Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2023-06-01

Sammanträde 2023-06-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2023/GVN 0012

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pernilla Strandljung, speciallärare, informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om anpassad gymnasieskola.

2 Revisionsskrivelse gällande granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Diarienummer 2023/GVN 0035

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
* Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU
EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en
ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY granskningsrapport, daterad.
Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB.
Tyresö Bostäder AB har svarat separat och svaret bifogas i bilaga 1.

Bilagor
Svar på revisionsrapport om upphandling.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf

3 Revidering av gymnasie- och utbildningsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2023/GVN 0031 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
* Förslag till reviderad delegationsordning för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förändringarna rör huvudsakligen GDPR och dataskyddslagen samt förtydliganden av delegation kontra verkställighet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av delegationsordning.pdf
Revidering av delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Revidering av delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf

4 Delårsrapport 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 2023

Diarienummer 2023/GVN 0007 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
* Delårsrapport för tertial 1 2023 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2023 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2023, uppföljning av mål, politiska inriktningar och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delår 1.pdf
Delårsrapport 1.pdf
Uppföljning av politiska uppdrag T1.pdf

5 Utveckla samverkan inom förvaltningen för starkare yrkes- och studievägledning samt effektiviseringsvinster mellan skolenheterna

Diarienummer 2023/GVN 0037

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
* Redovisningen av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns gymnasiestrategi antogs 2021-05-27 §37 och i samband med detta fick barn - och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utveckla samverkan inom förvaltningen för starkare yrkes- och studievägledning samt effektiviseringsvinster mellan skolenheterna.
I PM sammanfattas en rapport om detta uppdrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utveckla samverkan inom studie- och yrkesvägledningen.pdf
PM utveckla samverkan inom studie- och yrkesvägledningen.pdf
Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning.pdf

6 Redovisning av statsbidrag 2023

Diarienummer 2023/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 1 april till 2 maj 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av statsbidrag 2023.pdf

7 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/GVN 0006 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kränkande behandling.pdf
Kränkande behandling gymnasiet 230410-230511.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut GVN april 2023.pdf
Skolchef Delegationsbeslut GVN.pdf

9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

10 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 17.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 18.pdf
Årsredovisning 2022.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 24.pdf
Protokoll KTR 2023-05-10.pdf
Protokoll KPR 2023-05-11.pdf

§46 Informationsärende

Diarienummer 2023/GVN 0012

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pernilla Strandljung, speciallärare, informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om anpassad gymnasieskola.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmströ m (S) föreslår att gymnasie - och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

§47 Revisionsskrivelse gällande granskning av upphandlingsprocessen i förhållande

Diarienummer 2023/GVN 0035

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av
upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU

EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en
ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY granskningsrapport, daterad.

Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB.

Tyresö Bostäder AB har svarat separat och svaret bifogas i bilaga 1.

Ordförandeförslag
Ordförande C hristoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie - och
vuxenutbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta
förvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten av
upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
bifaller det.

Bilagor
Svar på revisionsrapport om upphandling.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf

§48 Revidering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2023/GVN 0031 003

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Förändringarna rör huvudsakligen GDPR och
dataskyddslagen samt förtydliganden av delegation kontra verkställighet.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta förslag till reviderad
delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av delegationsordning.pdf
Revidering av delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Revidering av delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf

§49 Delårsrapport 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens

Diarienummer 2023/GVN 0007 10

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2023 för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning med mål - och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden
januari – april 2023 för gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden som omfattar
verksamhetsområdet gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola och
vuxenutbildning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2023,
uppföljning av mål, politiska inriktningar och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att delårsrapport för tertial 1 2023 för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänns.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delår 1.pdf
Delårsrapport 1.pdf
Uppföljning av politiska uppdrag T1.pdf

§50 Utveckla samverkan inom förvaltningen för starkare yrkes- och

Diarienummer 2023/GVN 0037

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Redovisningen av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns gymnasiestrategi antogs 2021-05-27 §37 och i samband med
detta fick barn – och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utveckla samverkan inom förvaltningen för starkare yrkes- och studievägledning samt
effektiviseringsvinster mellan skolenheterna.

I PM sammanfattas en rapport om detta uppdrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av uppdraget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utveckla samverkan inom studie- och yrkesvägledningen.pdf
PM utveckla samverkan inom studie- och yrkesvägledningen.pdf
Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning.pdf

§51 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2023/GVN 0005 009

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade,
avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 1 april till 2 maj 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av statsb idrag 2023.pdf

§52 Statistik antal kränkningsanmälningar

Diarienummer 2023/GVN 0006 009

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av
åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande
kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kränkande behandling.pdf
Kränkande behandling gymnasiet 230410-230511.pdf

§53 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut GVN april 2023.pdf
Skolchef Delegationsbeslut GVN.pdf

§54 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

§55 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 17.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 18.pdf
Årsredovisning 2022.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 24.pdf
Protokoll KTR 2023-05-10.pdf
Protokoll KPR 2023 - 05-11.pdf