetssätt, policys och annat i syfte att nämnden bättre ska kunna verka för en övergripande trygghet på Tyresö gymnasium.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda trygghet och kränkande behandling på Tyresö gymnasium i enlighet med ordförandeutlåtandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

§77 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut C3L okt 2020.pdf
Delegationsbeslut resurssamordnare.pdf
Delegationsbeslut skolchef oktober.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf
Ordförandebeslut.pdf
Ordförandebeslut.pdf

§78 Statsbidrag

Diarienummer 2020/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för lärarlönelyftet HT 2020. Ansökt om 5 732 897 kronor i statsbidrag, 524 406 kronor avser Tyresö gymnasium.

Statsbidrag för lärarassistenter HT 2020. Ansökt om 118 987 kronor, avser Tyresö gymnasium.

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning HT 2020. Ansökt om 1 076 250 kronor, avser Tyresö gymnasium.

Beslut
Statsbidrag för högskolestudier sva och sfi 2020. Beslut om att bevilja 61 040 kronor i statsbidrag, 30 520 avser Tyresö gymnasium.

Statsbidrag för lovskola 2020. Beslut om att bevilja 106 177 kronor i statsbidrag, 70 777 avser Tyresö gymnasium.

Statsbidrag för papperslösa barn HT 2020. Beslut om att bevilja 67 529 kronor.

Statsbidrag redovisning för introduktionsprogram 2019. Beslut om att återbetala 84 000 kronor, avser Tyresö gymnasium.

Bilagor
Beslut högskolestudier sva och sfi HT 20.pdf
Beslut introduktionsprogram redovisning 2019.pdf
Beslut lovskola 2020.pdf
Beslut papperslösa barn 2020.pdf

§79 Kränkande behandling

Diarienummer 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

§80 Information från förvaltningen

Diarienummer 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Aktuellt inom verksamheterna.