Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2022-03-17

Sammanträde 2022-03-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Resursskolan.
Föredragande: Erik Lundbäck, lärare

2 Månadsrapport

Diarienummer 2022/GVN 0004 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning.

3 Analys av kränkande behandling 2022

Diarienummer 2022/GVN 0016 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för höstterminen 2021 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att två gånger per år sammanfatta och analysera anmälda kränkningar. Den här rapporten är den andra i ordningen och avser perioden augusti till december 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, analys kränkande behandling Tyresö gymnasium ht21.pdf
Rapport kränkande behandling Tyresö gymnasium ht21.pdf

4 Utvecklad vuxenutbildning - nämnduppdrag

Diarienummer 2021/GVN 0041 45

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen av utredningen godkänns.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheter till utveckling inom det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla befintligt kursutbud.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att se över antal kursstarter och studietakten på befintligt kursutbud.
4. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att organisationen säkerställer att kontinuerlig utbildning erbjuds under hela året.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utreda vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom Tyresös vuxenutbildning. Det befintliga kurs- och programutbudet ska ses över för att utreda vilka utvecklingsinsatser och prioriteringar som ska göras. Uppdraget omfattar även att utreda samverkansmöjligheter som finns både internt och externt. En plan för vilka utvecklingsmöjligheter som finns på kort sikt (ett år) och lång sikt (fem år) ska tas fram av förvaltningen.
Syftet med uppdraget är att ta fram ett förslag på hur vuxenutbildningen i Tyresö kan utvecklas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, vuxenutredning.pdf
Vuxenutredning.pdf

5 Behovsanalys lokaler för högskoleförberedande program.

Diarienummer 2022/GVN 0023 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Behovsanalysen godkänns.
2. Kommunens strategiska lokalgrupp ges i uppdrag att ta fram förslag på lämplig lokallösning.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisade gymnasiestrategin för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-04-30 § 30. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade beslut om gymnasiestrategin under sammanträdet 2021-05-27 § 37. Nämnden fattade beslut om att bland annat ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att skapa en behovsanalys för centrumnära lokaler utifrån kommande behov vid en utökning av programutbudet. Som ligger till grund för det strategiska lokalförsörjningsbehovet. Behovsanalysen är kopplad till de högskoleförberedande programmen. Lokalfrågan har delvis utretts i gymnasiestrategin och några behov har konstaterats kopplade till de högskoleförberedande programmen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys lokaler för högskoleförberedande program.pdf
Behovsanalys.pdf
Gymnasiestrategi.pdf

6 Behovsanalys gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inför kommunplanen 2023

Diarienummer 2022/GVN 0022 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 6 och 7, inför kommunplanen 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2023 (Se bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys GVN 2023.pdf
Behovsanalys GVN.pdf

7 Tillfällig förstärkning av utökat statligt stöd till skolan för att möta utmaningen med pandemin

Diarienummer 2022/GVN 0021 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Det tilldelade del av utökade statliga stödet inom Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 (s.k. Skolmiljarden) fördelas till verksamhetsområde 6.
2. Fastställer att fördelningen sker utifrån strukturbidragsmodellen.
3. Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2022-03-24 fattar beslut om utökad ramökning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens anslag 2022.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade under början av 2022 att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1,4 miljarder kronor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning som de har rätt till trots pandemin. Förvaltningen föreslår att dessa medel fördelas enligt strukturbidragsmodellen och fördelas på samma grunder till fristående som kommunala skolor. Medlen föreslås användas till:
* Studiestöd för ökad måluppfyllelse
* Främjande hälsoarbete

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolan.pdf

8 Statsbidrag

Diarienummer 2022/GVN 0005 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag mars GVN.pdf

9 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/GVN 0006 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 12 feb. - 10 mars 2022.pdf

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Reviderad handlingsplan för kommunala aktivitetsansvaret

11 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll samverkan 220113 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll samverkan 220113 VO 6 och 7.pdf

§18 Informationsärende

Diarienummer 2022/GVN 0011 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Resursskolan.

Föredragande: Erik Lundbäck, lärare

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§19 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/GVN 0004 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport GVN februari 2022.pdf

§20 Analys av kränkande behandling 2022

Diarienummer 2022/GVN 0016 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för höstterminen 2021 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att två gånger per år sammanfatta och analysera anmälda kränkningar. Den här rapporten är den andra i ordningen och avser perioden augusti till december 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för höstterminen 2021.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, analys kränkande behandling Tyresö gymnasium ht21.pdf
Rapport kränkande behandling Tyresö gymnasium ht21.pdf

§21 Utvecklad vuxenutbildning - nämnduppdrag

Diarienummer 2021/GVN 0041 45

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.
Redovisningen av utredningen godkänns.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheter till utveckling inom det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla befintligt kursutbud.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att se över antal kursstarter och studietakten på befintligt kursutbud.
4. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att organisationen säkerställer att kontinuerlig utbildning erbjuds under hela året.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utreda vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom Tyresös vuxenutbildning. Det befintliga kurs- och programutbudet ska ses över för att utreda vilka utvecklingsinsatser och prioriteringar som ska göras. Uppdraget omfattar även att utreda samverkansmöjligheter som finns både internt och externt. En plan för vilka utvecklingsmöjligheter som finns på kort sikt (ett år) och lång sikt (fem år) ska tas fram av förvaltningen.

Syftet med uppdraget är att ta fram ett förslag på hur vuxenutbildningen i Tyresö kan utvecklas. 

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner de föreslagna beslutspunkterna 1-4.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, vuxenutredning.pdf
Vuxenutredning.pdf

§22 Behovsanalys lokaler för högskoleförberedande program.

Diarienummer 2022/GVN 0023 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.
Behovsanalysen godkänns.
2. Kommunens strategiska lokalgrupp ges i uppdrag att ta fram förslag på lämplig lokallösning.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisade gymnasiestrategin för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-04-30 § 30. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade beslut om gymnasiestrategin under sammanträdet 2021-05-27 § 37. Nämnden fattade beslut om att bland annat ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att skapa en behovsanalys för centrumnära lokaler utifrån kommande behov vid en utökning av programutbudet. Som ligger till grund för det strategiska lokalförsörjningsbehovet. Behovsanalysen är kopplad till de högskoleförberedande programmen. Lokalfrågan har delvis utretts i gymnasiestrategin och några behov har konstaterats kopplade till de högskoleförberedande programmen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner de föreslagna beslutspunkterna 1-2.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys lokaler för högskoleförberedande program.pdf
Behovsanalys.pdf
Gymnasiestrategi.pdf

§23 Behovsanalys gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inför kommunplanen

Diarienummer 2022/GVN 0022 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 6 och 7, inför kommunplanen 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2023 (Se bilaga).

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att fastställa behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 6 och 7, inför kommunplanen 2023.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys GVN 2023.pdf
Behovsanalys GVN.pdf

§24 Tillfällig förstärkning av utökat statligt stöd till skolan för att möta utmaningen

Diarienummer 2022/GVN 0021 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.
Det tilldelade del av utökade statliga stödet inom Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 (s.k. Skolmiljarden) fördelas till verksamhetsområde 6.
2. Fastställer att fördelningen sker utifrån strukturbidragsmodellen.
3. Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2022-03-24 fattar beslut om utökad ramökning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens anslag 2022.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade under början av 2022 att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1,4 miljarder kronor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning som de har rätt till trots pandemin. Förvaltningen föreslår att dessa medel fördelas enligt strukturbidragsmodellen och fördelas på samma grunder till fristående som kommunala skolor. Medlen föreslås användas till:

  • Studiestöd för ökad måluppfyllelse
  • Främjande hälsoarbete

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner de föreslagna beslutspunkterna 1-3.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolan.pdf

§25 Statsbidrag

Diarienummer 2022/GVN 0005 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag mars GVN.pdf

§26 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/GVN 0006 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 12 feb. - 10 mars 2022.pdf

§27 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

- Reviderad handlingsplan för kommunala aktivitetsansvaret
- Kommunens krisberedskap

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Handlingsplan Kommunala aktivitetsansvaret Tyresö kommun 2022.pdf

§28 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Protokoll samverkan 220113 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll samverkan 220113 VO 6 och 7.pdf