Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2021-03-24

Sammanträde 2021-03-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carina Frisk, rektor på C3L, informerar om VO-college.

2 Nämnduppdrag - Stärkt trygghet på Tyresö Gymnasium

Diarienummer 2020/GVN 0067 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Utredningen godkänns.
2. Rektor på Tyresö gymnasium får i uppdrag att undersöka möjligheterna att genomföra delar av förslag som framkommer i utredningen från eleverna, i samråd med elevråd eller dylikt.
3. Tyresö gymnasium går över till samma e-tjänst som grundskolorna i Tyresö kommun för att anmäla kränkande behandling.
4. Förvaltningen får i uppdrag att rapportera statistik på antal inkomna kränkningsanmälningar varje månad och att rapportera en mer omfattande statistik och analys två gånger om året.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick under sammanträdet den 26 november 2020 § 76 i uppdrag av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, att utreda trygghet och kränkande behandling på Tyresö gymnasium. Syftet är att utredningen ska ge en lägesbild av elevernas upplevda trygghet på Tyresö gymnasium, samt hur nämndens hantering av kränkande behandling bör bedrivas för att verka för att förbättra den övergripande tryggheten på Tyresö gymnasium.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Stärkt trygghet på Tyresö gymnasium.pdf
Stärkt trygghet på Tyresö gymnasium.pdf
TG Årlig plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2021.pdf

3 Reviderad delegationsordning

Diarienummer 2021/GVN 0013 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som förberedande beslut eller rena verkställighetsbeslut behöver gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning.pdf
Delegationsordning GVN 2021 reviderad - ändringsmarkeringar.pdf
Delegationsordning GVN 2021 reviderad.pdf

4 Månadsrapport

Diarienummer 2021/GVN 0002 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per februari redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport februari 2021.pdf

5 Hotell- och Turismprogrammet

Diarienummer 2021/GVN 0031 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Start av hotell- och turismprogrammet årskurs 1 beslutas efter omvalsperioden i det fall antalet behöriga förstahandssökande uppgår till 12 ungdomar.
2. Om antalet behöriga förstahandsansökningar inte uppgår till 12 bör antagningen pausas för läsåret 2021/2022 och programmet hanteras genom det utvecklade programutbudet inom ramen för gymnasiestrategin.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av få sökande till Hotell- och Turismprogrammet på Tyresö gymnasium infomerade förvaltningen nämnden på sammanträdet den 25 februari 2021 om aktuellt på programmet.

Med anledning av få sökande till Hotell- och turismprogrammet på Tyresö gymnasium informerade förvaltningen om aktuellt på programmet på nämndens sammanträde 25 februari 2021.

Ordförandeutlåtande
Söktrycket har under flera år varit vikande på hotell- och turismprogrammet. Detta inte bara på Tyresö gymnasium utan det är även en regional trend som får anses ihållande. Coronapandemin kan dessutom antas få konsekvenser på ungdomars vilja att utbilda sig inom området.

Relativt andra yrkesinriktade program har hotell- och turismprogrammet en låg anställningsbarhet och med tanke på hur hårt hotell- och turismnäringen drabbats av effekterna av pandemin är risken stor att trenden förstärks.
Med tanke på hur utbudet av hotell- och turismprogrammet, både lärlingsutbildningen i Nacka och Stockholms hotell- och restaurangskola vid Globen erbjuder programmet. Så är det aktuellt att fundera på ifall programmet ska ingå i Tyresö gymnasiums programutbud i framtiden och i så fall på vilket sätt.
Det vore dock oklokt att ta beslut om programmets framtid innan utredningen om gymnasiestrategin har presenterats. Detta då utredningen ska titta på helheten kring programutbudet och hur detta skulle kunna utvecklas.

Men med tanke på dels nuvarande klasstorlekar, söktrycket i den preliminära sökomgången och det rådande samhällsläget högst osäkert ifall det är motiverat att driva utbildningen på det sätt som görs idag. Däremot bör beslutet avvaktas med till efter omvalsomgången för att se ifall det finns ett tillräckligt stort underlag.
Beslut om antagande och start bör tas i så snar anslutning som möjligt efter omvalsperioden. Utgångspunkten bör vara att minst 12 stycken ungdomar har valt programmet som förstahandsval för att det ska motiverat att driva vidare.
Därför föreslås nämnden att besluta att antagande och start av hotell- och turismprogrammet beslutas efter omvalsperioden i det fall antalet förstahandssökande uppgår till minst 12 ungdomar. I det fall antalet förstahandsansökningar inte uppgår till minst 12 bör antagningen pausas för läsåret 2020/2021 och programmet hanteras genom det utvecklade programutbudet inom ramen för gymnasiestrategin.

Bilagor
Tjänsteskrivelse hotell- och turismprogrammet.pdf

6 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut förvaltningschef-skolchef jan-feb 2021.pdf
Delegationsbeslut gymnasiet februari.pdf

8 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

Coronaläget

9 Meddelande

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

I dagsläget finns inga inkomna meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Protokoll facklig lokal samverkan 210114 VO 6, 7.pdf
Protokoll facklig lokal samverkan VO 6,7 210211.pdf
Protokoll 210211 gemensam facklig lokal samverkan VO 1 2 6 7.pdf

§19 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carina Frisk, rektor på C3L, informerar om VO-college.

Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20210324.pdf (109 kb)

§20 Nämnduppdrag - Stärkt trygghet på Tyresö Gymnasium

Diarienummer 2020/GVN 0067 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Utredningen godkänns.
2. Rektor på Tyresö gymnasium får i uppdrag att undersöka möjligheterna att genomföra delar av förslag som framkommer i utredningen från eleverna, i samråd med elevråd eller dylikt.
3. Tyresö gymnasium går över till samma e-tjänst som grundskolorna i Tyresö kommun för att anmäla kränkande behandling.
4. Förvaltningen får i uppdrag att rapportera statistik på antal inkomna kränkningsanmälningar varje månad och att rapportera en mer omfattande statistik och analys två gånger om året.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick under sammanträdet den 26 november 2020 § 76 i uppdrag av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, att utreda trygghet och kränkande behandling på Tyresö gymnasium. Syftet är att utredningen ska ge en lägesbild av elevernas upplevda trygghet på Tyresö gymnasium, samt hur nämndens hantering av kränkande behandling bör bedrivas för att verka för att förbättra den övergripande tryggheten på Tyresö gymnasium.
Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner utredningen.
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller punkterna 2-4.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner utredningen och finner att nämnden godkänner den.
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget punkterna 2-4 och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Stärkt trygghet på Tyresö gymnasium.pdf
Stärkt trygghet på Tyresö gymnasium.pdf
TG Årlig plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2021.pdf

§21 Reviderad delegationsordning

Diarienummer 2021/GVN 0013 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som förberedande beslut eller rena verkställighetsbeslut behöver gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar den reviderade delegationsordningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning.pdf
Delegationsordning GVN 2021 reviderad - ändringsmarkeringar.pdf
Delegationsordning GVN 2021 reviderad.pdf

§22 Månadsrapport

Diarienummer 2021/GVN 0002 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per februari redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport februari 2021.pdf

§23 Hotell- och Turismprogrammet

Diarienummer 2021/GVN 0031 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Start av hotell- och turismprogrammet årskurs 1 beslutas efter omvalsperioden i det fall antalet behöriga förstahandssökande uppgår till 12 ungdomar.
2. Om antalet behöriga förstahandsansökningar inte uppgår till 12 bör antagningen pausas för läsåret 2021/2022 och programmet hanteras genom det utvecklade programutbudet inom ramen för gymnasiestrategin.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av få sökande till Hotell- och Turismprogrammet på Tyresö gymnasium infomerade förvaltningen nämnden på sammanträdet den 25 februari 2021 om aktuellt på programmet.

Med anledning av få sökande till Hotell- och turismprogrammet på Tyresö gymnasium informerade förvaltningen om aktuellt på programmet på nämndens sammanträde 25 februari 2021.

Ordförandeutlåtande
Söktrycket har under flera år varit vikande på hotell- och turismprogrammet. Detta inte bara på Tyresö gymnasium utan det är även en regional trend som får anses ihållande. Coronapandemin kan dessutom antas få konsekvenser på ungdomars vilja att utbilda sig inom området.

Relativt andra yrkesinriktade program har hotell- och turismprogrammet en låg anställningsbarhet och med tanke på hur hårt hotell- och turismnäringen drabbats av effekterna av pandemin är risken stor att trenden förstärks.
Med tanke på hur utbudet av hotell- och turismprogrammet, både lärlingsutbildningen i Nacka och Stockholms hotell- och restaurangskola vid Globen erbjuder programmet. Så är det aktuellt att fundera på ifall programmet ska ingå i Tyresö gymnasiums programutbud i framtiden och i så fall på vilket sätt.

Det vore dock oklokt att ta beslut om programmets framtid innan utredningen om gymnasiestrategin har presenterats. Detta då utredningen ska titta på helheten kring programutbudet och hur detta skulle kunna utvecklas.
Men med tanke på dels nuvarande klasstorlekar, söktrycket i den preliminära sökomgången och det rådande samhällsläget högst osäkert ifall det är motiverat att driva utbildningen på det sätt som görs idag. Däremot bör beslutet avvaktas med till efter omvalsomgången för att se ifall det finns ett tillräckligt stort underlag.

Beslut om antagande och start bör tas i så snar anslutning som möjligt efter omvalsperioden. Utgångspunkten bör vara att minst 12 stycken ungdomar har valt programmet som förstahandsval för att det ska motiverat att driva vidare.
Därför föreslås nämnden att besluta att antagande och start av hotell- och turismprogrammet beslutas efter omvalsperioden i det fall antalet förstahandssökande uppgår till minst 12 ungdomar. I det fall antalet förstahandsansökningar inte uppgår till minst 12 bör antagningen pausas för läsåret 2020/2021 och programmet hanteras genom det utvecklade programutbudet inom ramen för gymnasiestrategin.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner punkterna 1-2.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget punkterna 1-2 och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse hotell- och turismprogrammet.pdf

§24 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20210324.pdf (109 kb)

§25 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut förvaltningschef-skolchef jan-feb 2021.pdf
Delegationsbeslut gymnasiet februari.pdf

§26 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20210324.pdf (109 kb)

§27 Meddelande

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll facklig lokal samverkan 210114 VO 6, 7.pdf
Protokoll facklig lokal samverkan VO 6,7 210211.pdf
Protokoll 210211 gemensam facklig lokal samverkan VO 1 2 6 7.pdf

§28 Fortsatt delvis fjärr- och/eller distansundervisning vid Tyresö gymnasium

Diarienummer 2021/GVN 0033 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Med stöd av 2 § första stycket p. 4 och 11 c § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (FUSS), kommer Tyresö gymnasium vara fortsatt delvis stängt under perioden 12 april 2021 till och med 11 juni 2021.
3. Med stöd av 7 § FUSS ges eleverna vid Tyresö gymnasium delvis fjärr- och/eller distansundervisning under perioden 12 april 2021 till och med 11 juni 2021.
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegerar till rektor för Tyresö gymnasium att besluta om formerna för fjärr- och distansundervisningen utifrån förutsättningarna inom de olika programmen och utbildningarna. Dock ska minst 20 % av undervisningen bedrivas som fjärr- och/eller distansundervisning och minst 20 % som närundervisning. Vid rektors förhinder omfattas även överordnade chefer inom barn- och utbildningsförvaltningen av denna delegation.
5. Om distansundervisning enligt ovan kommer att vara aktuellt fattar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut enligt 7 § andra stycket FUSS om hur många undervisningstimmar undervisningen ska anses motsvara och om undervisningstiden ska avräknas mot den garanterade undervisningstiden.
6. Skollunch tillhandahålls för de elever där behov anmäls under den period som den delvisa stängningen av skolenheten är aktuell. Elever vilka har närundervisning serveras lunch så som under normala omständigheter.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut den 20 januari 2021 om att förlänga rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolan beslutades att Tyresö gymnasium under perioden 25 januari 2021 till och med 1 april 2021 skulle hålla delvis stängt. Utifrån nu rådande epidemiologiska läge avseende covid-19 behöver beslutet förlängas fram till skolårets slut.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner att ärendet tas upp som ett extra ärende.

Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller punkterna 2-6.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner att ärendet tas upp som ett extra ärende.

Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget punkterna 2-6 och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om fortsatt begränsad närundervisning vid Tyresö gymnasium.pdf